PREDCHÁDZAJÚCI | OBSAH CDF | ĎALŠÍ | LOAD PDF

Vassuline odpovede CDF prostredníctvom P. Prospero Grecha

Otázka 5: Pravý Život v Bohu ako hnutie?

Aká je skutočná identita hnutia "Pravý Život v Bohu" a čo vyžaduje od svojich nasledovníkov? A akú má toto hnutie štruktúru?

Pravý Život v Bohu nie je hnutie, ale volanie k apoštolátu:

Pravý Život v Bohu nie je hnutie ani inštitúcia. Je to volanie k zmiereniu a k jednote, určené každému bez ohľadu na to, kým je. Toto volanie sa netýka len kresťanov, ale aj priťahuje nekresťanov, aby prijali Krista. Po čítaní inšpirovaných spisov Pravý Život v Bohu, bolo pokrstených niekoľko židov, moslimov, budhistov a hinduistov, hoci spiritualita týchto posolstiev je trinitárne kontemplatívna, celkom ponorená v kresťanstve. Kristus sa modlil k Otcovi a hovoril: "Neprosím však len za nich, ale aj za tých, ktorí skrze ich slovo vo Mňa uveria." (Ján 17,20) A tak Boh otvára veľa dverí skrze svoju milosť. Hneď od začiatku mne bola oznámená táto apoštolská práca.

Až príde čas ukázať posolstvo, Boh ti dá Svoj Pokoj a Svoju Silu. Boh si bude priať, aby si každému odovzdávala tieto posolstvá ... (môj anjel 6.8.1986)
Nemusíš sa báť, budeš pracovať pre Ježiša Krista. Budeš pomáhať ostatným, aby duchovne rástli ...
(môj anjel 7.8.1986)
Až budeš naplnená Duchom Svätým, budeš môcť viesť ku Mne ostatných ...
(Ježiš 5.9.1986)
Keď som ťa, týmto spôsobom povolal, chcel som tiež viesť ostatných, pretože tí všetci, ktorí Ma opustili, Ma nepočujú, preto má toto volanie písomnú podobu ...
(Boh Otec 18.11.1986)

Budhistickí mnísi z Hirošimy sa tiež dozvedeli o týchto posolstvách a pozvali ma, aby som prehovorila v ich chrámu, taktiež bol prítomný katolícky biskup. Bol výročný deň atómového útoku. Odovzdala som im úplne kresťanské posolstvo, potom som im ponúkla jeden obrovský ruženec, aby si ho zavesili na stenu, u ktorej meditujú, a tiež som im dala sochu Panny Márie Fatimskej, ktorú umiestnili na svojom nádvorí.

Židia, ktorí čítali posolstvo Pravý Život v Bohu, žiadali o krst a jeden z nich preložil 1. diel tejto knihy do hebrejčiny. Teraz táto kniha čaká na vydanie. Tí všetci žijú v Izraeli.

Nedávno som bola požiadaná, aby som prehovorila na otvorenom priestranstve k ľuďom v Dháke v Bangladéši. Pozvali tiež jedného imáma z mešity, ktorý ich ponuku prijal a začal toto stretnutie modlitbou. Dostavilo sa tam tiež veľa moslimov. Ďalej sa stretnutia zúčastnili aj predstavitelia hinduistov a budhistov a tiež katolícki kňazi. Posolstvo bolo opäť úplne kresťanské (vybrané z inšpirovaných spisov Pravý Život v Bohu). Ústredná téma posolstva, ktoré som im odovzdala, predstavovalo Boha ako Lásku, s výzvou zmieriť sa s Bohom aj s blížnymi a učiť sa vzájomnej úcte. Po ukončení tohto stretnutia sa chceli dvaja moslimovia stať kresťanmi a prijať krst.

Chcem, aby všetky národy počuli Moje Slová. Povediem vás a ukážem vám cestu, po ktorej máte ísť ... (10.1.1987)

Kontemplatívna výučba:

Inšpirované spisy učia čitateľov poznávať Boha a porozumieť Mu. Veľa ľudí verí v Boha, ale nepoznajú Ho, a tak nás posolstvá povzbudzujú k tomu, aby sme vytvorili intímny vzťah s Bohom, a tak prežívali svoj život v spoločenstve s ním. Takto zjednotení s Kristom, skrze Ducha Svätého, sú veriaci vedení k tomu, aby svojim životom nasledovali Krista. V Biblii stojí:

Múdry nech sa nechváli svojou múdrosťou, silák nech sa nehonosí svojou silou a boháč svojím bohatstvom. Kto sa však chváli, nech sa chváli tým, že je rozumný a pozná mňa. (Jer 9,22-23)

Zakladanie modlitebných skupín:

Spisy Pravý Život v Bohu nás učia jednoduchej modlitbe srdcom a vedú nás k tomu, aby sme náš život premenili na nepretržitú modlitbu, čo znamená, že žijeme neustále v Bohu a Boh v nás. Posolstvá nás tiež silne volajú k zakladaniu modlitebných skupín po celom svete. Vo viac ako 60 krajinách boli usporiadané stretnutia, a tak môžem dosvedčiť, že vo všetkých týchto krajinách už boli založené modlitebné skupiny. V každej z týchto krajín ich existuje niekoľko. Napríklad vo Francúzsku existuje 48 ekumenických modlitebných skupín, inšpirovaných spiritualitou Pravého Života v Bohu. V Brazílii, čo je väčšia krajina, je viac ako 300 ekumenických modlitebných skupín. Každá modlitebná skupina, nech sú to kresťania, pravoslávni alebo protestanti, anglikáni alebo baptisti, všetci začínajú spoločne modlitbou Ruženca.

Ako túžim po tomto dni! Dni, keď ťa pošlem ku všetkým národom, budú sa učiť milovať Ma a viac Mi rozumieť. Múdrosť sa podelí o Svoje bohatstvo s celým ľudstvom ... (25.1.1987)

Vernosť učeniu cirkvi:

Keď človek číta spisy, učí sa zostať verný cirkvi. Hovorím ľuďom: "Aj keď vás vyhodia z cirkvi, vráťte sa oknom, ale nikdy neodchádzajte z cirkvi." Posolstvá nás učia navštevovať Najsvätejšiu Sviatosť a prebývať s Ježišom v adorácii. Učia nás žiť podľa Sviatostí cirkvi a zachovávať Tradíciu, učia nás sebazapreniu, pokániu, postu a zvlášť nás učia pristupovať k Sviatosti zmierenia. Vedú nás k tomu, aby sme túžobne navštevovali Svätú Omšu pokiaľ možno denne. Vysvetľujú nám dôležitosť Eucharistie.

A skrze toto Communio posväcujem všetkých, ktorí Ma prijímajú, zbožšťujem ich, aby sa stali telom Môjho Tela a kosťami Mojich Kostí. Tým, že jete Mňa, ktorý som Božský, sa vy a Ja stávame jediným telom duchovne zjednoteným. Stávame sa príbuznými, lebo Ja vás môžem premeniť v účastníkov božstva. Skrze Svoje Božstvo zbožšťujem ľudí ... (16.10.2000)

Aktivity: charitné domy vedené čitateľmi:

Po tom čo mi bola daná milosť videnia Matky Božej v roku 1997, keď som stála pred miestom Ježišovho narodenia v Betleheme, počula som Ju hovoriť, že duchovný pokrm nestačí, ale že človek musí myslieť na chudobných a tiež ich sýtiť. Hneď potom, keď som to oznámila našim modlitebným skupinám, prihlásili sa mnohí dobrovoľníci, aby mi pomohli pri otváraní charitatívnych domov pre chudobných. Volajú sa "Beth Myriam's". V Bangladéši je jeden, vo Venezuele štyri, v Brazílii tri, na Filipínach dva, v Keni je jeden detský domov a čoskoro bude otvorený tiež v Portoriku, jeden v Indii, jeden v Rumunsku a jeden detský domov na Ukrajine. Všetka činnosť je založená na dobrovoľníkoch. Domy "Beth Myriam's" pôsobia iba na základe darov. Jedná sa o miestne iniciatívy, miestne domy, bez akéhokoľvek štrukturálneho prepojenia. Tieto domy sú samostatné, vedú ich ľudia z modlitebných skupín a rovnako v týchto domoch pracujú. Táto starostlivosť o chudobných nezahŕňa len zabezpečenie stravy, ale aj lekársku starostlivosť, odev a vzdelanie pre deti. Sú vedené v duchu neustálej modlitby a majú ekumenickú povahu.

Zakladajte naše domy Beth Myriam, kdekoľvek môžete. Pozdvihujte utláčaných, pomáhajte sirotám, chráňte Ma, osloboďte Ma zo stoky a nasýťte Ma. Zbavte Ma Mojich bremien a ťažkostí. Podporujte Ma a dodajte Mi odvahu, ale predovšetkým Ma milujte. Všetko, čo preukážete poslednému z Mojich bratov, robíte pre Mňa ... žehnám tým, ktorí podporujú Môj život. Nech zostanú čestní a milujúci. Som s vami ... (27.3.2002)

Volanie k evanjelizácii:

Niektorí čitatelia Pravého Života v Bohu boli zasiahnutí v srdci a pociťujú túžbu stať sa svedkami vo svete a prispievať k hlásaní dobrej zvesti. Stali sa poslušnými nástrojmi Ducha Svätého, ktorý im dáva milosť slova a vieru, a tak sú schopní vydávať svedectvo vo svete a pozývať ľudí k životu modlitby a učia ich zakladať modlitebné skupiny. Cieľom je privádzať týchto ľudí k zmene života, aby sa ich život stal nepretržitou modlitbou. Niekoľko ľudí z modlitebnej skupiny v Dháke chodí do dedín (k moslimom) a čítajú im posolstvá. Mnohí tak uveria a chcú prijať krst.

Chcel by som z každáho z nich spraviť Živúcu Pochodeň Lásky. Cti Ma teraz a evanjelizuj s láskou pre Lásku!" (27.1.1989)

Úcta k Panne Márii:

Pravý Život v Bohu nás vedie k tomu, aby sme sa stali deťmi Matky Božej, pretože Jej Nepoškvrnené Srdce nie je nikdy oddelené od Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ale vytvára s Ním dokonalú jednotu. Naša Matka je našou oporou a my to vieme. Každý, kto sa pripojí k našim modlitebným skupinám, nech sú to luteráni, kalvinisti alebo iní, sú vedení k tomu, aby ctili Pannu Máriu a našich svätých a modlili sa k nim.

Nevšimol si si, ako je Moje Srdce dojaté a stále velebí Jej Srdce? Ako môže toto Srdce, ktoré nosilo vášho Kráľa, byť odmietnuté niekým, kto Ma o niečo prosí? Všetci verní, velebte Jej Srdce, velebením Jej Srdca velebíte Moje Srdce." (25.3.1996)

Asociácie Pravého Života v Bohu:

Ak v niektorých krajinách existujú asociácie Pravého Života v Bohu, potom je to len z legislatívnych dôvodov, v spojení s podporou evanjelizácie a publikovania kníh. Ak sme v niektorých krajinách založili asociácie, bolo to len z dôvodu poslušnosti voči miestnym zákonom. Ide napríklad o otvorení poštovej schránky v spojení s názvom Pravý Život v Bohu. Nikdy som nepomyslela na založenie nejakého hnutia. Knihy sú preložené do 38 jazykov a nikdy som nedostala žiadne autorské honoráre, okrem tých pri publikovaní v nakladateľstve PARVIS, pretože nakladateľ mi vysvetlil, že je to jeho pravidlom. Tieto peniaze sú venované na charitatívne práce, pokrývajú náklady na knihy a tiež cestovné náklady pri svedectvách v krajinách tretieho sveta, ktoré nemajú vlastné prostriedky.

Ostatné aktivity:

Každé dva roky sa hlásia dobrovoľníci z modlitebných skupín, aby mi pomohli usporiadať medzinárodné ekumenické sympózium. Súčasne to chápeme ako púť. Do dnešného dňa sa konala celkom štyrikrát. Najväčšiu sme mali v roku 2000 vo Svätej zemi (v čase prítomnosti svätého otca), bolo tam 450 ľudí z 58 krajín. Bolo s nami 75 duchovných z 12 rôznych cirkví. V tomto roku je snaha usporiadať toto stretnutie v Egypte.

Milujem Dom Pána a predovšetkým milujem Boha, som Jeho veľkým dlžníkom za milosti, ktoré mi boli udelené. Raz mi povedal: "Dal som ti všetko zadarmo, tak zadarmo dávaj." A tak sa snažím to robiť, odovzdávam Jeho Slová všetkým, ktorí chcú načúvať.

Ešte raz Vám ďakujem, že ste mi umožnil osvetliť otázky týkajúce sa mojich spisov a mojich aktivít. Na webovej stránke www.tlig.org nájdete ďalšie informácie. Zo srdca vás prosím, aby ste odovzdal môj pozdrav Jeho Eminencii kardinálovi Josephovi Ratzingerovi, J.E. Mons. Tarsciu Bertonemu a Mons. Gianfranco Girottimu, tiež jejich excelenciám z Kongregácie pre náuku viery. Znovu im ďakujem, že mi dali túto príležitosť vysvetliť moje dielo. Dúfam, že som splnila Vaše očakávania. Som ochotná odpovedať ústne alebo písomne na akékoľvek ďalšie prípadné otázky. Tiež som pripravená prijať akékoľvek podnety z vašej strany týkajúce sa objasnenie niektorých výrazov v knihách Pravého Života v Bohu. Ak to bude nevyhnutné, môžem priložiť takéto vysvetlenia k novým vydaniam mojich kníh. S úprimnou úctou Vám posielam čo najsrdečnejšie pozdravy a priania,

V Kristovi srdečne zdraví,

Vassula Rydén

PREDCHÁDZAJÚCI | OBSAH CDF | ĎALŠÍ | LOAD PDF

 
Svedectvá
Pohľad Cirkvi
    Zmena situácie - Kongregácia pre náuku viery (2005)
        Kongregácia pre náuku viery - obsah
        Arcibiskup Ramon C. Arguelles
        P. Joseph Augustine DiNioa
        Kardinál Josef Ratzinger
        Vassula informuje čitateľov TLIG o komunikácii s CDF
        P. Prospero Grech, OSA
        Vassuline odpovede CDF, adresované otcovi Prospero Grechovi
        Odpoveď na 1. otázku: Vzťah medzi TLIG a Zjavením
        Odpoveď na 2. otázku: Môj vzťah pravoslávnej kresťanky k rímskokatolíckej cirkvi
        Odpoveď na 3. otázku: Nejasnosti v terminológii týkajúcej sa Osôb Svätej Trojice
        Odpoveď na 4. otázku: Protológia a eschatológia
        Odpoveď na 5. otázku: Je Pravý Život v Bohu hnutie?
        P. Lars Messerschmidt
    Patriarcha Alexandrie a celej Afriky Theodoros II.
    Kardinál Franjo Kuharič
    Kardinál Napier, arcidiecéza Durban, Južná Afrika
    Kardinál Sfeir
    Kardinál Telesphore P. Toppo, arcibiskup Ranchi
    Arcibiskup Vincent Concessao, arcibiskup Nového Dillí, India
    Arcibiskup Frane Franič, výňatky z textu
    Arcibiskup David Sahagian
    Arcibiskup Seraphim
    Biskup Anil Joseph Thomas Couto
    Biskup Jeremiah, ukrajinská pravoslávna cirkev v Južnej Amerike
    Rev. Riah Abu El-Assal, biskup Anglikánskej cirkvi v Jeruzaleme
    Biskup Karl Sigurbjörnsson
    Privítanie biskupa Theofylakta, Káhira, Egypt
    Biskup Georges Kahhale
    Rev. Gavin Ashenden, držiteľ doktorátu z kánonického práva
    Otec Ion Bria, profesor pravoslávnej teológie
    Pápež Ján Pavol II.
    Ďalšie materiály CDF
    Zahraničná bibliografia
    Vassula svedčila na stretnutiach po celom svete
    Charitatívne "skutky lásky"
    Ekumenismus a spiritualita
    Kniha Záhada Vassula
Kresťanskí duchovní, teológovia a profesori
Iné náboženstvá
Svedectvá laikov z celého sveta
Svedectvá väzňov

 
 
Pohľad Cirkvi
Informácie o pohľade Cirkvi na špiritualitu Pravého Života v Bohu

Kresťanskí duchovní, teológovia a profesori
Osobné svedectvo pravoslávnych, katolíckych a protestantských duchovných, teológov a profesorov, zasvätených osôb

Iné náboženstvá
Svedectvá predstaviteľov iných náboženstiev (nie kresťanstvo)

Svedectvá laikov z celého sveta
Súbor krátkych svedectiev laikov z celého sveta (externý link)

Svedectvá väzňov
Súbor svedectiev o obrátení väzňov z celého sveta (externý link)

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved