Proroctvá v posolstvách Pravý Život v Bohu pre tento Koniec Časov

Máj 2020

Boh sa nikdy neprestal zjavovať ľudstvu; On nikdy neprestal pracovať. Bolo povedané, že v týchto posledných dňoch mnohí odpadnú od svojej viery v Boha a budú apostatovať. V posolstvách s názvom „Pravý Život v Bohu“ Kristus volá našu generáciu, aby konala pokánie a zmerila sa s Bohom. Žiada túto generáciu, aby urobila veľké nápravy (pokánie). Vyzýva nás, aby sme premenili náš život na neustálu modlitbu. Vyzýval Svoje Cirkvi, aby sa zjednotili v rozmanitosti a zjednotili dátumy Veľkej noci. Varoval nás, že zlo pritiahne na nás ešte viac zla; svojou vlastnou skazenosťou smerujeme k sebazničeniu a provokujeme Boha, aby uvoľnil spravodlivosť voči nám. Božím zámerom je iba priviesť nás bezpečne späť domov a v pokoji so zväzkami lásky. Preto sa nesprávajme ako Židia, ktorí vyzývali Ježiša a vypočúvali Ho, keď uzdravil človeka zo svojej choroby v sobotu. Ježišova odpoveď bola: „Môj Otec nikdy neprestal pracovať, a preto aj Ja pracujem“ (Jn 5,17).

Je to tak, že dnešný svet je ponorený do hriechu a zvrátenosti a tieto hriechy vyvolávajú kalamity, mor, vojny a prírodné katastrofy. Počas týchto posledných rokov svet neustále provokoval Božiu spravodlivosť. Boh nikdy nikomu neprikázal byť bezbožným (Sir 15,20). Pán v jednom posolstve povedal, že „existujú obrovské zlá, iniciácie (zasväcovania) vraždením detí, vždy konané v mene pokoja a rozvoja; vražda, podvod, korupcia, výtržnosti a krivá prísaha priniesli viditeľný obraz toho, čím sa táto generácia stala.“ On už neznesie pohľad na toľké duše padajúce do pekla, navždy stratené kvôli ich zlým činom ohavnosti.

To je dôvod, prečo na tomto Konci Časov z nekonečného Božieho Milosrdenstva posiela Svojho Ducha Svätého s mocou, aby vychoval vyslancov a prorokov, aby títo vyšli a pripomínali svetu Jeho existenciu a oboznamovali ho s Jeho vôľou; ako obvykle, On si vybral slabé nástroje, lebo ako hovorí Písmo: „Božia sila sa dokonale prejavuje v slabosti ... “(2Kor 12,9). Boh by si vyvolil to, čo ľudia pokladajú za hlúpe, aby zahanbil múdrych a zahanbil to, čo je silné; tých, ktorých svet pokladá za prostých a hodných opovrhnutia, si vyvolil Boh (porov. 1Kor 1, 27-28). Pán ich poučil, čo majú hovoriť ľuďom. On hovorí tým dušiam, ktoré stále váhajú: S potešením sústreďte svoje myšlienky na Mňa a na Moje Božské zásahy, a vám, ktorí hovoríte: „nepotrebujeme vidieť zázraky“, hovorím: „položte ruku na ústa a nepozerajte na Môj Milosrdný zásah ako na agresiu, poskytnite Mojim ľuďom milosť byť zachránení zázrakmi, ktoré Ja konám vo vašej temnej ére; preto urobte to, čo je správne, a to znamená pokorne kráčať so Mnou, vaším Bohom.“ (6. júna 2000).

Prečo je potom niekto prekvapený, keď sa milosť Ducha Svätého rozmnožuje v týchto časoch temnoty, aby nám pomohla? Jedným z mnohých príkladov v Písme o tom, ako Boh reaguje v časoch vzbury a odpadlíctva, je úryvok z Jeremiáša 4,23-28, prostredníctvom ktorého Boh zjavuje:

„Videl som zem: hľa, pustá je a prázdna; a nebesá: ich svetla nebolo. Videl som vrchy: hľa, triasli sa a všetky pahorky sa knísali. Videl som, hľa, nebolo človeka a všetky vtáčky nebies uleteli. Videl som, hľa, sad je púšťou a všetky jeho mestá sa zrútili pred Pánom, pred žiarom jeho hnevu. Lebo toto hovorí Pán: "Spustošená bude celá krajina, ale celkom ju nezničím. Pre toto bude žialiť zem, tam hore sčernejú nebesá."

Ale najzávažnejšie je, že hoci už viac ako 35 rokov Kristus žiadal a stále naliehavo žiada pastierov a hodnostárov Svojej Cirkvi, aby zanechali Svoj hriešny život rozdelenia, činili pokánie a zmierili sa medzi sebou zjednotením dátumov Veľkej noci, aby vytvorili jednotu. Do dnešného dňa Jeho žiadosť stále naráža na hluché uši. Inými slovami, oni Ho vo svojej nedôverčivosti odvrhli. Rozhodnutím zostať rozdelení, Kristovi služobníci Krista vyhnali. Kristus sa preto k nim obracia chrbtom. Táto farizejská pýcha a ich sebestačnosť potláča Ducha. Nedbanlivosť týchto pastierov následne spôsobila, že ovce zblúdili. Apatia pastierov voči Ježišovým naliehavým prosbám pripomína učeníkov, ktorí neverili správe, že Kristus vstal zmŕtvych a že Ho znovu videli. To bolo vtedy, keď sa sám ukázal jedenástim, keď boli pri stole po tom, čo vstal z mŕtvych, že im vyčítal ich nedôverčivosť a tvrdohlavosť, pretože oni odmietli uveriť tým, ktorí Ho videli potom, ako vstal zmŕtvych.

V Písme je napísané: „Na počiatku bolo Slovo: Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh“ (Jn 1,1); „Slovo bolo pravé Svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, a prišlo na svet. Bolo na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. Do svojho prišiel a svoji ho neprijali“ (Jn 1,9-11).

V týchto posledných dňoch prišiel náš Pán a stále prichádza týmto novým spôsobom, aby urobil celé Svoje stvorenie novým (Zj 21,5). Prichádza na svet zo Svojho Nekonečného Milosrdenstva, aby mu priniesol nádej a osvietil ho tým, že privedie späť všetkých, ktorí zblúdili, ale do dnešného dňa len veľmi málo ľudí uznalo Jeho milostivú Prítomnosť a ešte menej prijalo Jeho výzvu. Ponížiť Božie Milosrdenstvo je rúhaním (6. júna 2000). Kristus nezanedbal prísť ako prvý do Svojho vlastného panstva, medzi Svojich vlastných, ale mnohí z Jeho vlastných pastierov a veriacich Ho neuznali, že je On je Autorom posolstiev 'Pravý Život v Bohu' (31. mája 2006; 16. mája 2011). Telo vo svojej tvrdosti srdca a nedôverčivosti Ho neprijalo a znova odmietlo Lásku. Ako to, že zabudli, že Kristus vstal z mŕtvych a stojí po Božej pravici a prosí za nás? (Rim 8,34). Svet Ho vtedy nepoznal, a dokonca aj dnes Ho stále popiera. Dnešný svet zaujal postoj podobný postoju faraóna a odmietol z povýšenosti, tvrdohlavosti a nedôvery všetko, čo je Sväté. O iných ľuďoch na svete náš Pán hovorí, že ich zvrátené správanie je horšie ako správanie Sodomy a Gomory (5. augusta 1990).

Proroctvá týkajúce sa COVID-19

Dovoľte mi teda poukázať na proroctvo po proroctve, ktoré mi dal Kristus, aby som napísala v Jeho Posolstvách „Pravý Život v Bohu“ - proroctvá, ktoré sa uskutočnili, a iné, ktoré majú prísť. Začnem s COVID-19. Môžeme nazývať COVID-19 „morom našich čias“. Nie je to prvýkrát, čo Boh dovoľuje morom zamoriť Svoj ľud. Otec J.L. Iannuzzi zdieľa svoj náhľad, keď hovorí:

„Ako v dňoch Egypťanov, Boh posiela rany, ktoré trvali niekoľko mesiacov, aby ich prinútili zriecť sa svojich falošných bohov a pripomenúť im, že On jediný je Bohom, takže v týchto posledných niekoľkých mesiacoch On zobral tých falošných bohov, ktorých uctievame. Je záhadné, že s týmto vírusom, ktorý je zlom, ale ktorý Boh dopúšťa, sme svedkami uzavretia všetkých zábavných zariadení, divadiel, štadiónov, civilných stredísk a podnikov ...

Nakoniec, snáď to, na čom záleží najviac, nie je vakcína alebo liek, ale možno len Boh dovoľuje, aby nás táto izolácia odtrhla od rozptyľovania sveta a boli sme otvorení a umožnili Mu odkryť nám osobnú vnútornú obnovu počas pôstu sústredením sa na jednu vec na svete, na ktorej skutočne záleží: na Ježiša.“

Skutočne, Ježiš je jediným liekom na túto chorobu a na všetky ostatné ochorenia. Zvlášť na chorobu, ktorá postihla ľudskú rasu premenou ich sŕdc na kameň a stratou ľudskosti. Naozaj, všetky Božie stvorenia musia znovu nájsť skrze lásku svoje miesto v zjednotení ľudstva. Vzývajte Jeho Meno a On vás vyslyší, pomôže vám a uzdraví vás!

Pán sa nám snaží ukázať, že skutočným nebezpečenstvom pre život nie je hrozba smrti, ale zlý výber voľby žiť bez Boha. Takmer všetci prezidenti Južnej Ameriky prišli a otvorene hovorili k svojim národom ľudu a žiadali ich, aby sa modlili, postili a prosili Boha, aby im pomohol. Pripomínali mi Jonáša z Ninive. Správne hovorili, že iba Boh bude tým, kto nám pomôže zastaviť túto pandémiu, nie ľudia, nie veda, ale iba Boh! Žiadali svojich ľudí, aby sa modlili a postili a prosili Boha o odpustenie. Rovnaké posolstvo oznámil svojmu národu prezident Trump.

Pán ma požiadal, aby som Jeho posolstvá urobila známe po celom svete. Robila som všetko, ako som najlepšie vedela, ako aj spolupracovníci, ktorých vybral náš Pán. Výsledky boli, ale nie toľko, ako chcel Pán, kvôli hromadeniu falošných obvinení, ohovárania a prenasledovania, ktoré sa týmto božským posolstvám dostávalo z rôznych zdrojov, čím sa obmedzilo ich rozširovanie. Čo sme tým získali? Čo sme získali vytváraním prekážok v našej nedôverčivosti, ktorá zabraňovala tomu, aby bol Pánov Hlas počutý? Pán, trpiaci, počas celých tých rokov sa snažil prelomiť našu hluchotu a našu apatiu, aby nás priviedol k Sebe, aby nás priviedol k Životu. Snažil sa odstrániť z našich očí šupiny pokryté prachom nášho odpadlíctva. Naša nedôvera nám nepriniesla nič dobré.

Teraz Boh zastavil svet.

Mnohí ľudia nechápu Božiu moc a to, že Boh má všetko pod kontrolou. On dopustil tento mor a spôsobil, že svet sám stíchol. Dal prestávku mnohým našim materialistických funkciám. Chce, aby sme uvažovali o Jeho Prítomnosti, ktorá je v našich životoch najdôležitejšia, najmä v období pôstu. Je to náhoda, že to prepuklo v období pôstu? U Boha neexistujú náhody ... Pán nás teraz pozýva, aby sme sa postavili pred Neho a uznali, že On je Spasiteľom ľudstva. On kladie Svoje priateľstvo priamo pred nás a priťahuje nás k večnému dôvernému vzťahu s Ním, ktorý môže istotne zahnať pandémiu iba jedným Slovom, Ním vysloveným, rovnako ako tým istým spôsobom utíšil silné vetry, keď sa plavil so Svojimi učeníkmi na Galilejskom mori.

Naozaj, sme odkázaní na Božie Milosrdenstvo a iba Boh nás dokáže zbaviť tohto útlaku. Škoda, že európski lídri sa do dnešného dňa chvastajú, ako sú schopní ovládať a umenšiť pandémiu, a ani raz nespomenuli meno Pánovo; mnohí z nich vyhnali Boha zo svojho života. Prvýkrát v histórii, počas 2000-ich rokoch, sa im podarilo zatvoriť kostoly a zastaviť cirkvi v tom, aby umožňovali ľuďom vstupovať a navštevovať sv. Omšu a prijímať Kristovo Telo a Krv. Kňazi boli v Grécku varovaní, že ak by sa opovážili otvoriť svoj kostol a dovoliť ľuďom prijímať Sväté Prijímanie, dostali by pokutu 5 000 Eur. Jednoducho zakázali Sväté Prijímanie tvrdiac, že použitím tej istej lyžice, ktorou pravoslávni podávajú Sväté Prijímanie, ochorejú. To dokazuje, že oni neveria, že je to Kristus, ktorého ľudia prijímajú ... Ako vás môže Kristus urobiť chorým? Kristus je protijed jedu a akejkoľvek choroby! Oni nikdy neprosili ľudí, aby prosili o Božiu pomoc alebo sa modlili alebo činili pokánie, aby Boh mohol od nás odohnať mor. Ako by aj mohli, keďže mnohí z nich stratili vieru v Boha, ale sú šampiónmi, keď ide o to, robiť sa Bohom? A ak jedného dňa objavia, ako vyliečiť tento COVID-19, bude to len preto, že to Boh dovolil skrze Svoje Nekonečné Milosrdenstvo.

Pokiaľ ide o zákaz Večnej Obety, to znamená Svätej Eucharistie, vidíme, že toto proroctvo sa tiež plní. Uzavretie mnohých kostolov z dôvodu Covid-19 bolo nariadené zákonom, ale nie všetkým. Veriaci dostali zákaz prijímať Ježišovo Telo a Krv, ale nie služobníci, ktorí mohli sláviť sv. Omšu a prijímať súkromne Eucharistiu bez porušenia občianskeho práva. Človek vidí začiatok napĺňania proroctva Pravého Života v Bohu, ktorý vyvrcholí uzavretím všetkých kostolov a absolútnym zákazom prijímať Ježišovo Telo a Krv pre všetkých veriacich a všetkých služobníkov po celom svete (koniec Večnej Obety). Z tohto dôvodu je možné vidieť v Zj 6,6, že Božie Milosrdenstvo nedovolí Jazdcovi na čiernom koni na nejaký čas poškodiť „olej alebo víno“ - prvky potrebné pre Sviatosti Eucharistie (Krv Kristova), Birmovania, Vysviacky kňazstva k a Pomazania chorých. Pán nás vo viacerých svojich posolstvách varoval, že tento zákaz bude na nás uvalený. Tu je jedno z posolstiev, ktoré to jasne a podrobne uvádzajú dávno predtým, ako sa to stalo.

22. december 1993

Áno, Vassula, píš:

Áno, tí, ktorí bezdôvodne zavrhovali Moje volania, sa budú vyznávať a vravieť: "Zhrešili sme, páchali sme zlo. Pane, ako dlho bude trvať táto katastrofálna skazenosť, keď svätyňa i zástupy budú na zemi rozdupané? Ako dlho ešte bude Pravda pochovaná, od tej doby, kedy bola zvrhnutá na zem?1 Je to výsledok našich hriechov a zločinov našej ľahostajnosti?"

A Ja vám poviem: Keď sa Smrť vkrádala vašimi oblokmi, nikto nepočul Moje úzkostné volania a Moje varovania. Posmievali ste sa im alebo ich ignorovali. Keď som k vám prišiel, ako žobrák ktorý kríva a narieka, doprosoval som sa vašej pozornosti, ale vy ste sa rozzúrili a hnali ste Ma preč. Keď som k vám prišiel ako starostlivý otec varovať vás, že vaše telo spráchnivelo aj keď ste stáli, a že vaše oči hnili, aj keď stále boli na svojom mieste, a hoci ste boli považovaní za živých, boli ste v rozklade,2 prepadli ste zúrivosti a vyhlásili vojnu Mne a všetkým svätým, ktorých som vám posielal. A teraz vaša hrôza padá na vás. "Prečo, môj Pane," poviete, "prečo si Svoje Sväté Miesto odovzdal do moci šelmy?3 Azda už nemáme piť Tvoje Víno? Azda už nemáme jesť Tvoj Chlieb? Nemáme už vysádzať vinohrady? Sme teraz nútení4 počúvať Nezákonných5 a tých, ktorí sú pod vládou šelmy?"6

Potom vám pripomeniem, že som vám posielal Svojich služobníkov prorokov tak vytrvalo, tak často, aby hovorili: "Každý z vás nech si oblečie vrecovinu, ľutujte a odčiňujte svoje skutky, postite sa o suchom chlebe a vode!", ale vy ste Mi nenačúvali, vy ste neľutovali, ani sa nepokorili, pretože ste zamenili tmu za svetlo a svetlo za tmu. A napriek tomu vám vravím, že príde doba ešte väčšieho trápenia, aké nebolo od doby, kedy národy začali existovať.7

Až príde Môj Deň, slnko sčernie ako hrubý smútočný šat, mesiac bude v plameňoch a základy zeme sa budú triasť, a ako obsah brucha zem vyvrhne svojich démonov. Keď sa to stane, ľudia budú túžiť po smrti, ale nenájdu ju! Potom sa nebo zroluje ako zvitok a okamžite sa rozplynie v plameňoch a všetky prvky sa budú taviť v páľave.8 Tento deň prichádza, a to skôr, než si myslíte. Splním toto proroctvo za vášho života.

Keď príde ten Deň, dobrí aj zlí rovnako zahynú. Zlí preto, že prejavovali len zlo, a dobrí preto, že nepočuli Moje varovania. Aj keď ste videli veľa vecí, nedávali ste na nich pozor, a aj keď vaše uši boli otvorené, nepočuli ste Ma. Kto z vás načúva teraz?

.... Až všetky tieto veci budú u konca, znovu vztýčim Svoju Večnú Obeť na Svätom Mieste, ako tomu bolo za dní predkov. Hneď potom všetky národy a všetci obyvatelia zeme9 Ma budú uctievať a spoznajú Ma ako Obetného Baránka Večnej Obete - kliatba bude sňatá10 a Moja Večná Obeť bude zasa na svojom Svätom Mieste. Od tejto chvíle už nebude noc, pretože Moja Prítomnosť11 bude žiariť na vás všetkých.12

Potom opäť každý príde a bude piť Moju Krv a jesť Moje Telo a uznávať Moju Obeť. Všetci Mi budú jedným hlasom a jedným srdcom slúžiť dňom i nocou v Mojej Svätyni, a dám Svoje Slovo do každého srdca .... a tí, ktorí ku Mne volali s ľútosťou a priznali svoje viny,13 aj tí budú zasa stáť predo Mnou, aby Mi slúžili, a už nikdy nebudú hladovať ani žízniť, ani už ich nikdy nebude sužovať žeravý vietor,14 pretože ich uteší Moja Prítomnosť, a nikdy už sa nebudú pýtať: "kde je Tvoje Víno?", alebo "kde je Tvoj Chlieb? čím sa máme nasýtiť?", pretože teraz bude váš Stvoriteľ medzi vami a sľubujem vám, že budem medzi vami prebývat15 a sľubujem vám, že už nikdy zem neupadne do takého súženia.

Znovu na vás všetkých vylejem Pokoj a Bezpečie. A oči tých, ktorí vidia, už nebudú zatvorené, a uši tých, ktorí počujú, budú dychtivé. Počuj Ma, dcéra, povedz Môjmu ľudu toto: Tvoj Spasiteľ prichádza a cena víťazstva je s Ním, Jeho Meno: Verný a Pravý, Pán pánov a Kráľ kráľov.16


2 narážka na Mt 6,22-23 a Zj 3,1-6 - cirkev v Sardách
3 šelma, ako mi Pán povedal, znamená slobodomurárov
4 narážka na Zj 13,16-17
5 to isté čo Rebela, pozri 2 Tes 2,3-4
6 šelma vo Zj 13,1-18 predstavuje slobodomurárstvo
9 narážka na Zj 6,15-17
11 v Eucharistii, Svätej Obete
13 pastieri, ktorí činili pokánie pred Dňom Pána
16 Zj 17,14 ; Zj 19,11

Už v roku 1988 nás Pán varoval:

23. marca 1988

(...) Stvorenie! Maj sa na pozore pred diablom, lebo zdvojnásobil svoje úsilie, aby ťa vlákal do pasce a v tejto chvíli predstiera, že vôbec neexistuje, aby mohol lepšie pôsobiť, keď ľudia z neho nemajú strach. Ó stvorenie! Ó, ako vás volám zo Svojho Kríža! Stvorenie, vráť sa ku Mne! Nedaj sa od neho zlákať, aby si Ma popieral a odmietal! Modlite sa, modlite sa za obrátenie duší. Nech sa všetky duše naučia modlitby ktoré som vám dal.1 Nech sa tieto modlitby naučia naspamäť. Milujem vás, milujem vás všetkých.


1 Sú to tieto modlitby: Memorare sv. Bernarda, Novéna dôvery k Najsvätejšiemu Srdcu, Modlitba k sv. Michaelovi. Modlím sa tieto modlitby denne, než začnem písať, niekedy aj dvakrát denne. Pozri: tri modlitby

V tomto posolstve sa náš Pán zdal byť príliš znepokojený, keď nás varoval, že Satan na nás pripravuje veľký holokaust. COVID-19 sa stáva holokaustom, ktorý sa šíri ako hmla okolo tejto planéty a zabíja masy ľudí!

4. máj 1988

Vassula, ten Čas je blízko, tak blízko. Ó, poďte ku Mne, milovaní! Poďte ku Mne! Ja som Cesta, Pravda a Život. Poďte ku Mne teraz, keď je ešte čas, tráva je ešte zelená a kvety kvitnú. Ó, poďte predsa! Milujem vás nadovšetko! Vždy som vás miloval, aj cez vašu zlobu a zvrátené konanie. Tvorstvo, prečo sa tak ochotne vrháš k nohám Satanovi? Tvorstvo, vráť sa ku Mne, teraz, pokiaľ ešte vanú Jarné vetry a je čas na obrátenie. Ach, Vassula, ten čas už je skoro preč.1 Čo musí prísť, je už veľmi blízko vás.


1 Keď ešte Ježiš hovoril tieto slová, uvidela som vnútorným zrakom horúci, smrteľný, jedovatý, silný vietor, ktorý fúkal na nás a prírodu, v ktorej zanechával po jeho priechode iba smrť. Všetko, čoho sa dotkol, zanechal mŕtve.

Vo videní som videla ľudí, ktorí sa snažili dýchať a vdychovať ten „vietor“, ale namiesto toho, aby sa im uľavilo, boli ožiarení zvnútra. Vieme, že COVID-19 útočí na pľúca. Tento smrtiaci „vietor“ bol symbolizovaný ako COVID-19, ktorý môžete získať tiež dýchaním vzduchu v infikovanej oblasti. To tiež symbolizovalo, že ak ľudia zomierajú, dobrí alebo zlí, ako Ježiš raz povedal, či to bolo to na chorobu, nehody, hladomor, katastrofy alebo vojny, zomierajú kvôli nášmu odpadlíctvu. Tento „infikovaný vietor“, alebo ho môžeme nazvať mor, nakazí dobrých aj zlých ľudí. Dobrých, ktorí jednako len neverili a nepočúvali Božie varovania obsiahnuté v posolstvách Pravého Života v Bohu, ako aj z iných rozličných dôvodov, a zlí pre ich odpadlíctvo. Všetci budú trpieť rovnako a zahynú rovnako; nebude žiaden rozdiel. Čítajte, aby ste pochopili tiež: Lukáš 13,1-5.

Vo videní, ktoré som videla, stromy pri prechode toho vetra zhadzovali všetky svoje listy a spontánne vädli. Otec Iannuzzi povedal: „Podobne ako Božie Slovo v Knihe zjavenia, ktoré sa neobmedzuje iba na jednu udalosť, tak sa Božie proroctvo o trestaní, ktoré postihne pľúca z dôvodu nášho odpadlíctva, môže v budúcnosti opakovať. Niekoľko biblických učencov uznáva biblické paralely a ich vzťah ku kresťanskému proroctvu. Biblické paralely naznačujú, že po biblickej udalosti alebo proroctve môže nasledovať budúca udalosť, ktorá bude mať vzor v jej predchádzajúcom prejavení sa.“

23. septembra 1991 Večný Otec hovoril:

... čo vidíš, dcéra?

Svätú Tvár Tvojho Syna, zničenú bolesťou, Jeho Tvár vyzerá ako na Svätom Plátne.

Nie je to dostatočný dôvod, aby si pokračovala a obetovala trochu svojho času a energie? Pozri sa znova, dcéra ... čo vidíš teraz, Vassula?

Vidím niečo ako mäkký červený oblak, vypĺňajúci oblohu, vznáša sa nad nami, a predsa sa šíri ako hmla a zaberá čoraz väčší kus neba, pohybuje sa jemne, ale stále.

Píš: "ako úsvit po vrchoch sa rozprestiera početný a mocný ľud, jemu podobný nebol od vekov, ani po ňom nebude, až do čias najvzdialenejších pokolení."1 Áno, je to blízko ... a čo teraz vidíš, Vassula?

Živé ľudské pochodne.


1 Joel 2,2

Toto zlo zjavne pokrýva mnohé národy, ako je hmla, a predsa nemôžeme povedať, že sme nedostali znamenia tejto vojny s neviditeľným nepriateľom! Teraz prežívame túto pandémiu po celom svete a prenos prebieha cez 'kvapôčky'a kvapôčky sú ako 'hmla'.

Tu je ďalšie proroctvo, dané naším Nebeským Otcom o COVID-19:

13. február 2016

Dávam ti Svoj pokoj. Zapíšeš Moje Slová?

Áno, Pane ...

Táto generácia nie je ochotná sa skloniť. Oslabení svojimi hriechmi, vložili svoju dôveru v Satana, postavili na ňom svoju nádej. Hoci stojím pred každým, aby Ma videl, len niektorí si to všimli. Ich vodcovia sa stali krutými a mnohé národy čaká smrť z ich rúk. Ako veľmi som sa nad tebou naplakal, stvorenie! Nad tebou, ktorého život sa teraz rúti do skazy. Keď budú plamene šľahať do výšky a ohnivými jazykmi olizovať váš ľud, opýtam sa tejto generácie: Kde nájdeš pomoc? A u koho? U Satana? Vo svojom egu, v sebe?

Prišiel čas, aby bola vykonaná Moja Spravodlivosť, lebo trest tejto nevernej generácie je u vašich dverí. Svoje výnosy naplním do písmena. Keď budete počuť hrmenie, bude vypočutý Môj Hlas, hrmejúci vo vašich ušiach, znejúci do všetkých končín zeme. Potom vedzte, že svet a všetci, ktorí v ňom žijú, budú počuť Hlas Spravodlivosti: Zlo prinesie smrť mnohým národom ... skaza sa vkradne do každého mesta.

Počuli ste, že "Anjel Jahveho obkľúči mestá a národy", aby každého volal k pokániu? Toto sú veci, ktoré sa uskutočnia v najbližších dňoch.

Preto vy, ktorí ste vstúpili do Mojich Nádvorí a uverili Mojim výrokom, modlite sa a nebojte sa, ale vám, ktorí ste sa po dlhé roky vysmievali Mojim výrokom, ubíjali svojim jazykom Mojich prorokov, beda, lebo ste používali klamstiev, aby ste ospravedlnili svoje klamstvá, naozaj ste Moje Slová pochovali vo svojom vlastnom hrobe. Áno, skutočne ste Moje Slová prekrúcali. Ale vaše hriechy vytvorili priepasť medzi vami a Mnou. A teraz Spravodlivosť nebude zadržiavaná. Hovorím vám, budú pre vás horké nadchádzajúce dni, až sa stretneme tvárou v tvár ... Modlite sa a nedovoľte, aby vám klesli viečka a zaspali ste!

Takto by ste sa mali modliť:

Jahve, môj Bože,
nech ťa dosiahne moja modlitba.
Čuj naše volanie o zmilovanie a pomoc.
Odpusť tým, ktorí nemajú žiadnu vieru
v Teba, Bože môj,
a ani žiadnu dôveru
v Tvoju moc zachrániť nás.

Nezhášaj svetlo našich dní,
čím by bol zničený v okamihu svet,
ale vo Svojom Otcovskom Zľutovaní
sa nad nami zmiluj
a odpusť nám.

Nedovoľ zlému,
aby prelieval našu krv ako vodu,
odpusť naše viny,
utíš Svoj hnev,
spomeň na našu slabosť.

Zadrž Svojich anjelov skazy
a daj nám ešte šancu dokázať,
že sme hodní Tvojej Dobroty.

Svoju dôveru vkladám v Teba.
Amen.

S akým potešením potom prijmem túto modlitbu. Modlitbu, ktorá Mi dá spočinúť! Dcéra, požehnám všetkým tým, ktorí sa budú úprimne modliť túto modlitbu. Nech zaznie toto proroctvo: "Ten deň a hodina patrí Mne, vášmu Bohu," to povieš tým, ktorí sa ťa budú pýtať na čas a hodinu Mojej Spravodlivosti! Láska ťa miluje.

Toto je modlitba nateraz. Náš Boh to pre nás pripravil 13. februára 2016, teda pred štyrmi rokmi! Táto modlitba ho poteší, ak sa ju budeme modliť. Prosím, šírte to po celom svete a nech sa všetci modlia s pokorným srdcom ... To ukazuje, ako ochotne nám Boh chce pomôcť vyjsť z našej biedy!

Teraz tieto dve posolstvá dolu sú tiež veľmi významné:

23. mája 2018, takmer pred dvoma rokmi, som jasne počula Hlas hovoriaci vo francúzštine, ktorý opakovane hovoril, že čoskoro dôjde k atmosférickej explózii.“ Takmer o rok neskôr, 10. apríla 2019, ho Kristus vyniesol znova a tento raz som to zapísala ako poznámku pod čiarou v posolstve.

Kristus hovoril o atmosférickej explózii alebo metaforicky o ohni, ktorý k nám príde. Tým, že hovorí, že tento 'oheň' nie je zapálený ľuďmi, je pochopiteľné, že hovorí metaforicky, že nejde o normálny oheň, ale o niečo iné, čo pohltí ľudí, napríklad vírus, ktorý cirkuluje v atmosfére a že každý, kto ho vdýchne ústami, nozdrami alebo očami, bude infikovaný (ožiarený zvnútra) aj dotykom infikovanej oblasti. Hlas, ktorý som počula, použil slovo 'atmosférická explózia', čo tiež znamená, že bude mať rovnaké následky pre obete ako bomba. Kristus pokračuje v posolstve a hovorí, že to ovplyvní nielen mnohé národy, ale aj hospodárstvo, k čomu samozrejme aj dochádza, keď používa výraz: 'a strávi to, čo človek skonštruoval'. Tu je toto proroctvo len pred rokom:

10. apríl 2019 (výňatok)

(…) Šelma ide po vás a plní vaše srdce množstvom svojich klamstiev, prenasleduje vás v tichu noci, aby nebola odhalená. Ako temný tieň plaziaci sa v skrytosti na vás líči pasce. Jeho ústa sú plné nemravnosti aj cez všetko to zlo, ktoré ti spôsobil, generácia, si stále neuvedomuješ jeho zlé zámery ... a jeho podlosť? Koľkokrát ťa mám ešte varovať?

Dni súženia sú pred vami. Oheň1 nezapálený človekom pozre národy a strávi, čo človek vytvoril. Príroda sa postaví proti vám a povodne zmetú veľké množstvo ľudí. Zmiznú štipľave úškľabky z vašich tvárí, ktoré ste mali, kedykoľvek bolo vyslovené Moje Sväté Meno. Potom všetko, čo bolo skryté v temných kútoch, bude odhalené. Dni plné beznádeje sú pre vás uchované, neverná generácia.

Obraciam sa k západu, potom k východu, a vidím Svoj Dom schádzať na scestie, pretože mnohí prestali hľadať Svetlo. Mnohí konajú, ako sa im zapáči a zlými rozhodnutiami mrzačia Moje Telo. Mnohými spôsobmi Ma oddelili od svojho života. Moje Pravidlá a Moja Náuka sú drvené pod sutinami Môjho Domu a Moje Diela odhodili.

V tomto odseku Kristus hovorí k Svojim cirkvám, ktoré zostávajú rozdelené a ich služobníci sú stále vo vzájomnom nesúlade s farizejskou pýchou a sebestačnosťou, ktorá potláča Ducha Svätého.

Tvoje telo sa rozkladá, generácia, a tvoja duša je ako vyprahnutá pustatina bez vody. Potrebujem počuť úprimné pokánie. Bola Moja Obeť zbytočná? Každé stvorenie, ktoré Môj Otec stvoril, netrvá dlhšie ako poľný kvet a pri prvom závane vetra zaniká, ale jeho duša je večná ... Ja som Strážcom tvojho života. Strážim ťa, chránim ťa a bránim. Dal som za teba Svoj Život, aby si mohla žiť, generácia, čo viac som mohol urobiť a neurobil som? Tak teda povstaň, hneď! A ľutuj! Uznaj svoje desivé skutky.2 Skazená generácia, prestaň konať zlo, naprav svoj postoj a jednanie a Ja ťa začujem a odpustím ti. Nezabudni, že som za teba dal Svoj Život. Utekaj pred hriechom ako pred hadom.

V týchto posledných dňoch užívam vetry ako Svojich poslov a posielam ich do tejto púšte, ako nomádov, aby som vybudoval Svoje Telo,3 ozdobil ho a zjednotil. (…) ic


1 23. mája 2018 som jasne počula hlas, ktorý po francúzsky povedal: "bientôt une explosion atmosphérique aura lieu ..." - "čoskoro nastane atmosférická explózia (atmospheric explosion) ..."
2 V Božích Očiach je každý hriech hrozný, i malé hriechy, ktoré považujeme za bezvýznamné, a vidí ich ako veľmi závažné!
3 Cirkev

Cirkev nás učí, že Boh môže vyťažiť dobro zo zla; možno je to tak, aby sme si uvedomili, že samotné bohatstvo nestačí na to, aby sme boli šťastní bez Božej prítomnosti v našich životoch. Je to, akoby nám Boh dovolil prejsť obdobie Veľkého Pôstu tak, že podstúpime veľký pôst, podstúpime celosvetovú abstinenciu (zdržanlivosť)! Možno nás Boh žiada, aby sme prestali žiť spôsobom, ktorým sme boli zvyknutí. Možno sa snaží uviesť veci do poriadku a nastaviť stupnice, napr. nám hovorí, že naše duchovné zdravie a fyzické zdravie sú oveľa viac ako zdravie ekonomické. Starostlivosť o seba navzájom v čase krízy je v Božích očiach cennejšia a vznešenejšia ako zhromažďovanie pozemských pokladov. Už príroda lieči; zdá sa, že obloha 'dýcha'; vzduch je čistejší, žiadne ďalšie znečistenie ako predtým.

Hospodárska kríza je ďalším veľkým znamením pre ľudstvo. Všemohúci Boh teraz rozbíja Mamona, ktorý predstavuje boha peňazí, a od ktorého bol svet závislým a pred ktorým sa nízko skláňal a uctieval ho, prinášal egoizmus, chamtivosť, vojny a skazenosť v srdci človeka, namiesto lásky k Bohu. Božia láska nás chráni nad ľudské chápanie, pretože nás uisťuje vo svojom posolstve z 8. júla 1989:

Ja som Pán a tvoje Útočisko; keď Ma potrebuješ v časoch nebezpečenstiev, nezabudni vzývať Moje Meno a Ja ti pribehnem na pomoc; drž sa Ma, milovaná, pretože som tvoj Boh, ktorý ťa chráni ...

Záleží na tom, aby sme činili pokánie a vrátili Boha späť do našich životov. Okrem toho by sme sa nemali báť. Ak sme boli blízko našej Preblahoslavenej Matky a Ježiša, nemusíme sa ničoho báť. Boh neodstupuje od Svojho Slova. V Izaiášovi hovorí: „Neboj sa, lebo Ja som s tebou; prestaň byť ustarostený a ostražitý, veď Ja som tvoj Boh. Dávam ti silu, pomáham ti, držím ťa Svojou víťaznou Pravicou ... “ (Iz 41,10).

Ide o to, že nikto neočakával, že táto vlna pandémie pokryje celú planétu tak rýchlo a rozšíri sa na všetky národy! Je to, akoby na nás Satan zvracal svoje smrteľné zvratky, ako povedal Ježiš 6. mája 1992. Nenávidí nás! Ale Pán príde na našu záchranu. Satan dnes zvracia na zem všetku svoju nenávisť; vo svojej zúrivosti trhá a prevracia krajiny, ničí a prináša pohromu za pohromou, ale Moja ruka s veľkou mocou vybuduje všetko, čo on rozorval ...

Ježiš nás počas všetkých týchto rokov opakovane varoval, že Satan pripravuje veľký holokaust, aby nás zničil, a aby toto neviditeľné zlo, ktoré človek pritiahol, sa k nám neočakávane prikradlo ako zlodej; v tichosti na nás skĺzlo ako had, pretože sme mali dvere široko roztvorené a dovoľovali vstúpovať zlu. Boh nechcel, aby sa toto zlo stalo, ale nakoniec to dovolil pre svoj vlastný zámer.

Avšak, ak budú ľudia aj naďalej popierať Boha vo svojom živote a pokračovať vo vzbure proti Nemu, potom, ako táto pandémia skončí, Pán nás upozornil, že bude Hurikán ohňa a síry, padajúci na nás zhora, potom, ako nám znova dá posledné veľké Varovanie. Opäť pritiahneme zhora Božiu Spravodlivosť. Spomínate si na Ninive? Sme moderné Ninive, ale v skutočnosti horší, pretože prinajmenšom kráľ Ninive, keď bol upozornený, okamžite podnikol kroky a postil sa a vydal rozkazy všetkým ľuďom a ich zvieratám, aby sa tiež postili, a nosil vrecovinu, konali pokánie, čím sa Boh dal obmäkčiť.

Preto vyzývam ľudí dobrej viery, aby sa modlili za ľudí, ktorí nebudú počúvať, pretože veľké Varovanie bude posledným varovaním pred veľkým Trestom Ohňom. Keď príde Trest Ohňom, Zem sa bude triasť a vychýli zo svojej osi. V dôsledku toho dokonca aj gravitácia Zeme sa môže na okamih zmeniť. Tých málo, ktorí zostanú na svete (to záleží na nás, či bude viac ľudí, ktorí sa vracajú k Bohu a konajú Jeho Vôľu), bude si konečne užívať obdobie pokoja. Budeme Ho tentoraz počúvať? Budeme Ho konečne brať vážne Jeho prorocké posolstvá „Pravého Života v Bohu“? Tu sú Kristove vlastné slová:

18. február 1993:

Píš: Zostúpil som z Neba, aby som vás dosiahol, ale načúvali ste Mi? Zostúpil som zo Svojho Trónu, aby som išiel celú dlhú cestu až k vám, aby som sa o vás uchádzal a pripomenul vám, že ste dedičmi Môjho Kráľovstva. Opustil som Svoj Príbytok a vydal sa do pustatiny hľadať vás. Pán Nebies vám neodoprel Svoju Lásku, nikdy! Dovolil som vašim očiam, tvorstvo, pozorovať Kráľa v Jeho Kráse, aby som vás pritiahol.

Ku cti Svojho Mena som vzkriesil mŕtvych, aby vám kázali o Mojom Kráľovstve. Kde je vaša odpoveď? A vy, ktorí hovoríte o Jednote, myslíte si, že vás zjednotia prázdne slová? Kto z vás je ochotný opustiť všetok svoj komfort a nasledovať Ma? Povedzte Mi, kto z vás bude prvý, aby ukončil Moju Agóniu a Moje vzdychy po Jednote a Pokoji skôr, než príde ona Hodina? Táto Hodina, pred ktorou sa trasú Moji anjeli.

Kto z vás je tá duša, ktorá bude zasievať do národov semená Lásky a Pokoja? Kto bude kvôli Mne kráčať za Svetlom a vzývať Moje Meno dňom i nocou? Kto z vás ako prvý vloží svoje chodidlá do Mojich krvavých šľapají? Hľadáte Ma úprimne? Pozrite, prichádzajú dni, kedy k vám prídem s rachotom hromu a Ohňom, ale nájdem ku Svojmu veľkému žiaľu mnohých z vás nevedomých a v hlbokom spánku!

Posielam vám, tvorstvo, posla za poslom, aby prelomili vašu hluchotu, ale už Ma unavuje vaše odmietanie a vaša ľahostajnosť. Rovnako tak Ma unavuje váš chlad, vaša arogancia a vaša nepoddajnosť, keď sa máte zhromaždiť kvôli jednote. Naplnili ste Pohár Tuposti, až preteká. Opojení svojim vlastným hlasom ste oponovali Môjmu Hlasu, ale to nebude trvať na veky. Už čoskoro padnete, pretože ste odporovali Môjmu Hlasu svojim hlasom, uvádzajúcim v omyl. Prirodzene je Moja Cirkev v troskách kvôli vášmu rozdeleniu. Nežiadate Ma o radu, ani sa neriadite Mojimi prianiami, pretože vám chýba viera, ale odhalím vaše srdce vám aj celému svetu. Ukážem všetkým, ako ste sa tajne chystali zničiť Môj Zákon.3

Už veľmi skoro bude rozlomená šiesta pečať4 a všetci budete ponorení do temnoty a nebude žiadneho svetla pre dym vychádzajúci z obrovskej vyhne, takže slnko a nebesia ním stmavnú,5 a zo Svojho Kalicha Spravodlivosti vás pripodobním hadom, zmijám. Dám vám liezť po bruchu a jesť prach6 v týchto dňoch temnoty. Zrazím vás až na zem, aby som vám pripomenul, že nie ste lepší ako zmije .... budete lapať po dychu a dusiť sa vo svojich vinách.

Vo Svojom hneve vás zrazím na zem, budem po vás šliapať! Vidíte? Moji štyria anjeli teraz s úzkosťou stoja okolo Môjho Trónu a čakajú na Moje rozkazy. Až budete počuť dunenie hromu a uvidíte záblesky svetla, vedzte, že prišla Hodina Mojej Spravodlivosti. Zem sa bude triasť a ako padajúca hviezda sa pohne zo svojho miesta,7 vytrhne hory a ostrovy, celé národy budú zničené, nebesia zmiznú ako zrolovaný zvitok,8 ako si to videla vo svojej vízii, dcéra.9 Veľká úzkosť padne na všetkých obyvateľov a beda neveriacim! Počuj Ma: keby tí ľudia dnes hovorili: "Ach, Živý bude mať s nami Súcit, tvoje proroctvo nie je od Boha, ale z tvojho vlastného ducha", povedz im: Aj keď ste považovaní za živých, ste mŕtvi. Vaša neveriacnosť vás odsudzuje, pretože ste odmietli veriť v Mojom čase Milosti a bránili Môjmu Hlasu, aby sa rozliehal z úst Mojich hovorcov, varoval a zachraňoval Mojich tvorov, budete umierať rovnako ako zlí.

Až príde Hodina Temnoty, ukážem vám vaše vnútro. Obrátim vaše vnútro naruby a až uvidíte svoju dušu, čiernu ako uhoľ, nielen že pocítite zármutok ako nikdy predtým, ale budete sa s bolesťou biť v prsia a vravieť, že vaša vlastná temnota je oveľa horšia ako tma, ktorá je okolo vás.


1 gréckym pravoslávnym duchovným
2 boli tam všetci, gréckopravoslávni prišli neskoro, počúvali dvadsať minút, keď som čítala Ježišove posolstvá o jednote, potom nahnevane vstali a odišli
3 ďalej Ježiš pokračoval veľmi vážne

Toto posolstvo z 18. februára 1993 obsahuje dvojité proroctvo. Jedno, ktoré sa už uskutočnilo, a to je cunami na Sumatre 26. decembra 2004, a ďalšie proroctvo o dni Varovania, to je do budúcnosti. Ako o. Iannuzzi vysvetlil: „Podobne ako Božie Slovo v Knihe zjavenia, ktoré sa neobmedzuje iba na jednu udalosť, tak sa Božie proroctvo o trestaní, ktoré postihne pľúca z dôvodu nášho odpadlíctva, môže v budúcnosti opakovať. Niekoľko biblických učencov uznáva biblické paralely a ich vzťah ku kresťanskému proroctvu. Biblické paralely naznačujú, že po biblickej udalosti alebo proroctve môže nasledovať budúca udalosť, ktorá bude mať vzor v jej predchádzajúcom prejavení sa.“

Ako som povedala, toto posolstvo objasňuje aj deň Varovania, keď každý na zemi bude mať úplné odhalenie svojej vlastnej duše, osvietenie svojho svedomia, aby videl svoju dušu Božími očami. 18. februára 1993 Boh zjavuje: Obrátim vašu dušu naruby a až uvidíte svoju dušu, čiernu ako uhoľ, nielen že pocítite zármutok ako nikdy predtým, ale budete sa s bolesťou biť v prsia a vravieť, že vaša vlastná temnota je oveľa horšia ako tma, ktorá je okolo vás (...) V tomto posolstve Boh naznačuje, že keď sa On vo svojom čistom Svetle stretne s nami, Jeho Svetlo odhalí každú škvrnu na našej duši. Budeme zdesení, keď uvidíme, že naša duša je taká poškvrnená hriechom. Symbolicky, budete sa cítiť 'nahí', ako sa Adam a Eva cítili 'nahí', keď im Boh odhalil ich hriech.

Boh nám dá plne si uvedomiť našu hriešnosť a našu úbohosť; toto bude uvedomenie o sebe ako nikdy predtým. Bude sa to cítiť ako nehmotný oheň horiaci v našom vedomí. Nazýva sa to Deň Pána. Týmto spôsobom náš Pán už navštívil niektorých ľudí a oni už prešli týmto nehmotným ohňom, ktorý ich priviedol k úplnému pokániu. Tento skutok je skutkom Milosrdenstva, ktorý bude pochádzať od Boha a bude odhaľovať našu dušu v Jeho Svetle, takže keď Boh prijme naše úplné pokánie, zachráni našu dušu. Čím viac hriechu v sebe nosíme, tým bude ten oheň hroznejší a bolestivejší.

Keď Boh povie: (...) a zo Svojho Kalicha Spravodlivosti vás pripodobním hadom, zmijám a dám vám liezť po bruchu a jesť prach v týchto dňoch temnoty ... On, zdá sa, prezrádza, že zemská gravitácia sa môže po veľkom zemetrasení len na pár okamihov zmeniť.

Pridávam tu posolstvo, ktoré nám dala naša Blahoslavená Matka, ktorá nám vysvetľuje, ako zlo priťahuje zlo a čo by sme mali robiť, aby sme sa mu vyhli.

15. máj 1990

Pokoj vám, deti.

Ja, vaša Svätá Matka, vás pripravujem na stretnutie s Pánom, vychovávam vás k duchovnému rastu, zahŕňam vás milosťami, aby som vám pomohla a povzbudila vás. Uvedomte si, že žijete vo zvláštnej dobe, v dňoch, ktoré predchádzajú Príchodu Pána, otvárajú Jeho chodník. Tieto dni sú prípravou, než zostúpi váš Kráľ, modlite sa teda, aby všetci boli pripravení. Modlite sa, Moje milé deti, horlivo za tie duše, ktoré nechcú počuť a nechcú vidieť. Modlite sa k svojmu Otcovi, ktorý je v Nebesiach, takto:

Otče Najmilostivejší,
daj, nech tí, ktorí stále znovu počúvajú
ale nikdy nechápu,
tentoraz počujú Tvoj Hlas
a pochopia, že si to Ty,
Svätý Svätých.
Otvor oči tých, ktorí sa pozerajú
a znovu pozerajú, ale nikdy nevnímajú,
aby tentoraz videli svojimi očami
Tvoju Svätú Tvár a Tvoju Slávu.
Dotkni sa Svojím Prstom ich srdca,
aby sa ich srdcia otvorili
a porozumeli Tvojej Vernosti.
Modlím sa a prosím Ťa o všetky
tieto veci, Spravodlivý Otče,
aby všetky národy
boli obrátené a uzdravené
Ranami Tvojho Milovaného Syna,
Ježiša Krista.
Amen.

Proste Otca, aby odpustil zatvrdnutým dušiam, ktoré nechcú počuť ani vidieť. Otec je Najmilostivejší a vzhliadne na všetky Svoje deti. Áno, maličkí, ste milí Bohu, keď sa modlíte za spásu svojich bratov, čím usilovnejšie sa modlíte, tým mocnejšie sú vaše modlitby.

Ďakujte Pánovi, ktorý vás povolal a ktorého milosť vám dala počuť Jeho volanie, modlite sa za tých, ktorí odmietajú počuť.

Čas sa kráti a mnohí sú doteraz v nevedomosti a v hlbokom spánku, dni bežia a Moje Srdce sa ponára do hlbokého smútku, keď sa zhora pozerám na dnešnú mládež. Chýba im láska ... ale oni sa s ňou ani nestretli, mnohým z nich sa ani nedostalo vrelosti od ich matky, pretože žiadnu nemali. Svet sa stal chladným, ľadovo chladným, rodičia sa obrátili proti sebe. Dieťa sa obracia proti svojim rodičom, pretože sa mu nedostalo lásky, matka odmieta modlikanie dieťaťa o lásku, svet odumrel láske. Spočíva v hlbokej temnote, pretože nenávisť, chamtivosť a sebectvo ovládli celú zem skrz naskrz.

Som otrasená tým strašným pohľadom, skazenosťou temného sveta a odpadom, ktorý prenikol až do svätyne. Pohromy, hlad, nešťastie, vojny a súženia, to všetko na seba priťahujete. Všetko to vychádza zo zeme a vracia sa to k zemi, a nie je to Boh, kto by vám dával všetky tieto pohromy, ako si to mnohí z vás myslia. Boh je Spravodlivý a plný Milosti, ale zlo priťahuje zlo .

Modlite sa úpenlivo, modlite sa z celého srdca za obrátenie a spásu svojej éry. Moje deti, modlite sa so Mnou, potrebujem vaše modlitby. Modlite sa a Ja to ponúknem Bohu.

Uisťujem vás, že som s vami, nech idete kamkoľvek. Nikdy vás neopustím, ste Moje deti. Všetkých vás žehnám.

Aj keď nám Boh dáva vo Svojom Milosrdenstve čas na pokánie a hovorí: Keď dokonca aj dnes sa pokoríte úprimne priznáte, že ste hriešnici a nehodní, zbavím vás ducha letargie, ktorý sa vznáša nad vaším národom! 18. februára 1992

Avšak, ak ľudia stále nebudú počúvať a nepokoria sa a nebudú činiť pokánie, toto povedal Ježiš vo Svojom posolstve z 18. mája 2013: Otec vykríkne: „Dosť!“

(...) Je tu masívne zlo, iniciácie vraždením detí, vždy vykonávané v mene mieru a rozvoja; vražda, podvod, korupcia, výtržnosti a krivoprísažníctvo vytvorili viditeľný obraz toho, čím sa táto generácia stala.

Hnev Môjho Otca už nemôže byť zadržaný. Bezprostredný zánik sveta sa priblížil a čo táto generácia zasiala, bude žať. Oheň bude vyčíňať zúrivejšie, ako kedy mohlo ľudské oko uvidieť. Prvky zeme sa budú taviť. Strávi prírodu, ľudí, zvieratá, jednoducho všetko!

Moja dcéra, tento oheň je neodvratný. Moje Srdce prelieva slzy, ale je to jediný prostriedok nápravy, ktorý teraz zostal! Som v neustálej agónii a prebodnutý tŕňmi, ktoré uviazli v Mojom Tele. Moji anjeli plačú a zakrývajú si dlaňami tvár, keď vidia, ako bude zničená táto generácia, akonáhle Môj Otec vykríkne: " Dosť!" Takže nehovorte: "Ach, veď Pánovo zľutovanie je obrovské. On nám odpustí." Zabudli ste, že od Otca pochádza oboje, milosrdenstvo, ale aj hnev? Potrebujem v prvom rade zmierenie a ozajstné obrátenie všetkých Cirkví. Zhromaždenie v Mojom Mene Ma oslávi.

Nech je Môj Dom, Vassula, jedno! Nemusíš sa báť, keď Ma máš po svojom boku! Okrášli Môj Dom a oživ ho tým, že ho privedieš k jednote! Sleduj cestu, ktorú som pred tebou rozvinul, vytrvaj na ceste jednoty a v tom, čo som ti nariadil.

Povedz Mojim Pastierom v týchto zhromaždeniach, že radosť môžu nájsť len vo Mne a nikde inde. Uprite svoj zrak na Mňa. Nepozerajte sa doľava, ani doprava. Udržujte svoje nohy v Mojich Krvou-potriesnených-Šľapajach, vy, ktorí ste Mojimi kňazmi, a ktorí ste spolupracovníkmi na tomto Diele. Privediem vás Domov, ruka v ruke, rovnako ako dvaja dobrí priatelia, budeme spoločne triumfálne kráčať po zafíroch v Mojej sláve do Mojich Nádvorí. Obraciam sa teraz k vám, Mojim Vlastným, Mojim priateľom, k tým, ktorých srdcia boli dotknuté Mojím Hlasom, Mojou Vznešenou Témou, a ktorí ste zviazaní s Mojím Hymnom Lásky, Jednoty a Zmierenia. Hovorím vám, Môj Otec vás požehnal. Celú cestu k Môjmu Trónu vystúpate k nebesiam v majestátu a nádhere so Mnou. A Ja vás povediem Svojím Kráľovským Žezlom do vašich príbytkov v Mojom Meste, vnútri Môjho Kráľovstva. Povolal som vás a bdel som nad vami. Nikdy som vás nespustil z Očí ...

Ján, Môj učeník, bol lampou horiacou a žiariacou. Buďte Mojimi Jánmi, horte a vyžarujte svetlo v tomto temnom svete a nečakajte na ľudské schválenia, lebo tie by pre vás nemali nič znamenať, rovnako ako sú ničím pre Mňa. Nenechajte sa znepokojovať, drahé duše, buďte jedno a žite Jednotu, ktorú som vám prikázal, aby ste žili. ic

Len pred niekoľkými rokmi Pán zrazu povedal, že už nič nemožno ubrať z neho (Trest Ohňom), ale že On môže zmenšiť silu tohto Trestu, ak bude počuť od tejto generácie plač pokánia a modlitby, polepšenie a skutky odčinenia. Keby to On počul, dal by sa obmäkčiť a ukázal by nám súcit, a tak zmenšil pohromu.

Napokon, sme zodpovední nielen za svoje vlastné duše a vlastné životy, ale za celé ľudstvo. Pýtam sa ľudí, prečo si myslíte, že Boh sa obáva o naše blaho a obťažuje sa prísť k nám, aby nás zavčasu varoval? Robí to kvôli veľkosti Lásky, ktorú k nám má! Prichádza nám pripomínať naše skutočné základy a žiada nás a najmä Cirkvi, aby sa navzájom zmierili. Budúcnosť je pred nami a podľa proroctiev nášho Pána príde aj Jednota Cirkví, ale za akých podmienok?

Ježiš sa spýtal: „Generácia, jednota príde, ale akou cestou, pokojnou alebo ohňom?“ Takže je na Cirkvách, aby si vybrali.

19. februára 1993 nám Pán povedal:

Vidíš, dcéra, už čoskoro odhalím aj Svoju Spravodlivosť. Môj Plán má určený čas. aj Moje Milosrdné volanie má určený čas. Akonáhle skončí tento čas Milosti, ukážem všetkým, dobrým aj zlým, že Moja prísnosť je rovnako veľká ako Moje Milosrdenstvo, že Môj hnev je rovnako mocný ako Moje odpustenie. Všetky veci, ktoré som predpovedal, sa teraz rýchlo stanú - nič z nich nemôže byť vynechané ...

7. februára 2002: Varovanie pre svet o COVID-19

Moja citadela, povolal som ťa, aby si zvestovala Môj Návrat. Povolal som ťa, aby si zjavila Moju nezmernú Milosť ku všetkým Mojim deťom, ktoré sú stále netečné a zotrvávajú vo vlastnom svete ľahostajnosti. Moje neustále volanie k ľútosti a pokániu nikto nepočuje. Svet sa teraz plazí ešte hlbšie v močiari hriechu a v tieni smrti. Moja sejba je pre nedostatok vlahy mŕtva. Mnohí z Mojich pastierov odišli odo Mňa a strhli so sebou do Priepasti a zatratenia milióny duší. Kto môže povedať: "Nikto nás nevaroval, nevideli sme žiadne nebeské znamenie?" Oni ďalej žijú len a len pre seba ...

Táto generácia sa stala mŕtvou pre Moje Slovo a radšej žije pre Satana, ktorý im dáva všetko, čo odporuje Môjmu Zákonu Lásky. Hovoria tomu sloboda a voľnosť, ale v skutočnosti sú zajatcami Zlého. Každý človek je teraz vyzbrojený pre vojnu. Temnota vládne svetu. Ich srdcia, ktoré sú skazené a sú obývané všetkými možnými nečistými duchmi, smerujú jedine ku Kniežaťu Temnôt.

Dal som vám všetko, čas i príležitosti, aby ste sa zbavili skazenosti a bezbožnosti a vyjavil som Svoje Milosrdenstvo v týchto časoch Milosti. Svojou kráľovskú ponukou som pre vás na nebi neustále odhaľoval podivuhodné znamenia, aby som oživil vašu vieru. Avšak potom, čo mnohí z vás, najmä v Spojených štátoch, boli najprv nadšení pre cestu cností, ktorá vedie ku Mne a k Večnému Životu, ste sa teraz obrátili proti Mne a Mojim poslom, ktorí sú nositeľmi Môjho Slova. Plní opovrhnutia ste Ma odvrhli. Veľkí rovnako ako malí si brúsia zuby, aby toto Dielo zničili.

Moja neobmedzená Vláda už už prichádza. Ale ste pripravení Ma prijať? So štedrosťou a kráľovskou márnotratnosťou som vám predložil kyticu duchovnej potravy, aby som oživil vášho ducha. Keď som tam bol, čakal som na vás, aby som vás Svojou Vlastnou Rukou nakŕmil a zachránil vás pred smrťou. Pretože teraz vidím, že odmietate pravé obrátenie,1 a namiesto aby ste sa obrátili, správate sa k Mojim varovaniam nepriateľsky, sú predchádzajúce obrazy náreku, ktoré sa odohrali,2 ničím v porovnaní s bolestnými dňami, ktoré vás čakajú.3 Tieto rána, plné utrpenia, budú privolané vašou vlastnou rukou.

Ako vieme zo správ, New York bol škaredo zasiahnutý a trpel hodne v dôsledku pandemického vírusu s omnoho viac úmrtiami v jeho meste, viac ako bolo obetí Dvojčiek (Twin Towers).

Váš národ vládne v úplnom protiklade k celému Môjmu Zákonu Lásky, ktorý sa toľko líši od vášho podivného systému zákonov. Týmito zákonmi sú páchané najohavnejšie zločiny, takže je ohrozená nielen zem, ale aj stabilita celého vesmíru.

Toľkokrát som zadržal Svoje Žezlo, dokonca aj pred neexistujúcimi tvormi.4 Dnes s ľútosťou zhliadam, ako sa vaše plány obracajú proti vám samotným. Svet už zakúša ovocie tohto smeru, ktorý vyvoláva v prírode kŕče odporu. Privolávate na seba prírodné katastrofy, vlastnými machináciami sami sebou otriasate. Roky som vás volal a vábil, ale len veľmi málo z vás si toho všimlo. Táto očista, ktorá je teraz nad vašim pokolením ako bič, pritiahne mnohých ku Mne a tí, ktorí hrešili proti Mojim prikázaniam, sa ku Mne v úzkosti navrátia. Potom, keď sa tieto veci naplnia, kedy každá bytosť, ktorá neexistuje, začne existovať, vrhnem oheň na zem a oslobodím ju z jarma. Keď hovorí Boh, Jeho Hlas otriasa zemou.

Moje Kráľovstvo zavládne čoskoro na zemi, pretože Moje božské navštívenie už prichádza. Tí, ktorí boli povolaní, aby otvorene podávali svedectvo každému obyvateľovi tejto zeme, už nebudú viac prenásledovaní.5 Od tej doby budú ľudia ako žíznivá zem túžiaca po rose Môjho Slova a budú dosvedčovať diela Najvyššieho Trojjediného Boha, ktorého predtým nestretli ani neuzreli.

Úpenlivo proste, aby na vás táto doba očisťovania nedoľahla tak strašne ako na Sodomu a Gomoru.

Moja Cirkev bude obnovená. (...)


1 pokánie
2 11. septembra 2001 - táto udalosť bola oznámená pred 10 rokmi v posolstve z 11. septembra 1991 - varovanie k pokániu ...
3 Zj 11,18: "Prišiel čas zničiť tých, ktorí ničili zem."
4 duchovne mŕtvi
5 Zj 2,2 "Po troch a pol dňoch Boh do nich vdýchol život a oni sa postavili."

Tieto slová, ktoré Boh povedal, sú také pravdivé: Berúc do úvahy vašu neochotu k skutočnej metanoii, a to, ako ste namiesto toho prejavili nepriateľstvo k Mojim varovaniam, sú predchádzajúce obrazy náreku, ktoré sa odohrali, ničím v porovnaní s bolestnými ránami, ktoré vás čakajú; bolestné rána, ktoré budú privolané vašou vlastnou rukou; Toto posolstvo nie je zameraná iba na Newyorčanov, ale aj na svet. Svet, inými slovami, bude trpieť viac ako pád Dvojičiek. Touto pandémiou biblického rozsahu ich prevyšuje počtom úmrtí.

Je jasné, že náš Pán nám túži pomôcť, ale existujú podmienky. On žiada svet, aby sa vzdal svojich zlých spôsobov a zmieril sa s Bohom. Čím skôr tieto veci urobíme, tým rýchlejšie sa dá Boh obmäkčiť a zastaví mor. Čím dlhšie budeme čakať, tým dlhšie bude toto zlo medzi nami nažive. Musíme Mu dôverovať, pretože On nám môže pomôcť. Vo svojom Slove povedal: „Lebo Ja, Jahve, váš Boh, držím vás za pravicu; hovorím vám, nebojte sa, pomôžem vám.“ (Iz 41:13).

Tu sú ďalšie proroctvá, ktoré sa uskutočnili počas našej doby, a iné pre budúcnosť. 10. septembra 1987 mi Pán dal víziu prvej cunami, ktorá sa stala na Sumatre 26. decembra 2004, takmer osemnásť rokov po tomto dátume. Toto bolo Jeho prvé varovanie pred tsunami. V mojom zošite, v ktorom dostávam posolstvá, som napísala:

„Odrazu mi Ježiš pripomenul sen, ktorý som mala minulú noc a na ktorý som zabudla. Bola to vízia, ktorú som mala prednedávnom, ale vo sne sa to zdalo ešte horšie. Pán mi potom povedal: "Počúvaj, dal som ti vidieť tú víziu v spánku, aby som ti to dal pocítiť; nie, niet žiadneho úniku!"

Napísala som: "Spomínam si, že som to videla prichádzať ako obrovskú vlnu. Pokúšala som sa utiecť a schovať sa, aj keď som vedela, že je to nemožné." Potom som sa opýtala nášho Pána : "Ale prečo sa to má stať, keď nás miluješ? Prečo?" On odpovedal:

Som známy ako Boh Lásky, ale tiež ako Boh Spravodlivosti." Spýtala som sa: "Čo môžeme robiť, aby sme to zastavili?" Boh odpovedal: "Od vás všetkých sa teraz žiada obrovské pokánie, zjednotiť sa a byť jedno, milovať sa navzájom, veriť vo Mňa, veriť v Moje Božské Diela, pretože Ja som stále medzi vami. (10. september 1987)

Vlna, ktorú som videla, bola cunami, ale v tom čase som nepoznala slovo 'cunami' a opísala som to ako 'obrovská vlna'. Cunami v Sumatre nás všetkých šokovalo a vydesilo. Keď tí, ktorých si vybral ako hovorcov, poslali varovania, aby odovzdali Pánovo posolstvo, mnohí pastieri vraveli: „Tieto varovania my nepotrebujeme; máme útechu vo svätých knihách Otcov a Svätej Biblie, ktoré máme. Nikdy nám nechýba ponúknuť obety ani modlitby, tak čo viac nám má Kristus povedať, ako nám už dal? “ A zavreli si uši.

24. decembra 1991, v predvečer Kristovho narodenia, bol Kristus veľmi urazený tým, že stále veľa ľudí oslavuje Vianoce bez Neho, a tým, ako si Vianoce predstavujú. Preto dal druhé varovanie o cunami 14 rokov vopred, po videní, ktoré som dostala 10. septembra 1987, o tom, čo má prísť:

Prichádzam dnes a ponúkam celému ľudstvu Svoj Pokoj, ale len veľmi málo ich načúva. Dnes prichádzam s podmienkami pokoja a s Posolstvom Lásky, ale zem sa rúha Pokoju, ktorý ponúkam, a Láske, ktorú dávam, vysmievajú sa a poškľabujú v tento predvečer Môjho Narodenia. Ľudstvo oslavuje tieto dni bez Môjho Svätého Mena. Moje Sväté Meno zrušili, berú deň Môjho Narodenia ako veľké prázdniny a klaňajú sa modlám. Satan vstúpil do sŕdc Mojich detí, našiel ich slabé a spiace. Varoval som svet. (24. decembra 1991)

Mnoho kresťanských rodín oslavuje Vianoce iba ako obyčajný sviatok bez Kristovho Svätého Mena a bez toho, aby si pripomínali skutočnú príčinu toho, čo predstavujú Vianoce, a bez toho, aby vôbec zašli do Jeho kostola na bohoslužby, a v podstate neveria, ani sa nestarajú o dielo Vykúpenia nášho Spasiteľa. Mnohí namiesto toho vo svojom odpadlíctve oslavujú a uctievajú vianočný stromček, vymieňajú si darčeky, jedia, až kým neochorejú, a zabavujú sa do zbláznenia, a prikladajú vianočnému stromčeku a výmene darov väčší význam ako narodeniu nášho Spasiteľa.

Po tomto posolstve, ako sa približoval čas cunami, sa objavilo viac varovaní. Kristus sa nás snažil varovať, že Božia spravodlivosť sa čoskoro prejaví. Kristus ma volal 18. februára 1993, asi o dva roky neskôr po svojom varovaní z 24. decembra 1991. Povedal toto:

Pozrite, prichádzajú dni, kedy k vám prídem s rachotom hromu a Ohňom, ale nájdem ku Svojmu veľkému žiaľu mnohých z vás nevedomých a v hlbokom spánku! Posielam vám, tvorstvo, posla za poslom, aby prelomili vašu hluchotu, ale už Ma unavuje vaše odmietanie a vaša ľahostajnosť. Rovnako tak Ma unavuje váš chlad, vaša arogancia a vaša nepoddajnosť, keď sa máte zhromaždiť kvôli jednote. Naplnili ste Pohár Tuposti, až preteká. Opojení svojim vlastným hlasom ste oponovali Môjmu Hlasu, ale to nebude trvať na veky. Už čoskoro padnete, pretože ste odporovali Môjmu Hlasu svojim hlasom, uvádzajúcim v omyl. Prirodzene je Moja Cirkev v troskách kvôli vášmu rozdeleniu. (...) Zem sa bude triasť a ako padajúca hviezda sa pohne zo svojho miesta, vytrhne hory a ostrovy, celé národy budú zničené, nebesia zmiznú ako zrolovaný zvitok, ako si to videla vo svojej vízii, dcéra. Veľká úzkosť padne na všetkých obyvateľov a beda neveriacim! Počuj Ma: keby tí ľudia dnes hovorili: "Ach, Živý bude mať s nami Súcit, tvoje proroctvo nie je od Boha, ale z tvojho vlastného ducha", povedz im: Aj keď ste považovaní za živých, ste mŕtvi. Vaša neveriacnosť vás odsudzuje, pretože ste odmietli veriť v Mojom čase Milosti a bránili Môjmu Hlasu, aby sa rozliehal z úst Mojich hovorcov, varoval a zachraňoval Mojich tvorov ...

O jedenásť rokov neskôr, deň po Vianociach, 26. decembra 2004, na vrchole turistickej sezóny zasiahla cunami Sumatru, ako aj iné ostrovy, ktoré siahali až po Afriku. Kristove slová sa začali napĺňať presne: zem sa bude triasť a ako padajúca hviezda sa pohne zo svojho miesta a vytrhovať hory a ostrovy z ich miest; celé národy budú zničené; K extirpácii hôr, ako aj k zničeniu celých národov, došlo v menšom meradle. Najprv cunami prišli zo zemetrasenia pod morom. Toto zemetrasenie, ktoré vyvolalo cunami postihlo ostrovy (vytrhnutie hôr), ktoré zmizli, potom sa znova objavili ďalej, no nie v rovnakom stave. Po druhé, slová, že to zasiahlo „celé národy“, by bolo možné chápať tak, že v tom období tam bolo veľa turistov, rôzne národnosti (národy), a po tretie, to vyradilo planétu z jej pôvodnej osi. Podľa vedcov, keď došlo k zemetraseniu pod morom, celá planéta sa otriasla, zastavila na zlomok sekundy a vyšla zo svojej normálnej osi, presne ako náš Pán povedal, že sa to stane jedenásť rokov predtým. Potvrdilo sa, že ostrov Sumatra a aj ďalšie ostrovy sa niekoľko metrov presunuli od svojho pôvodného miesta. Myslelo sa, že jeden z nich úplne zmizol, ale potom sa znovu objavil na inom mieste. Toto posolstvo bolo pochopené tak, že cunami spôsobí všetko, čo náš Pán povedal počas vianočného obdobia. Takže všetko sa udialo, ale snáď v menšej miere ako v inej dobe, ktorá príde v budúcnosti s oveľa väčším dopadom, možno od asteroidu alebo kto vie čoho.

Zároveň Kristus tiež spomenul, ako bol urazený hluchými a neoblomnými vodcami cirkví, pokiaľ ide o jednotu a zjednotenie dátumov Veľkej noci. Toto je úryvok v tomto posolstve: Opojení svojim vlastným hlasom ste oponovali Môjmu Hlasu, ale to nebude trvať na veky - už čoskoro padnete, pretože ste odporovali Môjmu Hlasu svojim hlasom, zavádzajúcim nezmysel; prirodzene, Moja Cirkev je v troskách kvôli vášmu rozdeleniu<. (18. február 1993)

Ako som už povedala vyššie, toto proroctvo zahŕňa dve udalosti.

Proroctvo o páde Dvojičiek:

Dávno predtým, ako sa to stalo, v roku 1988, keď som sedela s priateľom a kňazom a sledovala dokumentárny film o New Yorku, ten film ukazoval Dvojičky z diaľky. Ako som tak sledovala, videla som, že obraz sa zmenil a stal apokalyptickým, akoby bol napadnutý a ja som potichu vyhŕkla hovoriac pre seba: „A toto už viac nebude“, to značí, že už nie to isté. Moji priatelia boli šokovaní, zmätení, keď ma počuli hovoriť tie slová, ale mlčali.

11. septembra 1991, presne desať rokov pred veľkou katastrofou dvoch veží v USA, náš Pán, ktorý sa s nespokojnosťou díval na zem, nás varoval týmito slovami:

A Ja, zo svojej strany, Moje Oči sa pozerajú dolu na dnešný svet a hľadajú jeden národ za druhým, skúmajú jednu dušu po druhej, hľadám trochu tepla, trochu veľkodušnosti a trochu lásky, ale len veľmi, veľmi málo sa ich teší Mojej priazni; veľmi málo sa ich snaží žiť svätým životom; a dni letia a hodiny už sú zrátané pred veľkou odplatou (…) (Ježiš náhle zmenil tón a po odmlke niekoľkých sekúnd veľmi vážnym tónom, ktorý zanechal vo mne úžas, povedal): Zem sa bude triasť a chvieť a každé zlo zabudované do Veží (ako veža v Babylone) sa zrúti do hromady sutín a bude pochované do prachu hriechu! Hore sa budú chvieť Nebesia a základy zeme sa budú otriasať! Modlite sa, aby na vás Otcova Ruka nepadla v zime. Ostrovy, more a kontinenty navštívim neočakávane hromom a Ohňom. Počúvajte Moje posledné slová varovania, počúvajte teraz, kým je ešte čas. Čítajte Naše Posolstvá a prestaňte byť opovržliví alebo hluchí, keď hovorí Nebo (…) Skoro, už veľmi skoro sa otvorí Nebo a Ja vám dám uvidieť Sudcu (11. septembra 1991)

Presne o desať rokov neskôr, 11. septembra 2001, bol svet trvale poznamenaný pádom Dvojičiek, ktorý vzal toľké životy, medzi nimi aj veľa dobrých ľudí. Svetu sa ukázali strašné apokalyptické scény, ako som ich videla už pred rokmi, keď som pozerala dokument o New Yorku; no napriek tejto hrôze sa svet namiesto toho, aby sa skutočne obrátil na Boha a činil pokánie, stal horším ako predtým a bol nastavený na vojnu. Namiesto toho, aby pochopili, že to bolo znamenie od Boha, ktoré sa stalo kvôli našim vlastným hriechom, nášho odpadlíctva a odmietnutiu Boha zo strany sveta, svet naďalej radšej počúval Satana a pokračoval svojou cestou, než cestou, ktorú nám ukázal Boh. Nikto však nemôže povedať, že Boh nás desať rokov pred pádom Dvojičiek nevaroval, keď vyzýval k pokániu a ku skutkom nápravy. Vo Svojom posolstve výslovne poukázal na to, že nám dáva čas na zmenu: Počúvajte Moje posledné slová varovania, počúvajte teraz, kým je ešte čas. Inými slovami, tejto katastrofe sa dalo predísť, ak by svet počúval Božie volanie skrze Pravý Život v Bohu a vrátil sa k Nemu a prosil o odpustenie. Svet však opäť nebol pripravený počúvať Boha.

Proroctvá o Rusku, niektoré uskutočnené a iné ešte len prídu

Rozpad Sovietskeho zväzu bol procesom vnútornej dezintegrácie v rámci Zväzu Sovietskych Socialistických Republík (ZSSR, ďalej len Sovietsky Zväz), ktorý sa začal v druhej polovici osemdesiatych rokov rastúcimi nepokojmi v rôznych národných republikách a skončil 26. decembra 1991. 25. decembra 1991 sovietsky prezident Michail Gorbačov - ôsmy a posledný líder ZSSR - rezignoval, vyhlásil svoj úrad za zaniknutý a odovzdal jeho právomoci - vrátane kontroly sovietskych kódov na spustenie nukleárnych rakiet - ruskému prezidentovi Borisovi Jeľcinovi. V ten večer o 19,32 hod. bola sovietska vlajka v Kremli naposledy spustená a nahradená predrevolučnou ruskou vlajkou.

Ruská Cirkev podľa proroctiev, ktoré mi dal Pán, zohráva veľkú úlohu. Nižšie zdieľam iba výňatky z niektorých z týchto proroctiev.

Keď bol v roku 1988 ZSSR ešte v plnej sile, Pán ma zavolal, aby som zapísala svoje posolstvo o Rusku. Bolo to 4. januára 1988, keď mi opísal, ako ho Rusko opustilo, aby nasledovalo podvodníka. Opísal Rusko ako svoju nevernú dcéru, ktorá zomrela, dokonca mi ukazuje, ako zomrela. Potom povedal niečo nečakané: Ja vzkriesim Rusko, ako som vzkriesil Lazara. Nasledujúci mesiac ma znova vyzvali aj naša Blahoslavená Matka aj Pán, aby som zapísala ich posolstvo týkajúce sa Ruska.

Bolo to 1. februára 1988, keď Naša Blahoslavená Matka povedala: Vassula, tvoja sestra (Rusko) je mŕtva, ale Pán je teraz pri nej a vzkriesi ju a Láska bude milovať Nemilovanú a ona bude volať k Nemu: "Ty si Mojím Bohom a Spasiteľom!" pri tomto výkriku sa démoni dajú na útek; vystrašení démoni utečú; lebo tento národ sa stane jedným a najoddanejším Božím služobníkom (...) Rusko sa stane symbolom Božej slávy, Božieho Milosrdenstva a Lásky.

Potom Pán prehovoril a povedal: Ja som Pán, Zmŕtvychvstanie; keď vzkriesim Rusko, ono obnoví Moje dary (symbolizuje Jeho kostoly), znovu ozdobí Môj Dom láskou a Ja ho opäť zjednotím so Mnou ...

13. novembra 1989 Pán povedal: (...) Ó, Rusko, púhe stvorenie z tela! Zlo sa zavinulo v samom tvojom lone, stvorenie z obyčajného prachu a popola; Ja, Najvyšší, ťa vzkriesim, pretože Ja som Vzkriesenie; budem ťa sýtiť späť k Životu a Svojím Prstom ťa pretvorím na slávny národ, i Ja som bol premenený; (…) a tak medzi Mnou a ním bude podpísaná a spečatená zmluva Pokoja a Lásky; toto bude Môj Slávny Zázrak

24. decembra 1989 Pán povedal: Vassula, zvrhnem s hanbou a pokorením všetky tie zlé sily, tie sily, ktoré zborili Môj Dom a urobili z Neho široko otvorené hroby; Moje Svetlo vzkriesi tvoju sestru Rusko a všetky jej susedné krajiny; prelomím všetky vaše klietky a oslobodím vás; vedzte, že spása a vyslobodenie prichádzajú jedine odo Mňa; modli sa za svoju sestru, modli sa za jej susedov;

Potom prišiel pád ZSSR, po roku, v tom istom mesiaci decembri 1991. Potom začal Pán odhaľovať Svoje plány týkajúce sa Ruska.

30. augusta 1991 Pán triumfálne povedal: (...) počuj Ma: tvoj Svätý kriesi Rusko, aby bolo ušľachtilým národom; Rusko bude zdokonalené v Rukách Svojho Ženícha ... (...) Rusko, Moja nevesta, sa bude otvorene pridŕžať Môjho Svätého Mena ...

Proroctvo z 9. septembra 1992 sa oplatí ukázať v plnom rozsahu. Je to proroctvo o budúcnosti, rovnako ako to, ktoré je uvedené nižšie, z 20. októbra 1992. Volanie bolo od našej Svätej Matky.

(Naša Svätá Matka.)

Pokoj s tebou.

Povedz Mojim ruským deťom, že Ja Sama ich duchovne povediem. Som ich Matka. Som Žena z Apokalypsy. Rusko, Moja dcéra, buď trpezlivá. Zápach smrti už sa nebude šíriť. Naozaj, tvoje trápenia čoskoro skončia, pretože Pán vo Svojej Zľutovnosti zdvihne príkrov smrti, ktorý ťa tiažil toľko rokov. Tvoje oči, Rusko, Moja dcéra, budú čoskoro hľadieť na svojho Kráľa, svojho Spasiteľa v celej Jeho Nádhere, toho, ktorý je známy pod Menami: Verný a Pravý. Tvoj Kráľ sa vracia, Rusko, načúvaj Mu:

(Hovorí náš Pán.)

Tí, ktorí sú ďaleko, prídu a budú ľutovať. Znova vybudujú Moju Cirkev a Ja Sám pomažem každé srdce. A ako ten, kto sa prebudil zo spánku, Rusko povstane a bude sa chvieť netrpezlivosťou, aby som ho uchvátil. Oslobodím ťa a ustanovím ťa hlavou mnohých národov.1 Cudzinci budú ohromení, až uvidia tvoju krásu. Tvoja pravica bude v Mojej Ruke. Pozdvihnem ťa vysoko nado všetkých a ukážem Svoje zaľúbenie v tebe. Tvoj Tvorca s potešením a s veľkou radosťou ukáže tvoju krásu Svojmu ľudu,2 Svojim anjelom a všetkým Svojim svätým a celé nebesia sa budú radovať. Nebeská klenba bude hlásať Moju slávu do všetkých štyroch svetových strán.

Rusko .... bolo si mŕtve, a Ja som sa obliekol do vrecoviny, aby som prejavil Svoj žiaľ, a ako otec, oplakávajúci svoje dieťa, som chodil skľúčený a smutný. Teraz som ťa vybral z mnohých národov, aby som skrze teba zjavil Svoju Slávu.

Už čoskoro tvoja Svätá Matka zrazí na zem Satanov trón a rozdrví hlavu Hada. Strata detí a vdovstvo zrazu skončí. Drak bude odovzdaný svojmu osudu a svet bude mať obdobie pokoja. Matka všetkého ľudstva nakoniec zvíťazí a Ja, Pán, váš Boh, budem triumfovať v každom národe, v každom srdci a v každom plemene.3


1 myslím, že duchovne
2 Ježiš mal šťastný Hlas a šťastie sa zračilo v Jeho Tvári. Vyzeral ako otec, ktorý dvíha nahor svoje dieťa
3 tento posledný úsek znamená, že všetci ľudia na svete uznajú Ježiša ako Krista, Baránka ... narážka na Zj 6,15-16

Pán veľakrát povedal, že Rusko bude krajinou, ktorá Ho oslávi najviac; Má v úmysle pozdvihnúť ho a povedal: Oslobodím Rusko a postavím ho ako hlavu mnohých národov ...

20. októbra 1992 Pán povedal: Rusko bude spravovať ostatné Moje deti vo svätosti ...

Proroctvo z 13. decembra 1993 sa oplatí zacitovať celé. Toto som v ten deň dostala od nášho Pána a takto napísané:

(Proroctvo o Rusku.)

Bože, Pane Všemohúci,
pripútaj ma viac k Sebe,
spútaj ma viac vo Svojej Večnej Láske!

Ja Som je s tebou a nikdy ťa nesklamem. Si ku Mne pripútaná .... teraz som ťa volal a ty si odpovedala. Píš, Moja Vassula: tvoja sestra Rusko Ma bude ctiť až úplne do konca a jedného dňa bude nazvaná svätou, pretože Ja budem jej Vládcom. Opäť tu bude žiť neporušenosť .... áno?

Pane, teraz do nej preniká skazenosť ....

Sklopím jej oči ....

Nechápem, Pane, ako jej sklopíš oči.

Dobre, tak ti to poviem: skvelosťou Svojej vznešenosti,1 potom prídem a spočiniem v jej srdci ....

Pane, stále žije v čiernote hriechu a úzkosti.

Tí, ktorí sa obrátili zlým smerom, padnú. Zničím sily pôžitkárstva Svojím Ohňom a pyšní budú ponížení. Obnovím Svoj Dom a prijmem za Svojich jej synov a dcéry, aby Ma ctili. Vassula, nebuď zmätená a nechápavá. Vravím ti, tvoja sestra Rusko bude hlavou2 mnohých národov a bude Ma nakoniec oslavovať. Pozorne načúvaj a cháp:

jej pastieri budú zhromažďovať

keď všade budú porušované zmluvy a vzbura sa bude predierať všetkými smermi, aby zrušila Večnú Obeť, pastieri Ruska budú zhromažďovať, aby obnovili Môj Dom, s posvätnou úctou k Večnej Obeti Mi budú vzdávať česť a chválu.

Až v posledných dňoch jeden národ za druhým bude klesať a prepadať zvrátenosti, pretože vztýčili katastrofálnu ohavnosť na Svätom Mieste, pastieri Ruska budú zhromažďovať a oslavovať Ma, preto Ja, Boh, uchránim celistvosť Ruska.

A hoci sa všade zlo pokúša ukrátit dni Mojich hovorcov, pretože oni sú nádejou sveta, pastieri Ruska budú zhromažďovať, aby chránili Moju Svätú Obeť, a Ja na odplatu v ňom ustavím Svoj Svätý Trón a pre Svoju Slávu zhromaždím všetkých, ktorí nesú Moje Meno.

Opravím jeho zborené oltáre, veď mnohí, ktorí žijú v Mojom Mene, budú nakoniec s ním, a jeho pastieri spoločne a jedným duchom znovu vzpriamia Môj vratký Dom. Čo bolo kedysi prekrútené, bude teraz narovnané, a ozdobím Rusko krásnym odevom pre jeho horlivosť vo Mne. Postavím jeho pastiera do čela nespočetných národov. Vtlačil som mu pečať zasvätenia, aby Mi zasa obetovalo kadidlo a zmierujúcu vôňu. Preto zaplavím jeho pastierov zázrakmi.

"Rusko, Moja Vernosť a Moja Neha ťa posvätí. Rusko, Moja dcéra, plne Ma uznaj a prisahám ti, že tvoje potomstvo povýšim ako hviezdy a dám im posvätné rúcha. Plne Ma uznaj, Rusko, a zničím všetkých tvojich protivníkov. Ak Ma bezvýhradne uznáš, budem v tebe robiť nové zázraky, aby som každému, kto žije pod slnkom, dokázal Svoje Milosrdenstvo a Svoju Svätosť."

Som ochotný prejaviť na nej Svoj Súcit a nebudem váhať, ak Ma dychtivo privíta. Nebudem otáľať a ukážem jej, ako Ja, Všemohúci, môžem odstrániť tých, čo sú arogantní, a zlomiť ich nezákonné žezlá. Ale3 ak zneužije slobody, ktorú som jej práve dal, a pustí Ma zo svojej mysle, aj keby len na krátky čas, dovolím nepriateľovi zaútočiť na ňu .... ak sa Moja dcéra Rusko ku Mne nevráti celým srdcom, aby Ma uznala s nerozdeleným srdcom ako svojho Spasiteľa, pošlem do nej obrovské a mocné zástupy a od nej ku všetkým národom, vojsko, aké nebolo nikdy predtým a tiež nebude až do najvzdialenejších vekov, a nebo sčernie a bude sa triasť, a hviezdy stratia svoj ligot ....

"Dnes som ochotný vynahradiť ti, Rusko, leta, kedy si trpelo, a môžem vás ešte všetky vytrhnúť z ohňa, keby si Ma plne uznalo. Hľadaj dobro, a nie zlo, už si zabudlo na svoj hlad a svoju vyprahnutosť?4 .... zahnal som červeného draka a zničil som prepych jeho impéria. Zahanbil som pyšných, otvoril som brány väzenia a oslobodil tvojich zajatcov, prevrhol som trón červeného draka, ktorý sa zvinul v tvojom lone, toho, ktorý otriasol zemou a premenil tvoje územia v púšť. Aby som v tebe znovu oslávil Svoje Meno, otvoril som tvoje kostoly jeden za druhým, zavolal som ťa tvojím menom onoho Dňa:

Rusko5

aby si jasalo a radovalo sa a oslávilo Sviatok Môjho Premenenia,6 náhle som zmenil tvoju tvárnosť. Bieda tvojho útlaku bola trestom za zločiny sveta. A teraz čakám, aby som k tebe bol veľkorysý, Rusko, pretože nakoniec Ma budeš oslavovať. Vravím ti: zatiaľ čo ostatní budú búrať, ty budeš stavať. Keď ostatní budú padať, tvoji pastieri budú stúpať, ak zložíš svoju nádej vo Mňa. A keď niektorí z Mojich Vlastných, ktorí sedia so Mnou za stolom, Ma budú hanebne zrádzať, ty, ty napriahneš svoju ruku na obranu Môjho Mena, Mojej Cti a Mojej Obete, a tak bude splatená každá z tvojich vín.

Potom vykročíš vpred, verne, a zachrániš svojho brata, ktorý sa stal korisťou zlého. Vzkriesiš Cirkev v Jednu, a príde Spravodlivosť a bude v Nej žiť. Spravodlivosť prinesie Pokoj a trvajúce bezpečie. Budeš šťastné, budeš Mi spievať chvály. Budeš bohaté pre vernosť, ktorú si prejavilo svojmu Kráľovi, On ti odplatí stonásobne. A tam, kde boli porušené zmluvy, proroci v opovrhnutí a zabíjaní, tam, kde bolo zasiate množstvo útokov a vrava vyslovených hrozieb dosahovala až k nebu, tam, Moja milovaná dcéra, tam bude volať vznešený hlas tvojich pastierov:

"Spása! Kňazi a pastieri Najvyššieho, spása bude nájdená jedine v Láske! Pokoj! Pastieri Odlesku Otca, pokoj možno nájsť jedine v Odpustení! Jednota! Jednota, bratia Svetla trikrát svätého, ktorý je Jeden v Troch, Tri v Jednom Svetle, bude nájdená jedine vzájomným sňatkom! Kiež náš Pán Všemohúci, Neodolateľný, nás spraví hodnými Svojho Mena, nech nám dá byť jedno v Jeho Mene. Večný Otče, nech sme tak úplne zajedno, aby si zvyšok sveta uvedomil, že si to bol Ty, kto poslal Obetného Baránka, aby Ťa oslávil a uviedol na známosť Tvoje Meno!"

Tak zpustošíš Rozdeľovateľa a napravíš, čo bolo pokazené. Rusko, tvojou úlohou je ctiť Ma a oslavovať Ma. Slávnosť má ešte len prísť, ale záleží na tebe, akým spôsobom príde tento Deň:

"Nedovoľ, aby som sa k tebe vrátil so Svojím ohňom,
ale so zväzkami Pokoja."


1 pochopila som, že očisťovaním, pretože keď sa Boh zjaví a žiari v duši, kontrast svetla a tmy je tak veľký, že duša jasne vidí svoje nedokonalosti a veľmi trpí
2 duchovne
3 Náhle Boh poklesol hlasom a znelo to smutne a veľmi závažne. Hlboko ma to zarmútilo.
4 duchovnú
5 zmena zo ZSSR na Rusko
6 Pán v posolstve predpovedal, že Rusko premení. Pád komunizmu nastal v týždni pravoslávneho sviatku Premenení Pána.

Ako môžeme pochopiť, toto proroctvo sa musí ešte splniť.

Proroctvo sopky Eyjafjällajokull na Islande a meteor v Rusku.

28. novembra 2009 ma Pán zavolal a dal mi modlitbu, ktorú som musela okamžite distribuovať a požiadal nás, aby sme sa to modlili a prosili o Jeho Milosrdenstvo. Toto povedal náš Pán: obracajte sa ku Mne, Vassula, takto:

Nežný Otče,
nenechaj dopadnúť Svoj hnev
na túto generáciu,
aby celkom nezanikla.

Neponechaj Svoje stádo
napospas strachu a úzkosti,
keď vody vyschnú a príroda spustne,
všetko zhynie v Tvojom hneve
a zmizne bez stopy.

Žiar Tvojho Dychu
spáli zem a obráti ju v pustatinu!
Na obzore sa objaví hviezda.
Noc bude ničivá
a popol bude padať ako sneh v zime,
pokrývajúc Tvoj ľud ako prízraky.

Zmiluj sa nad nami, Bože
a neposudzuj nás prísne.
Pamätaj na srdcia,
ktoré sa radujú v Tebe a Ty v nich.

Pamätaj na Svojich verných
a nenechaj na nás dopadnúť Svoju mocnú Ruku,
ale radšej nás vo Svojom Milosrdenstve pozdvihni
a vpíš Svoje nariadenia do každého srdca.
Amen.

Keď som dostala toto posolstvo, vo svojom srdci som vedela, že je to naliehavé. Takže s pomocou druhých sme poslali túto modlitbu do celého sveta a modlitebné skupiny sa ju modlili. Pri čítaní tejto modlitby zistíme, že táto modlitba bola určená pre dve udalosti. Prvá bola o sopke Eyjafjällajokull na Islande. O štyri mesiace neskôr od dátumu tej modlitby, to značí 14. marca 2010, sopka Eyjafjällajokull na Islande vybuchla a vytvorila, ako sme všetci počuli oblak popola. Oblasť okolo tejto sopky bola evakuovaná. Niektorí ľudia robili videá hneď vedľa a človek nemohol poriadne vidieť niekoľko metrov pred seba, pretože oblaky popola boli v atmosfére, padali ako sneh, práve tak ako to bolo napísané v tej modlitbe: 'noc bude ničivá a popol bude padať ako sneh v zime a prikrývať Tvoj ľud ako prízraky.' Táto veta popisuje scénu, ako bolo všetko sivé a všetko bolo pokryté popolom. Ekonomika leteckej dopravy bola tragická, pretože mnoho lietadiel bolo zrušených a denne mali straty milióny dolárov. Ovocie, ryby a iné produkty hnili v skladoch. Cestovatelia uviazli na celom svete. Keď pred rokmi vybuchla táto zvláštna sopka, nikdy neprestávala chrliť popol jeden a pol roka. Možno boli vypočuté naše modlitby a erupcia netrvala príliš dlho. Susedná väčšia sopka nevybuchla tak, ako sa očakávalo, čo by spôsobilo oveľa väčšie katastrofy pre životné prostredie a jeho obyvateľov.

Aj modlitba, ktorú som dostala, obsahovala kuriózne vetu, ktorá vyzerala takmer mimo jej kontextu. Keď som to počula, Pán pred tým, ako to povedal, zastavil sa na pár sekúnd, potom to povedal a javil sa veľmi vážne; tieto slová boli: na obzore sa objaví hviezda. To bolo ďalšie varovanie. Možno je to mienené pre tri udalosti. Prvé dve, ktoré sa stali, neboli také závažné, ale tretia, ktorá ešte neprišla, môže byť silnejšia.

14. apríla 2010, v tom istom čase, keď prebiehala erupcia sopky, bolo vidieť na obzore v stredozápade USA jasnú hviezdu. Bolo to veľkolepé! Mnoho ľudí to dalo do videí a umiestnilo na YouTube. Bola streda, večer 14. apríla 2010, keď sa na oblohe objavila ohnivá guľa alebo veľmi jasný meteorit. Ohnivú guľu bolo vidieť na severnej oblohe, pohybujúcu sa od západu na východ a bola zvlášť viditeľná naprieč severným Missouri, Illinois, Indiana a Južným Wisconsinom. Pred tým, ako dosiahla horizont, rozpadla sa na menšie kúsky a stratila sa z dohľadu.

Keď nám Boh dal túto modlitbu, vedel, že tento meteorit smeruje k našej planéte. Človek by sa mal pýtať, prečo nám Boh dal túto modlitbu, aby sme ju recitovali štyri mesiace pred meteoritom? Nebolo to tak, aby nás ušetril od obrovskej katastrofy?

Tri roky po tejto udalosti, v roku 2013, som bola v Los Angeles. Zrazu som mala nutkanie požiadať ľudí, aby sa znovu modlili túto modlitbu z 28. novembra 2009. Cítila som obavy, že sa ju ľudia prestali modliť, a tak som s oznámením požiadala ľudí, aby sa ju modlili, čo oni urobili. Potom, len o týždeň neskôr, 15. februára 2013, prišla správa, na oblohe nad Ruskom zažiaril obrovský asteroid zvaný Čeľjabinsk; jeho zvukový úder rozbil okná niektorých domov a len veľmi málo bolo zranených. Prezident Vladimir Putin povedal, že sa poďakoval Bohu za to, že do obývaných oblastí nepadli žiadne veľké fragmenty. A potom som si znovu spomenula na tieto slová modlitby a moje nutkanie, aby som sa znova modlila: „žiara Tvojho Dychu zapáli zem a obráti ju na pustinu! Na obzore sa objaví hviezda.“

Pokiaľ ide o tretiu väčšiu udalosť týkajúcu sa 'hviezdy na obzore', toto sa vzťahuje na udalosť, ktorá sa prihodí v budúcnosti. Naša Blahoslavená Matka v nižšie uvedenom posolstve uvádza, ako naše hriechy privodia Boží súd Ohňom.

Milosrdné volanie našej Blahoslavenej matky ako varovanie

7. januára 2008 ma naša Pani prebudila okolo 3.10 hod. A dala mi pochopiť, že v tom čase býva Kristus napádaný; satanské kulty používajú túto hodinu na svoje čierne omše. Posolstvom Panny Márie bolo, že sme veľmi blízko k tým udalostiam, ktoré predpovedal náš Pán pre ľudstvo a že ony sú pred našimi dverami; katastrofické udalosti, ktoré sú priťahované odpadlíctvom sveta, rozdelením Cirkvi, nedostatkom lásky, udalosťami, ktoré sú výsledkom toho, že svet odmieta Božie Slovo, samého Boha, vzdoru, pokrytectva a bezbožnosti ľudstva, skrátka hriechov sveta a nedostatku pokánia.

Panna Mária povedala, že Zem je v nebezpečenstve a bude trpieť ohňom. Boží hnev už viac nemôže byť zadržiavaný a padne na nich, pretože človek sa odmieta rozísť s hriechom. Že Božie Milosrdenstvo muselo po všetky tie roky priťahovať k Sebe čo najviac ľudí a naťahovať Svoju Ruku, aby ich zachránilo, ale len málokto rozumel a počúval. Že čas Božieho Milosrdenstva nebude trvať oveľa dlhšie a prichádza čas, keď všetci budú skúšaní a Zem vychrlí zo seba rieky ohňa a ľudia na svete pochopia svoju bezcennosť a svoju bezmocnosť za to, že nemali Boha vo svojich srdciach. Povedala: Boh je pevný a verný Svojmu Slovu. Nastal čas, keď Božia domácnosť bude skúšaná a tí, ktorí odmietli Jeho Milosrdenstvo, okúsia Boží Oheň. (Spýtala som sa Jej na ľudí Cirkvi, ktorí nás prenasledujú a sú slepí voči jeho Dielam Milosrdenstva.) Panna Mária povedala, že aj oni podstúpia to, čo si zaslúžia.

Panna Mária pokračovala v rozprávaní o prinášaní obety. Požiadala ma, aby som všetkým pripomenula, že Boh, náš Stvoriteľ, nás žiada, aby sme sa k Nemu viac zasväcovali a že byť obráteným nestačí bez obety a vytrvalých modlitieb; že ak niekto povie, že sú obrátení a našli Boha prostredníctvom Jeho posolstiev zvaných „Pravý Život v Bohu“, mali by ponúknuť viac obetí ako akt obetovania; že existujú rôzne spôsoby, ako Bohu ukázať svoju lásku a veľkorysosť; že nikto nemôže povedať „my sme ľudia pravého života v Bohu“ bez ponúknutia obetavej lásky; že tí, ktorí skutočne milujú Boha, sú požehnaní a nemali by sa v týchto dňoch báť.

Naša Blahoslavená Matka povedala, že tí, ktorí vytrvajú v ťažkostiach, sú požehnaní; že Ona je potešená všetkými kňazmi (duchovenstvom), ktorí zdieľajú a propagujú tieto Božie Diela (ako sú Pravý život v Bohu a tí, ktorí sú otvorení Duchu), a mali by zostať dôverujúcimi, pretože od Ducha Božieho dostali osobitné milosti; že skrze Ducha sa stávajú silnejšími v Pánovi a v Jeho pláne spásy a Kristus im udeľuje pokoj; že ak niekto slúži a obetuje sa ako obetný dar, súd Ohňom, ktorý má prísť, nebude pre nich takým prísnym, pretože vo svojom duchu sa budú tešiť Božiemu volaniu, ktoré ich priviedlo k životu.

Panna Mária povedala, že mnohí odpadli, ale mnohí budú vzkriesení; že mnohí nedokázali zachovať Božie Slovo bez obáv vo svojich srdciach, ale porušili Jeho Slovo, ktoré im bolo dané nielen prostredníctvom posolstiev Pravého Života v Bohu, ale aj skrze Slovo dané im v Písmach.

----------------------------------------------

Chcem zdôrazniť, že posolstvá 'Pravý Život v Bohu' nie sú proroctvami skazy a beznádeje. Nechcem, aby ste získali tento dojem, pretože to nebude pravda. To, čo som sa rozhodla v tomto článku zdieľať, je potvrdenie o varovaniach a proroctvách, ktoré sa splnili, a ktoré sa majú stať. Tieto posolstvá sú Ódou Lásky spievanou Svätou Trojicou pre nás, Božie deti. Boh ukazuje Svoju sladkosť a Svoju miernosť a svoju vznešenú Lásku. Kristus raz opísal Otca iba niekoľkými slovami, keď povedal: Môj otec je Kráľ, ale tak materský, je Sudca, ale tak nežný a milujúci, On je to Alfa a Omega, ale tak mierny. (10. august 1994).

Začiatkom tohto roku, v prvých fázach tejto pandémie, nám náš Pán Ježiš vo Svojom Milosrdenstve dal posolstvo. To bolo posledné dôležité posolstvo o pandémii. 13. marca 2020 mi Pán povedal:

Zhromaždi ľudí a povedz im: Bez úprimnej ľútosti a rýdzosti vo vašej modlitbe bude toto zlo trvať dlhšie, než si myslíte. Obráťte sa ku Mne, svojmu Bohu, a ľutujte. Úprimná a spoločná modlitba dosiahne Mňa, vášho Boha. Pôst vyženie démonov. Prijímam akúkoľvek obeť. Zažeňte svojho ducha letargie, opustite svoje zlé cesty a zmierte sa so Mnou, vaším Bohom. Nech počujem: "Pane, zmiluj sa nado mnou, hriešnym!" a prejavím zľutovanie. A na vás všetkých vylejem Svoje požehnanie. Poďte, nebojte sa. Ja načúvam ... ic

On počúva, aby vás počul a zahrnul vás Svojím požehnaním. Aby som vám dala ďalší dôkaz, že Pán je Láska, vybrala som výňatok z jedného z mnohých Jeho posolstiev, na koniec tohto článku:

22. júna 1998 Ježiš hovoril:

(...) Ja som Brána, ktorou vstupujú cnostné duše. A ako to zaručilo Moje slovo, oživím tvoju lásku k evanjeliu, aby sa rovnala dychtivosti prvých apoštolov a aby šírila evanjelium pokoja. A všade, kam pôjdeš, zanecháš Moju vôňu, ktorá prevonia národ za národom, lebo Ja budem vždy s tebou.

Dám ti výsadu, aby si rástla vo svojej láske nielen k Nám, ale aj ku svojim bratom a sestrám, takže Nám budeš spievať žalm:2 "Aké je dobré, aké rozkošné, keď všetci žijú ako bratia ..."

Stanem sa tvojím osobným Pomocníkom a Spoločníkom, aj tvojej rodine, tvojmu bratovi, tvojej sestre. Stanem sa tvojou oporou.3 Stanem sa tvojím amen k Amen4 a tvojou piesňou Tomu, ktorý teraz spieva tebe .... zjavím ti, Moja nevesta, čo ti telo a krv nikdy zjaviť nemôžu: Odhalím ti najvnútornejšiu časť tvojho srdca aj hlbiny Božej mysle.

Milostivo preukážem Svoju priazeň, keď v tebe porastem, zatiaľ čo teba budem umenšovať. Bude sa v tebe prebúdzať Úsvit, zatiaľ čo Noc v tebe bude odumierať.

Ja som Svetlom tvojej duše a krásny ako Parusia. Budem v tebe žiariť a so Svojimi anjelmi a svätými začnem Naše spojenie božskej Lásky. Budeme oslavovať svoje zásnuby ....

Vo Mne sa budeš tešiť slobode. Bezo Mňa tvoja duša zostane zajatkyňou a padne do nástrah zlého, ktorý ťa uväzní. Nepozeraj sa teda na nikoho iného, Moja láska, ale na svojho Boha trikrát Svätého. Nemaj potešenie v nikom inom na zemi, iba len v Tom, ktorý ťa kŕmi Životom zo Svojich Prameňov. Nestravuj sa láskou k nikomu inému na zemi než ku Kráľovi kráľov, Prvému a Poslednému, a k Jeho Domu.


3 Nositeľom a Rozdeľovateľom rozličných Darov
4 to znamená: "tvojím amen k Vernému a Pravému" - meno dané Bohu

Iba láskou môžeme oslavovať Boha a iba vtedy, keď začneme skutočne milovať Ježiša Krista, budeme schopní zachrániť svoje duše a oživiť tento umierajúci svet. Zavolajme: MARANATHA!

V Kristovi,
Vassula

 
spiritualita
Modlitby
Príhovory
Listy
Eseje
Zázraky
Úvahy o posolstvách
Modlitebné skupiny
Púte a stretnutia
Proroctvá
    Vassula píše o proroctvách
    Základy Zeme sa budú triasť
    Proroctvo a Zjavenie
    Problém kresťanského proroctva
    Varovné posolstvo svetu a Spojeným Štátom
    Proroctvá v posolstvách TLIG pre tento Koniec Časov

 
 
Modlitby
Modlitby vybraté z Posolstiev

Príhovory
Vybraté príhovory Vassuly a ďalších významných osobností (zoradené chronologicky)

Listy
Tu nájdete Vassuline listy na rôzne témy.

Eseje
Eseje a ďalšie príspevky od rôznych autorov na rozličné témy

Zázraky
Nový projekt z novembra roku 2006. Tu nájdete zaznamenané zázraky nejako spojené s Vassulou a TLIG

Úvahy o posolstvách
Meditácie úvahy a komentáre na vybraté posolstvá

Modlitebné skupiny
TLIG modlitebné skupiny a asociácie

Púte a stretnutia
Nadchádzajúce a predchádzajúce púte a stretnutia Pravého Života v Bohu

Proroctvá
Články a podnety vzťahujúce sa k proroctvám

 


Úvod spiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved