SK » Posolstvá»


Už si nevážia plody Našich Sŕdc

10. január 1990

(Ježiš ma zavolal, aby mi nadiktoval Svoje Posolstvo pre stretnutie našej modlitbovej skupiny na 27. januára 1990.)

pokoj vám, vnímajte Moju Prítomnosť, som medzi vami; nastavte svoje srdcia na počúvanie a chápanie Mojich Slov milované deti, je to niečo cez rok, kedy som Ja, Pán, bol s vami týmto zvláštnym spôsobom, dal som vám Svoje Posolstvá, a tak som vám ukázal Rany Svojho Svätého Srdca, dal som vám poznať, aký je dnešný stav Mojej Cirkvi a čo je príčinou trpkosti Mojej Duše; zdieľal som s vami všetkými Svoj Kríž Lásky a Pokoja; oznámil som vám Svoje najtajnejšie priania a Môj Svätý Duch vám pripomenul Moje zásady; pripomenul som vám učenie Svojej Cirkvi; zhromaždil som vás, pretože ste Moji Vlastní a to značí, že Svojim Vlastným prichádzam ukázať Svoju Slávu;

Ja som vo vás a vy ste vo Mne; som Svetlo sveta a vy, Moje deti, ste nádoby, nesúce Moje Svetlo a Moje Posolstvo Lásky a Pokoja zhromaždil som vás, ako pastier zhromažďuje svoje ovce späť do ich stáda a obklopil som vás Svojimi Rukami; no mám aj iné ovce, ktoré tiež musím viesť; pripravujem vás k životu pod Novým Nebom a na Novej Zemi, pretože sa už blíži doba, kedy sa Láska vráti a bude žiť medzi vami; už čoskoro budete počuť, ako sa na Ceste návratu rozliehajú kroky Lásky, a to je dôvod, prečo je po celom svete počuť Môj Hlas a z toho istého dôvodu vaši mladí majú videnia; povedal som, že vylejem Svojho Ducha na celé ľudstvo a že vaši synovia a dcéry budú prorokovať a že dokonca aj najmenším dám Svoje Požehnania; áno, Môj Hlas dnes volá v pustatine, volám každého z vás, a predsa mnohí nepochopili, čo chce povedať Môj Duch a neporozumeli ani Mojim Znameniam, ani víziám mladých medzi vami; už si nevážia plody Našich Sŕdc a k Mojim vyvoleným dušiam sa správajú ako k podvodníkom

týmto spôsobom zostanem s vami už len krátku dobu, ale neopustím vás, kým sa vám nepostarám o prístrešie a pastviny; som váš Dobrý Pastier, ktorý sa o vás stará, som Pán, ktorý sa na vás pozerá zhora ako strážca; ako by som mohol odolávať a nezostúpiť a neurobiť všetko, aby som vás dosiahol, keď počujem vaše náreky a vašu agóniu? ako by som mohol váhať a neponáhľať k vám, keď vidím, ako mnohí z vás smerujú do večného ohňa? prichádzam k vám týmto spôsobom, nie aby som vás odsúdil, ale aby som vás prebudil; prichádzam zachrániť svet, neprichádzam svet odsúdiť, ale svet opäť nesprávne posúdi Časy, tak ako nesprávne posúdil Časy Môjho Príchodu ako Mesiáša a neuznali Ma, ale jednali so Mnou, ako sa im zapáčilo a vydali Ma pohanom;

svet opäť nesprávne posúdil Časy toho, ktorý bol ustanovený, aby vyrovnal cestu predo Mnou; nepoznali Jána Krstiteľa, ktorý prišiel vo všetkej spravodlivosti ako Eliáš, ale jednali s ním tiež ako sa im zapáčilo a dnes vaša generácia opäť nesprávne posudzuje Časy, pretože tieto Časy im nie sú priaznivé; povedal som, že v posledné dni, ktoré prídu, vám pošlem na zem Mojžiša a Eliáša, ale vaša generácia Ich neuzná, nebudú Ich ani počúvať, ani Ich nepochopí, ale budú Ich potupovať a odmietnu Ich, ako odmietli Jána Krstiteľa a Mňa ako Mesiáša;

povedal som, že v posledných dňoch vystúpia mnohí falošní Kristovia a radil som vám, aby ste boli ostražití, pretože títo falošní Kristovia, to sú vo vašich dňoch falošné náboženstvá; dal som vám Svoje Slovo a varoval som vás, aby ste sa nezaoberali týmito sektami; Svoju Cirkev som zveril Petrovi a požiadal som ho, aby vás živil, aby sa o vás staral a miloval vás

seriózne vám hovorím, skôr než pominie táto generácia, sa stane všetko, čo vám hovorím, preto sa nedajte oklamať a odolávajte svojim odporcom, odolávajte tým, ktorí sú proti Petrovi; Ja sám vám dám výrečnosť, aby ste poznali, čo dnes Duch hovorí Cirkvám, preto si nepripravujte svoju obranu ...

figovník dozrel a Moje Kráľovstvo je už blízko vás1 ... modlite sa za tých, čo nechápu, že veriť je tiež milosť, ktorú Ja dávam; vyvolil som vás, a preto budete prenasledovaní, ale nech sa vaše srdcia netrápia; milujte sa navzájom a nesúďte; nech láska, ktorú som vám ukázal, je znakom Mojich nových učeníkov, nech spoznajú, že pochádzate z Môjho Stáda a že ste deti Božie a v Bohu Moje dietky, milujte sa navzájom, ako Ja milujem vás; nežiadajte znamenia, buďte spokojní s tým, čo vám Duch už dáva; vážne vám hovorím, že čoskoro bude Jedno Stádo vedené a sprevádzané Jedným Pastierom

som Duch a prajem si, aby ste Ma ctili v duchu a v pravde, a nie mŕtvymi slovami; preto sa učte modliť srdcom modlite sa za celú Cirkev, buďte kadidlom Mojej Cirkvi a týmto myslím, aby ste sa modlili za všetkých, ktorí hlásajú Moje Slovo, od vikára, ktorý zastupuje Mňa, až po apoštolov a prorokov vašich dní, od kňazských duší a rehoľných duší po laikov, aby boli schopní pochopiť, že vy všetci, ktorých som menoval, ste časťou Jedného Tela, Môjho Tela áno, vy všetci tvoríte vo Mne jedno telo;

modlite sa za tých, ktorí odmietajú počúvať, aby namiesto odporovania boli ochotní počúvať kázeň alebo zjavenie inšpirované Duchom; modlite sa, nech pochopia, ako Môj Duch Svätý pracuje rôznym spôsobom a ako vás Môj Duch učí, pripomína vám, varuje vás; modlite sa, nech dovolia Môjmu Duchu hovoriť otvorene

nezjavujem nič nového; hovoril som vám toto všetko už skôr, aby vaša viera nezakolísala, keď prídu horšie časy; pamätajte, maličkí, že ten, kto nikdy nezakúsil svoje skúšky, pozná veľmi málo Ja, pokiaľ ide o Mňa, budem neustále nad vami bdieť, ale prajem si, aby ste sa aj vy úplne odovzdali Mne, aby som vás mohol formovať, ako sa mi páči; chcem, aby ste boli ako hlina v ruke hrnčiara; chcem vás všetkých znova pretvárať na Svoj Božský Obraz; mám v úmysle vrátiť vám božstvo, ktoré ste kedysi mali, ale stratili

Moje kvetiny, som Ten, Ktorý vás najviac Miluje, všetkých vás žehnám a zanechávam vám na čelách Vzdych Mojej Lásky; buďte jedno;

poď, počúvaj Moju Matku

prijmi Moje Posolstvo, Vassula; kvetina, žehnám ťa;

Ďakujem Ti, Svätá Matka. Počúvam.

pokoj vám; Ježiš a Ja vás všetkých žehnáme;

Svätý je medzi vami a Múdrosť je vaším Učiteľom; počujte Ma, Naša Láska k vám je taká, že nikto na zemi sa k nej nemôže priblížiť svojím chápaním (Boha nikto nikdy nevidel);2 Svätý odhalil vášmu národu Svoju Svätú Tvár, odkryl Svoju Lásku a ukázal vám Rany Svojho Svätého Srdca

tak Boh veľmi miloval svet, že poslal Svojho jediného Syna, aby bol Obeťou, ktorá sníma vaše hriechy; On, ktorého miesto je po Pravici Boha Otca, vo Svojom Nekonečnom Milosrdenstve zostúpil, aby bol s vami týmto zvláštnym spôsobom a aby bol prítomný medzi Svojimi Vlastnými; Svätý Svätých prišiel, aby pripomenul vášmu národu, že máte žiť sväto, pretože On je Svätý; prišiel vám pripomenúť, že každé telo je tráva a jeho krása ako poľné kvety; tráva usychá, kvet odpadne, ale Jeho Slovo zostáva na veky3

Moje dietky, Vinica Pánova sa za vašich dní rozširuje na mnohých miestach zeme a Jeho Hlas stále viac zaznieva do vašej divočiny; On bude naďalej rozmnožovať tieto malé oázy Svojho Kráľovstva, takže Jeho Kráľovstvo na zemi bude tak, ako je v Nebi; nebuďte udivení, ani prekvapení, naopak, radujte sa! radujte sa, že sa Jeho Svätý Duch tak prehojne vylieva na každý národ a prebúdza nových učeníkov; keby ste Nám len dnes načúvali a nezatvrdzovali svoje srdcia ako v dobe Vzbury ... čas letí a Ja vás úpenlivo prosím, načúvajte Nám, pretože zakrátko Ma už vidieť nebudete

Moje drahé deti, žite v Kristovi, žite v Ňom; buďte vždy pripravení stretnúť sa s Pánom, pretože Pán je medzi vami; buďte šťastní a radujte sa so Mnou, naďalej konajte všetko, čo ste sa od Nás naučili, žite Naše Posolstvá a Boh vám ich objasní, rozjímajte o Našich Slovách, aby sa nakoniec Boží Plán uskutočnil; Jeho zámerom je premeniť vaše telá na kópiu Jeho Božského Obrazu; On zamýšľa priviesť vás späť k božstvu a urobiť z vás všetkých: Jedno Čisté a Sväté Telo;

Jednota môže byť len na Božiu Slávu, preto poďte a velebte Pána, nebuďte ako pohania, rôzniaci sa v Kristovi; vy všetci, ktorí ste v Kristovi, by ste si mali navzájom pomáhať, a tak plniť zákon Kristov, toto je výzva ku všetkým Kresťanom od Matky vášho Pána; Pán vás pripravuje, všetkých vás, ktorí nosíte Jeho Meno, na tento Slávny deň; áno, Pán zjednotí Svoj ľud a zbaví ho všetkého zla; Milosrdenstvo a Spravodlivosť pracujú tak zázračne, ako sa to nikdy nestalo po mnoho generácií ... a Jednota k vám príde ako Svitanie a tak náhle ako pád komunizmu; príde od Boha a vaše národy to budú nazývať: Veľký Zázrak, Požehnaný Deň vo vašej histórii; tento Zázrak bude na Božiu Slávu a v ten deň celé Nebesia budú oslavovať a úprimne sa radovať; preto vás úpenlivo prosím, Moje deti, modlite sa bez prestania a milujte sa navzájom; úplne sa odovzdajte Bohu a On urobí ostatné

žehnám každému z vás; mnohí z vás pocítia Moju Prítomnosť, keď vstúpia do svojich domov; milujem vás všetkých;


1 Ježiš povedal tieto slová veľmi majestátne a akoby hovoril k Sebe
2 Nikto nikdy nevidel Boha. Žiadny človek plne nepochopil Božiu lásku, takže sme Ho nevideli.Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved