Sopka na Islande a proroctvo - doplnenie a vysvetlenie od Vassuly

24. apríla 2010

V nadväznosti na nedávne erupcie sopky Eyjafjallajökull na Islande píše Vassula toto vysvetlenie, pretože sa priamo týka proroctiev z Posolstiev 'Pravého Života v Bohu'.

Jeden z mnohých príkladov toho, ako Boh koná v časoch rebélie a odpadlíctva, je v Písme u Jeremiáša 4,23-28. Jeremiáš hovorí:

"Videl som zem, a hľa, je pustá a prázdna, nebesá sú bezo svetla. Videl som hory, a hľa, trasú sa, všetky pahorky sa otriasajú. Videl som, a hľa, nikde žiadny človek, i všetko nebeské vtáctvo odletelo. Videl som, a hľa, sad je púšťou, všetky mestá v ňom sa zrútili pred Hospodinom, pred žiarom jeho hnevu. Lebo toto hovorí Hospodin: 'Celá zem bude spustošená, ale celkom ju nezničím. Zem nad tým bude smútiť, tam hore sčernejú nebesá, lebo som vyhlásil a rozhodol, a neobanujem a neodstúpim od toho.'"

Boh nás neustále varuje, aby sme sa k Nemu vrátili a zmierili sa s Ním aj so sebou navzájom. Kristus prosí Svoju Cirkev, aby sa zmierila a zjednotila. Žiada pastierov v posolstvách 'Pravého Života v Bohu' už viac ako 25 rokov, aby konali pokánie a zmierili sa, aby pokročili v ceste ku jednote tým, že zjednotia dátum Veľkej noci. Celý svet hynie vo svojom zlu a odpadlíctve tým, že prestupuje nielen Boží Zákon, ale aj všetko, čo je Sväté a bez prestania uráža Boha. Prečo sa teda niekto čuduje, keď v našich časoch temnoty zosilňuje milosť Ducha Svätého, aby nám pomohla? Ale Temnota ešte raz prenasleduje Svetlo. Prekážky, prenasledovania, obvinenia, výsmech, ohovárania, zákazy a urážky boli po všetky tieto roky vyliate niektorými ľuďmi, keď som sa snažila svedčiť a odovzdať svetu Božie Slovo, z čoho sa stala extrémne ťažká služba. Mnohí z týchto ľudí si mysleli, že Bohu preukazujú svätú povinnosť ...

V Písme sa píše, že: "Na počiatku bolo Slovo: to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh." (Jn 1,1) "Pravé svetlo, ktoré osvieťuje každého človeka, prišlo na svet. Na svete bolo, svet skrze neho povstal, ale svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali." (Jn 1,9-11)

Po všetky tie roky sa v nás Pán snaží prebudiť pravé chápanie tým, že nám opakovane dáva pripomienky: pripomína, čo bolo v minulosti povedané svätými prorokmi a pripomína Svoje vlastné prikázania. Jeho volania, rovnako ako volania Panny Márie, boli volaniami k pokániu, pokoju, láske, jednote a životu v modlitbe. Náš Pán prišiel a stále týmto spôsobom prichádza do sveta, aby osvietil všetkých tých, ktorí zišli z cesty, ale do dnešného dňa len veľmi málo ľudí rozpoznalo Jeho milostiplnú prítomnosť a ešte menej ľudí Jeho volanie prijalo. Neopomenul prísť napred do Svojho vlastného domova, ku Svojim vlastným, ale telo vo svojej tvrdosti srdca a nedôvere znovu odmietlo Lásku. Do dnešného dňa je veľmi málo tých, ktorí Ho celkom prijali v Jeho milosrdnom volaní po pokání. Nielen že zmenšovali Jeho milosrdenstvo, ale aj Ho odmietli a nedovolili Mu vládnuť vo svojich srdciach.

Dnešný svet sa správa rovnako ako Faraóni, vo svojej tvrdohlavosti a nevere odmieta všetko, čo je Sväté. O ostatných náš Pán hovorí, že je ich správanie horšie, ako v Sodome a Gomore.

V roku 1991, 11. septembra, presne 10 rokov pred tou veľkou katastrofou dvoch veží v USA, náš Pán, keď sa pozeral s nevôľou na zem, nás varoval týmito slovami:

"A Ja zase sa pozerám dole na dnešný svet, hľadám jeden národ za druhým, skúmam jednu dušu po druhej, hľadám trocha tepla, trocha štedrosti a trocha lásky, ale len veľmi málo sa ich teší Mojej priazni. Veľmi málo sa ich snaží žiť sväto a dni letia a hodiny už sú spočítané do chvíle veľkého trestu. (...) Ježiš zrazu zmenil tón a po odmlke niekoľkých sekúnd veľmi vážne, až ma obišla hrôza, povedal: "Zem sa bude triasť a chvieť a každé zlo zabudované do Veží (ako babylonské veže) sa zrúti do hromady sutín a bude pochované v prachu vín! Hore sa budú chvieť Nebesia a základy zeme sa budú knísať! Ostrovy, more a kontinenty nečakane navštívim hromom a Svojím Ohňom. Načúvajte pozorne Mojim posledným slovám varovania, načúvajte teraz, kým je ešte čas. Čítajte Naše Posolstvá a prestaňte byť ironickí alebo hluchí, keď hovorí Nebo (...) skoro, teraz už veľmi skoro, sa otvorí Nebo a uvidíte Sudcu." (11.9.1991)

11. septembra 2001 bol svet vydesený pri páde tých dvoch veží, pričom bolo zmarených toľko životov, medzi nimi veľa nevinných ľudí. Svetu boli ukázané hrozné apokalyptické zábery, ale cez hrôzu, ktorá z toho na nás išla, miesto aby sme sa skutočne obrátili k Bohu a činili pokánie, sa svet stal ešte horším ako predtým a vyrazil do vojny. Namiesto pochopenia toho, že sa to stalo pre naše hriechy, viny a odpadlíctvo, kvôli tomu, že svet odmietol Boha, sme ďalej počúvali Satana a šli radšej po jeho ceste, než aby sme išli po ceste, ktorú nám ukazuje Boh.

Potom nás Kristus niekoľkokrát varoval pred tsunami. Prvé varovanie bolo dané už 10. septembra 1987.

Do zošita som si napísala: "Zrazu mi Ježiš pripomenul sen, ktorý sa mi zdal minulú noc, a na ktorý som zabudla. Odpovedal víziou, ktorú som mala predtým, ale vo sne to bolo ešte horšie." Pán potom povedal:

"Počúvaj: ukázal som ti vo sne túto víziu, aby som ti dal pocítiť udalosti. Nie, nie je východisko!"

Napísala som: "Spomínam si, že som to videla prichádzať ako obrovskú vlnu. Pokúšala som sa utiecť a schovať sa, aj keď som vedela, že je to nemožné." Potom som sa Pána spýtala: "Ale prečo sa nám to má stať, keď nás miluješ? Prečo?" Odpovedal:

"Som známy ako Boh Lásky a rovnako tak ako Boh Spravodlivosti." Spýtala som sa: "Čo môžeme robiť, aby sme to zastavili?" Boh odpovedal: "Od všetkých od vás sa teraz žiada horlivé pokánie. Spojte sa a buďte zajedno. Milujte sa navzájom, verte vo Mňa, verte v Moje Božské Diela, lebo Ja som medzi vami stále."

Správa o tsunami šokovala a vydesila nás všetkých, ale nikto nemôže povedať, že nám Boh nezoslal varovania. Keď priniesli varovania tí, ktorých ako hovorcov zvolil, mnohí vraveli: "Nepotrebujeme tieto varovania, máme útechu vo svätých knihách Otcov a Písmo Sväté je naše vlastníctvo. Nikdy nezabúdame prinášať obete a modlitby, tak čo nám Kristus môže hovoriť viac, než čo nám už dal?" A zatvorili uši.

24. decembra 1991, na Štedrý večer, v predvečer Kristovho narodenia, nám Kristus, ktorý bol veľmi urážaný, dal ďalšie posolstvo:

"Prichádzam dnes a ponúkam celému ľudstvu Svoj Pokoj, ale len veľmi málo ich načúva. Dnes prichádzam s podmienkami pokoja a s Posolstvom Lásky, ale zem sa rúha Pokoju, ktorý ponúkam, a Láske, ktorú dávam, vysmievajú sa a poškľabujú v tento predvečer Môjho Narodenia. Ľudstvo oslavuje tieto dni bez Môjho Svätého Mena. Moje Sväté Meno zrušili, berú deň Môjho Narodenia ako veľké prázdniny a klaňajú sa modlám. Satan vstúpil do sŕdc Mojich detí, našiel ich slabé a spiace. Varoval som svet." (24.12.1991)

Kristus nám ukazuje, že je veľmi urážaný, keď oslavujeme Vianoce ako obyčajné prázdniny bez Jeho Svätého Mena a bez toho, že by sme pamätali na ich pravú príčinu: Kristovo Narodenie.

Na Vianoce sa žiada od každého kresťana, aby slávil Kristovo Narodenie tak, že sa bude radovať a pôjde do kostola a bude oslavovať Sväté Meno nášho Spasiteľa a Vykupiteľa. Mnohí vo svojom odpadlíctve namiesto toho slávia a oslavujú vianočný stromček, navzájom si dávajú darčeky, jedia, až je im z toho zle a bavia sa na zbláznenie.

Po tomto dátume bolo ďalších niekoľko varovaní.

Ďalšie varovanie nám bolo dané 18. februára 1993:

"Pozrite, prichádzajú dni, kedy k vám prídem s rachotom hromu a Ohňom, ale nájdem ku Svojmu veľkému žiaľu mnohých z vás nevedomých a v hlbokom spánku! Posielam vám, tvorstvo, posla za poslom, aby prelomili vašu hluchotu, ale už Ma unavuje vaše odmietanie a vaša ľahostajnosť. Rovnako tak Ma unavuje váš chlad, vaša arogancia a vaša nepoddajnosť, keď sa máte zhromaždiť kvôli jednote. Naplnili ste Pohár Tuposti, až preteká. Opojení svojim vlastným hlasom ste oponovali Môjmu Hlasu, ale to nebude trvať na veky. Už čoskoro padnete, pretože ste odporovali Môjmu Hlasu svojim hlasom, uvádzajúcim v omyl. Prirodzene je Moja Cirkev v troskách kvôli vášmu rozdeleniu. (...) Zem sa bude triasť a ako padajúca hviezda sa pohne zo svojho miesta, vytrhne hory a ostrovy, celé národy budú zničené, nebesia zmiznú ako zrolovaný zvitok, ako si to videla vo svojej vízii, dcéra. Veľká úzkosť padne na všetkých obyvateľov a beda neveriacim! Počuj Ma: keby tí ľudia dnes hovorili: "Ach, Živý bude mať s nami Súcit, tvoje proroctvo nie je od Boha, ale z tvojho vlastného ducha", povedz im: Aj keď ste považovaní za živých, ste mŕtvi. Vaša neveriacnosť vás odsudzuje, pretože ste odmietli veriť v Mojom čase Milosti a bránili Môjmu Hlasu, aby sa rozliehal z úst Mojich hovorcov, varoval a zachraňoval Mojich tvorov ..." (18.2.1993)

Keď sa stalo to zemetrasenie pod morom, tak sa podľa vedcov celá zem zatriasla, na stotinu sekundy sa zastavila a vychýlila zo svojej osi. Ostrov Sumatra a ďalšie ostrovy sa pohli o niekoľko metrov zo svojho pôvodného miesta. O jednom sa myslelo, že úplne zmizol, ale objavil sa na inom mieste.

7. februára 2002 prišlo znovu od Boha posledné varovanie, tu je úryvok:

"Moja neobmedzená Vláda už už prichádza. Ale ste pripravení Ma prijať?

So štedrosťou a kráľovskou márnotratnosťou som vám predložil kyticu duchovnej potravy, aby som oživil vášho ducha. Keď som tam bol, čakal som na vás, aby som vás Svojou Vlastnou Rukou nakŕmil a zachránil vás pred smrťou. Pretože teraz vidím, že odmietate pravé obrátenie, (pokánie) a namiesto aby ste sa obrátili, správate sa k Mojim varovaniam nepriateľsky, sú predchádzajúce obrazy náreku, ktoré sa odohrali, (11. septembra 2001) ničím v porovnaní s bolestnými dňami, ktoré vás čakajú. Tieto rána, plné utrpenia, budú privolané vašou vlastnou rukou (...) ohrozujete nielen zem, ale aj stabilitu celého vesmíru (...) dnes s ľútosťou zhliadam, ako sa vaše plány obracajú proti vám samotným. Svet už zakúša ovocie tohto smeru, ktorý vyvoláva v prírode kŕče odporu. Privolávate na seba prírodné katastrofy, vlastnými machináciami sami sebou otriasate." (7.2.2002)

Náš Pán nás varuje, že kvôli nášmu odpadlíctvu ohrozujeme celý vesmír - nielen zem, ale celý vesmír, provokujeme prírodu, aby sa stavala proti nám.

To ale nie je všetko, náš Pán nás varuje pred ešte ďaleko horšími udalosťami, ktoré majú prísť, ak nepremeníme svoje srdcia a nevrátime sa k Bohu. Pán hovorí:

"Vidíš, dcéra, už čoskoro odhalím aj Svoju Spravodlivosť. Môj Plán má určený čas. Aj Moje Milosrdné volanie má svoj vymedzený čas. Akonáhle skončí tento čas Milosti, ukážem všetkým, dobrým aj zlým, že Moja prísnosť je rovnako veľká ako Moje Milosrdenstvo, že Môj hnev je rovnako mocný ako Moje odpustenie. Všetky veci, ktoré som predpovedal, sa teraz rýchlo stanú, nič z nich nemôže byť vynechané." (19.2.1993)

7. januára 2008 ma Panna Mária zobudila asi vo 3:10 ráno a dala mi porozumieť, že v tomto čase bol Kristus veľmi urážaný. Posolstvo Panny Márie bolo o tom, že stojíme veľmi blízko udalostiam, ktoré boli predpovedané, ktorým ľudstvo čelí, a že sú za dverami. Udalosti, ktoré svet privodil svojou skazenosťou, sebectvom, nedostatkom lásky, udalosti, ktoré sú výsledkom toho, že svet odmietol Božie Slovo, jeho nenávisťou, pokrytectvom a bezbožnosťou.

Panna Mária povedala, že zem je v nebezpečenstve a zakúsi oheň. Boží hnev nemôže byť už dlhšie zadržiavaný a dopadne na nich, pretože ľudia odmietajú skoncovať s hriechom. Že Božie Milosrdenstvo priviedlo počas všetkých tých rokov čo najviac ľudí k Nemu, keď naťahoval Svoju Ruku, aby ich spasil, ale len veľmi málo ich porozumelo a načúvalo. Doba Božieho Milosrdenstva nebude už dlho trvať a prichádza čas, kedy bude každý vyskúšaný a zem zo seba vypľuje rieky ohňa a ľudia na svete pochopia svoju ničotnosť a svoju bezmocnosť, keď nebudú mať Boha vo svojich srdciach. Boh je nezlomný a pravdivý vo Svojom Slove. Prišiel čas, kedy bude dom Boží skúšaný a tí, ktorí odmietali Jeho Milosrdenstvo, okúsia Boží Oheň. (Tu som sa spýtala na ľudí z Cirkvi, ktorí nás prenasledujú a sú slepí k Jeho Dielam Milosrdenstva.) Panna Mária povedala, že aj títo podstúpia, čo si zaslúžia.

Potom Panna Mária pokračovala o obeti. Požiadala ma, aby som každému pripomenula, že Boh, náš Stvoriteľ, nás žiada, aby sme sa viac odovzdali Jemu, a že byť obrátený nie je možné bez obete a stálej modlitby. Že ak by niekto hovoril, že sa obrátil na základe posolstva 'Pravého Života v Bohu', mal by ponúknuť viac obetí ako skutok zadosťučinenia. Rôznymi spôsobmi môžeme Bohu prejaviť svoju lásku a štedrosť. Nikto nemôže povedať "my sme ľudia pravého života v Bohu", bez toho, aby neponúkal obetavú lásku. Že tí, ktorí skutočne Boha milujú, sú požehnaní a nemusia sa v tých dňoch báť. Naša Blahoslavená Matka povedala, že tí, ktorí vytrvajú v ťažkostiach, sú požehnaní. Že Ju tešia všetci tí kňazi (duchovní), ktorí propagujú tieto Božia Diela (ako 'Pravý Život v Bohu' a takí, ktorí sú otvorení Duchu). Mali by dôverovať, pretože dostali zvláštne milosti od Ducha Božieho, a že skrze Ducha rástli silnejšie v Pánovi a v Jeho pláne spásy. Že Kristus im daruje Svoj pokoj.

Ak niekto slúži a koná zadosťučinenia ako obeť, súd, ktorý má prísť cez oheň, pre neho nebude tak prísny, pretože oni sa vo svojom duchu radujú z Božieho volania, ktoré ich priviedlo k životu.

Naša Pani povedala, že mnohí odpadli, ale mnohí povstanú. Mnohí zlyhali a neudržali Božie Slovo vo svojich srdciach a prestupovali Slovo dané im nielen v posolstvách 'Pravého Života v Bohu', ale aj v Písme.

28. novembra 2009 ma Pán zavolal a dal mi modlitbu, ktorú som mala rozšíriť ďalej, žiada nás, aby sme sa ju modlili a prosili o Jeho milosrdenstvo. Pán povedal:

Vassula, modli sa ku Mne takto:

Nežný Otče,
nenechaj dopadnúť Svoj hnev
na túto generáciu,
aby celkom nezanikla.

Neponechaj Svoje stádo
napospas strachu a úzkosti,
keď vody vyschnú a príroda spustne,
všetko zhynie v Tvojom hneve
a zmizne bez stopy.

Žiar Tvojho Dychu
spáli zem a obráti ju v pustatinu!
Na obzore sa objaví hviezda.
Noc bude ničivá
a popol bude padať ako sneh v zime,
pokrývajúc Tvoj ľud ako prízraky.

Zmiluj sa nad nami, Bože
a neposudzuj nás prísne.
Pamätaj na srdcia,
ktoré sa radujú v Tebe a Ty v nich.

Pamätaj na Svojich verných
a nenechaj na nás dopadnúť Svoju mocnú Ruku,
ale radšej nás vo Svojom Milosrdenstve pozdvihni
a vpíš Svoje nariadenia do každého srdca.
Amen.

Ako sme všetci počuli, sopka Eyjafjallajökull vybuchla 14. apríla 2010 a vychrlila veľká mračná sopečného popola. Oblasť v okolí sopky bola evakuovaná a na videu natočenom neďaleko ste kvôli mračnám popola v atmosfére videli sotva na pár metrov. Všetko bolo sivé a pokryté popolom. Ekonomický dopad bol žalostný, pretože veľa letov bolo zrušených. Denné straty leteckých spoločností boli milióny dolárov. Ovocie, ryby a ďalší tovar sa pokazili v skladoch. Cestujúci uviazli na letiskách po celom svete.

Pred rokmi chrlil tento zvláštny vulkán nepretržite sopečné mračná ešte rok a pol po erupcii. V čase, keď píšem tento článok, ešte stále čakáme, kedy to skončí.

Avšak, pohromy budú dopadať na túto zem, ak ľudia budú ignorovať (rovnako ako Faraón) znamenia času, a to už bude príliš neskoro.

14. apríla 2010 bola videná na Stredozápade USA na obzore jasná 'hviezda'. Bolo to úplne zreteľné. Na stránkach youtube.com môžete zhliadnuť mnohé videozáznamy tejto udalosti.

Boh vedel o meteoritu, ktorý sa rútil na Zem. Človek by sa mohol pýtať, prečo nám Pán dal v posolstve z 28. novembra 2009 modlitbu, ktorá spomínala "hviezdu na obzore"? Myslím si, že preto, aby sme sa túto modlitbu modlili (a to sme urobili), a mohli byť uchránení skazy. Časom som sa naučila, že Boh je Bohom, ktorý má v ruke 'meračskú palicu' (všetko zvažuje) a načúva našim prosbám. Rovnako ako Abrahám, a to bol odborník vo zjednávaní s Bohom, a mestá Sodoma a Gomora. Boh povedal Abrahámovi, že je pripravený ušetriť tieto dve mestá, ak sa tam nájde aspoň 10 spravodlivých. Avšak okrem Lóta a jeho rodiny tam žiadni neboli. Boh všetko hodnotí Svojou mierou: meria našu lásku, našu vieru, naše modlitby, naše správanie, našu úprimnosť, náš súcit s blížnymi, našu dobročinnosť. Meria aj čas milosrdenstva k nám. Meria aj čas nášho obrátenia a pod. A čo vie úplne iste, je, že nie sme ako Abrahám, ktorý s Ním vedel zjednávať, to je pravda. Sme ako hlúpi chmuľovia, ktorí s Ním vo svojej zatemnenej mysli ani neskúsili zjednávať. Dokonca nám dal tie slová priam do úst, len aby sme ich vyslovili! Boli v modlitbe, ktorú nám dal 28. novembra 2009! Alebo kto hovorí, že meteor nemal zasiahnuť zem a pokryť nás popolom, keby sa tak stalo? Vložil nám do úst slová: "nenechaj dopadnúť Svoj hnev", a to dvakrát, lebo keby na nás dopadol Jeho hnev, potom by "vody vyschli a príroda spustla". Áno, keby ten meteor zasiahol zem, tú noc by sa udiala táto pohroma, ako je povedané v modlitbe, plamene spália zem a obrátia ju v pustatinu. Ten meteor mohol počas noci spadnúť kamkoľvek, aj na veľké mesto ako je Chicago, na Stredozápade USA, ako bolo povedané v modlitbe, "a popol mohol padať ako sneh v zime prikrývajúc Tvoj ľud ako prízraky".

V modlitbe, ktorú od nás Pán žiadal, vložil do našich nespôsobilých úst slová prosby "zmiluj sa nad nami a neposudzuj nás prísne". Pripomíname tým Bohu Jeho verných a tých, ktorí Ho milujú, aby to kvôli nim zvážil. Táto modlitba nám bola daná, aby sme sa ju modlili a dojednávali s Ním (čo sme urobili). Modlili sa ju ľudia na celom svete, v modlitebných skupinách na celom svete. Povedala by som, že to bola 'modlitba zjednávania'. Tú od nás chce Boh počuť a verím, že vďaka nej zmenšil Svoj hnev a vo Svojom milosrdenstve aj úder tohto meteoritu. Všetko bolo umenšené a vulkán začal chrliť popol, ktorý na týždeň paralyzoval celé letecké nebo nad Európou. Letecké spoločnosti strácali milióny dolárov denne. Tisíce ľudí uviazlo na začiatku voľna, prespávajúc na letiskách, donútených použiť pozemnú dopravu, aby sa dostali tam, kam potrebovali. Neboli to drobné výdavky. Tento týždeň povolili let len niekoľko málo spojom, a nevieme, ako dlho ešte bude tento vulkán chrliť prach a popol, ani čo bude ďalej.

Ako som už povedala: to, čo sa udialo, bol možno len príliš malý 'aperitív', predohra tomu, čo príde, keď sa nezmeníme. 'Hlavný chod' príde neskôr. Iste, veľa ľudí po celom svete žije v apatii a v duchu letargie bez Boha. Dali Boha do šuplíka a poistili sa tým, že šuplík zamkli a prehltli kľúč. Žiadna šanca otvoriť. Veľa duchovných zakazuje Bohu hovoriť s Jeho ľudom, ako to On dnes robí, radia veriacim aby nepočúvali a zakazujú im účasť na stretnutiach 'Pravého Života v Bohu' a tým im bránia poznať Božiu Vôľu. Nie sú lepší ako učeníci Ježiša vo svojej nevere. Keď sa Kristus vzkriesený "zjavil Jedenástim", Biblia hovorí: "keď boli pri stole, karhal ich neveru a tvrdosť srdca, že neuverili tým, ktorí ho videli vzkrieseného" (Mk 16,14-15).

Čo myslíte, že Ježiš znovu urobí pre ich stvrdnutá srdcia a ich neveru? Bude im blahoželať k ich nevere pod zámienkou, že sú obozretní: "Dobre, že ste Mojich veriacich držali ďaleko od toho, aby Ma počúvali?" Nie! Bude im vyčítať, áno naozaj, rovnako ako to spravil Svojim vlastným učeníkom.

18. februára 1993 nás Boh varuje týmito slovami:

Už veľmi skoro bude rozlomená šiesta pečať a všetci budete ponorení do temnoty a nebude žiadneho svetla pre dym vychádzajúci z obrovskej vyhne, takže slnko a nebesia ním stmavnú, a zo Svojho Kalicha Spravodlivosti vás pripodobním hadom, zmijám. Dám vám liezť po bruchu a jesť prach v týchto dňoch temnoty. Zrazím vás až na zem, aby som vám pripomenul, že nie ste lepší ako zmije .... budete lapať po dychu a dusiť sa vo svojich vinách. Vo Svojom hneve vás zrazím na zem, budem po vás šliapať! (...) Až príde Hodina Temnoty, ukážem vám vaše vnútro. Obrátim vaše vnútro naruby a až uzriete svoju dušu, čiernu ako uhoľ, nielen že pocítite zármutok ako nikdy predtým, ale budete sa s bolesťou biť v prsia a vravieť, že vaša vlastná temnota je oveľa horšia ako tma, ktorá je okolo vás. A pokiaľ ide o teba, tak ukážem národom Svoju Spravodlivosť a všetky národy pocítia Môj ortieľ, až príde táto Hodina. Učiním ľudský život vzácnejší ako kedy predtým. Potom, až sa utíši Môj hnev, v každom z vás zriadim Svoj Trón, a spoločne jedným hlasom, jedným srdcom a jedným jazykom budete velebiť Mňa, Baránka. (18.2.1993)

Je nám daný ešte raz čas, aby sme konali pokánie predtým, než Boží hnev padne na nás. Vo Fatime zjavne a v posolstvách z Akity nás Panna Mária varuje pred Trestom ohňa, ktorý príde na nás, ak nezmeníme svoje srdcia a nebudeme opravdivo nasledovať Boha. Boží hnev sa ukáže s ohňom. To bude Očista vysvetlená v posolstvách 'Pravého Života v Bohu'. Niektorí ľudia hovoria: "Prečo by nám to Boh, tak milujúci, robil?" Pán Ježiš odpovedal, keď som Mu podobnú otázku položila: "Ak zomrieš, je to kvôli tvojmu odpadlíctvu." Áno, odpadlíctvo provokuje Božiu spravodlivosť, a hoci nám dáva čas, jedného dňa, povedal Ježiš: "Otec zvolá: 'Dosť!'"

Toto proroctvo alebo ak chcete varovanie o Očiste ohňom, nemôže byť už odvrátené. Otec povedal, "nič z toho nemôže byť odrátané". Je príliš neskoro zrušiť to celkom, ale to, čo môžeme urobiť, je zmenšiť vplyv tejto hrozby modlitbami, pokáním a zmenou života ku svätosti. Sme povolaní viesť pravý život v Bohu. Boh sa môže obmäkčiť, rovnako ako v Ninive.

Posolstvá 'Pravého Života v Bohu' nie sú proroctvom skazy a konca sveta. Boh nám ich v tomto čase milosrdenstva dal, aby nás prebral. Sú volaním vznešenej Božej Lásky. Boh nám nedovolí večne urážať Jeho Sväté Meno a žiť bezbožne. To je dôvod, prečo vo Svojom milosrdenstve prichádza, aby nám dal mnohé varovania.

 
Špiritualita
Modlitby
Príhovory
Listy
    Sopka na Islande a proroctvo - doplnenie a vysvetlenie od Vassuly
    O proroctvách
    Pozor na ducha Jezábel
    Proroctvo o 11. septembri
    Rozlišovanie poslušnosti (Discerning Obedience)
    Rúhanie proti Duchu Svätému
    15. výročie PRAVÉHO ŽIVOTA V BOHU
    Správne chápanie Pravého Života v Bohu
Eseje
Zázraky
Úvahy o posolstvách
Modlitebné skupiny
Púte a stretnutia
Proroctvá

 
 
Modlitby
Modlitby vybraté z Posolstiev

Príhovory
Vybraté príhovory Vassuly a ďalších významných osobností (zoradené chronologicky)

Listy
Tu nájdete Vassuline listy na rôzne témy.

Eseje
Eseje a ďalšie príspevky od rôznych autorov na rozličné témy

Zázraky
Nový projekt z novembra roku 2006. Tu nájdete zaznamenané zázraky nejako spojené s Vassulou a TLIG

Úvahy o posolstvách
Meditácie úvahy a komentáre na vybraté posolstvá

Modlitebné skupiny
TLIG modlitebné skupiny a asociácie

Púte a stretnutia
Nadchádzajúce a predchádzajúce púte a stretnutia Pravého Života v Bohu

Proroctvá
Články a podnety vzťahujúce sa k proroctvám

 


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved