PREDCHÁDZAJÚCI | OBSAH CDF | ĎALŠÍ | LOAD PDF

P. Prospero Grech, OSA

Poradca Kongregácia píše list Vassule ako zástupca Kongregácie pre náuku viery, v ktorom jej pokladá "päť otázok"

Collegio Sta Monica,
Rome

4. apríla 2002

Milá pani Ryden

Dňa 6. júla 2000 ste zaslala Jeho Eminencii kardinálovi Ratzingerovi list, týkajúci sa "Notifikácie" vydanej Kongregáciou pre náuku viery, ktorá sa zaoberá Vašimi spismi. Jeho Eminencia vzala Váš list na vedomie a spoločne so svojimi spolupracovníkmi rozhodla, dať Vám príležitosť objasniť význam niektorých tvrdení obsiahnutých vo Vašich publikáciách. Z tohto dôvodu som bol poverený, aby som Vás osobne kontaktoval, a to ako ústne tak aj písomne, aby mala Kongregácia jasnejšiu predstavu o presnej interpretácii týchto tvrdení. Vzhľadom na skutočnosť, že nie ste rímskokatolíckeho vyznania, by som chcel v úvode upozorniť, že nepatríte do jurisdikcie Kongregácie, toto však nepovažujte za výhradu voči Vašej osobe. Avšak veľa katolíkov sleduje posolstvá "Pravý Život v Bohu" a majú právo poznať, kde sa nachádza vzhľadom k stanoviskám učenia Magistéria, ak sú ovplyvňovaní Vašimi spismi. Sme si vedomí Vašej charitatívnej práce, Vašej snahy viesť kresťanov k jednote s Rímskym biskupom a Vašej veľkej úcty k Najsvätejšej Panne Márii a tiež toho, ako prezentujete Boha ako Boha lásky, dokonca aj nekresťanom, a tiež sme si vedomí Vášho odmietavého postoja voči racionalizmu a korupcii medzi kresťanmi. Tiež sa zdá, že Vaše posledné knihy už neobsahujú niektoré nejasné výrazy uvádzané vo Vašich raných dielach. Predsa však by som bol vďačný, keby ste mohli odpovedať čo možno najjasnejšie na niekoľko otázok, a tak pomôcť Kongregácii utvoriť si presnejšiu predstavu o tom, aká je Vaša činnosť.

  1. Viete veľmi dobre, že ako pre katolíkov, tak pre pravoslávnych (ortodoxných) je len jedno jediné Zjavenie a síce zjavenie v Ježišovi Kristovi, ktoré je obsiahnuté v Svätom Písme a v Tradícii. Vnútri katolíckej cirkvi boli prijímané aj súkromné zjavenia, napríklad v Lurdoch alebo vo Fatime, ktoré, hoci sú prijímané vážne, nie sú záväzné pre vieru.
    V akom zmysle môžete definovať Vaše spisy ako zjavenie a ako by mali byť prijímané Vašimi poslucháčmi a čitatelmi?

  2. Hlásite sa k pravoslávnej cirkvi a často vyzývate kňazov a patriarchov, aby uznali pápeža a zmierili sa s rímskokatolíckou cirkvou. Z tohto dôvodu, bohužiaľ, nie ste prijímaná v niektorých krajinách Vášho vlastného presvedčenia. Prečo robíte túto misiu? Aká je Vaša predstava o rímskom biskupovi a ako vidíte budúcnosť jednoty kresťanov? Človek má občas dojem, keď číta Vaše knihy, že stojíte akoby nad oboma cirkvami, bez toho aby ste sa angažovala pre jednu z nich. Zdá sa napríklad, že pristupujete k Svätému Prijímaniu ako v katolíckych, tak aj v pravoslávnych kostoloch, ale pokiaľ ide o stav manželský, zachovávate prax podľa 'oikonomia'. Ako už som povedal, tieto postrehy nie sú mienené ako kritika Vašej osoby, pretože nemáme v žiadnom prípade právo vynášať súd nad Vaším svedomím, ale Vy iste chápete našu starosť o katolíkov, ktorí čítajú "Pravý Život v Bohu", a ktorí by si mohli interpretovať tieto postoje mylne a mohli by mať pokušenie prehliadať učenie svojej vlastnej cirkvi.

  3. Vo Vašich skorších knihách, ako bolo uvedené v "Notifikácii", bola určitá nejasnosť, čo sa týka Osôb Svätej Trojice. Sme si istí, že sa stotožňujete s učením Vašej cirkvi. Myslíte si, že by ste nám mohli objasniť tieto výrazy? Pokiaľ ide o záležitosti viery, nebolo by užitočné používať oficiálnu terminológiu štandardných katechizmov, aby ste sa vyhla zmätkom v mysli čitateľov "Pravého Života v Bohu"?

  4. Tiež existujú ťažkosti, pokiaľ ide o protológiu a eschatológiu. V akom zmysle vidí duša Boha pred tým, než je vdýchnutá do tela? Akú máte predstavu o mieste Nových Turíc v rámci histórie spásy vo vzťahu k parúzii a vzkrieseniu z mŕtvych?

  5. Aká je skutočná identita hnutia "Pravý Život v Bohu" a čo vyžaduje od svojich nasledovníkov? A akú má toto hnutie štruktúru?

Milá pani Ryden, je nám ľúto, že Vás obťažujeme s týmito otázkami, ale môžete si byť istá, že si vážime Vášho dobrého diela a Vašich dobrých úmyslov. Ale aby sme mohli odpovedať na Váš list adresovaný kardinálovi Ratzingerovi, považovali sme za našu povinnosť nechať si vysvetliť niektoré nejasnosti vo Vašich knihách, ktoré Vám mohli uniknúť. Dlhujeme to Vašim katolíckym čitateľom, ktorí by mohli prežívať určitý vnútorný konflikt pri čítaní Vašich kníh. Ponechajte si, prosím, na odpoveď dostatok času; bolo by lepšie, keby sme sa mohli stretnúť na neformálny rozhovor pred tým, než napíšete odpoveď. Modlite sa, aby Vás Duch Svätý osvieťoval a poraďte sa s duchovným vodcom alebo teológom, ktorému dôverujete. Sme si istí, že naše otázky Vám tiež pomôžu hlbšie porozumieť dosahu Vašich kníh, aby sa tak stali prijateľnejšie ako pre katolíkov, tak pre pravoslávnych veriacich. V prípade nejasnosti otázok, budem Vám osobne k dispozícii.

Jeho Eminencia Vás pozdravuje a dôveruje Vám, že poskytnete uspokojivú odpoveď, aby ste tak uľahčila jeho úlohu, týkajúcu sa požiadavky vo Vašom liste.

V Kristovi srdečne zdraví,

Fr Prospero Grech, OSA

PREDCHÁDZAJÚCI | OBSAH CDF | ĎALŠÍ | LOAD PDF

 
Svedectvá
Pohľad Cirkvi
    Zmena situácie - Kongregácia pre náuku viery (2005)
        Kongregácia pre náuku viery - obsah
        Arcibiskup Ramon C. Arguelles
        P. Joseph Augustine DiNioa
        Kardinál Josef Ratzinger
        Vassula informuje čitateľov TLIG o komunikácii s CDF
        P. Prospero Grech, OSA
        Vassuline odpovede CDF, adresované otcovi Prospero Grechovi
        Odpoveď na 1. otázku: Vzťah medzi TLIG a Zjavením
        Odpoveď na 2. otázku: Môj vzťah pravoslávnej kresťanky k rímskokatolíckej cirkvi
        Odpoveď na 3. otázku: Nejasnosti v terminológii týkajúcej sa Osôb Svätej Trojice
        Odpoveď na 4. otázku: Protológia a eschatológia
        Odpoveď na 5. otázku: Je Pravý Život v Bohu hnutie?
        P. Lars Messerschmidt
    Patriarcha Alexandrie a celej Afriky Theodoros II.
    Kardinál Franjo Kuharič
    Kardinál Napier, arcidiecéza Durban, Južná Afrika
    Kardinál Sfeir
    Kardinál Telesphore P. Toppo, arcibiskup Ranchi
    Arcibiskup Vincent Concessao, arcibiskup Nového Dillí, India
    Arcibiskup Frane Franič, výňatky z textu
    Arcibiskup David Sahagian
    Arcibiskup Seraphim
    Biskup Anil Joseph Thomas Couto
    Biskup Jeremiah, ukrajinská pravoslávna cirkev v Južnej Amerike
    Rev. Riah Abu El-Assal, biskup Anglikánskej cirkvi v Jeruzaleme
    Biskup Karl Sigurbjörnsson
    Privítanie biskupa Theofylakta, Káhira, Egypt
    Biskup Georges Kahhale
    Rev. Gavin Ashenden, držiteľ doktorátu z kánonického práva
    Otec Ion Bria, profesor pravoslávnej teológie
    Pápež Ján Pavol II.
    Ďalšie materiály CDF
    Zahraničná bibliografia
    Vassula svedčila na stretnutiach po celom svete
    Charitatívne "skutky lásky"
    Ekumenismus a spiritualita
    Kniha Záhada Vassula
Kresťanskí duchovní, teológovia a profesori
Iné náboženstvá
Svedectvá laikov z celého sveta
Svedectvá väzňov

 
 
Pohľad Cirkvi
Informácie o pohľade Cirkvi na špiritualitu Pravého Života v Bohu

Kresťanskí duchovní, teológovia a profesori
Osobné svedectvo pravoslávnych, katolíckych a protestantských duchovných, teológov a profesorov, zasvätených osôb

Iné náboženstvá
Svedectvá predstaviteľov iných náboženstiev (nie kresťanstvo)

Svedectvá laikov z celého sveta
Súbor krátkych svedectiev laikov z celého sveta (externý link)

Svedectvá väzňov
Súbor svedectiev o obrátení väzňov z celého sveta (externý link)

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved