Proroctvo o 11. septembri

Vassula 10. januára 2002 v Ríme

"Prebuď sa zo spánku,
vstaň z mŕtvych,
a zažiari ti Kristus."
(Ef 5,14)

Drahí priatelia TLIG,

Nech je požehnanie nášho Pána Ježiša Krista a nášho Otca v nebesiach s každou rodinou. Chcem poďakovať každému z vás za všetko úsilie pri šírení posolstva nášho Pána, ale tiež vám chcem poďakovať za vaše modlitby a Sväté Omše obetované za mňa a za členov mojej rodiny, ktorí sú chorí.

Chcem sa ďalej znovu dotknúť proroctva, ktoré Pán dal 11. septembra 1991, desať rokov pred oným hrozným dňom v New Yorku a udalosťami, ktoré nasledovali. Ale než k tomu pristúpim, chcem povedať niekoľko slov. Tí, ktorí ma poznajú, si museli všimnúť, že počas tých 16 rokov, v ktorých dostávam od Pána toto prorocké zjavenie, som v žiadnom zo svojich svedectiev, a bolo ich veľa (viac ako 700), nikdy nepredkladala apokalyptické problémy ani nehovorila slovami hrôzy a desu, ani nezdvihla svoje ruky k prorokovaniu, že bude koniec sveta (z čoho ma mnohí falošne obviňovali), ale moje príhovory boli o sladkosti a nežnosti nášho Pána. O nesmiernej láske, ktorú k nám má, a o tom, ako zmeniť naše životy v neustálu modlitbu. Moje volanie malo osloviť každého tým spôsobom, ako Pán chcel, aby som vás oslovila: pripomínaním vám všetkým, že sme synmi a dcérami Najvyššieho, a preto kráľovského pôvodu, lebo náš Otec je Kráľ kráľov, On je Majestát a Nádhera a my sme dedičmi Jeho Kráľovstva. A počúvajte ma - nikto, nikto by to nemal odňať z vašej mysle. Sme Bohu veľmi drahí. Tiež som hovorila, že by sme mali zmeniť svoje životy a žiť v jednote, nie rozdelení. Tiež som oslovila rôzne Cirkvi po celom svete, aby sa uzmierili a zjednotili, a zároveň im pripomínala, že my všetci žijeme, dokonca aj najvyšší hodnostári, v hriechu. Prečo? Pretože naše rozdelenie je hriech a Písmo hovorí, že: "Každý, kto vie, čo je správne, a nerobí to, dopúšťa sa hriechu." (Jak 4,17) Takže každý vie, že rozdelenie je proti Božej vôli, a napriek tomu až dodnes zostávame rozdelení. Písmo nemôže byť odmietané.

Keď Kristus povedal Otcovi, "nech sú všetci jedno v nás, ako si ty vo mne a ja v tebe, aby svet uveril, že si ma ty poslal," (Ján 17,21) túto Kristovu úpenlivú prosbu k nám, aby sme sa takto zjednotili, bolo to jasne v súlade s tým, že celé stvorenie bude (musí byť) pohnuté k duchovnej jednote, a nie k jednote na papieri alebo podpísaním zmluvy. Ale taká duchovná jednota, ktorá ovplyvní celý svet, nemôže byť vykonaná bez Božieho Svätého Ducha, ktorý udeľuje Jeho moc ľudstvu. Duch Svätý teda musí povolať nových apoštolov, aby šli a evanjelizovali svet a pritiahli celý svet k viere v Krista. Preto, vzhľadom k nášmu existujúcemu rozdeleniu a súčasnému stavu sveta, chcem povedať, že v tomto ohľade Cirkev ukazuje svoju slabosť. Stále, cez našu slabosť a úbohosť Duch Svätý, ktorý pozná naše chyby, nikdy neprestal vylievať Svoju milosť na ľudstvo a zahŕňa nás Svojimi darmi. Je vonku a pôsobí veľký hluk, aby nakoniec aj hluchí, ktorí sa zabarikádovali vo vnútri, Ho počuli a konečne otvorili dvere svojich sŕdc, a tí, ktorí boli mŕtvi, tak prišli k životu. Z nebytia naraz budú mať viac života. Aj keď toto rozdelenie nepochádza priamo od nás, ale od našich predkov, napriek tomu sme vinní, pretože ho udržiavame pri živote tak dlho, kým zostávame rozdelení. Cirkev sa musí upevniť a jediná nádej pre upevnenie Cirkvi je jednota. Jedinou nádejou na zmenu sveta je jeho evanjelizácia, kiež by mi preto Cirkev radšej podala ruku, než aby ma prenasledovala, aby som zastavila vanutie Ducha Svätého!

Svet, ako dnes vidíte, je v naprostom chaose. Chaos nastáva z veľkého odpadlíctva. Odpadnutý svet, ako tomu je, nemá žiadne miesto pre Boha, lebo je zamestnaný sebarealizáciou. Dnešný svet odmieta oslavovať Boha a žijeme v dobe, keď každé dobro je premenené na zlo. Pre naše rozdelenie sú kresťania buď ustavične odkresťančovaní, alebo neustále upadajú do omylu. Táto generácia nežije v láske Božej. Ako nám raz povedala Panna Mária, svet žije v egoizme, sebectve, chamtivosti, nenávisti, neresti a hriechu a k tomu všetkému odmieta Božiu dobrotu. Ako by sme potom mohli očakávať, že bude Cirkev dôveryhodná v očiach ostatného sveta, keď káže pokoj, lásku, jednotu, bratstvo a zmierenie krajinám, ktoré vraždia svojich ľudí, keď my, v tej istej chvíli, v našom vlastnom strede, vraždíme Telo Kristovo tým, že po sebe strieľame otrávenými šípmi? My, kráľovský dom Kristov, sme vymenili našu slávu za hanbu. Boh volá nás všetkých a pozýva nás k jednote, "aby svet uveril." (Ján 17,21) A tak len keď bude Cirkev uzdravená tým, že sa zjednotí, a znovu získa svoju silu, len vtedy bude schopná uzmieriť svet s Bohom. Práve vtedy, keby bola upevnená, bude schopná premôcť všetky temné sily a zlo, ktoré zatemnili náš svet, a vláda zlého bude premožená.

Keď hovorím o tom, ako svet upadol do odpadlíctva, samozrejme tým nemienim každého, ale väčšinu, veľkú väčšinu ľudí. V týchto posledných dňoch sme si všetci všimli, ako svet trpí viac ako predtým. Pozorujeme, ako veľa krajín je vo vojne alebo na pokraji vojny. Po celom svete sa vyskytuje veľa ničenia a tiež chorôb. Všade stúpa nezamestnanosť. Pred ťažkými snehovými búrkami nastali povodne, ktoré si vyžiadali veľa životov. Stáda hovädzieho dobytka a oviec sa zabíjajú po tisícoch, čo ruinuje farmárov a prináša nedostatok mäsa, a ľudia sa kvôli tomu boja jesť hovädzie. Požiare (ako ten v Austrálii) a zosuvy bahna, ktoré pochovali toľkých ľudí v Brazílii. Krutá zima, v ktorej umrzli stovky ľudí v Rusku a Poľsku, atď.

Teraz by ste mohli namietať, že tieto veci sa tu a tam vždy stávali v dejinách. Môžete povedať od minulého septembra, že rok pred ním a ešte jeden rok pred ním sme boli v rovnakej situácii, alebo sa naša situácia zhoršila?

Ešte raz sa pozrime na proroctvo z 11. septembra 1991. Mimochodom, keby som mala čas, spísala by som malú knižku, v ktorej by som uviedla všetky proroctvá z posolstva TLIG, ktoré sa vyplnili. Je ich veľa. Dokonca detaily, ktoré nie mnohí, som si istá, pochopili. Napríklad historické udalosti v Rusku do dneška. Cirkev v Rumunsku. Druhé Turíce, volanie Dvoch Svedkov, ktoré sú podľa Písma božského pôvodu a predstavujú Ježiša a Pannu Máriu, (úplné vysvetlenie bolo uvedené 24. decembra 1991, atď.)

Dodnes dostávam posolstvá od Boha, ktorý stále čaká na to, že sa Mu každé srdce otvorí. Podľa toho, čo hovorí, nie je veľká odozva od veriacich, aby sa naozaj rozhodli pre Boha a napravili svoje životy. Veľa sa ich vrátilo späť k svojim "zvratkom" a to nám znovu pripomína podobenstvo o semene. Iné podobenstvo, ktoré nám Pán pripomína, je to o otcovi a dvoch synoch, ktorých požiadal, aby išli pracovať do vinice. Ďalšie podobenstvo, ktoré nám pripomenul, je o talentoch. Vo Svojom milosrdenstve na nás Boh vylieva Svoju posväcujúcu milosť, aby nás oživil a obnovil Svoj Dom. Zatiaľ neodpovedali Pánovi úplne všetci. Mnohí sú dosiaľ vlažní, alebo ešte horšie stále ľahostajní k Jeho volaniu. My všetci vieme, ako nekonečne bohatý je Boh vo Svojej milosti. Mnohí z vás boli mŕtvi (aj ja) pre hriechy a ľahostajnosť k Bohu, keď sme všetci nasledovali cesty tohto sveta a boli ľahkou korisťou pre Satana, stali sa dokonca jeho hračkou, pretože on ovládal naše životy. Ale náš Pán nás miloval (keď ku mne prvýkrát prehovoril anjel o Bohu, povedal mi, že Boh je blízko mňa a miluje ma), Boh nás toľko miloval, že nestál a nepozeral sa, ako ideme do ohňa, On, dalo by sa povedať, sa sklonil na našu úroveň, aby sa k nám priblížil tým, že prejavoval Svoje nekonečné milosrdenstvo, a hoci sme boli mŕtvi pre naše hriechy, priviedol nás k životu. Áno, bolo to skrze milosť, že som bola zachránená a rovnako tak mnohí z vás. Nezaslúžili sme si to, lebo naše zásluhy neboli žiadne.

Takže, čo hovorí posolstvo na začiatku? Hovorí: "A Ja sa zase pozerám dolu na dnešný svet, hľadám jeden národ za druhým, skúmam jednu dušu po druhej, hľadám trochu tepla, trochu veľkodušnosti a trochu lásky, ale len veľmi málo sa ich teší Mojej priazni." Tu sa pozastavím a vysvetlím to. Keď Pán hovorí, že nenachádza žiadnu vrúcnosť ani veľkodušnosť ani lásku, ktorú by Mu niekto ponúkol, tak tým nemá na mysli, že by sa to týkalo len Jeho, ale tiež vzťahov, ktoré sú medzi nami. Písmo hovorí: "Ale ak niekto povie: 'Ja milujem Boha,' a nenávidí svojho brata, je klamár ..." (1 Ján 4,20) Láska chýba, veľkodušnosť a láskavosť medzi nami stále chýba. Ďalšie slovo z Písma je málokedy nasledované: "Ako by ste chceli, aby ľudia robili vám, tak vy vo všetkom jednajte s nimi; v tom je celý Zákon aj Proroci." (Mat 7,12), rovnako ako: "Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho." (Mat 10,38-39) Inými slovami, človek musí slúžiť druhým, starať sa o druhých, obetovať svoje pohodlie a privádzať duše k Bohu. Toto stále nie je (u)robené. Ako som povedala, mnohí, vzdialení od Pána, žijú sebecky len sami pre seba, bez najmenšieho záujmu o potreby chudobných, biednych a osamelých.

Nasledujúce slová ďalej sú: "Veľmi málo sa ich snaží žiť sväto. A dni letia a hodiny už sú zrátané do chvíle veľkej odplaty. Moje mestá sa stali mestami neviestok - bez ľútosti! Stali sa pevnosťami démonov! Všetko zvnútra prehnité, vyžraté červami! Brloh zmijí a škorpiónov! Ako by som mohol nevrhnúť na týchto odpadlíkov Svoj Očistný Oheň? ..." Náš Pán, sklamaný nami, lebo vidí, že cez Jeho milosrdné volanie len máloktorí chcú počúvať, pretože ich nevera prekryla to lepšie z nich. Ostatní nielenže odmietajú veriť, ale berú ako svoje poslanie a povinnosť bojovať proti každému Božiemu kroku v tomto posolstve, a preto dusia oheň milosti Svätého Ducha, ktorý môže ožiariť naše vnútro a odvrátiť katastrofické udalosti, ktoré sa majú stať.

Potom hovorí: "Zem sa bude triasť a chvieť a každé zlo zabudované do Veží sa zrúti do hromady sutín a bude pochované v prachu vín!" Túto časť som vám už vysvetlila na tejto webovej stránke. Týka sa mrakodrapov dvojičiek v New Yorku, že dokonca pred týmto proroctvom, asi tri roky pred ním, keď som jedného dňa sledovala v televízii dokumentárny program o Manhattanu (New York) a v zábere z mora ukázali mesto, videla som, čo sa stalo 11. septembra 2001. Videla som dym a apokalyptickú scénu a pristihla som sa, ako hovorím: "a toto všetko už nebude ..." Na toto posledné ústne proroctvo mám dvoch svedkov.

Potom príde úpenlivá prosba od Krista, v ktorej nás žiada: "Modlite sa, aby na vás Otcova Ruka neudrela v zime." Myslím, že sme sa nemodlili dosť, pretože Ruka Božia dopadla skutočne práve pred príchodom zimy! V jednom z najchladnejších rokov, ako som už povedala, toľko ľudí zomrelo mrazom v Rusku, Poľsku a v Turecku, aj v Grécku. Je to veľmi kruté. Proroctvo ďalej hovorí o "plameňoch a hrmení": "Ostrovy, more a kontinenty nečakane navštívim hromom a Svojím Ohňom." Pozrite sa, ako je Austrália skúšaná ohňom. Ale to nie je všetko, oheň znamená taktiež vojnu.

Preto čo nasleduje, je pripomienkou všetkým tým, ktorí bez bázne potlačujú milosrdné volanie Boha, dokonca ho nazývajú zlom a tým na neho hádžu blato, rúhajú sa Duchu Svätému, a páchajú tak neodpustiteľný hriech. Toto je to, čo hovorí: "Čítajte Naše Posolstvá a prestaňte byť ironickí alebo hluchí, keď hovorí Nebo. Stíšte svoj hlas a budete počuť Náš. Rozmyslite si dvakrát, kým začnete súdiť. Rozmyslite si viac ako dvakrát, než odsúdite Diela Svätého Ducha. Neušetrím nikoho, kto sa posmieva Svätému Duchu, kto sa Mu priamo rúha." Potom nám pripomína, čo čaká na tých, ktorí sa rúhajú: "Spravodlivosť ich pošle dolu do podsvetia."

Ak sa niektorých myslí a sŕdc nie je možné len tak ľahko dotknúť, je to snáď preto, že sa stali príliš technickými a nanešťastie príliš racionalistickými. V tomto technickom prostredí je Kristovo milosrdenstvo marené (narušené), rovnako tak aj prostota duchovného života v Bohu. Ale pravým dôvodom je, že títo ľudia tu v živote na zemi nikdy nemali predstavu Boha (aký je), a preto sa s Bohom nikdy "nestretli" a nikdy s ním dôverne nehovorili. Inými slovami, oni Boha nepoznajú. Nepoznať Boha je hriech. Ach, a tak mnohí sú v tomto hriechu! Teda opäť, keby nám bolo dovolené, alebo radšej keby Duch Svätý smel vanúť v každom z tých zatvorených sŕdc dychom zmŕtvychvstania, tak v tomto zmŕtvychvstaní vstanú a uvedomia si, že pre evanjelizáciu je nevyhnutné uzmieriť svet, ktorý je príliš odvrátený od Boha. Evanjelizácia odkresťančenej spoločnosti je aj prostriedkom k tomu, aby sa ľudia všetkých rás a vyznaní smeli vrátiť k Bohu a začali hľadať Božiu Tvár. Každý tvor na zemi by mohol prinášať prospech, a keď sa tak vzdá Bohu, Duch Svätý spraví ostatné a odstráni všetky prekážky, ktoré im zabraňujú v úplnej božskej jednote lásky s Trojičným Bohom. Takže človek by mal byť veľmi opatrný, aby neubližoval Mystickému Telu Kristovmu, keď sa domnieva, že robí dobro tým, že zháša oheň Ducha a potláča rozmanitosť darov, ktoré (Duch) rozdeľuje pre blaho Cirkvi, ale mal by dovoliť, aby Jeho plameň očistil a obnovil tento skazený svet v nové nebo a novú zem, v nový žiariaci Jeruzalem. Čo hovorím teraz, znie veľmi apokalypticky, ale my predsa žijeme v apokalyptickej dobe, a ak to niekto popiera, tak mi tiež povedzte, akú kuklu ste si to nasadili, že sa na tom tiež podieľate ...

Pán končí Svoje posolstvo tým, že nás ešte raz žiada o pokánie! A žiada Otca, aby sa zľutoval. Ďalej hovorí, že Ho čoskoro uvidíme ako Sudcu. Keď Boh odvracia Svoju svätú tvár, človek to cíti, ale keď sa na nás pozerá, je to ako lúče slnka, ktoré na nás svietia a dávajú nám radosť a teplo. Takto niekedy cítim, že od 11. septembra svet urobil niečo, čo spôsobilo, že Boh od neho odvrátil Svoju tvár. To neznamená, že Jeho láska sa zmenšila, ale zdá sa, že zberáme to, čo sme zasiali.

Ale počujte ma, Triumf Dvoch Sŕdc musí prísť a ja viem, verte mi, je už za rohom. Boh zvíťazí, On musí! Áno! Vari nepovedal, že Jar príde na túto zem? A že príde jednota tak rýchlo a neočakávane ako padol komunizmus? TLIG posolstvo je posolstvo nádeje. Áno, skutočne nás Boh varoval, že na seba privedieme všetky druhy pohrôm, vojen atď., ak nebudeme konať pokánie. Svet nechce konať pravé pokánie. Stále nám sľubuje Ducha Svätého ako nikdy predtým v dejinách. Musíme byť pozorní a modliť sa. Musíme rásť v láske jeden k druhému, musíme byť dobrí, musíme byť dobrí, musíme byť dobrí a štedrí a tiež slúžiť a pomáhať utláčaným, predovšetkým však musíme žiť Bibliu a oživiť písané, a k tomu veľa prispieva Jeho posolstvo TLIG.

Modlite sa za hriešnika, KTORÝM SOM,
Vassula

 
Špiritualita
Modlitby
Príhovory
Listy
    Sopka na Islande a proroctvo - doplnenie a vysvetlenie od Vassuly
    O proroctvách
    Pozor na ducha Jezábel
    Proroctvo o 11. septembri
    Rozlišovanie poslušnosti (Discerning Obedience)
    Rúhanie proti Duchu Svätému
    15. výročie PRAVÉHO ŽIVOTA V BOHU
    Správne chápanie Pravého Života v Bohu
Eseje
Zázraky
Úvahy o posolstvách
Modlitebné skupiny
Púte a stretnutia
Proroctvá

 
 
Modlitby
Modlitby vybraté z Posolstiev

Príhovory
Vybraté príhovory Vassuly a ďalších významných osobností (zoradené chronologicky)

Listy
Tu nájdete Vassuline listy na rôzne témy.

Eseje
Eseje a ďalšie príspevky od rôznych autorov na rozličné témy

Zázraky
Nový projekt z novembra roku 2006. Tu nájdete zaznamenané zázraky nejako spojené s Vassulou a TLIG

Úvahy o posolstvách
Meditácie úvahy a komentáre na vybraté posolstvá

Modlitebné skupiny
TLIG modlitebné skupiny a asociácie

Púte a stretnutia
Nadchádzajúce a predchádzajúce púte a stretnutia Pravého Života v Bohu

Proroctvá
Články a podnety vzťahujúce sa k proroctvám

 


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved