SK » Posolstvá»


Dovoľ Mi ponúknuť ti rekolekcie a púť v Mojom Tele

28. január 1997

Ó, Pane, 
daj mi Svoju Silu, 
aby som hlásala Tvoje Slovo s horlivosťou.
Toľkí dychtivo čakajú, 
aby počuli Tvoje Láskyplné Slovo 
a počúvali v mlčaní a v smäde.

Nech padajú na nich Tvoje Slová, 
jedno po druhom, a občerstvia ich. 
Pozri, akí sú na Tvojich zhromaždeniach, 
s otvorenými ústami,
akoby chceli zachytiť posledné dažde roka.
Pre Svoju veľkú Lásku
nech Tvoj dážď padá na krajiny, kde nikto nežije, 
a vytvor z neplodnej zeme záhrady; 
daj sa napiť osamelým pustatinám 
a daj vyrásť tráve tam, kde bola sušina;

Príď ako Pán 
a zažeň šialenú pýchu srdca;
príď a Svojím Kráľovským Žezlom 
zvrhni povýšených z ich trónov
a vyvýš pokorných, tichých; 
potom ma uvrhni do búrky, 
lebo moja dôvera v Teba je úplná; 
a moja nádej na bezpečie tiež; 
Nebojím sa žiadnej ujmy, vedľa mňa je
Tvoja Prítomnosť Pána 
a spieva mi balady o Tvojich Triumfoch;

A keď sa smeješ, 
Tvoj smiech znie ako tečúce bystriny,
unášaš ma na Svojich Krídlach, 
aby som jazdila po nebi a bola s Tebou sama, 
aby si mi pošepkal tajomstvá Múdrosti;

Môj Strážca a moje Potešenie, 
dávaš môjmu srdcu viac radosti, 
než by iní kedy mohli poznať, 
za všetky poklady a kráľovstvá sveta.

Radosť môjho srdca, 
ukáž nám všetkým 
svetlo Svojej Svätej Tváre!

dcéra, dávam ti Svoje požehnanie a Svoj pokoj;

vykonám obdivuhodné veci, lebo čerpám vodu z prameňov Svojho Srdca; a vaše horúčkovité tváre sa osviežia; Ja budem vaším tieňom pred horúčavou tejto búrky, v ktorej sa nachádzate; prídem, dcéra, ako Pán a vo Svojej Velebnosti zvrhnem pyšných srdcom; a keďže som Svoj trón postavil v tebe, dcéra, tá búrka ti neuškodí; tvoj Milovaný ťa ponesie na Svojich Krídlach, aby si jazdila po nebi, zatiaľ čo na teba budem ako dážď vylievať slová Múdrosti zo Svojho Srdca;1

a teraz ťa tvoj Strážca a tvoje Potešenie žiada, aby si sa naklonila k Jeho Srdcu .... ach, Moja milovaná, čo sa deje, že utekáš preč pred Mojím pozvaním? Ja som tvojím Stvoriteľom a mám právo ťa pozvať,2 aby si si odpočinula vo Mne po svojich námahách; tvoje ústa neprestajne hlásali Pravdu na všetkých Mojich zhromaždeniach a z tvojich pier vzišla pre Mňa, tvojho Boha, sláva a česť; tvoje oči sa nikdy neodvrátili od Mojej Prítomnosti, ale zachovávali Moje cesty, buď požehnaná za to, že svojmu Stvoriteľovi pôsobíš takú radosť!

potom pri zvuku Môjho Mena sa tvoje ucho otvorilo a každé slovo vychádzajúce z Mojich Úst bolo počuť v tebe ako melódiu, ako keď tisíc spevákov spieva svoje hymny, tak bolo počuť Moje Slovo v tebe, keď si otvorila svoje ucho, aby si prijala Moje najľúbeznejšie žalmy; keď si Mi len trochu dopriala sluchu, prijala si výroky Múdrosti, aby všetci pamätali na Mňa, Pána, v Mojom Milosrdenstve; nikto nemohol povedať: "zanechal nás napospas zubom Nepriateľa ...."

ach .... vtedy som ťa požiadal, aby si bola veľkorysá a obetovala Mi svoje srdce ako záloh svojej lásky; Moja milovaná, s pohotovou veľkorysosťou si Mi ho dala a náhlivo ho vložila do Mojich Božských Rúk, aby som ho Ja potom naplnil láskou, vytrvalosťou a stálosťou; odvtedy som prisahal, že tvoje srdce uchovám len pre Seba samého a že ho budem strážiť ako zreničku Svojho Oka;

a kým Moje Oči hľadeli na toto krehké srdce, povedal som: "z tejto krehkosti bude počuté Moje Slovo, ako hovorí všetkým národom: 'Boh je blízko vás, On vyslobodí všetkých, ktorí k Nemu volajú; a všetkým smädným dá vodu; On bude mať súcit nad úbohými a slabými a zachráni životy mnohých predtým, než nadíde Jeho veľký Deň;'"

kvôli tvojej veľkorysej obeti som sľúbil, že z tvojho srdca urobím jasavú obeť; "Ja, jej Stvoriteľ a Ženích3 mu budem spievať o Svojej blízkosti, aby toto srdce hľadalo iba Moju Svätú Tvár, keď ho vtiahnem do Svojho Svätého Srdca, zavrhne všetko, čo nie som Ja a bude žízniť a túžiť po všetkom, čo som Ja;"

tvoje srdce bude potom dychtivo čakať na Mňa, tvojho Boha a sústredí všetky svoje náklonnosti, ktoré si mala niekde inde, len na Moje Kráľovské Srdce; áno, všetky tvoje dispozície, tvoje indispozície, tvoje potešenia, tvoje bolesti, tvoje radosti, tvoje úzkosti, tvoje koníčky, tvoje slzy, áno, všetko bude obetované Môjmu Srdcu, ako keď niekto ponúkne milovanému kyticu ruží; to je to, po čom túžim od každého z vás priam v jadre Svojho Srdca

keď som vtedy nasmeroval tvoje srdce do Môjho, vedel som, že v tvojej blízkosti nájdem Svoju útechu a Svoje potešenie; aby som spôsobil tvojej duši radosť, nebudem pred tebou skrývať žiadne zo Svojich tajomstiev; Moje Ruky, do ktorých si vložila svoje srdce, sú citlivé a súcitné, tak sa neboj, Moja milovaná ....4 vystri svoje ruky ku Svätyni ....5

dal som ti pár rúk, ktoré som pobozkal a pomazal s požehnaním, aby vyňali tŕne okolo Môjho Srdca; požehnal som ich, aby sa neunavili písaním a zostali spojené s Mojimi po celú večnosť; pomazal som ich, aby na záver obradu6 tieto ruky vložili na Moju Hlavu korunu slávy; nečítala si, že "šikovné ruky zožnú svoju chválu;"7 čo ti môžem dať na oplátku, Moja vyvolená, za všetky tie míle, ktoré si pre Mňa urobila a za všetky hodiny, počas ktorých tvoje nohy stáli kvôli Mne v Mojich zhromaždeniach?

Keď som mala hlad, dal si mi
chlieb z Neba.8
Keď som mala smäd, ponúkol si mi 
živú vodu prýštiacu z Tvojej Hrude;

Bol si ku mne milostivý a láskyplný,
oplývajúci dobrotou
a nikdy si ma neopustil.

Vyrastala som v Tvojich Nádvoriach, 
kde si priťahoval moju dušu, 
a všetko, čo som získala,
pochádzalo od Teba;
hovoril si so mnou od srdca k srdcu, 
a dovolil si mi, aby som Ťa vlastnila
a osvetľoval si moju cestu ako lampa,
ktorá svieti nad hlavou, aby si mi ukázal,
ktorou cestou mám ísť.

Buď požehnaný, 
môj Pane a môj Bože, 
na veky vekov! 
Ty si ma zaopatril;
prečo by sa mi teda malo dostávať tej pocty, 
dostávať niečo na oplátku
za Tvoje vlastné skutky?

je pravda, zaopatril som ťa všetkým, ale Moje Srdce dojali plody tvojich námah; dobrovoľne si Mi slúžila a tie drahocenné obety Ma môžu len dojímať; preto Mi dovoľ, aby som ti ponúkol rekolekcie a púť v Mojom Tele ....

To je to, čo si želá Tvoje Sväté Srdce?

áno! áno .... poď, budeš mať odpočinok v Mojom Tele; zabudni na seba vo Mne, aby si si nabrala zásoby od Mojich Nôh vyššie; len Ja a ty, priblíž sa ku Mne ty, ktorá po Mne túžiš a naplň sa zo Mňa; ponúkam ti tieto rekolekcie a túto púť v záhradách Môjho Tela; budem ťa sprevádzať všade a celú cestu až do svadobnej komnaty Môjho Svätého Srdca, kam vždy vediem Svojich vyvolených, aby som na nich vydychoval Svoje pôvaby ako vôňu znamenitej myrhy; kým oni spočívajú hlavou na Mojom Svätom Srdci, Ja ich osviežujem živou vodou zo Svojej Hrude; a tak, ako je svornosť medzi bratmi a sestrami, ako muž a žena, ktorí spolu žijú šťastne, tak sa aj my budeme tešiť zo vzájomnej prítomnosti;9

poď, Moja milovaná, z Mojich Nôh získaj silu, aby tie tvoje vlastné nepociťovali nijaké ťažké bremeno na nesenie; keď budeš kráčať v Mojich stopách, ktoré ti budú sprievodcom v zachovávaní Mojich Zásad, tvoje chodenie bude bez prekážok; keď konáš svoju púť v Mojich Nohách, keď kráčaš, nikdy nevstúpiš na cestu ničomníkov, ani nepôjdeš cestou, ktorou chodia zlí; ale Moje Nohy ťa povedú, aby si sa vyhla a obrátila sa chrbtom každému zlu a obišla ho; putuj v Mojich Šľapajach, kam ťa ony povedú, aby si šliapala na rovnú cestu, kde všetky cesty sú pevné; nebudeš sa otáčať ani napravo ani naľavo, ale uchrániš svoje nohy pred zlým a ďaleko od toho, že by si zablúdila z cesty Pravdy;

a na tejto púti zavolá Moja milovaná na Mojich anjelov a Mojich svätých:

"aké je to správne - milovať Ho!"

potom ťa znovu pritiahnem do Mojej svadobnej komnaty, aby som ti ukázal, ako sa starám o Svojich vlastných a aby som ti dal okúsiť sladkosť Mojej Lásky .... prečo ten tieň v tvojich očiach, Moja láska?

Čo na toto všetko povedia moji vlastní pravoslávni!10 Vylievaš tu na mňa olej, za aj pred stenami Tvojho Svätého Srdca, poskytuješ mi Svoju vôňu, objímaš ma Svojou Pravicou. Oni nie sú zvyknutí takto rozprávať!

zvyknú si na to, akonáhle sa ich duša dostane do neba .... chceš, aby sa Moje Posolstvá rýchlo rozšírili?

Áno, Pane. Chcela by som, aby sa nikomu nebránilo počuť Tvoje Posolstvo. Chcem to, čo chceš Ty: chcem, aby každý prepožičal svoj sluch Tvojim melódiám, aby každý mohol povedať: "Som ako syn a dcéra Najvyššieho, Ktorého láska ku mne je väčšia ako láska mojej matky."11

tak poď a buď ako vnímavá dcéra a odpočiň si a nasýť svoju dušu z Prameňov Môjho Svätého Srdca; či si predtým nepočula, ako sa starám o Svojich vlastných? chcem ťa duchovne cvičiť v Mojom Tele a urobiť ťa silnou, aby si milovala úprimne a naučila sa sebaovládaniu; som ako matka, ktorá kŕmi a stará sa o svoje deti; Moja holubica, ty práve teraz potrebuješ pokrm, aby si nabrala síl a rástla v Mojej Láske ....

urobil som ťa zodpovednou za odovzdávanie Môjho Hymnu Lásky všetkým národom a ešte máš pred sebou dlhú cestu; ale predtým ako znovu vyjdeš, Moja sestra, musíš chvíľu zostať so svojím starším Bratom, aby cvičil tvoju myseľ vo Svojej12

teraz ťa pozývam do svadobnej komnaty Môjho Srdca; Moja milá, aj keď ťa niečo trápi alebo znepokojuje, v Mojom Srdci nájdeš svoj pokoj, lebo Ja ti budem pripomínať, že sa nikdy nič nebude môcť postaviť medzi teba a Moju Lásku odhalím ti Svoju krásu, aby tvoja duša podľahla Môjmu čaru, potom vo svojej vrúcnej túžbe vlastniť Ma sa Mi obetuješ, ale vtedy som už Ja označil tvoje čelo Svojím manželským bozkom;

ukáž Mi svoje ruky .... potom sa pozri na Moje .... poď a vykonaj púť v Mojich Rukách; Moje Ruky vykonali veľa dobrých skutkov, ktoré nie sú zaznamenané v Knihe;13 nie je známe, že by niekedy nejaký kráľ slúžil svojim poddaným tak ako Ja, Kráľ kráľov; "Moje postavenie bolo božské, no Ja som nelipol na Svojej rovnosti s Bohom, ale vyprázdnil som Sám Seba a prijal som postavenie otroka;"14 svojich vlastných budem poznávať týmto spôsobom, keď vyprázdnia sami seba a budú nasledovať Moju božskú Vôľu;

daj Mi svoje ruky, Vassula, aby som do nich napísal Svoje Poučenia a Dielo pre vašu spásu; pomazal som ich, aby ony potom pomazali chorých a vyčerpaných; požehnal som ich, aby Mi štedro obetovali dobré skutky a bozkával som ich znova a znova, aby som im dal silu a aby naďalej vytrhávali duše od Zlého a privádzali ich ku Mne; Moje Ruky utvárali a modelovali tvoje, aby Mi obetovali kadidlo a obeť; na tejto púti Mojich Rúk sa dozvieš, ako som verne slúžil a konal diela, ktoré nikto nikdy nekonal;

Moja milovaná bude potom odpočívať opäť u Mojich Prameňov;15 zatiaľ čo tvoja hlava bude opretá o Moje Kráľovské Srdce, tvoja pravá ruka bude držaná v Mojej, budem ťa tam korunovať Svojou Láskou a Nehou a napĺňať tvoju dušu útechami a obnovím ťa ako orla, občerstvím ťa, aby sa tvoje roky nerozplynuli ako tieň; a zatiaľ čo z teba nikdy nespustím Svoj pohľad a budem sa tešiť z lásky k tej, ktorá Ma miluje a spomínať na všetky tie okamihy, keď si sa hrala v Mojej Prítomnosti; a na iné, keď si k Nám pohnutá Duchom volávala: "Abba!" budem mať istotu, že Mi budeš naďalej venovať nerozdelenú pozornosť a lásku;

vo Svojej túžbe byť milovaný ťa podržím zajatú vo Svojom Srdci; a ako strážnik vyslaný na veži budem vyzerať každého votrelca; budem ťa, Moja láska, strážiť ako zrenicu Môjho Oka .... a ty vo svojom potešení si všimneš Moju horlivosť udržať si ťa pre Seba a pobežíš, aby si sa skryla v tieni Mojich krídel tak, ako sa kuriatka utekajú skryť pod krídla svojej matky, schúliš sa v Mojom teple a Ja ťa budem strážiť v teple Svojho Srdca

a potom opäť, Ja a ty vyjdeme znova a vezmem ťa do záhrady Svojich Úst, tam vykonáš svoju púť a na tejto púti sa dozvieš, ako viem byť rozrušený, keď vaše ústa, ktoré Ma prijímajú,16 spôsobujú nákazu vášho ducha a vašej duše jedovatými slovami jedného na druhého; nauč sa od Mojich Úst Pravde a všade okolo hlásaj len Pravdu, tak nech Ma tvoje ústa ctia a chvália vo dne v noci; nech Mi tvoje ústa spievajú, usmievajú sa na Mňa, nech znejú ako milión melódií v Mojich Ušiach, ako najsladší žalm žalmistu; nech sú tvoje ústa ako dvojsečný meč, aby potierali bludy a zradcov v Mojej Cirkvi, ale medzi všetkými tými, ktorí po Mne žíznia, nech sú tvoje ústa Mojou ozvenou ako sladké víno a učia všetkých, ako získať Moje priateľstvo;

z Mojich Úst sa dozvieš, Moja holubica, Poučenia, aby si hovorila, ako si Ja prajem hovoriť a vyjadrovať myšlienky podľa Mojej mysle, potom budeš odovzdávať tieto naučenia iným bez výhrady; potom opäť ako holubica, ktorá vkĺzne do svojho prístrešku, aby si odpočinula, ťa povolám, aby si si oddýchla v svadobnej komnate Môjho Srdca, zatiaľ čo Môj prenikavý pohľad bude skúmať tvoje oči;

Môj Pane, 
Ty sa o mňa staráš ako nikto iný; 
Ty si môj Neoceniteľný Poklad 
a nikto a nič na celom svete 
mi nepôsobí toľko radosti ako Ty.

Jeden Tvoj pohľad
a môj duch planie ako oheň 
a moje srdce sa topí ako vosk. 
Jeden Tvoj pohľad
a moja duša je uchvátená 
hĺbkou Tvojej Lásky. 
Tvoj pohľad, môj Svätý,
je ako kráľovská svadobná pieseň, 
je ako vôňa kytice ľalií,
ktorú ku mne zavial vánok. 
Tvoj pohľad je ako Pevnosť
s vežami zo slonovej kosti okolo....

dcéra-Kráľovská,17 vidíš, že tvoj Kráľ čaká, aby v tebe zakúsil radosť? tvoj Boh ťa pomazal Svojimi Perami; Moje Pery sú zvlhnuté milosťou a Moje Pery ti budú spievať piesne spásy, aby sme ich spolu opakovali kráľovským synom a dcéram,18 aby sa aj oni mohli naučiť vzdávať Nám19 správnu chválu a česť;

potom .... rozkvitnú dni cností20 a naplnia nebesia i zem Našou Slávou21 Moja sestra! nechaj teraz svojho staršieho Brata, aby ťa nosil, aby si vykonala svoju púť v Jeho Očiach, aby tvoja duša mohla kontemplovať dokonalé svetlo, hlavné svietidlo tela; povedal som, že svetlom vášho tela je oko a ak je oko zdravé, celé vaše telo bude naplnené svetlom, ak je však vaše oko choré, celé vaše telo je sama temnota; dávajte si teda pozor, aby svetlo vo vás nebolo temnotou, aby ste neboli naučení v zle, bez toho aby ste to vedeli; samotný búrkový vietor je neviditeľný a keď zlo pôsobí, ono pôsobí v tme, aby ostalo nepovšimnuté ....

Moje Oči videli veľa takých vecí; za nich sa modlite a hovorte:

"ó, Pane všetkej Svätosti,
uchovaj Svoje Svätyně22
navždy pred akýmkoľvek zneuctením.
Svojou Obetnou Krvou očisti
ich vnútro od mŕtvych skutkov
amen;"

- nedovoľuj svojim očiam spočívať na akomkoľvek špatnom správaní, ale povznášaj ich k nebu a Ja ti ukážem svetlo Svojej trojjedinej Svätosti, aby si každú minútu svojho života kontemplovala Našu Tvár, ktorá bude obrátená k tebe

vojdi do Mojich Očí,23 aby si videla veci tak, ako ich vidím Ja, nemysli si však, že budem pred tebou skrývať tie hrozné pohľady, ktoré privádzajú do Mojich Očí Krvavé Slzy; keďže som ťa priviedol k tomu, aby si žila pravý život vo Mne, ukážem ti tie ohavnosti, aby si sa modlila viac; v Mojom Tele žije plnosť Božstva a napriek tomu Ma mnohí z Mojich Vlastných prenasledujú kvôli Môjmu Božstvu; používaj Moje vlastné Oči,24  aby si čítala Moje Slovo a ustanovila v sebe dokonalosť, ktorá prichádza prostredníctvom viery vo Mňa; teraz hovor k Môjmu Srdcu, Moja vyvolená ....

Čo môžem povedať? 
O čom môžem hovoriť k Tvojmu Srdcu? 
to Ty si ma ocenil ako veľmi drahú;
to Ty si vyliečil moje oči.25
Môj Dokonalý, 
to Ty si mi hovoril o Svojej vernosti; 
to Ty Sám si ma doviedol 
na Svoje Kráľovské Nádvoria,
aby som na nich chodila slobodne;

ako som si prial pripočítať ťa k Mojim vlastným a dať ti Svoje Telo26 .... tak veľmi som chcel vyliečiť tvoju nevernosť a počítať ťa ako jednu zo Svojich neviest .... Mojou vrelou túžbou bolo dať sa ti spoznať najdôvernejším spôsobom a ukázať ti Pravého Boha, živého Boha, večného Kráľa;

27"nech tento svet nevnucuje Mojej ľalii mlčanie, nech na ňu ich sprisahanie nezapôsobí, ani sa nedotkne jej duše, ale nech aj naďalej sú Moje žalmy ako svadobná pieseň pre ňu i pre všetkých, ktorí ich počúvajú, aby spoznali Trojjediného Pravého Boha, ktorý je Otcom Všetkých;"

teraz, Moja ľalia, ti dám trvalý dôvod, aby si mohla hovoriť:

"Môj Pán je veľký!"

teraz môžeš vstúpiť do svadobnej komnaty Môjho Srdca;28

nečítala si: "nech sa zaradujú všetci, ktorí sa k Tebe utiekajú, nech prepuknú v jasot bez konca!"29 a tiež: "Moja radosť spočíva v tom, že som blízko Bohu;"30 a prospievaj v Mojej Prítomnosti a budeš nadovšetko velebiť Moju Lásku; a opäť pri pohľade na nádheru Môjho Svätého Srdca podľahne tvoje srdce Môjmu pôvabu a spomenie si ako ozvenou na Moje zjavenie v tvojom detstve,31 keď som uplatnil všetky Svoje pôvaby, aby som ťa k Sebe pritiahol; a zatiaľ čo som ťa k Sebe priťahoval, Moja pevnosť, povedal som: "občerstvím Svoju pevnosť z rieky Môjho Srdca a posvätím túto pevnosť, aby som zachoval Svoj príbytok pred pádom;" a tvoj Kráľ na teba vydýchol Svoj Dych ako jemnú vôňu, potom bez ďalšieho otáľania som vtlačil Svoju Svätú Tvár na tvoju, Tvár na tvár, spečatenú na celú večnosť;

zastav sa na chvíľu a zamysli sa nad týmito slovami .... nech ti Moje slová spôsobia radosť ....

Teraz si mojím Učiteľom, 
a tak sa Ti klaniam;
nauč ma to, čo sa Ti páči, 
aby všetko, čo budem konať,
bolo pre Teba prijateľné;
moje uvažovanie je neisté 
a táto pevnosť, ako ju nazývaš,  je z hliny, 
a to zaťažuje preplnenú myseľ;
Ty vravíš, môj Kráľ, 
že si na mňa vtlačil Svoj Obraz.

áno;32 a keď som tak urobil, vtisol som bozk na tie pery, ktoré sa stanú Mojou Ozvenou a budú hlásať Pravdu, aby som ich naučil ospevovať Moje Meno a hovoriť:

"spievajte Kniežaťu Pokoja, 
spievajte Nesmrteľnému, 
Mocnému Bohu; 
otvorte svoje srdcia 
a nechajte, nech ich pohltí
Jeho žiarlivá Láska; 
spievajte Pánovi a Kráľovi 
a jasajte pri Jeho príchode;"

poď, Moja milovaná, nech sa tvoje oči radujú z nesmiernych pokladov Môjho Srdca, potom ťa Všemohúci prenesie, aby si vykonala púť v Mojich Ušiach.... Moja Láska, dozvieš sa, ako máš načúvať a rozumieť múdrym prísloviam; ak zapožičiaš ucho, budeš sa učiť od Múdrosti a budeš žízniť po každom hovore, ktorý vychádza odo Mňa; v záhrade Mojich Uší sa naučíš ako sú Moje Uši otvorené pre každého, kto Ma vzýva úprimne a prichádza ku Mne33 s čistým srdcom, kajúcim ako hlasná kniha nárekov a priznáva si svoju úbohosť, svoju nehodnosť a aj to, ako Ma sklamal; pri tom zvuku Moje Srdce poskočí zo svojho miesta; zvuk kajúcnosti ich privedie do Mojich Nádvorí;

aby tvoje uši počuli Môj Hlas, musíš stíšiť svoj hlas; poď a nauč sa, ako Ja odpovedám a oslobodzujem úbohých a biednych, ktorí ku Mne volajú; volaj ku Mne a Moje Uši budú počuť tvoje volanie a prídem ťa zachrániť, Ja budem počuť tvoje volanie; Moje Uši sú citlivé; a ty, ako stvorenie, nebuď ľahkomyseľná a hluchá na volanie núdznych, ale otvor svoje uši na ich volanie; nemrač sa na nich, ale podaj im svoju ruku; či nevieš, ako sa Ja chvejem, ak niekto volá a Moje stvorenia prosebníkom nedožičia sluchu ani nedajú odpoveď? to bolí Moje Sväté Srdce v Mojej Hrudi;

v záhrade Mojich Uší sa dozvieš, ako tvoj Boh vzhliada zo Svojho Trónu na ľudských synov a dcéry, ako sa k nim skláňa a Jeho Ucho sa tlačí k ich perám; a ty, ktorá si videla tisíce myriád anjelov, ktorí obklopujú Môj Slávny Trón,34 povedz im:

"poďte a počúvajte: bola som poučená Najsvätejším, aby som vám povedala, čo On urobil pre mňa: keď som Mu predniesla svoje volanie metanoie35 a mala som na jazyku vysokú chválu, keby som bola po mojej metanoii vo svojom srdci ešte previnilá, Pán by ma nevyslyšal; ale Boh ma nielen počul, ale vyslyšal moje volanie a odpovedal na moju modlitbu; nech je požehnaný, Boh, Trojjediný vo Svojej Svätosti, ktorý ani neignoroval moju modlitbou, ani ma nezbavil Svojej Lásky;"

toto je to, čo im povieš;36 teraz poď a vojdi do svojho stáleho Domova, do svadobnej komnaty Môjho Srdca, kde tvoj Kráľ čaká, aby sa radoval v tebe a ty v Ňom;

poď, Môj anjel a Moja nevesta, túžim ťa zaodieť Svojím Menom, samotnou Mojou Prítomnosťou; tvojím odevom budem Ja, lebo Ja som všetko; v Mojom Tele žije plnosť Božstva, preto vo Mne nájdeš svoje naplnenie budem ťa mať ukrytú v Sebe a týmto spôsobom ťa predstavím Otcovi, až príde Čas

Ja som tvojou ľúbeznou vôňou, Vassula a chcem, aby si bola ako jasná hviezda, ktorá svieti v temnotách tohto pokolenia a prenikla ho37 Mojou vôňou; ty budeš aj ďalej svietiť, pretože budeš svetu ponúkať to, čo vyšlo z Mojich Úst, budeš podávať každému: slovo Života; a mnohí Ma uvidia v tebe,38 pretože som ťa zaodel Svojím Menom, aby si sa naozaj stala Mojou spoločníčkou;

tvoj Pravý Boh, tvoj Pán Ježiš Kristus ťa teraz prijíma z celého srdca vo Svojom Svätom Srdci: tvojom Domove .... zjavil som ti Svoju Vládu, Moja sestra, Moja vlastná .... Moje milosť je s tebou .... ic;

39 a Moja priazeň ťa spája s Nami ....

40a vo Mne sme ti My preukázali priazeň, aby si videla to, čo človek nie je schopný vidieť sám od seba My ti dávame Svoj Pokoj ....

(Toto posolstvo mi bolo odovzdávané s mnohými prestávkami. Zabralo 50 strán.)


1 Videla som nášho Pána a Kráľa, zatiaľ čo sme jazdili po nebesiach, ako u mňa sedí bok po boku, naklonil sa ku mne a zakryl mi hlavu najkrajším závojom z bielej čipky, ktorá sa vo svojej belosti trblietala, ako by na nej boli diamanty. Uzavrel okolo mňa ten závoj, takže bolo vidieť len tvár. Rozumela som, že ten závoj predstavuje Jeho Slová Múdrosti, ktoré na mňa vylieval a ktorými ma celú pokrýval.
2 Ježiš naráža na Svoje pozvanie k rekolekciam alebo na púť v Jeho Tele v posolstve z 26.1.1997. Skutočne som na to pozvanie neodpovedala.
3 narážka na Iz 54,5
4 potom sa pozrel na moje ruky, vzal obe do Svojich Rúk a povedal to, čo nasleduje
5 Keď povedal 'ku Svätyni', vedela som, že hovorí o Sebe. Vzal obe moje ruky, a zatiaľ čo ich držal, povedal nasledujúce ..
6 Ježiš užíva slovo obrad, ceremónia, pričom má na mysli poslanie, misia
8 to znamená 'duchovnú mannu'
9 Začala som rozumieť, že Ježiš chcel, aby som s Ním na chvíľu bola úplne sama, a preto mi nedovolil plánovať na niekoľko týždňov žiadne stretnutia. Ježiš chce, aby tu a tam v Ňom mal každý svoje rekolekcie.
10 držala som si hlavu v dlaniach
11 Sír 4,10
12 vedela som, že Ježiš teraz chce, aby som spočinula v rekolekcii v Jeho Tele, aby som obnovila svoju silu fyzicky i duchovne
13 Ježiš má na mysli Bibliu. Ako povedal Jeho Milovaný učeník: "Ježiš urobil ešte mnoho iných vecí. Keby boli všetky zapísané, myslím, že celý svet by neobsiahol všetky tie knihy, ktoré by museli byť napísané - Ján 21,25
15 Ježiš má na mysli, že po tom, čo opäť vyjdem na misiu, po návrate z cesty budem opäť spočívať na Jeho Srdci, aby som obnovila svoju silu
16 Ježiš má na mysli prijímanie v Eucharistii
17 Kristus ma nazval menom podobným, ako je moje, pretože Vassiliki tiež znamená 'kráľovská dcéra'
18 celému Božiemu stvoreniu; naznačuje tu, že máme kráľovský pôvod, sme z kráľovského semena, pretože náš Stvoriteľ je Kráľ
19 Najsvätejšej Trojici
20 nové nebesia a nová zem, až celé Božie stvorenie bude obnovené nadchádzajúcimi druhými Turícami
21 Ježiš povedal tieto slová majestátne, čím ma naplnil nádejou
22 1 Kor 3,17: "Boží chrám je svätý a vy ste ten chrám."
23 Ježiš hovorí v metaforách
24 Ježiš hovorí obrazne
25 symbolicky
26 Ježiš myslí v Najsvätejšej Sviatosti
27 Ježiš potichu, ale pevne, až to znelo ako príkaz, predniesol nasledovné slová. Bolo to, ako by hovoril sám k Sebe, ako sa hovorí: "myslí nahlas".
28 Zakaždým, keď ma náš dobrý Pán pozýva do svadobnej komnaty, ide o pozvanie k rekolekcii, pretože mi dal pochopiť, že chce, aby som s Ním bola často sama a len pre Neho
31 videnie, ktoré som mala, keď som bola dieťaťom. Ježiš sa na mňa usmieval, videla som Ho až k bedrám. Zakaždým, keď povedal: "Poď ku Mne," som k Nemu bola ťahaná neviditeľnou silou. Potom som Mu bola tak blízko, že sa naše tváre stretli a cítila som, ako by moja tvár bola pohltená Jeho Tvárou
32 Ako som už povedala, pri videní Krista som k Nemu bola ťahaná, až sa moja tvár pritisla k Jeho Tvári a bolo to, ako by moja tvár prešla Jeho Tvárou
33 pochopila som, že Ježiš tu zahŕňal spovedníkov, a nie iba Seba
34 rozumela som tiež, že Jeho Najsvätejšie Srdce
35 pokánie
37 to pokolenie
38 Kristovu Svätú Tvár, ako sa objavuje miesto mojej tváre
39 naraz prehovoril Boh, Večný Otec
40 potom prehovoril Duch SvätýChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved