SK » Posolstvá»


Každý, kto odsudzuje vikára Mojej Cirkvi, nemôže byť Mojím učeníkom

16. august 2019

dcéra Mojej voľby, dávam ti Svoj Pokoj; nebuď znepokojená týmito malými dušami;1 modli sa za ne; pripomínam ti, že každý, kto sa zaviazal, že Ma bude nasledovať a snaží sa žiť v oddanosti voči Mne, určite bude napádaný! ak si tieto malé duše neželajú počúvať, nikdy sa nenaučia; buď trpezlivá v modlitbe, vytrvalá a ochotná i naďalej sa učiť od Múdrosti; daj si pozor na klebety; daj si pozor na tých, ktorí odsudzujú a súdia Pápeža; sú to táraji, ktorí gratulujú sebe a sebe navzájom, keď hovoria proti pápežovi; uväznení vo svojich vlastných úvahách, sú unesení, zle sa správajú; Moja Cirkev sa bude vždy pridržiavať pravdy a vždy ju bude chrániť ... preto každý, kto odsudzuje Vikára Mojej Cirkvi, nemôže byť Mojím učeníkom; pokora im chýba!

tvojou úlohou, Moja Vassula, je utešovať Môj ľud a rozprávať im o úžasnom Diele,2 ktoré som pripravil pre túto odpadnutú generáciu ... Moje Posolstvo hovorí k ich srdcu, je to svetlo na ich ceste, je to Múdrosť, ktorá vstupuje do ich srdca a Poznanie Boha sa stáva životnou radosťou! Moja Nová Pieseň3 napísaná a spievaná vaším Stvoriteľom a Kráľom, udeľuje víťazstvo Môjmu stvoreniu; tí, ktorí sa radujú, keď zakúšajú Moju Novú Pieseň, Ma budú velebiť chválospevmi na perách a budú chváliť Moje Meno; a naučia sa, že Moje Milosrdné Diela obsahujú Zvrchovanú Moc, večnú Zvrchovanosť, ktorá trvá z pokolenia na pokolenie; nech sú tvoji synovia, generácia, ako nebeské semená, ktoré rastú v úrodnej pôde a tvoje dcéry nech sú ako karyatídy v štyroch rohoch Mojej Cirkvi a držia ju vzpriamene, majestátne a dôstojne;

stíš sa teraz a počúvaj Ma: dar, ktorý ti bol daný, dal ti Duch, aby si znášala všetky skúšky a ťažkosti kvôli Mne, vyzývala k svätosti a bola jedným zo stĺpov, jednou z karyatíd4 podporujúcich Moju Cirkev, aby si bola Mojím poslom a vydávala mocné svedectvo mnohým národom; Moja blízkosť s tebou ťa udržuje živou a odvážnou čeliť všetkým tým, ktorí sú proti tebe a prenasledujú ťa, pretože sa oprávnene nechveješ pod ich hrozbami ani sa im nepodrobuješ; keď idem pred tebou, som tvojím Štítom, ktorý ťa chráni pred ich otrávenými šípmi;

v minulosti som pred tebou neskrýval, že keď Ma budeš nasledovať, tak povstanú ľudia, ktorí budú ako lovci, ktorí idú za svojou korisťou; staneš sa ich terčom, ich lovnou zverou; povedal som, že budeš vystavená v tomto nepokojnom svete ako maják na kopci, ale ty, ty ako holubica budeš sa vznášať na Mojich Krídlach, nad nimi, bez ujmy ... a budeš s bolesťou pozorovať svet a so smútkom a trpkosťou vidieť ich tak zlé činy; potreboval som kajúce srdce, dušu ochotnú byť Mojou obeťou a Mojím terčom; potom som povedal, že ťa vystavím týmto ľuďom, ktorí ako lovci vytiahnu svoje zbrane a budú ťa prenasledovať a ohodnotia ťa vysokou odmenou pre kohokoľvek, kto ťa prvý zničí, spolu s Mojím Posolstvom! márne! hovorím ti, márne!5 márne sú ich hrozby spolu so všetkými ich zbraňami, všetky sú márne! denné svetlo v ich očiach už mizne a tieň Smrti je pri ich dverách a zatvára ich; nezostane v nich nič, jeden po druhom prejdú Údolím smrti a dospejú k cieľu, ktorý si zaslúžia ...

tak nezabúdaj, že nosiť Pečať Môjho Svätého Mena všade na sebe znamená nosiť Môjho Ducha, ktorý spočíva na tebe; takže aj keď ťa ohovárajú malé duše, pokračuj v konaní dobra, pretože prežívaš pravý život vo Mne, nakoniec sa ukáže, že tvoji žalobcovia sa mýlia ... buď trpezlivá, nikdy nepochybuj o Mojej Láske ... ic


1 sporné hlasy o posolstvách, ale Pán ma zachráni pred každým z nich ...
2 posolstvá TLIG
3 posolstvá TLIG
4 symbolika karyatíd: dievčatá z Karyæ v Grécku boli považované za zvlášť krásne, vysoké, silné a schopné rodiť silné deti
5 Ježiš tu takmer kričal ...Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved