SK » Posolstvá»


Vzbura už pracuje

15. marec 1993

Vassula Môjho Utrpenia, maj oči upreté na Mňa; rob Mi radosť a rozdávaj tak, ako si rozdávala včera;1 vždy sa o Mňa opri a tvoje ústa budú použité ako Môj Meč;

milujem ťa; buď jedno so Mnou;

17. marec 1993

pokoj s tebou;

Moje dieťa, máš učiť Moje deti všetko, čo som ti dal; neboj sa, veď som pred tebou a som tvoj Štít; bez ohľadu na to, ako veľmi sa Zlý snaží, nikto nikdy nevstúpi medzi teba a Mňa; hoci Satan mobilizuje ľudí, aby ťa ochromili, a hoci ich vedie k tomu, aby spájali sily proti tebe, nikdy nemaj strach; Ja som Všemohúci a Moje Oči dosvedčia nespravodlivosť, ktorá sa ti deje; milovaná, naplním ťa Svojou Silou a všetkým Svojim deťom dám chlieb v hojnosti

postarám sa, aby tvoja horlivosť pre Môj Dom pohltila Mojich nepriateľov; urobím ťa pre nich hrozbou; tak nijaký strach, pretože Ja Som stojí pred tebou; Moje požehnania sú na tebe a každé vlákno tvojho srdca bude oplývať Odvahou, Silou a Pokojom; takto budeš najdokonalejším spôsobom dávať zadosťučinenie za spásu duší a pre obnovu Môjho Domu

bez strachu pozdvihni svoj hlas a prorokuj; prorokuj, Moje dieťa, aby z toľkých sŕdc zmizla skazenosť! nech tí, čo majú uši, nech počujú, čo dnes Duch hovorí cirkvám; nech prídu všetci, ktorí sú smädní; napíš a povedz Mojim kňazským dušiam toto: "vzbura už pracuje, ale v tajnosti, a ten, ktorý ju zadržuje, musí najskôr byť odstránený predtým, než sa Rebel ukáže otvorene;2 vravím vám: milujte Moju Cirkev, ako Ju Ja milujem a ako som sa obetoval za Svoju Cirkev, aby som Ju urobil úplne svätou, tak aj vy, Moji kňazi, obetujte sa pre Ňu, napodobňujte Ma;

hovorím vám toto všetko a viem, že Moje ovce, ktoré Mi patria, budú načúvať Môjmu Hlasu a nikdy Ma nesklamú; obraciam sa dnes na vás, aby som vám z hĺbky Srdca povedal tie isté trpké slová, ktoré som vyslovil pri Svojej Poslednej Večeri s Mojimi učeníkmi: "niekto z tých, ktorí sedia so Mnou za stolom, chystá proti Mne vzburu; vravím vám to teraz, skôr kým sa to stane, aby ste, až sa to stane, verili, že Ja som vám to dnes povedal;"

dietky Moje, nech sa vaše srdcia netrápia; dôverujte vo Mňa a nebojte sa; Otec čoskoro pošle Krst Ohňom, aby spálil zločiny tohto sveta; príde hodina, keď ľudia moci vstúpia do Mojej Svätyne, ľudia, ktorí nepochádzajú odo Mňa; v skutočnosti, tá hodina je už tu;

Ja, Ježiš Kristus, chcem varovať Svojich kňazov, biskupov a kardinálov, chcem varovať celý Svoj Dom pred veľkým súžením; Moja Cirkev sa približuje k veľkému súženiu; pamätajte si, vyvolil som vás Svojím posväcujúcim Duchom, aby ste Ma oslavovali; vyvolil som vás od počiatku, aby ste boli pevnými stĺpmi Mojej Cirkvi a žili vierou v Pravde vyvolil som vás, aby ste zdieľali Moju Slávu a pásli Mojich baránkov;

vážne vám hovorím, že čoskoro budete skúšaní ohňom; modlite sa a postite, aby ste neboli podrobení skúške; stojte pevne a zachovávajte tradície, ktorým ste boli naučení;  počúvajte Môjho Pápeža3 nech sa deje čokoľvek; zostaňte mu verní a Ja vám dám potrebné milosti a silu; naliehavo vás žiadam, aby ste mu zostali verní a držali sa ďalej od každého, kto sa proti nemu búri; predovšetkým, nikdy nepočúvajte toho, kto ho odvrhuje; nedopustite, aby sa vaša láska k nemu stala neúprimnou;

čoskoro budete postavení pred ťažkú skúšku, akú ste nikdy predtým nezažili; Moji nepriatelia sa budú pokúšať kúpiť si vás záludnými rečami, zlý už koná svoje dielo a Skaza nie je od vás ďaleko; Pápež4 bude musieť veľa trpieť; preto budete všetci prenasledovaní za to, že hlásate Pravdu a ste poslušní Môjmu Pápežovi; to je tiež dôvod, prečo vás budú nenávidieť, lebo ich skutky sú zlé, a naozaj, každý, kto pracuje pre zlého, nenávidí Svetlo a vyhýba sa mu zo strachu, aby neboli odhalené jeho Ničivé skutky;

hovorím vám vážne, že každé vlákno Môjho Srdca je rozorvané; ak vám niekto príde do cesty a prináša odlišné učenie ako to, ktoré som Ja Sám ustanovil, nepočúvajte ho; títo ľudia prichádzajú od Podvodníka    položil som Svoj základ na Petrovi, skale .... a brány podsvetia nikdy nemôžu prevládnuť proti nej ... ak k vám niekto príde do cesty a povie vám: "odvráťte sa od vernosti, ktorú máte k tomuto Pápežovi, k inému zdravému hnutiu", neodvracajte sa! dajte si pozor! kvas Zvodcu môže byť silný a môže dobre chutiť, ale v skutočnosti je to smrtiace klamstvo! nedajte sa od nikoho podviesť; odolávajte diabolským taktikám, pretože dnes, Moji kňazi, budete musieť víťaziť nad zlom silou, ktorú dostávate odo Mňa, ktorý som Pravda; ako nikdy predtým budete v duchovnej vojne s armádou, ktorá má pôvod v mocnostiach Temnoty;

modlite sa, Moji milovaní, po celý čas; Ja Som je s vami; všetkých vás milujem; nikto nemôže mať väčšiu lásku ako keď položí život za svojich priateľov, ako som Ja položil; vy ste Moji priatelia; buďte jeden k druhému úprimní, milujte sa navzájom a stojte pevne a nebojácne, až ono veľké Súženie, ktoré sa dnes ako čierne mračno vznáša nad Mojím Domom, ho pokryje ako čierny závoj povedal som vám to všetko už teraz, skôr než sa to stane, aby ste verili, až sa to stane;


1 v Arles vo Francúzsku počas zhromaždenia
3 Jána Pavla II.
4 Ján Pavol II.Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved