SK » Posolstvá»


Cnostné Panenské Srdce Máriino, zmiluj sa nad Svojimi deťmi

4. apríl 1997

kvetina-Môjho-Srdca, načúvaj Mojim slovám; pýtam sa ťa: veríš tomu, čo je napísané v Písme?

Prečo, Pane, samozrejme verím!

veríš, že Boh môže hovoriť s človekom?

Rozkvitla som vďaka tomu, že Ty si so mnou hovoril, tak ako by som mohla neveriť, že si hovoril so mnou?

dnes mnohí z Mojich vlastných priamo v Mojom Dome vytiahli meč proti Mne .... nadutí pýchou hovoria: "sme bohovia;" tvrdia, že sú oveľa väčší než všetko, čo ľudia nazývajú "bohom", oveľa väčší než všetko, čo sa uctieva, oni sami sadajú na trón v Mojom Svätostánku a tvrdia, že sú Bohom; každé slovo, ktoré som hlásal, tí istí ľudia odmietajú, ale už je pripravený veľký oheň, aby ich strávil .... tvrdia, že pochopili tajomstvo Mňa Samotného;

je však Prostredník,1 aby človeku pripomínal, v čom spočíva jeho povinnosť; aby sa nad ním zmiloval, On sa modlí miesto človeka, aby bol obnovený a aby bol ušetrený od priepasti; toto všetko Ja znovu a znovu konám pre človeka, aby som zachránil jeho dušu od večných plameňov a dal nad ním zažiariť svetlu života ....

títo ľudia, ktorí Ma denne pozdvihujú, aby utajili svoje plány, stroja úklady v temnote, aby zvrhli Petrovu Stolicu a umlčali Vikára Mojej Cirkvi a všetkých, komu som odhalil ich plány a poukázal na ich odpadlíctvo; oni intrigujú v temnote, aby Ma umlčali, hovoriac: "kto nás môže vidieť? kto nás spozná?" pokorní sa však tešia, keď počujú a rozoznávajú Môj Hlas; chudobní jasajú v Mojej Prítomnosti;

- ich2 obety ktoré Mi konajú, sú teraz výsmechom; veď sa stali priamo Predmetom Hanby v Mojich Nádvoriach; tí zločinci v Mojom Dome špekulujú umlčať Môj Hlas; budú sa snažiť vám všetkým vnútiť príkaz odsúdiť veľkolepé diela Múdrosti, pretože toto3 Dielo Múdrosti je vyzdvihnuté vysoko ako svetelný prápor a odhaľuje ich ničomnosť, to sa stalo ich prvoradým cieľom; Moje4 najkrajšie dedičstvo sa stalo podobným žene, ktorá zrádza svojho milého ....

a tebe, ktorej som otvoril ucho, aby si Ma počula a stala sa Mojou žiačkou, hovorím: neboj sa, maj túžbu po Mne ako nikdy predtým, aby sa to stalo sladkým opojením, pretože to bude lahodnejšie ako víno; vyhľadávaj Ma, aby si nakoniec našla Poznanie Boha a Jeho Múdrosť; z celého srdca maj túžbu po Mne tak, ako sirota túži po svojich rodičoch, túž po Mne z celého srdca; nemaj potešenie v ničom inom na zemi, ani na nebi okrem Našej Trojjedinej Prítomnosti, nech tvoja radosť spočíva v tom, že budeš blízko Nás, ktorí sme ťa zasnúbili Našej Svätosti pre Našu Slávu, ale tiež pre tvoje posvätenie

Môj Bože, môj Bože, 
teraz je čas konať, 
pretože sa prestupuje Tvoj Zákon 
a zlo získava moc v Tvojom Dome; 
zisťujem, že sa šíri Ohavnosť, 
práve tak ako rieky zaplavujú svoje základy, 
tak Ohavnosť zaplavuje nás. 
Trojjediný Bože, Ručiteľ nášho blaha, 
príď nám na pomoc!

splním Svoj Prísľub a vašej tiesni a úzkosti bude koniec; povedz teda Mojim synom a dcéram, že už čoskoro zahrmí z výšin Môj Hlas a zachvejú sa základy hôr; teraz títo obchodníci v Mojej Cirkvi už obkľučujú toho, ktorého som posadil na Petrovu Stolicu a ich oči sú upreté len na to, aby ho zvrhli; sú podobní levovi dychtivému trhať na kusy, sú ako mladý lev, ktorý číha vo svojej skrýši;

pozorujem práve tých, ktorí chcú umlčať Môj Hlas,5 každý ich pohyb a pohľad na ich ťahy vo Mne budí odpor; pozorujem Svojho verného služobníka,6 zatiaľ čo jeho pery šepkajú bez konca požehnania pre tých, ktorí ho prenasledujú; načúvam jeho hlasu, zatiaľ čo ho udierajú po chrbte:7

"vo Svojej láske, môj Vykupiteľ, vyslyš moju úpenlivú prosbu; obkľučujú ma krutí prenasledovatelia, akí vzdialení sú oni od Tvojho Zákona! tu som, vstávam pred úsvitom, aby som volal o pomoc: Salve Regina, príď nám na pomoc, miserere ..... príď nám na pomoc, ó, Bože! Strážca duší, príď nám na pomoc!

Madre de Dios! Nevesta Ducha Svätého! kiež moje volanie dôjde k Tvojej Prítomnosti a dotkne sa Tvojho Materinského Srdca; ó, Najčistejšia, ktorá sedíš vedľa Otca, Syna a Ducha Svätého, Nebeský Trón Boží, ujmi sa mojej záležitosti a udeľ nám všeobecný mier .... zľutuj sa nad nami .... zľutuj sa nad Svojimi deťmi .... otváram ústa a vzdychám v nádeji, keď rozprestrieš Svoj Plášť nad trpiacimi, nad úbohými, nad chudobnými a opustenými, aby si nás ochránila, daj nám prúdy Svetla a Nádeje a moja tieseň sa zmenší; ako malé dieťa pri svojej matke, som pokojný, ako malé dieťa pri svojej matke sa chcem uchýliť a vložiť svoju nádej v Teba, Nebeský Trón Najsvätejšej Trojice

Prostrednica všetkých milostí, zachráň nás pred búrlivými záplavami hriechu, rozmnož Svoje milosti a obráť srdcia rodičov k ich deťom a srdcia detí k ich rodičom; ó, Matka Božskej Lásky, prosím Tvoje Kráľovské Srdce vždy plné láskavosti a dobroty, aby ma pripomenulo Otcovi; nemám na tom žiadnu zásluhu, pretože bola si to Ty, moja Ručiteľka, ktorá si mi vo Svojej láskyplnej nehe zachránila v ten deň život,8 aby som pásol ovce mne zverené; Cnostné Panenské Srdce Máriino, zmiluj sa nad Svojimi deťmi a otvor Brány Svojho Srdca vyhnancom a osvieť nás všetkých Svojím Svetlom;

Matka učeníkov, Matka Víťazstva, Matka neporovnateľného Vykúpenia, Matka prorokov a chariziem, Matka Pravého Viniča, kiež moje úpenlivé prosby dôjdu k Tvojmu Materinskému Srdcu; vo Svojej Láske počuj moje volanie ....

môj Bože, Strážca duší, do Teba vkladám svoju nádej ....  ó, Bože, ako milujem Tvoj Zákon!

amen;"

Tak prelom teraz Svoje mlčanie, Pane,
obráť Svoje Ucho k jeho modlitbám 
a počuj, čo on hovorí. 
Zošli nám z výšin túto Živú Vodu, 
aby nás umyla a očistila.

po tejto nekonečnej noci príde úsvit, Vassula, Moja priateľka a zažiari Sláva Našej Trojjedinej Svätosti;

(Hovorí naša Svätá Matka:)

Ja, vaša Svätá Matka, ťa pozdravujem, Vassula; áno, Naše Srdcia9 vzídu ako úsvit, aby rozjasnili zem v jej súčasnom zatemnení; Naše Srdcia vo Svojom triumfe budú žiariť nad ľudstvom a Ich žiara bude jasnejšia nad všetky súhvezdia dohromady, žiarivejšia než tisíc sĺnk a ľudia, ktorí teraz roky kráčali v temnote, uvidia z nebies veľké svetlo; nad tými, ktorí žili v krajine tieňov, zasvitne svetlo;

mnohí z vás, dietky, čakajú na vonkajšie znamenia a vonkajšie zázraky a neobyčajné javy; mnohí z vás obracajú oči nahor a skúmajú nebo, avšak Môj Syn Ježiš vás varoval, aby ste nevyhľadávali vonkajšie znamenia, ale hľadajte to, čo je skutočné a božské vo vás

mnohí z vás čítajú a znovu čítajú toto prorocké zjavenie očami, ale nikdy nevidia, pretože keď čítate, čítate iba s jediným cieľom: nájsť mimoriadne znamenia alebo náznaky o znameniach, namiesto toho, aby ste vzývali Ducha Svätého, aby vás obdaril duchom rozlišovania a vnímania, aby ste prenikali skôr do Tajomstva Kristovho a do Tajomstva Jeho Vzkriesenia a aby vašej duši umožnil robiť duchovný pokrok a dosiahnuť zasľúbenú zem ....

ak bude niekto naďalej nastavovať svoju myseľ a srdce týmto spôsobom, Moje úbohé deti, v ten deň, keď budete stáť tvárou v Tvár pred svojím Stvoriteľom, budete stáť pred Jeho Trónom s prázdnymi rukami, pretože vaša duša bude stále pustatinou, suchou zemou, púšťou; ak však preniknete so správnym srdcom do Tajomstiev, ktoré vám teraz My zjavujeme v týchto Posolstvách, začnete chápať, že každé dielo, ktoré koná Boh, je plné Slávy a Majestátu;

keď On Svojím Majestátom ozdobí dušu a obráti ju, aby vstúpila do Jeho Kráľovstva a do Neba, potom si pripomeniete tento zázrak, pretože uvidíte Jeho Slávu; keď Boh zaistí Nebeský Pokrm hladujúcim a tým, ktorí sa Ho boja, aby aj oni mohli dediť a stať dedičmi Jeho Kráľovstva a boli obklopení vernosťou a neporušenosťou, pripomeniete si tiež tento div, pretože rozoznáte Jeho Požehnanie a budete toto Požehnanie stále nosiť okolo krku, ako sa nosí náhrdelník;

keď Jeho Diela Múdrosti, ktoré sú ako Nekonečné more a žiaria ako tisíce sĺnk, budú žiarivo osvecovať vašu dušu, aby plody vašich perí rástli a aby každé slovo vyrieknuté vašimi perami bolo ako stravujúci oheň, očisťujúci túto zem, v ten deň a v tú noc, už neustanete v speve hymnov pre Toho, ktorý je Amen, za Jeho prekypujúcu dobrotu, Jeho trpezlivosť a znášanlivosť, ktorú k vám mal po celé tie roky vašej pustatiny; vaša duša bude každý deň vášho života spomínať na tieto zázraky, divy a znamenia; preto, Moje deti, vo svojom obrátení odhalíte skutočnú slávu Boha, ktorý prebýva a žiari vo vás; odstráňte závoj z vašich očí, aby ste videli, že váš Stvoriteľ žije tiež vo vás, Ten, ktorý vás objíma vo Svojej Láske; váš Stvoriteľ je tiež vaším Ženíchom,10 pretože On je Hlavou11 každého stvorenia ...

modlite sa, Moje deti, za tých, ktorých srdcia sú Bohu vzdialené; mnohí z nich hovoria: "jedzme a pime dnes, zajtra zomrieme;12 poďte, oslavujme teraz, kým žijeme, náš život pominie ako chumáče oblakov, áno, naše dni tu sú zrátané a pominú ako tieň, preto hodujme!" a pokračujú v hanobení seba a Obrazu Božieho a stále hlbšie sa ponárajú do hriechu a neuvedomujú si, že sú viac mŕtvi ako živí .... ach, toľkí z nich boli zvedení svojou vlastnou domýšľavosťou a nesprávne názory prekrútili ich myšlienky ....

Môj Syn Ježiš Kristus, Vykupiteľ ľudstva, má moc zachrániť každého, lebo Jeho Otec, váš Stvoriteľ, Mu dal moc nad celým ľudstvom; dnes On koná toľko znamení a zázrakov ako nikdy v dejinách;

Boh sa skláňa z nebies až k vám, Moje deti; váš Kráľ Ježiš odložil bokom Korunu a zostúpil zo Svojho Slávneho Trónu, aby vás dosiahol; tento Kráľ, ktorý sedel na Svojom Kráľovskom Tróne, odetý do ohromujúcej nádhery, žiariaci Slávou viac ako zlato a drahé kamene; pozdvihol Svoju Tvár, plnú láskavosti a rozohnený vo Svojej Vznešenosti pozrel na množstvo anjelov, ktorí Ho obklopujú; pozrel na Svojich Svätých a na celý Nebeský Dvor a so Srdcom rozpáleným Láskou povedal:

"rozhodol som sa otvoriť Svoje nebeské zásobárne13 a vyliať na toto ľahkomyseľné pokolenie Svoju skrytú Mannu,14 poklad, vyhradený pre túto dobu, v ktorej sa svet stane chladným a vo svojom chlade srdca sa odvráti od Božej Lásky;15 nech je to teraz známe, že bezbožní sa budú živiť z týchto zásob; Ja Sám k nim pôjdem so slovami útechy a upokojím úbožiakov; ukážem Svoju veľkú Lásku k Úbohosti a uzdravím ich rany;16

Ja Sám k nim prehovorím a poviem im, že som ich Brat a Božský priateľ, ktorý im môže vrátiť ich božstvo; roztrpčení svojím zotročením sa budú postupne pýtať sami seba: 'ako je možné, že som bol prirátaný k deťom Najvyššieho, ja, ktorý som červom červov, červom medzi červami? ako na mňa môže tento nanajvýš Slávny Boh dvakrát pozrieť a dať mi miesto medzi Svojimi Svätými? ako môže to slávne Slnko vyjsť a svietiť aj na nás?' - 'nie červík, nie; ty nezomrieš; tvoj Kráľ ťa nenechá zomrieť; zachránim ťa Svojou Rukou, červíček a prídem ti na pomoc, aby si sa aj ty mohol jedného dňa objaviť v Mojich Nádvoriach; vašu ošklivosť premením na sviatok, pretože váš Kráľ je teraz blízko vás17 a zo sviatku vás premením na raj, slávne nebo, aby som mohol byť Ja vo Svojej Veľkoleposti chválený a oslavovaný; a v tomto nebi Ma budete vzývať a hľadať v budúcnosti Moje Cesty, aby ste žili; Môj Všemohúci Dych na vás vydýchne Moju Vôňu; nik nepozná všetky divy, ktoré sú v Nebesiach a ako Ja môžem urobiť Svoju Vôľu známou na zemi tak, ako je to v Nebi aby som ťa pozdvihol, červík, či si dôležitý alebo obyčajný, bohatý alebo chudobný, otvorím Svoje Pery a zo Svojich Úst na teba, červík, vylejem Svoje jemné pomazanie,18 a pomažem každého z vás;'

áno, prídem ich oslobodiť a pre povzbudenie im ukážem Svoje obdivuhodné Diela a pripomeniem im ich dedičstvo a ponúknem im Svoje Kráľovstvo .... vo Svojej Nekonečnej Milostivosti sa skloním z Nebies a Svojím zlatým žezlom pozdvihnem tých sotva narodených, aby Ma nasledovali v Mojich Stopách; mnohí sa budú pozerať nechápavo na Moju voľbu a na to, že milosť a milosrdenstvo môžu byť dané aj tým, ktorí kedysi prestali byť; - zostúpim až k nim a pôjdem až do najodľahlejších končín a pomiešam sa medzi nich; a oni budú zvelebovať Moju Lásku viac ako víno a povedia Mi: 'aké spravodlivé je milovať Teba, Zvrchovaný Vládca Vesmíru!'"

19vtedy On, plný láskavosti, zdvihol Svoju Pravicu a udelil zemi požehnanie; a ty, dcéra, konaj, čo ti Boh prikázal konať; vidíš, aké oveľa jasnejšie sú teraz tvoje oči, keď si zjedla toto sústo medu?20 naplň svoje ústa olejom21 a choď s Mojím požehnaním; Ja som s tebou


1 myslím, že Ježiš hovoril o Duchu Svätom
2 Boh teraz hovorí o odpadlíkoch
3 totiž: posolstvá Pravého Života v Bohu
4 Ježiš hovoril akoby pre Seba
5 totiž tých, ktorí chcú navždy zakázať zjavenia a nazývať ich prostými meditáciami
6 pápeža
7 toto ukazuje spôsob vrúcnej kontemplatívnej modlitby Svätého Otca; slová nie sú nevyhnutne doslovne pápežove modlitby
8 pri atentáte na pápeža
9 Ježišovo a Máriino Srdce
13 súčasne som počula slovo 'zdroje'
14 Zatiaľ čo vyslovoval slová 'skrytú mannu', rozumela som tiež: 'skryté poklady' Najsvätejšieho Srdca, ktoré bolo dovolené letmo uvidieť sv. Gertrúde Veľkej a bolo jej povedané, že tieto poklady sú uchované pre časy, keď ľudia ochladnú v láske k Bohu, to znamená, keď Ježiš zjaví Svoj Poklad. Tieto časy sú teraz.
15 ako som to chápala, tak sa potvrdilo
16 rany na našej duši od hriechu
17 To mi pripomenulo prvé slová, ktoré môj anjel Daniel predniesol o Bohu. V roku 1985 povedal: "Boh je blízko teba a miluje ťa." To znamenalo, že to bude začiatkom môjho obrátenia, ktoré nastane Jeho milosťou.
18 Veľpieseň 1,3: "Tvoje meno je ako vyliaty olej, a preto ťa panny milujú." Ježiš má na mysli: Keď vyleje Svoje pomazanie na hriešnikov, budú uzdravení. Inými slovami, pomazanie predstavuje Jeho Meno, a akonáhle Jeho Meno príde na hriešnikov, privedie ich k láske k Bohu.
19 potom pokračovala Panna Mária
20 Panna Mária mala na mysli: nebeskú mannu, ktorá tu predstavuje Slovo Božie
21 Olej tu predstavuje Božie Meno. "Tvoje Meno je ako vyliaty olej." - Veľpieseň 1,3Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved