PREDCHÁDZAJÚCI | OBSAH CDF | LOAD PDF

P. Lars Messerschmidt

Generálny vikár katolíckej cirkvi v Dánsku

Vassula a kardinál Ratzinger

Dňa 10. júla 2004, prefekt Kongregácie pre náuku viery, kardinál Ratzinger, rozoslal rade biskupov list, obsahujúci posudok tej istej Kongregácie o Vassule Ryden, ktorá navštívila škandinávske krajiny 2.-11. októbra 2004.

Krátke predstavenie Vassuly pre tých, ktorí ju nepoznajú: Narodila sa roku 1942 v Egypte gréckym rodičom, gréckopravoslávneho vyznania. Potom, čo sa vydala za Švéda, cestovala po svete a patrila k vyšším sociálnym vrstvám. Nepraktizovali kresťanstvo. Pri pobyte v Bangladéši v roku 1985, sa zvláštnym spôsobom stretla s Bohom, čo sa stalo začiatkom jej hlboko kresťanského života. Ježiš skutočne vstúpil do jej života a ona začala zaznamenávať svoje denné rozhovory s Ním. Vassula počuje Ježišov hlas, ale zvláštna vec na tejto komunikácii, ktorá pokračuje až do dnešného dňa, je to, že Ježiš súčasne vedie jej ruku, t.j. že píše svoje posolstvá používajúc jej ruku. Je to veľmi jasne viditeľné v rukopise, ktorý bol publikovaný. Niekoľko uznávaných teológov o tomto jave napísalo, že sa tento fenomén v mnohých ohľadoch líši od tzv. "automatického písania". Od tej doby cestuje po celom svete a evanjelizuje na základe svojich zápisov, ktoré nesú názov "Pravý Život v Bohu".

Dňa 6. októbra 1995 vydala Kongregácia pre náuku viery Notifikáciu, ako odpoveď mnohých katolíckym biskupom a veriacim, ktorí v tejto veci žiadali radu. Kongregácia sa vtedy rozhodla varovať veriacich, aby nepovažovali Vassuline spisy za nadprirodzené a opýtala sa na určité dogmatické vyjadrenia v texte. Táto Notifikácia vyvolala búrku protestov od renomovaných teológov, ktorí boli presvedčení o pravosti spisov. V posledných niekoľkých rokoch prebieha komunikácia medzi Kongregáciou a Vassulou, ktorej dôsledkom bol dokument rade biskupských konferencií, ktoré vyjadrili konkrétny záujem o objasnenie postoja Kongregácie k Vassule. Tento dokument podpísal sám kardinál Ratzinger. Zmieňuje sa, že list, ktorý Vassula zverejnila v poslednom diele "Pravý Život v Bohu" ako svoje odpovede Kongregácii, poskytuje "potrebné vyjasnenie ohľadom jej manželskej situácie, rovnako ako ťažkostí, ktoré sú spomenuté vo vyššie uvedenej Notifikácii, týkajúcej sa jej spisov a účasti na sviatostiach".

Toto vyjadrenie znie trochu lakonicky, ale na základe Notifikácie z r.1995 to znamená, že Kongregácia je spokojná s jej odpoveďami a naďalej netrvá na dogmatických výhradách voči nej. Pochopiteľne Kongregácia sa zdržiava vyjadrenia, či je skutočne Božím nástrojom, ale radšej ponecháva na jednotlivých biskupoch, kňazoch a veriacich, aby si urobili vlastný úsudok. Dokument len hovorí, že ak je to potrebné, biskupi by mali dať signály ekumenickým modlitebným skupinám, ktoré Vassula organizuje.

Existuje veľké množstvo svedectiev z rôznych, dokonca aj nekresťanských denominácií, že ľudia získali skutočnú a hlbokú vieru v Krista čítaním a počúvaním Vassuly. Ježiš hovorí, že duchovné skutočnosti majú byť posudzované podľa svojho ovocia. Nemôže byť pochýb, že ovocie Vassuliných aktivít je dobré, avšak každý musí rozoznať, či je jedným z Ježišových nástrojov dneška. Na základe krátkeho listu kardinála Ratzingera je teraz mimo každú pochybnosť, že katolík môže s pokojným svedomím považovať Vassulu za poslanú od Boha. Samozrejme, každý má slobodu tak neurobiť, ale nie je naďalej možné predpokladať dogmatické dôvody pre jej odmietnutie. K tomu, aby človek posúdil duchovné veci, potrebuje načúvať svojmu srdcu. Sloboda a úcta k názorom iných, sú však nutnosťou v oblasti zjavení a proroctiev.

20.10.2004

Fr. Lars Messerschmidt
Katolícka cirkev v Dánsku

PREDCHÁDZAJÚCI | OBSAH CDF | LOAD PDF

 
Svedectvá
Pohľad Cirkvi
    Zmena situácie - Kongregácia pre náuku viery (2005)
        Kongregácia pre náuku viery - obsah
        Arcibiskup Ramon C. Arguelles
        P. Joseph Augustine DiNioa
        Kardinál Josef Ratzinger
        Vassula informuje čitateľov TLIG o komunikácii s CDF
        P. Prospero Grech, OSA
        Vassuline odpovede CDF, adresované otcovi Prospero Grechovi
        Odpoveď na 1. otázku: Vzťah medzi TLIG a Zjavením
        Odpoveď na 2. otázku: Môj vzťah pravoslávnej kresťanky k rímskokatolíckej cirkvi
        Odpoveď na 3. otázku: Nejasnosti v terminológii týkajúcej sa Osôb Svätej Trojice
        Odpoveď na 4. otázku: Protológia a eschatológia
        Odpoveď na 5. otázku: Je Pravý Život v Bohu hnutie?
        P. Lars Messerschmidt
    Patriarcha Alexandrie a celej Afriky Theodoros II.
    Kardinál Franjo Kuharič
    Kardinál Napier, arcidiecéza Durban, Južná Afrika
    Kardinál Sfeir
    Kardinál Telesphore P. Toppo, arcibiskup Ranchi
    Arcibiskup Vincent Concessao, arcibiskup Nového Dillí, India
    Arcibiskup Frane Franič, výňatky z textu
    Arcibiskup David Sahagian
    Arcibiskup Seraphim
    Biskup Anil Joseph Thomas Couto
    Biskup Jeremiah, ukrajinská pravoslávna cirkev v Južnej Amerike
    Rev. Riah Abu El-Assal, biskup Anglikánskej cirkvi v Jeruzaleme
    Biskup Karl Sigurbjörnsson
    Privítanie biskupa Theofylakta, Káhira, Egypt
    Biskup Georges Kahhale
    Rev. Gavin Ashenden, držiteľ doktorátu z kánonického práva
    Otec Ion Bria, profesor pravoslávnej teológie
    Pápež Ján Pavol II.
    Ďalšie materiály CDF
    Zahraničná bibliografia
    Vassula svedčila na stretnutiach po celom svete
    Charitatívne "skutky lásky"
    Ekumenismus a spiritualita
    Kniha Záhada Vassula
Kresťanskí duchovní, teológovia a profesori
Iné náboženstvá
Svedectvá laikov z celého sveta
Svedectvá väzňov

 
 
Pohľad Cirkvi
Informácie o pohľade Cirkvi na špiritualitu Pravého Života v Bohu

Kresťanskí duchovní, teológovia a profesori
Osobné svedectvo pravoslávnych, katolíckych a protestantských duchovných, teológov a profesorov, zasvätených osôb

Iné náboženstvá
Svedectvá predstaviteľov iných náboženstiev (nie kresťanstvo)

Svedectvá laikov z celého sveta
Súbor krátkych svedectiev laikov z celého sveta (externý link)

Svedectvá väzňov
Súbor svedectiev o obrátení väzňov z celého sveta (externý link)

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved