SK » Posolstvá»


Naše Srdcia svietia vedľa seba ako Dve Lampy

24. december 1991

(Štedrý večer)

Môj Pane?

Ja Som; opri sa o Mňa, dieťa;

(Očami svojej duše som videla Ježišovu Svätú Tvár. Vyzeral ako dieťa s veľkými nevinnými očami.)

bude potrebné obrovské odčinenie, aby sa zacelili rany tejto zeme; zranenia a rezy spôsobené skazenosťou a hriechom;

poteš Oči svojho Spasiteľa a rozširuj to;

nech je tak

aby sa Moje Posolstvo stalo tak hojné, tak rozsiahle a nech svedčí samé za seba, takže Skazenosť, Apatia a Ateizmus budú potlačené a budú činiť pokánie dieťa! chop sa lemu Môjho rúcha a naťahuj ho teraz ešte viac1 z jedného konca zeme k druhému vstupuj do Mojich Svätýň, keď ťa v nich privítajú;

keď ti to ľudia zakážu, nedaj sa tým zraniť, ani doviesť k smútku, nezúfaj; tvoji prenasledovatelia sa budú spätne pozerať na tieto scény v deň Očisťovania a budú plakať pri spomienke na svoje odmietnutie; uvedomia si, že vtedy neodmietli teba, ale Naše Dve Srdcia, ktoré prorokovali;

dcéra, nasleduj Moje krvou-poznačené Šľapaje a hlásaj Moje Sväté Meno v každom zhromaždení; prišiel čas, keď by si už nemala váhať; vysádzaj Vinohrady všade a kdekoľvek je to možné, z púští rob záhrady; požehnal som Svojim Posolstvám, aby prospievali a zapúšťali korene, tak odvahu, dcéra;

(Zrazu som pocítila, ako ma bodá 'ohnivý meč', a vykríkla som: "Pane, postrádam Ťa!")

postrádaš Ma, pretože si videla Moju Slávu .... píš:

- jedna pevnosť za druhou je obkľúčená Rebelom; prichádzam dnes a ponúkam celému ľudstvu Svoj Pokoj, ale len veľmi málo ich načúva; dnes prichádzam s požiadavkami pokoja a s Posolstvom Lásky, ale zem sa rúha Pokoju, ktorý Ja ponúkam, a Láske, ktorú Ja dávam, sa vysmievajú a poškľabujú v tento predvečer Môjho Narodenia; ľudstvo oslavuje tieto dni bez Môjho Svätého Mena; Moje Sväté Meno zrušili, berú deň Môjho Narodenia ako veľký sviatok voľna a klaňajú sa modlám;

Satan vstúpil do sŕdc Mojich detí a našiel ich slabé a spiace; varoval som svet; Fatimské Posolstvo hovorí: že v Môj Deň dám slnku zapadnúť na poludnie a zem potemnie za bieleho dňa; dovolím Drakovi, aby hrýzol toto hriešne pokolenie a chrlil Oheň, aký svet nikdy nevidel a nikdy neuvidí, aby spálil zločiny, ktoré ani nemožno spočítať;

pýtate sa: "zahynú všetci obyvatelia, dobrí aj zlí?" vravím vám: živí budú závidieť mŕtvym; z dvoch ľudí jeden bude vzatý; niektorí sa spýtajú: "kde sú Mojžiš a Eliáš, ktorí majú prísť?" hovorím vám, zlá generácia: My2 sme nehovorili v podobenstvách po všetky tie roky; Eliáš a Mojžiš už prišli, ale vy ste ich nerozpoznali a zachádzali ste s nimi, ako sa vám zapáčilo;

nenačúvali ste Našim Dvom Srdciam, Nepoškvrnenému Srdcu Mojej Matky a Môjmu Svätému Srdcu, vy, neveriace pokolenie ... Naše Dve Srdcia k vám nehovorili v podobenstvách, ani v hádankách; všetky Naše Slová sú Svetlom a Naše Dve Srdcia ako Dve Lampy svietia vedľa seba, tak jasne, aby Ich každý mohol vidieť ale vy ste neporozumeli; Naše Srdcia ako Dve Olivy,3 jedna napravo a jedna naľavo, už toľko rokov sa snažia vás oživiť; ako Dve Olivové Vetvy, dávajúce olej,4 aby uzdravili vaše choré pokolenie a zacelili vaše rany, avšak vaša generácia sa správala k Našim Srdciam, ako sa jej zapáčilo; Naše Dve Srdcia sú pomazané5 a sú živé; Ony sú ako ostrý dvojsečný, prorokujúci meč,6 ale odbojný duch v tomto pokolení znovu križuje Moje Slovo,7 dvojsečný meč, a odmietajú Naše Dve Srdcia, ktoré k vám dnes hovoria; rovnako ako Sodomčania a Egypťania odmietli Mojich poslov;

zatvrdnutosť tejto éry prekonala zatvrdnutosť faraónovu, pretože ich nároky na ich poznanie sa stalo bojovým poľom proti Môjmu Poznaniu,8 vskutku, Naše Dve Srdcia sa stali pohromou pre ľudí sveta;9 avšak čoskoro, teraz už veľmi skoro, bude znovu počuť Môj Hlas, navštívim vás hromom a ohňom; Spravodlivosť je predo dvermi; a Naše Dve Srdcia, proti ktorým ste bojovali, nakoniec zvíťazia,10 a kráľovstvo sveta sa stane Mojím Kráľovstvom;11 to všetko je teraz už veľmi blízko;

otvorte svoje oči a pozerajte sa okolo seba; dávam vám všetky znamenia Čias; a vy, ktorí sa namáhate obnoviť uctievanie Spojenia Dvoch Sŕdc, nestrácajte odvahu; Kniha Zjavenia rovnako ako kniha Zachariášova hovorí o tejto Pravde; nebojte sa, šírte túto úctu s dôverou a s odvahou;


1 Ježiš tým mieni rozšíriť pole pôsobnosti zverejňovaním Jeho naliehavých posolstiev
2 Kristus mieni Dve Srdcia, ktoré sú dvoma svedkami vo Zjavení 11,1-13 a u Zachariáša 4,1-14
7 narážka na Zj 11,8-10
8 narážka na Zj 11,7
10 narážka na Zj 11,11Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved