PREDCHÁDZAJÚCI | OBSAH CDF | ĎALŠÍ | LOAD PDF

Vassuline odpovede CDF prostredníctvom P. Prospero Grecha

Otázka 4: Protológia a eschatológia.

Tiež existujú ťažkosti, pokiaľ ide o protológiu a eschatológiu. V akom zmysle vidí duša Boha pred tým, než je vdýchnutá do tela? Akú máte predstavu o mieste Nových Turíc v rámci histórie spásy vo vzťahu k parúzii a vzkrieseniu z mŕtvych?

Protológia:

Neverím v žiadnu formu reinkarnácie, naopak moje zápisky hovoria proti reinkarnácii a New Age:

Tieto Satanove doktríny vás učia veriť v reinkarnáciu, ale neexistuje žiadna reinkarnácia; oni zachovávajú vonkajšie zdanie náboženstva, ale zavrhli jeho vnútornú silu - Svätého Ducha a Sväté Prijímanie. (19.4.1992)

Pasáž, ktorej sa dotýkate, by mohla byť nasledovná:

Potom uprostred tohto žiarivého svetla, vaša duša uvidí to, čo oni kedysi v zlomku sekundy videli, okamih vášho stvorenia ... uvidia Toho, ktorý vás najskôr držal v Rukách, Oči, ktoré vás prvé videli. Budú vidieť Ruky Toho, ktorý vás utváral a ktorý vám žehnal ... uvidia Najnežnejšieho Otca, vášho Stvoriteľa. (15.9.1991)

Tento úryvok je vyjadrený poetickým a mystickým jazykom. To, čo je tu povedané, sa v žiadnom prípade netýka preexistencie duše. Skôr to vypovedá o tom, ako Boh miluje a žehná každej duši od okamihu jej stvorenia. Myslím, že sme stvorení podľa obrazu Božieho a máme Jeho odtlačok v hlbine našej duše, preto majú ľudia prirodzenú túžbu po svojom Stvoriteľovi, ktorú môže naplniť len On, ako hovorí sv. Augustín: "Srdce bolo stvorené pre Boha a zostáva nepokojným kým v Ňom nespočinie." Dôležitá vec, ktorú som chcela touto vetou povedať je, že nesieme obraz Boží v hlbine nášho bytia od okamihu nášho stvorenia.

Eschatológia:

Bolo povedané, že obhajujem chybný mileniarismus, podľa ktorého má byť nastolený nový poriadok a materiálne "Nové Nebo a Nová Zem" ešte pred Druhým Príchodom Krista. Tento názor je mylný a nenachádza sa v žiadnom z posolstiev. Som si dobre vedomá toho, že katolícka cirkev zavrhla mileniarismus v tomto zmysle, ako je uvedené v Katechizme katolíckej cirkvi:

Tento antikristovský podvod vyvstáva zakaždým, keď niekto predstiera, že v priebehu dejín splní mesiášsku nádej, ktorá sa môže naplniť len mimo dejiny, a to eschatologickým (posledným) súdom; cirkev zavrhla aj umiernenú podobu tohto falšovania očakávaného kráľovstva nazývanú "mileniarismus", obzvlášť vo forme politického "od základu zvrhlého" sekularizovaného mesiášstva. (KKC 676)

V spisoch Pravý Život v Bohu je veľa pasáží s takými termínmi, ako sú: Nová Nebesia a Nová Zem, takisto Druhé Turíce alebo niekedy tiež Nové Turíce, ale tieto pojmy treba chápať ako metafory. Ich uskutočnenie nemôžeme očakávať ako zmenu v bežnom poňatí našej histórie pred Druhým Príchodom Krista, čo by znamenalo nové usporiadanie. Tieto slová vyjadrujú vrcholnú nádej, že Kristus nás v sile Ducha Svätého zvnútra obnoví. Ide o oživenie viery a obnovu Cirkvi, po ktorej toľko túžime. Plodom obnovy, v ktorú dúfame, má byť uzdravenie schizmy v Kristovom Tele. Už pápež Ján XXIII., keď sa modlil o zoslanie Druhých Turíc, mal víziu takej obnovy: "Ó božský Duchu ... obnov v našich dňoch svoje divy príchodom Druhých Turíc." Pri niekoľkých príležitostiach použil tento termín tiež náš súčasný pápež Ján Pavol II., ako napr. v liste ctenému otcovi Josephovi Chalmers, generálnemu predstavenému Kongregácie bratov Najsvätejšej Panny Márie z hory Karmel, 8.9.2001: "... vyprosujem vám plnosť Božej milosti. Nech na vás zostúpi Duch Svätý a osvieti vás ako pri Druhých Turícach, aby ste mohli objaviť vôľu vášho nebeského milosrdného Otca. Tak budete schopní účinne hovoriť k mužom a ženám formou, ktorej rozumejú." (porov. Sk 2,1-13)

V mojich spisoch sa užíva tiež metaforický jazyk v súvislosti s oživením viery, kedy Pán môže obnoviť svoj Trón v našich dušiach: "Poďte a učte sa: Nové Nebesia a Nová Zem budú, až vo vás zriadim Svoj Trón, pretože dám zadarmo vodu zo stromu života každému, kto žízni." (3.4.1995, porov. Zj 21,6).

Myslím, že táto sľúbená obnova už začala a prichádza iba skrze milosť, lebo Božie Milosrdenstvo je nad nami, aby rozlievalo, ako nikdy predtým v histórii, svojho Ducha na celé ľudstvo a jej rast bude pokračovať, pretože milosť nad nami svieti v tieto dni ako lúče slnka, ktoré nás zahrievajú.

Boh mne dal tú milosť a ukázal mi stav viery kresťanov našej doby. Bolo to žalostné a to je to najmiernejšie označenie, ktoré človek môže použiť. Veľa posolstiev je naplnených bolestným odpadom od viery, ktorý zasiahol kresťanský svet. Pán nám ale dáva nádej a oznamuje nám, že príde obnova, premena a oživenie skrze zásah Ducha Svätého. Smäd po Bohu nám bude daný skrze Milosť Ducha Svätého. Tu je niekoľko úryvkov: "Môj Svätý Duch vás pozdvihne z vášho veľkého odpadlíctva, aby sa s vami oženil. Generácia, spadne z teba skazenosť tvojej doby, Svojou Vlastnou Rukou strhnem tvoj smrtiaci závoj, aby som ťa obliekol do tvojích svadobných šiat ..." (20.10.1990) "Všetko stvorím nové. Všetkých vás obnovím Svojím Svätým Duchom." (27.6.1991)

V mojich spisoch nie je uvedené, kedy sa to stane ani do akej miery Pán vybuduje svoje kráľovstvo, ako všetci dúfame a vyprosujeme: "Príď Kráľovstvo Tvoje." Myslím, že obnova už začala vnútri nás, a na jej raste sa bude vždy podieľať naša dobrá vôľa a spolupráca. Možno ju prirovnať k prílivu v mori, ktorý síce prichádza pomaly, ale nikto ho nemôže zastaviť.

Nové Turíce alebo Druhé Turíce sú nádejou našej obnovy. Ide o vyliatie Ducha Svätého, ktorý obnoví stvorenie. V Pravom Živote v Bohu je táto udalosť porovnateľná s knihou Zjavenia v 21. kapitole. Tu je oná pasáž:

Poďte a učte sa: Nová Nebesia a Nová Zem budú, až vo vás zriadim Svoj Trón, pretože dám zadarmo vodu zo zdroja Života každému, kto žízni. Dovoľte teda Môjmu Svätému Duchu vtiahnuť vás do Môjho Kráľovstva a do Večného Života. Nech zlo už nad vami nezíska moc, aby ste nezomreli (...) Dovoľte Môjmu Svätému Duchu kultivovať vašu pôdu, tvoriť vo vás pozemský Raj, dovoľte Môjmu Svätému Duchu utvoriť Novú Zem, aby ste sa pre Neho stali úrodnou pôdou, aby vaša prvá zem, ktorá bola majetkom diabla, pomaly mizla. Potom aj vo vás znovu zažiari Moja Sláva a všetky božské semená zasiate vo vás Mojím Svätým Duchom vyrašia a porastú v Mojom božskom svetle (...) dovoľte Môjmu Svätému Duchu premeniť vašu dušu v druhý Raj, v Novú Zem, kde môžeme (Najsvätejšia Trojica) zriadiť vo vás Svoj Domov ...

A čo Nové Nebesia, Pane? (otázka Vassuly)

Nová Nebesia? Tie budú tiež v tebe, keď ti Môj Svätý Duch bude vládnuť vo svätosti. Môj Svätý Duch, zhodujúci sa s Mojím Trónom, bude žiariť do tvojej temnoty ako nádherné slnko na nebi, pretože ti bude dané Slovo, aby vyjadrilo myšlienky a reč podľa Môjho želania. Všetko povedané sa bude zhodovať s Mojou predstavou a myslením. Všetko, čo budeš robiť, bude k Nášmu Obrazu, pretože Duch tvojho Otca bude hovoriť v tebe a tvoj Nový Vesmír bude kráčať s Mojím Svätým Duchom, aby získal zvyšok hviezd (symbolicky ľudí) pre Moju Slávu a tých, ktorí nezachovávali Môj Zákon a boli ako prchavý tieň úplne odvlečení do temnoty, nikdy nepoznali nádej a svätosť, ktorú som vyhradil pre vaše časy.

Nové Nebesia budú, keď sa na vás všetkých bude vylievať Môj Svätý Duch zhora z najvyššieho neba. Áno, pošlem do vás Svojho Svätého Ducha, aby urobil nebo z vašej duše, aby som v tomto Novom Nebi bol trikrát oslavovaný. A tak ako budú narovnané chodníky tých, ktorí prijali Môjho Svätého Ducha, tak ich tma a chmáry budú preniknuté svetlom a žiarivé hviezdy im budú naveky svietiť. Čoskoro zmizne táto zem a nebo, pretože žiarivá sláva Môjho Trónu bude svietiť vo vás všetkých. (3.4.1995)

Ako vidíte, všetko, čo sa týka obnovy a nových Turíc, je popisované jazykom symbolickým, metaforickým a poetickým. Vysvetľovala som ľuďom, že by nikdy nemali očakávať senzačné udalosti, pretože Boh radšej pracuje v skrytosti, hoci Jeho jazyk môže znieť veľmi pôsobivo a mocne. Mnohé udalosti, ako nové Turíce, by sme nemali očakávať ako viditeľné plamene nad našimi hlavami. Keď koná Boh, často koná jemne a v skrytosti, že mnohí, ktorí očakávali senzačné udalosti, si nemusia Jeho konania spočiatku vôbec všimnúť.

PREDCHÁDZAJÚCI | OBSAH CDF | ĎALŠÍ | LOAD PDF

 
Svedectvá
Pohľad Cirkvi
    Zmena situácie - Kongregácia pre náuku viery (2005)
        Kongregácia pre náuku viery - obsah
        Arcibiskup Ramon C. Arguelles
        P. Joseph Augustine DiNioa
        Kardinál Josef Ratzinger
        Vassula informuje čitateľov TLIG o komunikácii s CDF
        P. Prospero Grech, OSA
        Vassuline odpovede CDF, adresované otcovi Prospero Grechovi
        Odpoveď na 1. otázku: Vzťah medzi TLIG a Zjavením
        Odpoveď na 2. otázku: Môj vzťah pravoslávnej kresťanky k rímskokatolíckej cirkvi
        Odpoveď na 3. otázku: Nejasnosti v terminológii týkajúcej sa Osôb Svätej Trojice
        Odpoveď na 4. otázku: Protológia a eschatológia
        Odpoveď na 5. otázku: Je Pravý Život v Bohu hnutie?
        P. Lars Messerschmidt
    Patriarcha Alexandrie a celej Afriky Theodoros II.
    Kardinál Franjo Kuharič
    Kardinál Napier, arcidiecéza Durban, Južná Afrika
    Kardinál Sfeir
    Kardinál Telesphore P. Toppo, arcibiskup Ranchi
    Arcibiskup Vincent Concessao, arcibiskup Nového Dillí, India
    Arcibiskup Frane Franič, výňatky z textu
    Arcibiskup David Sahagian
    Arcibiskup Seraphim
    Biskup Anil Joseph Thomas Couto
    Biskup Jeremiah, ukrajinská pravoslávna cirkev v Južnej Amerike
    Rev. Riah Abu El-Assal, biskup Anglikánskej cirkvi v Jeruzaleme
    Biskup Karl Sigurbjörnsson
    Privítanie biskupa Theofylakta, Káhira, Egypt
    Biskup Georges Kahhale
    Rev. Gavin Ashenden, držiteľ doktorátu z kánonického práva
    Otec Ion Bria, profesor pravoslávnej teológie
    Pápež Ján Pavol II.
    Ďalšie materiály CDF
    Zahraničná bibliografia
    Vassula svedčila na stretnutiach po celom svete
    Charitatívne "skutky lásky"
    Ekumenismus a spiritualita
    Kniha Záhada Vassula
Kresťanskí duchovní, teológovia a profesori
Iné náboženstvá
Svedectvá laikov z celého sveta
Svedectvá väzňov

 
 
Pohľad Cirkvi
Informácie o pohľade Cirkvi na špiritualitu Pravého Života v Bohu

Kresťanskí duchovní, teológovia a profesori
Osobné svedectvo pravoslávnych, katolíckych a protestantských duchovných, teológov a profesorov, zasvätených osôb

Iné náboženstvá
Svedectvá predstaviteľov iných náboženstiev (nie kresťanstvo)

Svedectvá laikov z celého sveta
Súbor krátkych svedectiev laikov z celého sveta (externý link)

Svedectvá väzňov
Súbor svedectiev o obrátení väzňov z celého sveta (externý link)

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved