SK » Posolstvá»


Základy zeme sa budú otriasať

11. september 1991

Pane, vzhliadam k nebu
a hľadám nebeské veci.
Hľadám Tvoju Svätú Tvár,
aby som pocítila Pokoj
a mohla sa radovať.
Hľadám Tvoju Svätú Tvár,
aby som mohla kontemplovať.

a Ja, zo svojej strany, Moje Oči sa pozerajú dolu na dnešný svet a hľadajú jeden národ za druhým, skúmajú jednu dušu po druhej, hľadám trochu tepla, trochu veľkodušnosti a trochu lásky, ale len veľmi, veľmi málo sa ich teší Mojej priazni; veľmi málo sa ich snaží žiť svätým životom; a dni letia a hodiny už sú zrátané pred veľkou odplatou Moje mestá1 sa stali neviestkami - bez ľútostistali sa pevnosťami pre démonov! zvnútra všetko skazené, rozožraté červami! útočište pre zmije a škorpióny! ako by som mohol nedýchnuť na týchto odpadlíkov Môj Očistný Oheň? ...

(Ježiš náhle zmenil tón a po odmlke niekoľkých sekúnd veľmi vážnym tónom, ktorý zanechal vo mne úžas, povedal:)

- zem sa bude triasť a chvieť -

a každé zlo zabudované do Veží2 sa zrúti do hromady sutín a bude pochované do prachu hriechu! hore sa budú chvieť Nebesia a základy zeme sa budú otriasať! modlite sa, aby na vás Otcova Ruka nepadla v zime;

ostrovy, more a kontinenty navštívim neočakávane hromom a Ohňom; načúvajte pozorne Mojim posledným slovám varovania, načúvajte teraz, kým je ešte čas; čítajte Naše Posolstvá3 a prestaňte byť opovržliví alebo hluchí, keď hovorí Nebo, stíšte svoj hlas a budete počuť Náš;

rozmyslite si dvakrát predtým, než budete súdiť; rozmyslite si viac ako dvakrát predtým, než odsúdite Diela Svätého Ducha; neušetrím nikoho, kto sa posmieva Svätému Duchu a otvorene sa Mu rúha; Spravodlivosť ich pošle dolu, do podsvetia

všetci pozdvihnite svoju tvár a hľadajte Nebo, aby ste kontemplovali Moju Svätú Tvár! pozdvihnite svoje oči k Nebu a nezahyniete;

kajajte sa! a proste Otca o zľutovanie; skoro, už veľmi skoro sa otvorí Nebo a Ja vám dám uvidieť

Sudcu 4


1 mestá tu Boh užíva namiesto "duše"
2 ako do Veže v Babylone
3 Ježiša a Márie, týchto Dvoch Svedkov
4 Po udalostiach, ktoré sa stali 11. septembra 2001 v New Yorku (10 rokov potom, čo prijala uvedené posolstvo), poskytla Vassula nasledujúci komentár:
Chcela by som, aby ľudia boli pri interpretácii tohto posolstva opatrní. Výklad posolstva nie je ľahký, ak sa naň nehľadí vo svetle Svätého Ducha. Toto apokalyptické posolstvo by malo byť interpretované nasledujúcim spôsobom:
Naša generácia sa stala chladnou vo svojej láske k Bohu. A pretože dnešný náš svet žije vo veľkom odpadlíctve, Boh nás varuje tým, že nám dáva znamenia, napr. sochy roniace krvavé slzy, plačúce ikony so slzami krvi alebo oleja. Posolstvá Pravého Života v Bohu boli tiež znamením, rovnako ako niektoré ďalšie zjavenia, ktoré k nám prichádzali ako varovanie, a mali nás všetkých znovu pritiahnuť k modlitbe. Mnohé z týchto znamení boli odmietané, bolo nimi opovrhované a boli prenasledované, a toto nám pripomína Kniha zjavenia Zj 11, so zreteľom na Dvoch Svedkov, ktorými sú Mária a Ježiš, s apoštolskou misiou Eliáša (reprezentujúcich proroctvo) a Mojžiša (pripomienka zákona), tak, ako to bolo popísané v posolstve z  24. decembra 1991. Pre úplné porozumenie je potrebné prečítať si toto posolstvo. Apostázia - odpadlíctvo, znamená odmietnutie božskej Pravdy, ktoré nás priviedlo k životu bez Boha. Odpadlíctvo priťahuje zlo na zemi. Naša Pani nám dala  dôležité posolstvo v tomto ohľade (15. mája 1990)
V posolstvách Pravého Života v Bohu nám Boh dáva dostatok príležitostí konať pokánie a žiť sväto. Napriek tomu svet je hluchý voči Božím volaniam, a naopak, vysmieva sa každému volaniu, prichádzajúcemu zhora a ktoré nás varuje, že ak nezmeníme svoje srdcia a nebudeme prinášať obety, konať uzmierenia a pokánie, naše hriechy nám prinesú smrť. Kristus nás vyzýva k čítaniu Biblie: 2 Tes 2, aby sme pochopili, že naozaj žijeme na konci časov a že Pavol povedal, aby sme ich rozpoznali podľa dvoch znakov, ktorými sú - veľké odpadlíctvo a duch vzbury. Tento duch vzbury sa hrá na Boha, opičí sa po Bohu a seba nad Boha vyvyšuje. Dnešný svet verí vo svoju vlastnú sebarealizáciu. To sú tí, ktorí na Neho pokrikujú: my ťa nepotrebujeme!
Boh netrestá a nerád vidí, keď Jeho ľudia trpia, ale sme to my sami, ktorí sa ničíme a sami na seba priťahujeme všetko zlo. To je dôvod, prečo v mnohých posolstvách, nie len v posolstve z 11. septembra 1991, nás Kristus varuje, že Satan pripravuje veľký holokaust, aby nás zničil.
Ľudia, ktorí zomreli, či už dobrí alebo zlí, sú dnešnými obeťami našich hriechov a našej hluchoty k oznámeniam, ktorými nás Boh varuje, aby nás zachránil a ušetril od utrpenia a smrti. My, vďaka našim vlastným hriechom, sme zbytočne obetovali nevinných ľudí a spôsobili veľké utrpenie. Musíme sa modliť za všetky rodiny, ktoré stratili svojich milovaných, aby im dal Boh silu a ducha odpustenia.Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved