Pozor na ducha Jezábel

Vassula Ryden

Úvod

Jedným z dôvodov, prečo Boh stvoril človeka, bolo dokázať Satanovi, že nielenže v Božej prirodzenosti bola túžba po zdieľaní Božej slávy, ale tiež, že je možné človeka pozdvihnúť z prachu zeme a zbožštit ho - "ako Najvyššieho". Tento tvor sa má pozdvihnúť z úbohej prirodzenosti pominuteľnej podstaty a má byť pozdvihnutý do vrcholných výšin božstva, má sa na božstve podieľať. Preto človek vo svojom obnovenom a posvätenom stave stojí dokonca nad chórmi anjelov. V pravoslávnej tradícii je Božia Matka nazývaná: "sladkosť anjelov" a "vyvýšená nad nebesia" a tiež "neporovnateľne vznešenejšia nad cherubmi, slávnejšia ako serafíni".

Ale náš odporca Satan proti nám bojuje od okamihu nášho stvorenia. Vo svojej žiarlivosti, pretože nás Boh stvoril ku Svojmu obrazu a zaľúbeniu, nikdy neprestal používať svoju slobodu, aby človeka pokúšal a nabádal ho k pádu.

V dnešnej dobe svet neverí v existenciu Satana ako zlého ducha či v akéhokoľvek iného zlého ducha, dokonca neverí ani v iné temné sily, ktoré zamorujú a sužujú Božie stvorenie. Prijať skutočnosť, že zlí duchovia skutočne existujú, už znamená vyhrať časť duchovného boja. Avšak Ježiš nás varoval, že v našej dobe je posledným úskokom Satana pôsobiť tak, aby ľudia neverili v existenciu Satana a miesta ako je peklo. V dnešnej dobe si veľa kresťanov vôbec nie je vedomých existencie zlých duchov ani v materiálnej rovine ani v duchovnom zmysle, či vplyvov, ktoré na nás môžu mať. Odmietnutím tejto skutočnosti tak dávame Satanovi a jeho padlým anjelom slobodu pohybu a konania bez toho, aby sme ich odhalili a bránili sa im. Satan nie je len nejaký druh zla, energie či predstava, ale skutočná inteligentná osobnosť. Okolo neho sú hordy iných zlých duchov, ktorí bojujú rovnakú bitku proti Božiemu Kráľovstvu. Keby sme ich mohli materiálno vidieť ľudským okom, zatmelo by slnko.

Vieme a skúsenosť to potvrdzuje, že zlým duchom nikdy nestačí len blúdiť v močiaroch a po pustatinách, ale stále hľadajú príležitosť, aby sa zabývali v ľudskom tele a duši. Obchádzajú a hľadajú prístup, aby sa zahniezdili v dušiach. Úplne zjavne na démonov nerobí žiaden dojem, keď sú vyháňaní bojazlivými a zženštilými osobami. Snáď preto nachádzame v praxi pravoslávnej cirkvi úkon doslovného odfúknutia démonov a ich opľuvania. Pri obrade krstu je krstená osoba požiadaná, aby trikrát fúkla a napľula na Satana. K tomu jeden pravoslávny kňaz dodáva: "Ako poľutovaniahodné je, že niektorí kňazi nepokračujú v tomto zvyku, pretože sa domnievajú, že je vulgárny a odporný! Ach, keby len vedeli, akú službu tým Satanovi preukazujú! Istotne má v obľube tak zdvorilé a jemné osoby a oceňuje ich spoluprácu ..."

Jeden grécko pravoslávny otec vyhlásil: "Pravoslávna cirkev má zjavne živú obavu zo skutočnosti diabla ako neviditeľné osobnosti, ktorá nielenže sa neprestáva zmocňovať duší a tiel ľudí, ale tiež prebýva v materiálnych veciach ako sú domy, isté miestnosti, vzduch a voda. Voda, do ktorej sa ponorí krstená osoba, je vždy vopred exorcisovaná, aby bola oslobodená od démonických síl. Napr. kňaz sa modlí k Bohu, aby "sa od nás vzdialili všetky neviditeľné prízraky zo vzduchu a nech sa žiadny démon temnoty nemôže ukrývať v tejto vode. Vrúcne Ťa prosíme, ó Pane, dovoľ, nech od toho, ktorý je práve krstený, odíde akýkoľvek zlý duch, ktorý prináša závadné a bludné myšlienky." Potom trikrát fúkne do vody vo tvare kríža a tiež vodu označí dlaňou, ktorú do vody trikrát ponorí. Pritom hovorí: "Nech sú znamením Tvojho prevzácneho Kríža porazené všetky nepriateľské mocnosti!"

Veľa kresťanov si vôbec neuvedomuje, že sami môžu hostiť jedného alebo viacerých démonov. Ani ich nenapadne, že ktorákoľvek telesná alebo duševná choroba, ktorou trpia, by mohla byť zapríčinená zlými duchmi, ktorí v človeku prebývajú. Mnohé emočné poruchy, neurózy, zrútenia, úzkosti, strachy, migrény, astmy, alergie a ďalšie psychosomatické choroby, veľmi často spôsobujú démoni, ktorí sa zabývali v duši a tele človeka. Ak niekomu v dnešnej dobe poviete takú vec, bude sa smiať predstave, že má takého démona alebo si bude jednoducho myslieť, že máte stredoveké, zastarané alebo podozrievavé myslenie. Ak sa takýmto démonom nezaoberáte a dokonca ho ignorujete, spôsobí ešte väčšiu škodu a tento váš postoj sa stane pozvánkou, aby vo vás tento zlý duch trvalo zostal.

V tomto článku sa zameriam najmä na jedného ducha, ktorý je veľmi bežný a nachádza sa najmä v cirkevných kruhoch, ale aj na úradoch, v rodinách a medzi priateľmi. Ak človek pozná jeho správanie, potom ho veľmi ľahko odhalí. Je to výsledok otvorenia zmyslov zlému duchu. Ide o správanie, ktoré pôsobí skrze osobu, aby ovládala manipulatívnou, dominantnou a zastrašovacou taktikou. Ak sa objaví v Cirkvi, pokúša sa zrušiť vanutie Ducha. Diabol nenávidí prorocké vanutie Boha, pretože prorocká služba vyžaduje pokánie a nekompromisne vykoreňuje zlo. Prorok vždy vystupuje proti Jezábel. Zároveň prorocké slová vždy prichádzajú s tvorivou mocou, ktorá činí nepriateľa bezmocného. To vychádza aj z faktu, že Jezábel chcela zničiť Eliáša. Duch Jezábel nenávidí nekompromisný prorocký hlas. V blízkosti proroka nemôže pôsobiť. Napriek tomu tu nebudem príliš hovoriť o kráľovnej Jezábel, manželke kráľa Achaba, od ktorej duch získal svoje meno, pretože si každý v Písme môže vyhľadať ich príbeh. Budem písať iba o jej duchu.

Osobnosť Jezábel riadia démonické myšlienky. Preto musí byť človek ochotný pozrieť sa neľútostne pravde do očí a musí mať dobrú vôľu dovoliť Bohu križovať svoje telo. Aby sa taká osoba trvalo oslobodila, musí sa telo a jeho návyky denne podriaďovať Duchu Svätému.

Ježiš varoval Cirkev v Tyatíre pred diabolským duchom nazývaným Jezábel (Zjavenie 2,20). Cieľom Jezábel je umlčať Božích prorokov, pretože keď tak koná, ničí svedectvo Ježiša, ktorým je duch proroctva (Zjavenie 19,10). Ak nasledujeme to, čo neprichádza od Boha, odvádza nás to od pravdy a od slov nášho Pána, ktoré sú nám dané k úžitku Jeho Cirkvi. Odborník v opičení sa po Bohu môže odlákať veľa verných od skutočného prorockého zjavenia, ktoré je nám dané z Božej milosti. Pretože duch Jezábel napodobňuje prorocké posvätenie v daroch, v povolaní a v moci, prorok sa stane terčom ducha Jezábel a tým bude tiež Cirkev, v ktorej sa prorok teší veľkej úcte. Prorocká Cirkev a jej vodcovia si musia uvedomiť, že ak sa vráti duch Eliáša, tak sa vráti aj jeho protivník - duch Jezábel.

V poslednej dobe nás Duch Svätý vedie k tomu, aby sme si viac ako inokedy boli vedomí tohto ducha a dáva nám spoznať jeho meno. V minulosti sa infiltroval do niektorých našich modlitebných skupín a spôsobil tam mnoho škôd, sklamania, hádok a konečne aj rozdelenia a zničenia. To sa stalo aj v asociáciách TLIG. Iste by sa mu podarilo preniknúť aj do dobrej práce koordinačného týmu a narušiť ju. Ale s milosťou nášho Pána sa nám vždy podarí ho rozpoznať a odstrániť ho z našich kruhov predtým, než spôsobí škodu. Mám pocit, že práve tak ako anjel oddeľoval pšenicu od pliev, je toto doba, kedy Pán čistí Svoje pole.

Tvárou v tvár Jezábel

Počas týchto posledných štrnástich rokov som sa veľmi často stretávala tvárou v tvár s týmto duchom, bez toho aby som poznala jeho meno! Stretávala som ľudí, ktorí sú nositeľmi tohto ducha na svojich mítingoch, počas rozhovorov, v modlitebných skupinách a na ďalších miestach. Koľkokrát som od nich počula klasickú vetu: "Som celkom ako vy. Mám presne rovnakú skúsenosť, ako máte vy. Rozumiem vám. Boh mi hovorí rovnaké veci ako vám." Alebo: "Ježiš mi tiež dáva posolstvá, veľmi podobné tým vašim. Mali by sme spojiť sily a spolupracovať." Alebo priamočiaro: "Ježiš a Panna Mária mi povedali, že by sme mali pracovať spoločne." Niektorí sú jednoduchí a zároveň smrteľne vážni a hovoria: "Naša požehnaná Matka chce, aby ste urobila toto alebo tamto," a určujú mi, čo by som mala robiť. Tieto názory sa mi dostávajú ústne alebo v písanej podobe. Dávajú mi ich do rúk alebo tiež skrze priateľov posielajú písané posolstvá pre mňa od "ich anjela" alebo od "Ježiša či Márie". Mnohí z nich mi buď pochlebujú, aby ma oklamali alebo ma bičujú, pretože som ich odmietla!

Skutočný dar Svätého Ducha si nikdy sám nedáva nálepku, ale necháva pôsobiť Boha, aby bol objavený. Pretože sa jedná o Jeho dielo a On má v úmysle ho použiť, postará sa, aby vošlo na známosť v pravý čas. Ak má niekto pravdivé povolanie od Boha, ľudia to spoznajú. Ale je toľko tých, ktorí nemajú dar proroctva a chodia okolo s odznakom na klope a ponižujú sa tým, že na seba nalepia nálepku.

Keď som raz pri tranzite v Nice čakala na lietadlo, pristúpila ku mne mladá žena, ktorá ma evidentne spoznala. Povedala mi, že je čitateľkou TLIG a je veľmi potešená jeho obsahom. Tesne predtým, ako odišla, vytiahla svoju vizitku, ktorá obsahovala jej meno a hneď pod tým bola jej profesia. Bolo tam napísané: "Posol Boží." Ako nehanební môžu ľudia byť.

Celkom nedávno sme znova boli nútení čeliť tomuto zlému duchu na niekoľkých odlišných miestach. Vďaka pomoci otca Abbertona a otca Sullivana bol tento duch veľmi úspešne porazený, nie však bez boja. Bohužiaľ do dnešného dňa tí, ktorí boli jeho nositeľmi, a boli požiadaní, aby absolvovali modlitby za oslobodenie a uzdravenie, sa ich nezúčastnili. Je veľmi ťažké ohnúť ich pýchu či pokoriť ich vnútorné ja. Tí, ktorí povedali, že sa modlitieb za uzdravenie zúčastnili, neboli presvedčení, že sú nositeľmi tohto ducha, popierali ho a veľa pomoci sa im nedostalo, pretože sami seba zablokovali voči Duchu, ktorý je pripravený ich uzdraviť.

Jezábel sama seba nazvala prorokyňou a viedla a smerovala Božích služobníkov na scestie. Pôsobí počas storočí a stále sa pokúša zaútočiť na prorockú službu, či už je zverená nejakej osobe či Cirkvi. Kdekoľvek je dar proroctva prítomný, môžete si byť istí, že skôr alebo neskôr sa duch Jezábel prejaví. Niekedy sa mi zdá, že osoba, ktorá je nositeľom ducha Jezábel, si toho vôbec nie je vedomá, pretože je silne zameraná na dosiahnutie svojho cieľa za akúkoľvek cenu.

Najviac mätúce je pravdepodobne to, že Jezábel bola zbožná a konala zbožné skutky. Bola dcéra EtBaála, čo znamená "s Baálom". Prinútila svojho manžela Achaba, aby nasledoval Baála. Achab sa s ňou oženil proti Božiemu príkazu. Meno Jezábel konkrétne znamená "neobývaná", "pustá". Iné primerané vysvetlenie Jezábel môže byť oslava svojej vôle.

Rysy Jezábel

Bitka s Jezábel sa evidentne odohráva prostredníctvom ľudí. V Cirkvi tento duch túži ovládať a ovplyvňovať ľud Boží. Ak nie sme rozhodní ľudia, upadneme do osídiel ducha Jezábel. Je veľmi vplyvným stúpencom náboženských organizácií, rovnako tak ako politiky. Pretože duch Jezábel je náboženský, smeruje svoju škodlivú moc proti skutočnému prorockému prúdu Božiemu. Nenávidí prorokov a prorockú činnosť. Obzvlášte nenávidí pokánie, pokoru a príhovornú modlitbu, pretože tie ničia jeho pevnosti tvrdohlavosti a pýchy.

Ľudia Jezábel veľmi radi robia dojem moci, ktorú nemajú. Ide o zastrašovanie, aby zastreli myseľ tých, ktorých túžia ovládať. Ako často sa tento duch pokúša používať svoj manipulatívny vplyv: v Cirkvi - "ak podniknete túto vec, odoprieme vám náš desiatok" alebo "podriaďte sa mi, pretože inak nebudete mať duchovnú záštitu." V duchovných spoločenstvách - "ak nebudete mať rovnaký názor ako ja, nezúčastním sa a stiahnem všetku svoju prácu a vy si budete musieť poradiť bezo mňa." Áno, keď človek neschvaľuje jeho alebo jej aktivity, bude to mať dôsledky. Zastrašovaním sa vždy snažia ovplyvniť osobu skrze strach. Strachom manipulovaná obeť sa dostáva pod kontrolu zo strachu, že stratí niečo, čo je jej drahé. To je vydieranie vzdialené Božej láske, pretože prechádza nesprávnymi kanálmi, používa neoprávnenú moc i autoritu, predstiera a uchvacuje moc, ktorá nám nepatrí. To bezpochyby smeruje osobu, aby nevystupovala sama za seba, ale používala určité postupy. Manipulácia, zastrašovanie a dominancia nad inou ľudskou osobou sú agresívne spôsoby, ako ovládať a uplatňovať neoprávnenú moc.

V prvých obdobiach môjho svedectva ku mne vo Švajčiarsku pristúpila žena, ktorá pôsobila kultivovane a ochotne ponúkla pomoc s francúzskymi prekladmi. Pretože som doteraz nikoho nemala, prijala som jej ponuku. Jej manžel pracoval v škole, kde učil francúzsku literatúru. Javila sa ako tá správna osoba pre preklady, aj jej manžel jej mohol byť nápomocný. Ale po prečítaní textu, ktorý mi dala, som zistila, že jej terminológia bola vzdialená terminológii biblickej. Ježišove jasné jednoduché slová zmenila slovníkom francúzskej literatúry, a tak stratili svoju intímnu pôsobivosť. Ako vieme, TLIG má veľmi úzke prepojenie s terminológiou Písma. V skutočnosti je v ňom veľa citácií Písma. Rozhodla som sa nahradiť niektoré slová biblickými z francúzskej Biblie. Keď zistila, že som si dovolila zasiahnuť do toho, čo nazvala "jej" práca, vydesila ma a obvinila, že zasahujem do niečoho, čo nazvala perfektnou francúzštinou. Jednala sa mnou ako s ignorantom, ktorý nevie, čo je čistý francúzsky jazyk, pripomínala mi, že jej manžel je učiteľ francúzštiny atď. Napísala mi veľmi tvrdý list, v ktorom povedala, že buď nechám text v jej verzii bez úpravy podľa biblického jazyka alebo že odstúpi od prekladu. Môj spovedník mi poradil, aby som ju nechala ísť.

Zavolala som jej a povedala som, že neprijímam jej ponuku. Sklamane ma požiadala, aby som jej vrátila jej preložený rukopis. Ihneď som sa obrátila k Pánovi, a prosila som Ho, aby mi poslal prekladateľa. Ešte ten večer mi zavolal Lucien Lombard, či by mi mohol nejako pomôcť, napr. s prekladom. Takto pracuje náš Pán. Ak Ho nejaký nástroj sklame, nahradí ho inou osobou. Žiadny problém.

Potom, čo táto žena prerušila preklady, napísala vlastnú knihu "božských" posolstiev. Odišla do Belgicka a tam ich nechala vydať. Duch Jezábel je tiež veľmi pomstychtivý. Oslovovala mnoho mojich priateľov, aby im povedala, aká som zlá, a že aj ona mala vízie. Povedala, že v jednej z jej vízií uvidela Padre Pia, ktorý jej povedal, že som celkom iste veľmi diabolská a že som falošný prorok. A pretože ani toto jej nestačilo, otvorila si webové stránky proti TLIG. Jej zámerom bolo zničiť prorocké vanutie Boha. Pokiaľ viem, jej webové stránky stále existujú.

Rôzne iné znaky Jezábel, ktorá sa hrá na majstra alebo na mučeníka

Sebaľútosť je buď vedomá rezignácia alebo spočinutie v mentalite obete. "Keď sami seba považujete za obeť, tak prakticky vstupujete do hriechu s Jezábel, pretože jej neodporujete," hovorí jedna z kníh o duchu Jezábeľ. Hovoria o bratskej láske, ale robia pravý opak, vedome alebo nevedome. Táto "láska" nie je božská láska, dokonca ani zrelá ľudská láska. Skôr je to totálne sebecká láska s vlastnými záujmami, ktorá sa usiluje o uznanie alebo o ovládanie. Používajú dokonca aj náboženské termíny, pôsty a náboženské príležitosti, aby uskutočnili svoju vôľu. Citujú vám pasáže Písma, kážu vám, a robia vám prednášky o morálnych hodnotách, aby vám ukázali, ako ste skazení a ako ďaleko je vaše myslenie od Boha, v kontraste s tým, ako dobrí sú oni, aj keď sa im ubližuje. Inými slovami, hrajú sa na majstra, ktorý je duchovne vyvolený a prevyšuje vás, namiesto toho, aby boli pokornými služobníkmi Boha a nasledovali, čo hovorí Písmo: "... v ničom sa nedajte ovládať ctižiadosťou ani ješitnosťou, ale v pokore pokladajte jeden druhého za prednejšieho ako seba; každý nech má na mysli to, čo slúži druhým, nie len jemu." (Filipským 2,3-4).

Ako som si všimla, Jezábel má veľa rysov. Bude prejavovať akúkoľvek vlastnosť iba tak dlho, kým dosiahne svoj cieľ. Ďalšou maskou, ktorou sa pokúša manipulovať svoje okolie, je tvár mučeníka namiesto majstra a učiteľa. Takto sa Jezábel pokúša v každom vyvolať dojem, že je jej ubližované. Rôznym spôsobom sa vás budú pokúšať presvedčiť, že ich zle chápete a že im krivdíte a prelievate nevinnú krv, práve tak ako u Obetného Baránka, a u prenasledovaných a svätých mučeníkov. Mali sme jedného takého, ktorý sa prirovnával k Ježišovej Zvrchovanej Obeti, keď Ježiš bol donútený opustiť Izrael za Herodesovho prenasledovania. Osoba, o ktorej hovorím, bola nositeľom ducha Achaba a súčasne ju manipuloval duch Jezábel. Niekedy sa duch Jezábel prejavoval priamo v nej a tak som začala veriť, že podobne ako človek môže mať rozdvojenú osobnosť, tak môžu v ľuďoch prebývať rôzni duchovia súčasne. Mám za to, že táto konkrétna osoba bola nositeľom oboch týchto duchov súčasne a popíšem jednu konkrétnu udalosť, v ktorej sa obaja prejavili.

Tento vedúci modlitebnej skupiny dovolil istému človekovi, ktorý mal ducha Jezábel, aby prebral nielen jeho duchovnú činnosť a zneužíval ju vo svoj prospech, ale aj priamo našu modlitebnú skupinu. Domnieval sa, že keď tohto človeka s duchom Jezábel označí za proroka a uzdravovateľa, získa tým popularitu v upadajúcej a umierajúcej modlitebnej skupine. Keď som to pochopila a konfrontovala oboch týchto duchov, vedúci s duchom Achaba sa pokúsil obviniť ostatných nevinných ľudí zo všetkého možného. Preto verím, že jedinec môže byť nositeľom oboch duchov. Z Achaba sa premenil v Jezábel a nemal žiaden problém klamať, ak tak mohol dosiahnuť svojich cielov. Jezábel nerobí problém klamať a je známa ako notorická klamárka. Tento vedúci bol nakoniec prinútený opustiť nielen modlitebnú skupinu, ale aj krajinu, aby sa vyhol súdnemu procesu, ktorý proti nemu povstal a je stále nevyriešený. Hoci sa mu dostalo odporúčanie, aby absolvoval obnovu za oslobodenie a uzdravenie, odmietol ju a vystupoval ako nespravodlivo napadnutý. Tým, že vystupujú ako mučeníci a trpiteľia, bohužiaľ získajú pre svoj "prípad" veľa ľudí. Už toto im pôsobí uspokojenie a navyše nie je jasne zrejmé, že sú to práve oni, kto pôsobia rozdelenie a stávajú sa ohavní v Pánových Očiach.

Je tiež celkom typické pre osoby s duchom Jezábel, že sa bez ohlásenia objavia u niekoho v dome a tvrdia, že im Pán oznámil, aby sa modlili na nejaký konkrétny úmysel. Majú potrebu sa modliť nad inými, ale toto nutkanie nie je od Boha.

Konfrontácia ducha Jezábel a ducha Achaba

Keď sa duch Jezábel konfrontuje s pravdou, vníma svojho partnera ako nepriateľa. Potom podniká protiútoky a výpady proti tomuto "nepriateľovi". Vlastne tak vyvoláte najväčší hnev a zlobu, keď sa postavíte takto ovládajúcej osobe. Táto osoba nikdy neprizná vinu a nezanechá svojho užívania moci, ale rovnako oplatí tomu, kto proti nej vystúpil. Veľmi často sa stavia do obrannej pozície. Pýcha a zmes neistoty, ktorá je hlboko zakorenená, nie je schopná nápravy, pretože každé upozornenie je vnímané ako odmietnutie. Preto nikdy nebudete počuť osobu s duchom ovládania pripustiť, že sa pomýlila. Omyl je vždy vina niekoho iného. Nikdy neprizná vinu, skrúšenosť alebo skutočnú ľútosť.

Duch Jezábel je v rozpore s vôľou Božou. Jej vôľa sa stala bohom. Jej vôľa sa musí splniť bez ohľadu na okolnosti. Nielenže Jezábel ukradla autoritu, ale aj manipulovala vodcu. Použila lži a prekrútenia. Boh čaká na niekoho, kto sa jej postaví - aby jej čelil. Mnohí podľahnú duchu Achaba a jednoducho robia, že nevidia jej taktiku. Argumentujú, že predsa je zbožná a tvrdo pracuje v Cirkvi. Najväčšou slabosťou vedúcich je strach z konfrontácie. Želajú si mier bez toho, aby platili cenu usvedčenia z manipulácie a ovládajúce taktiky ducha Jezábel.

Pamätám si, keď som sa sama musela postaviť ľuďom s týmto duchom, koľko obvinení sa zrazu vyhrnulo z ich úst! Nenávisť, ktorá sa na mňa náhle vyliala, mi pripomenula Satana, ako na mňa spočiatku zaútočil. Jeho výrazy boli presne rovnaké a preto môžem v týchto ľuďoch Satana rozoznať. Predtým ma mali za priateľa a vysoko oceňovali moje poslanie, ale po výhrade ma vliekli do blata a titulovali ma všetkými menami, vrátane falošného proroka a označovali moje poslanie a svedectvo ako "úplný nezmysel". Je naozaj zaujímavé, že všetci reagujú celkom rovnako! Zatiaľ čo duch Achaba reaguje odlišne.

Je naozaj zaujímavé, ako podobné sú reakcie Jezábel tým Satanovým. Keď sa diabol spočiatku pokúšal dostať do mojich zápisov a ja som ho objavila, jeho jazyk sa náhle zmenil z "božského" vo vulgárny. Ľudia, ktorí ma "milovali" sa zmenia v tvrdých odporcov, ktorí chcú zničiť mňa a moju povesť po tom, čo som sa im postavila.

Niekedy Jezábel prechodne prejaví ľútosť, ale čoskoro sa vracia ku svojej ovládajúcej taktike. Keď ide o modlitbu, modlí sa len vo svoj prospech. To nie je nijako účinné. Naozajstná horlivá príhovorná modlitba premieňa pýchu a tvrdosť srdca v pokánie a pokoru a nič toľko nezaháňa Jezábel, ako práve toto. Jezábel si typicky sťažuje, že nebola dostatočne docenená. Vo svojej sebastrednej povahe bude bezhranične klamať a preháňať, aby vyzerala duchovne a nikto nie je dôležitejší ako ona. Bude znovu a znovu tvrdiť, že jej rozhodnutie je výsledkom mnohých modlitieb. Vie si získať sympatie a vie, na ktorú strunu zabrnkať a ako takmer kohokoľvek oklamať.

Duch Achaba sa prejavuje tak, že sa vzdáva svojej autority. Vyhýba sa konfrontácii a popiera chybu. Tento duch je slabý a bojazlivý. Lipne na svojom postavení, ale výstupu sa bojí. Duchovia Achaba a Jezábel pôsobia v tandeme a vytvárajú vzťah tichej spolupráce. Vzájomne sa potrebujú a stravujú, aby dosiahli svojich cielov. Duchovný pod vplyvom Achaba bude potrebovať pomoc niekoho s duchom Jezábel, aby dosiahol svoju pozíciu a upevnil svoju popularitu. Taký duchovný môže dovoliť, aby Jezábel skúmala jeho "dary" a sleduje tak vlastný prospech a chce si získať obľubu za akúkoľvek cenu. Tak sa akémukoľvek prejavenámu pravému proroctvu bude prikladať menší význam, prípadne bude celkom umlčané. V takejto Cirkvi sa potom vytvorí duchovné vákuum.

Prekvapenie, prekvapenie!

Príležitostne organizovala jedna naša modlitebná skupina súkromné stretnutie, aby pripravila konkrétne kroky pre budúcnosť. Toho dňa úplne nečakane prišli dvaja muži, ktorých sme poznali len vzdialene a ktorí tvrdili, že majú ducha proroctva. Aj keď sa priamo votreli doprostred stretnutia, nikto im nepovedal ani slovo. Niektorí mali dokonca radosť, že prišli a domnievali sa, že ich Boh poslal, aby vyriešili problémy, pred ktorými sme stáli. Bohužiaľ duchovný vodca tejto skupiny ich skryto podporoval a ovplyvnil celú skupinu, aby im verila, pretože si nebol vedomý, že sú nositeľmi Jezábeľ. Títo dvaja nemali na stretnutí čo hľadať, ale sami sa pozvali a zostali. Náhle spojenie započalo a "božské posolstvá" sa začali vylievať na niekoľko prítomných. Tieto posolstvá im určovali, čo majú robiť. Nikto nežiadal, aby títo dvaja muži odišli, pretože "božie posolstvá" boli tak oslňujúce a lichotivé, že bolo ešte ťažšie niečo urobiť. Bola to diablova vábnička. Nikto sa neodvážil im nič povedať. Oveľa neskôr ľudia, ktorí tieto "posolstvá" dostali, pochopili, že nepochádzali od Boha.

Konfrontácia je naozaj jediná "liečba" pri jednaní s duchom Jezábel. Problém je v tom, že sa veľa ľudí konfrontácii vyhýba, pretože vie, že vznikne škaredá scéna. A tak teda predlžujú a odkladajú nevyhnutné.

Manipulácia, kontrola a zastrašovanie

Dve veci oddávna zamorujú Cirkev - ovládanie a túžba panovať. Tento mocný zápas vždy rozdeľoval a oklešťoval silu Cirkvi.

Najzáludnejší a stále najbežnejší spôsob, ktorým duch ovládania jedná, je manipulácia. Manipulácia sa používa niekoľkými spôsobmi: ako napr. lichotenie, sebaľútosť, narážky atď. Rôznym spôsobom sa tiež používa manipulácia napr. k získaniu peňazí. V najabsurdnejšom prípade, o ktorom som počula, "vizionárka" otvorila dom modlitby a vyvesila oznámenie, že čím viac peňazí človek venuje tomuto domu, tým menej riskuje, že pôjde do očistca. Darovanie peňazí malo zaistiť priamu cestu do neba. Bohužiaľ veľa dobrých ľudí naletelo tejto "vizionárke" a vlievalo tam svoje peniaze. Ona ich bezo strachu využívala a zaobstarala si drahé auto a ešte jedno svojmu manželovi. Keď som jej jedného dňa tieto veci predložila, opustila svoju rolu "milujúcej" priateľky a ukázala svoje pravé farby. Obvinila ma z falošného proroctva a poplašila veľa ľudí, o ktorých vedela, že čítajú posolstvo TLIG, aby spálili tieto knihy. Spôsobila mnoho ťažkostí a použila všetky prostriedky, aby ma a moje poslanie zničila. Pochopila som, že vo chvíli, keď odhalíte a označíte ducha Jezábel, úplne sa obráti a z duchovnej osoby sa premení v opak. Vyhlási vojnu a urobí veľmi veľa hluku zo strachu, aby ostatní nepoznali jej faloš. Obtelefonovávala ľudí, ktorí v Štátoch rozširovali naše posolstvá a žiadala ich, aby spálili moje knihy a videonahrávky a uisťovala ich o najlepšom dôvode: "Boh ma požiadal, aby som vás varovala", atď.

Ďalšou položkou je strelivo. Ľudia Jezábel nepretržite zbierajú muníciu. Hľadajú informácie, ktoré proti vám môžu použiť v prípade, že by začali strácať z rúk moc. Všetko, čo nazbierali, proti vám bez milosti použijú. Mali sme taký prípad, keď sa tvorili asociácie. Osobe, o ktorej hovorím, bola zverená veľká právomoc pri rokovaní s organizátormi, organizovanie mojich stretnutí, písanie článkov, jeden z našich časopisov a ďalšie veci. Získala si dôveru jedného z našich blízkych kňazov a dokázala ho tak zmanipulovať, že ak som s ňou v niečom nesúhlasila, žalovala na mňa tomuto kňazovi a popudila ho proti mne. Ak som si trúfla vyjednať si stretnutie sama priamo s organizátormi, ohlásila to kňazovi, ktorý potom na mňa kričal a vyhrážal mi odchodom. Dokonca mi tento kňaz povedal, aby som všetko zverovala tomuto človeku, ako by bol mojím duchovným vodcom alebo spovedníkom! Spôsobila, že dotyčný kňaz ma nútil oznámiť všetky informácie, ktoré som mala, inak na mňa žaloval a mala som ťažkosti. Musel byť informovaný o všetkom.

Aby toho nebolo dosť, dotyčný človek sa začal správať čudne, tvrdil, že k nemu tiež hovorí Ježiš. Dostával sa do určitého tranzu a všetkým udeľoval pokyny, ktoré, ako tvrdil, pochádzali od samotného Krista. Hral si na proroka. Na duchovnej obnove sa ujal a viedol ľudí, ktorí prišli z jeho krajiny a pokúšal sa získať ich na svoju stranu. Hovoril: "Ježiš vám odkazuje, aby ste nasledovali mňa a nie Vassulu. Jej úloha skončila." Išlo mu o to, rozdeliť našu skupinu a získať pre seba čo najviac ľudí. Zašiel až tak ďaleko, že hovoril: "Ježiš mi povedal, že ja som ten, ktorý prevezme posolstvá TLIG, pretože pre Vassulu už skončili." Ako by sa TLIG dalo zdediť! Keď oslabol na duchu, zaujal pozíciu "ukrižovaného" a ďalej nám dával "božské posolstvá". Nebolo mi nič platné tvrdiť, že to, čo robil, nepochádzalo od Boha, pretože mal plnú podporu kňaza, ktorý viedol skupinu.

Keď som sa im na záver postavila, vzbúrilo sa celé peklo. Stratila som ich oboch. Pre nás to však nebola strata, ale úľava, keď sme sa zbavili ducha Jezábel. Iba sme ľutovali, že sme súčasne prišli o tohto dobrého kňaza, ktorý bol zaslepený manipuláciou. Prešlo veľa rokov a dotyčný kňaz si nakoniec uvedomil svoj omyl a znova ma skontaktoval. Ten druhý muž jednoducho zmizol.

Keď ľudia manipulujú alebo ovládajú vôľu iných, ide o priame znesvätenie Božieho zákona a títo ľudia sa tak dostávajú do nadvlády Satana.

Ovládanie môže byť tiež odopieranie informácií. Jezábel uskutočňuje svoju nadvládu aj pomocou toho, že vie niečo, čo vy v danej situácii neviete. V očiach Jezábel je taká informácia, ktorú vy nemáte, niečo ako zbraň na ovládanie.

Pokušenie

Veľakrát som zaznamenala, že keď je niekomu zverená väčšia zodpovednosť ako iným v našej skupine, postupne začne mať pokušenie domnievať, že sa ho netýkajú pripomienky. Práve tak ako v predchádzajúcom prípade. Je krajne dôležité zostať pokorný a mať srdce služobníka a nie tyrana. V tejto veci je ego pravdepodobne viac zodpovedné ako iné faktory. Ak sa ego neovláda, potom si človek, ktorému bola zverená nejaká zodpovednosť, postupne o sebe začne myslieť, že je bez chýb a bez kazu. Ježiš je náš príklad, stavia sa proti pyšným. "Boh odporuje pyšným, ale pokorným dáva milosť." (1 Pt 5,5). Každý, koho láka moc, otvára dvere duchu Jezábel.

Jeden z hlavných rysov ovládajúcej osoby je, že musí mať pravdu. Nie je ochotná zniesť, že sa pomýlila a zriedka, ak vôbec kedy, pripustí, že spravila chybu. Duch Jezábel sa nikdy nemýli, pokiaľ nejde len o prechodné uznanie viny, aby získal "výsadu" u nejakej osoby. Keď sa Jezábel ospravedlňuje, nikdy to nie je v duchu pravého pokánia či poznania vlastnej chyby, ale skôr "Je mi ľúto, že tvoje city boli zranené."

V rozhovore bude preplietať súvislosti tak, aby vzbudil dojem, že by ste sa mu mali ospravedlniť za to, že ste zavinili jeho zlé rozhodnutie. Všimla som si ešte ďalších vecí. Ovládajúci bude stále žať slávu za to, čo sa javí dobre. Rýchlo sa rozhliadne, zistí, kto odviedol tvrdú prácu, bez námahy si obšliapne ľudí a obetuje čokoľvek, aby získal kredit.

Duch alebo telo?

Je Jezábel dielo ducha či tela? Ide o ducha, ktorý však pôsobí skrze neukrižované telo. Nenájdete človeka bez sebevlády, ktorý by pripustil, že sa mýli. Je to vždy chyba niekoho iného. Ak trváte na ospravedlneniu a postavíte sa manipulantovi, pravdepodobne sa vám dostane jačiace odpovede ako: "Áno, mýlim sa. Samozrejme sa vždy mýlim." Toto sarkastické chrlenie má veľmi ďaleko k pravému pokániu.

Mätúce hovory

Jeden z úskokov, ako sa snaží uhnúť v prípade odhalenia, je päťkrát zmeniť tému hovoru za minútu. Zmätenie im umožňuje zostať "neobjavení" a v kútiku. Preto je nemožné rozprávať sa s Jezábel logicky. Napíšu vám niekoľko stránok, kde rozoberú všetky druhy iných situácií a vyhnú sa tomu, čo sa ich týka. Súvislosti budú tak nejasné, že nikto nepochopí, kde je hlava a päta. V rozhovore sa jednoducho snažia hovoriť nezmysly tak, aby oklamali a zmiatli a nikdy neodpovedia na vašu otázku. V tom prípade musí človek rovnakú otázku stále opakovať a žiadať ich, aby sa vyjadrili práve k tejto veci. Odpoveď neprichádza a nikdy nepríde.

Monológy

Veľmi často osoba s Jezábel hovorí bez prestania. Má potrebu cítiť moc a autoritu a urobí čokoľvek, aby jej dosiahla. Má pocit, že vie viac, ako všetci ostatní. Preto dominuje v každej konverzácii. Prostredníctvom rozprávania ovláda. V typickom rozhovore sama hovorí, či už ide o šport, počasie alebo Kráľovstvo Božie. Vďaka tomuto mocenskému spôsobu nie je schopná prijať žiadnu spätnú väzbu pre svoj život. Každý rozhovor s ňou je jednostranný. Ste poslucháč. Ak sa predsa len niečo prelomí a chcete prehovoriť, Jezábel vypne a nepočuje vás.

Ego

Nositeľ ducha Jezábel sa nepokladá ani tak za oddaného služobníka v Božích veciach, ktorý sa raz ochotne a jednoznačne rozhodol slúžiť Bohu, ale vidí sa ako vrchný riadiaci úradník veľkej spoločnosti. Boh nás však pokladá skôr za služobníkov. Boh je Hlavný Výkonný Vedúci. Postoje Jezábel zaťažujú okolie. Rozkazuje ľuďom okolo a riadi duchovné záležitosti, akoby išlo skôr o biznis, než o Božie Kráľovstvo. V takýchto prípadoch je absolútne nutná pokora a odumretie vlastnému ja. V Božom Kráľovstve nie je miesto pre ego.

Niet pochýb, že Boh si nás vybral, aby sme Mu slúžili bez našich vlastných záujmov. Ale veľa z nás sa rozhodlo slúžiť Bohu "vlastnou cestou".

Preto musíme vyzrieť, spoznať Jeho Vedenie a porozumieť Jeho slovám: "Ja som Vínny Kmeň a vy ste ratolesti. Každý, kto zostáva vo Mne a Ja v ňom, prinesie veľa ovocia, pretože bezo Mňa nemôžete robiť nič." (Jn 15,5)

Sú ľudia, ktorí prežili zmenu srdca, postavili Boha na prvé miesto vo svojom živote a napriek tomu konajú pre Boha svoje vlastné veci. Sú to sólisti a nie spolupracovníci. Bez modlitebného života nebude existovať bázeň pred tým, čo Pán hovorí, rozmnoží sa pasivita a ľahostajnosť nadobudne vrchu. Ježiš nechodil po zemi, aby konal Svoju vôľu, ale aby plnil Vôľu Otca. Ako veriaci sa musíme zriecť svojich vlastných záujmov a hľadať plnenie Jeho zámerov v našich životoch. Duch Svätý je Sprievodca, ktorý nám zjavuje Jeho úmysly.

Spoznali sme, že duch Jezábel je plný ega a zároveň žiarlivý. Túžiť (neprajne) po daroch Ducha pre svoju vlastnú slávu a závidieť ich iným, je hriech. Pripomína to hriech Kaina voči Ábelovi. Ábel bol milý Bohu a Kain mu zo svojich egoistických dôvodov a žiarlivosti podrezal hrdlo. Tu chcem upozorniť na tých, ktorých som počula nabádať ľudí: "Choď domov a precvičuj hovorenie v jazykoch." Ako by snáď človek mohol precvičovať dar od Ducha Svätého tak, ako sa cvičí na klavíri! Spomínam si na jedného mladého kňaza, ktorý požiadal našu modlitebnú skupinu, aby sme ho často navštevovali a precvičovali dar jazykov. Keď sa po niekoľkých "lekciách" nič nedialo, obviňoval nás, že je medzi nami niekto zlý, kto blokuje vanutie Ducha a odháňa ho!

Nedávno som začula, že niekto z našich modlitebných skupín dochádza na lekcie proroctva: inými slovami učiť sa proroctvo. Naozaj sme došli tak ďaleko? Ako viac sa ešte môžeme odchýliť od Písma? Pretože toto je odchýlka a chybná interpretácia Božieho Slova. Duch Svätý nepredáva a neobchoduje sa Svojimi darmi, ale dáva ich slobodne tým, ktorých si zvolí. Dar jazykov patrí do sféry modlitby, ktorá je vyššia ako prirodzený register modlitieb. "Veď kto hovorí jazykmi, nehovorí k ľuďom, ale k Bohu, a nikto mu nerozumie. Je hnaný Duchom, ale to, čo hovorí, zostáva tajomstvom." (1 Kor 14,2) Samozrejme svätý Pavol vraví, že by bolo lepšie, keby niekto bol schopný vyložiť tento jazyk pre dobro Cirkvi a pokračuje ďalej a vraví, že proroctvo je hodnotnejšie, pretože Cirkev má z neho úžitok.

Keď sa veriaci modlí v jazykoch, prekračuje obmedzenie vlastného rozumu a hovorí k Bohu v Duchu. Vlastne je to tak so všetkými darmi Ducha - proroctvo, slovo poznania, slovo múdrosti atď. Žiadny prejav Ducha nie je produktom nášho rozumu, ale skôr ide o dar a prejav Ducha Svätého.

Preto teda varujem každého, kto chodí na "zvláštne lekcie" darov, ktoré dáva Duch Boží.

Na záver dodávam, že mnohé súvislosti tohto textu som použila z knihy R.T. Kendalla, ktorý napísal dva zväzky o duchu Jezábeľ. V úvode sú pasáže prebrané z časopisu grécko-pravoslávnych kňazov. Zvyšok pochádza z mojej vlastnej skúsenosti.

Som síce uprostred balenia a sťahovania a je práve 6 hodín večer predtým, kým definitívne opustím Rím, ale aj tak sa mi podarilo dokončiť tento článok. Prosím, odpustite mi chyby, zlú angličtinu a snáď aj opakovanie sa v niektorých častiach, ktoré v zhone vznikli. Túto prácu robím pre naše dobro. Čítajte pozorne a pozerajte sa, či niekto z vás nezačína prejavovať známky takého ducha. Ak si myslíte, že ste sa v nejakej časti poznali, pamätajte, že nie je všetko stratené, ale naopak máme doširoka otvorené dvere, aby sme utiekli a tými je: POKÁNIE.

Boh vám všetkým žehnaj.
V Kristovi,
Vassula

(Tento list bol napísaný v decembri 2004)

 
Špiritualita
Modlitby
Príhovory
Listy
    Sopka na Islande a proroctvo - doplnenie a vysvetlenie od Vassuly
    O proroctvách
    Pozor na ducha Jezábel
    Proroctvo o 11. septembri
    Rozlišovanie poslušnosti (Discerning Obedience)
    Rúhanie proti Duchu Svätému
    15. výročie PRAVÉHO ŽIVOTA V BOHU
    Správne chápanie Pravého Života v Bohu
Eseje
Zázraky
Úvahy o posolstvách
Modlitebné skupiny
Púte a stretnutia
Proroctvá

 
 
Modlitby
Modlitby vybraté z Posolstiev

Príhovory
Vybraté príhovory Vassuly a ďalších významných osobností (zoradené chronologicky)

Listy
Tu nájdete Vassuline listy na rôzne témy.

Eseje
Eseje a ďalšie príspevky od rôznych autorov na rozličné témy

Zázraky
Nový projekt z novembra roku 2006. Tu nájdete zaznamenané zázraky nejako spojené s Vassulou a TLIG

Úvahy o posolstvách
Meditácie úvahy a komentáre na vybraté posolstvá

Modlitebné skupiny
TLIG modlitebné skupiny a asociácie

Púte a stretnutia
Nadchádzajúce a predchádzajúce púte a stretnutia Pravého Života v Bohu

Proroctvá
Články a podnety vzťahujúce sa k proroctvám

 


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved