Dôležitý článok od Vassuly o pápežovi Františkovi

Drahí priatelia TLIG,

Som šokovaná zistením, že niektorí z vás sympatizujete s prenasledovateľmi pápeža Františka a spolupodieľate sa na tejto perzekúcii tým, že ho ohovárate. Boli ste oslepení a stali ste sa jednými z tých sudcov, ktorí bijú pastiera. Hanba vám! Želám si, aby všetci tí, ktorí sú v našich modlitebných skupinách TLIG a sú proti pápežovi Františkovi, ktorý bol vybraný Kristom, okamžite odstúpili a odišli z TLIG, aby sa nezúčastňovali našich modlitebných skupín, žiadnych našich stretnutí ani pútí, pretože sú ako gangréna na Kristovom Tele! Počúvam LEN to, čo o pápežovi hovorí Kristus, a nepočúvam tých, ktorí tvrdia, že tomu rozumie najlepšie, nehľadiac na to, akú pozíciu zastávajú.

Buďto nikto z týchto prenasledovateľov nečítal proroctvá obsiahnutá v posolstvách TLIG týkajúce sa Petrovej stolice (pápeža) alebo vedome prehliadajú všetky tieto roky Ježišových varovaní, že v týchto posledných dňoch duch Rebela udrie na Petrovho nástupcu. Nie je to len v posolstve z nedávnej doby, zo 16. augusta 2019, ktoré šokuje a v ktorom je Ježišov tón veľmi dôrazný. Ježiš v ňom hovorí, že tí, ktorí prenasledujú pápeža, nie sú Jeho učeníkmi. Niektorí toto posolstvo pre svoje vlastné presvedčenie odmietli a neveria, že je od Ježiša. Títo ľudia vnímajú posolstvá TLIG ako supermarket, kde si môžu "vybrať a vziať" len to, čo sa im hodí, a to, čo sa nehodí, nechať bokom ...

Až tak veľmi ich Satan oslepil! Nielen v posledných posolstvách, ale po celé tieto roky Ježiš hovoril o Stolici Petrovej. Z toho dôvodu som sa rozhodla vybrať niekoľko úryvkov, aby som každému pripomenula, čo Ježiš povedal a ako dôrazne nás varoval! Chcem, aby ste zároveň venovali osobitnú pozornosť tiež dátumu týchto posolstiev. Tak sa preberte!

17. marca 1993 mi Pán povedal:

pokoj s tebou; bez strachu pozdvihni svoj hlas a prorokuj; prorokuj, Moje dieťa, aby z toľkých sŕdc zmizla skazenosť! nech tí, čo majú uši, nech počujú, čo dnes Duch hovorí cirkvám; nech prídu všetci, ktorí sú smädní; napíš a povedz Mojim kňazským dušiam toto: "vzbura už pracuje, ale v tajnosti, a ten, ktorý ju zadržuje, musí najskôr byť odstránený predtým, než sa Rebel ukáže otvorene;" vravím vám: milujte Moju Cirkev, ako Ju Ja milujem a ako som sa obetoval za Svoju Cirkev, aby som Ju urobil úplne svätou, tak aj vy, Moji kňazi, obetujte sa pre Ňu, napodobňujte Ma;

hovorím vám toto všetko a viem, že Moje ovce, ktoré Mi patria, budú načúvať Môjmu Hlasu a nikdy Ma nesklamú; obraciam sa dnes na vás, aby som vám z hĺbky Srdca povedal tie isté trpké slová, ktoré som vyslovil pri Svojej Poslednej Večeri s Mojimi učeníkmi: "niekto z tých, ktorí sedia so Mnou za stolom, chystá proti Mne vzburu; vravím vám to teraz, skôr kým sa to stane, aby ste, až sa to stane, verili, že Ja som vám to dnes povedal;"

dietky Moje, nech sa vaše srdcia netrápia; dôverujte vo Mňa a nebojte sa; Otec čoskoro pošle Krst Ohňom, aby spálil zločiny tohto sveta; príde hodina, keď ľudia moci vstúpia do Mojej Svätyne, ľudia, ktorí nepochádzajú odo Mňa; v skutočnosti, tá hodina je už tu;

Ja, Ježiš Kristus, chcem varovať Svojich kňazov, biskupov a kardinálov, chcem varovať celý Svoj Dom pred veľkým súžením; Moja Cirkev sa približuje k veľkému súženiu; pamätajte si, vyvolil som vás Svojím posväcujúcim Duchom, aby ste Ma oslavovali; vyvolil som vás od počiatku, aby ste boli pevnými stĺpmi Mojej Cirkvi a žili vierou v Pravde; vyvolil som vás, aby ste zdieľali Moju Slávu a pásli Mojich baránkov;

vážne vám hovorím, že čoskoro budete skúšaní ohňom; modlite sa a postite, aby ste neboli podrobení skúške; stojte pevne a zachovávajte tradície, ktorým ste boli naučení; počúvajte Môjho Pápeža, nech sa deje čokoľvek; zostaňte mu verní a Ja vám dám potrebné milosti a silu; naliehavo vás žiadam, aby ste mu zostali verní a držali sa ďalej od každého, kto sa proti nemu búri; predovšetkým, nikdy nepočúvajte toho, kto ho odvrhuje; nedopustite, aby sa vaša láska k nemu stala neúprimnou;

čoskoro budete postavení pred ťažkú skúšku, akú ste nikdy predtým nezažili; Moji nepriatelia sa budú pokúšať kúpiť si vás záludnými rečami, zlý už koná svoje dielo a Skaza nie je od vás ďaleko; Pápež bude musieť veľa trpieť; preto budete všetci prenasledovaní za to, že hlásate Pravdu a ste poslušní Môjmu Pápežovi; to je tiež dôvod, prečo vás budú nenávidieť, lebo ich skutky sú zlé, a naozaj, každý, kto pracuje pre zlého, nenávidí Svetlo a vyhýba sa mu zo strachu, aby neboli odhalené jeho Ničivé skutky;

hovorím vám vážne, že každé vlákno Môjho Srdca je rozorvané; ak vám niekto príde do cesty a prináša odlišné učenie ako to, ktoré som Ja Sám ustanovil, nepočúvajte ho; (Gal 1,8) títo ľudia prichádzajú od Podvodníka;položil som Svoj základ na Petrovi, skale ... a brány podsvetia nikdy nemôžu prevládnuť proti nej... (Mt 16,18)1 ak k vám niekto príde do cesty a povie vám: "odvráťte sa od vernosti, ktorú máte k tomuto Pápežovi, k inému zdravému hnutiu", neodvracajte sa! dajte si pozor! kvas Zvodcu môže byť silný a môže dobre chutiť, ale v skutočnosti je to smrtiace klamstvo! (Mt 24,24)2 nedajte sa od nikoho podviesť; odolávajte diabolským taktikám, pretože dnes, Moji kňazi, budete musieť víťaziť nad zlom silou, ktorú dostávate odo Mňa, ktorý som Pravda; ako nikdy predtým budete v duchovnej vojne s armádou, ktorá má pôvod v mocnostiach Temnoty;

...milujte sa navzájom a stojte pevne a nebojácne, až ono veľké Súženie, ktoré sa dnes ako čierne mračno vznáša nad Mojím Domom, ho pokryje ako čierny závoj; povedal som vám to všetko už teraz, skôr než sa to stane, aby ste verili, až sa to stane;

Nepripadá vám v tomto posolstve niečo povedomé? Nie sme toho svedkami práve teraz? Dnes je toto posolstvo úplne aktuálne. Červeno som zvýraznila pasáž, ktoré musíme venovať osobitnú pozornosť, je tu napísané: "Vzbura už pracuje, ale v tajnosti a ten, kto ju zadržiava, musí byť odstránený ako prvý predtým, než sa Rebel objaví verejne." Keď Kristus povedal: "ten, ktorý ju zadržiava", mal na mysli Pápeža. Takže, ak sa prenasledovateľom pápeža podarí ho odstrániť, potom sa Rebel, ktorý je sám Satan, objaví verejne.

Opäť v posolstve zo 17. marca 1993 Ježiš hovorí: "Položil som Svoje základy na Petrovi, skale ..." ; je zrejmé, že keď Ježiš hovorí o "Petrovi", hovorí rovnako aj o jeho nástupcoch, o všetkých Pápežoch bez výnimky. Kristus vedel, že dnešný pápež František bude nepochopený a zhadzovaný svojimi prenasledovateľmi, ktorí nebudú váhať súdiť ho a budú ho chcieť zbaviť jeho pápežského stolca. Zlé jazyky klebetia, že nebol zvolený právoplatným spôsobom a že sedí na Petrovom stolci neoprávnene! Ježiš predpovedal tento spôsob perzekúcie a dal nám niekoľko varovaní už pred mnohými rokmi, aby sme sa nestavali proti žiadnemu Pápežovi, pretože vedel, že kardináli sa postavia proti kardinálom, biskupi proti biskupom a kňazi proti kňazom, vzájomnými nezhodami a vytváraním rôznych rozkolov vo vnútri Jeho Tela, Cirkvi, spôsobí, že toto Telo bude krvácať, ako Ježiš hovorí v posolstvách.

Čo mi Ježiš hovorí? Povedal mi mnohokrát, že títo (ľudia) sú tŕnmi v Jeho Tele, a že mi ich ukáže, aby som ich mohla vytiahnuť. Dal mi príkaz: vytiahni tie tŕne, ktoré sú v Mojom Tele. Takže, keď mi Ježiš ukázal, kto sú prenasledovatelia pápeža v našich modlitebných skupinách TLIG, tak ja odpovedám na Ježišov príkaz a žiadam ich, aby opustili TLIG, a modlím sa za nich, aby otvorili oči pre Vôľu Božiu. Nie je možné ich presvedčiť, pretože sa stali sudcami a expertami na prekrútenie všetkého, čo pápež hovorí alebo robí. Otvorili sa istému druhu farizejstva, bez toho aby chápali, akú pascu pre nich Satan pripravil!

Keby sme chceli, mohli by sme tiež obviniť Ježiša z toho, že si protirečí, a obviniť Ho. Tu sú niektoré z nich: Raz hovorí, že by sme sa mali zmieriť medzi sebou a s Bohom a na inom mieste hovorí, že neprišiel na zem pre to, aby priniesol pokoj, ale oheň. Našli by sme v Písme mnohé ďalšie pasáže, ktorým by sme bez Ducha Svätého správne nerozumeli a mohli by sme ich prekrútiť.

- Lukáš 14,26: „Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matku ... nemôže byť mojím učeníkom.“ protirečí veršu z Lukáš 18,20: „Poznáš prikázania: Nescudzoložíš! Nezabiješ! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Cti svojho otca a svoju matku!“
- Lukáš 6,37 „Nesúďte a nebudete súdení!“ protirečí veršu z Ján 7,24 „súďte spravodlivo!“
- Lukáš 22,42 „Otče, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich“ protirečí veršu z Jána 12,27 „Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať: Otče, zachráň ma pred touto hodinou? Ale veď práve pre túto hodinu som prišiel.“
- Ján 8,15 „Ja nesúdim nikoho.“ protirečí veršu z Jána 5,27 „A dal mu aj moc súdiť, pretože je Synom človeka.“

Takže tieto pasáže sa musia vykladať správne a s pomocou Ducha Svätého, a rovnako tak je to s tým, čo hovorí pápež, ale farizejstvo tých, ktorí ho nazývajú heretikom a odsudzujú ho, je odsúdené Ježišom.

Tu sú niektoré ďalšie úryvky, ktoré by som vám chcela pripomenúť:

11. jún 1987
povediem ťa Nebeskou Silou priamo do samých hĺbok Môjho Krvácajúceho Tela; ukážem ti prstom na všetky kňazské hriechy, ktoré sú tŕňmi Môjho Tela; nebudem ich šetriť; som vyčerpaný, Moje Rany sú otvorené viac ako kedykoľvek predtým, Moja Krv vytryskuje; som znovu križovaný Svojimi, Svojimi vlastnými Kňazskými dušami!

10. november 1987
som vždy pred vami a vediem vás; zjednotenie Mojej Cirkvi Ma Oslávi; povediem vás až do samých hĺbok Svojho Krvácajúceho Tela; ukážem vám Svoje tŕne, vy ich rozoznáte;

29. september 1987
chyť sa Mojej Ruky, dcéra, drž sa blízko Mňa a ukážem ti tieto tŕne; božskou silou ťa uvediem do samých hĺbok Svojho Tela, dám ti poznať hrot kopije; nebudem šetriť Kainov, pretože čo majú oni, aby Mi ponúkli? ich ruky sú prázdne a nemajú čo ponúknuť Mojim ovciam; radi sa ukazujú na verejnosti, sú radi, keď ich servilne pozdravujú, sú ako soľ, ktorá stratila svoju chuť; veru, hovorím ti, dcéra, sú to farizeji dneška!
(Hrotom kopije je naše rozdelenie)

10. január 1990
Svoju Cirkev som zveril Petrovi a požiadal som ho, aby vás živil, aby sa o vás staral a miloval vás; seriózne vám hovorím, skôr než pominie táto generácia, sa stane všetko, čo vám hovorím, preto sa nedajte oklamať a odolávajte svojim odporcom, odolávajte tým, ktorí sú proti Petrovi;

20. september 1990
Pane?
Ja Som;
príď Ma potešiť, príď Ma utešiť, daj Mi spočinúť; stvoril som ťa, aby som bol Jeden a jediný v tvojom srdci; stvoril som ťa, aby si odstraňovala Moje tŕne, ktoré prebodávajú Moje Telo;

3. október 1994
Moja Cirkev bude musieť podstúpiť všetky utrpenia a zrady, ktoré som Ja Sám podstúpil, ale Písma sa musia naplniť ešte raz, keď hovoria: "udriem pastiera a ovce sa rozpŕchnu;" jednako počúvajte tohto pastiera, nech sa deje čokoľvek; zostaňte mu verní a nikomu inému; váš pastier bude zasiahnutý .... a náreky Môjho ľudu prerazia nebesia; keď z Môjho mesta nebude nič, len rumovisko, zem bude rozštiepená a bude pukať a kolísať sa;

28. január 1997
vystri svoje ruky ku Svätyni ....
dal som ti pár rúk, ktoré som pobozkal a pomazal s požehnaním, aby vyňali tŕne okolo Môjho Srdca; požehnal som ich, aby sa neunavili písaním a zostali spojené s Mojimi po celú večnosť; pomazal som ich, aby na záver obradu tieto ruky vložili na Moju Hlavu korunu slávy;

4. apríl 1997
títo ľudia, ktorí Ma denne pozdvihujú, aby utajili svoje plány, stroja úklady v temnote, aby zvrhli Petrovu Stolicu a umlčali Vikára Mojej Cirkvi a všetkých, komu som odhalil ich plány a poukázal na ich odpadlíctvo; oni intrigujú v temnote, aby Ma umlčali, hovoriac: "kto nás môže vidieť? kto nás spozná?"

splním Svoj Prísľub a vašej tiesni a úzkosti bude koniec; povedz teda Mojim synom a dcéram, že už čoskoro zahrmí z výšin Môj Hlas a zachvejú sa základy hôr; teraz títo obchodníci v Mojej Cirkvi už obkľučujú toho, ktorého som posadil na Petrovu Stolicu a ich oči sú upreté len na to, aby ho zvrhli; sú podobní levovi dychtivému trhať na kusy, sú ako mladý lev, ktorý číha vo svojej skrýši;

A napokon posolstvo z poslednej doby 16. august 2019, v ktorom Ježiš hovorí o pápežovi. Znova vám ponúkam tieto dôležité Ježišove slová: "Varujte sa tých, ktorí odsudzujú pápeža," Hovorí: ... "každý, kto odsudzuje Vikára Mojej Cirkvi, nemôže byť Mojím učeníkom …"

Nemám k tomu čo dodať, Ježiš Kristus povedal všetko.

V Kristovi,
Vassula


1 „A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tej skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.“  (Mt 16,18)
2 „Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a divy, aby zviedli — ak je to možné — aj vyvolených." (Mt 24,24)

 
Špiritualita
Modlitby
Príhovory
Listy
    Sopka na Islande a proroctvo - doplnenie a vysvetlenie od Vassuly
    O proroctvách
    Pozor na ducha Jezábel
    Proroctvo o 11. septembri
    Dôležitý článok od Vassuly o pápežovi Františkovi
    Rozlišovanie poslušnosti (Discerning Obedience)
    Rúhanie proti Duchu Svätému
    15. výročie PRAVÉHO ŽIVOTA V BOHU
    Správne chápanie Pravého Života v Bohu
Eseje
Zázraky
Úvahy o posolstvách
Modlitebné skupiny
Púte a stretnutia
Proroctvá

 
 
Modlitby
Modlitby vybraté z Posolstiev

Príhovory
Vybraté príhovory Vassuly a ďalších významných osobností (zoradené chronologicky)

Listy
Tu nájdete Vassuline listy na rôzne témy.

Eseje
Eseje a ďalšie príspevky od rôznych autorov na rozličné témy

Zázraky
Nový projekt z novembra roku 2006. Tu nájdete zaznamenané zázraky nejako spojené s Vassulou a TLIG

Úvahy o posolstvách
Meditácie úvahy a komentáre na vybraté posolstvá

Modlitebné skupiny
TLIG modlitebné skupiny a asociácie

Púte a stretnutia
Nadchádzajúce a predchádzajúce púte a stretnutia Pravého Života v Bohu

Proroctvá
Články a podnety vzťahujúce sa k proroctvám

 


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved