SK » Posolstvá»


Znamenie Syna človeka

23. december 1993

Majster,
figovník začne tvoriť svoje figy 
a vinice začnú kvitnúť.

nie, Moja nevesta, figovník už vytvoril figy a vinice už rozkvitli; dcéra, nevidíš? nevšimla si si Moje Znamenie na nebi?1 počúvaj a píš:

pokolenie, posielal som a stále vám posielam Svojich anjelov,2 aby zhromaždili Mojich vyvolených zo štyroch vetrov, od jedného konca neba k druhému, aby stáli pripravení, pretože Ženích čoskoro vykročí z neba a bude s vami; váš dnešný svet sa rýchlo opotrebuje; posielam vám Svojich anjelov, aby zhromaždili Mojich vyvolených, Môj ľud, aby obnovili Moju Cirkev; nevšimli ste si? nepochopili ste? stále ešte nevnímate Moje Znamenie?

dnes Môj Svätý Duch uchvacuje jedného z dvoch, obklopí ho Svojím planúcim Ohňom a pošle ho, aby bol svedkom Najvyššieho; Môj Svätý Duch jedného vyzdvihne, zatiaľ čo druhého ponecháva v prachu uprostred prachu; jeden je vzatý, jeden ponechaný; Môj Svätý Duch ako vietor veje, kadiaľ sa Mu zapáči; počuješ jeho zvuk, ale nemôžeš povedať, odkiaľ prichádza alebo kam ide;

Môj Svätý Duch sa zjavuje za vašich dní ako Ženích, aby vám dvoril, zviedol vás a oženil sa s vami; Môj Svätý Duch je vložený ako drahocenný uholný kameň do vášho srdca, aby bol základným kameňom vašej viery, vašej nádeje, vašej lásky a vašej horlivosti pre Mňa, vášho Boha Môj Svätý Duch vanie vo vašej dobe na vás tým, aj oným spôsobom; Jeho Dych je ako prúd tečúci všetkými smermi a všade, kam dorazí tento prúd, ovocné stromy vyženú lístie, ktoré nikdy nevädne, ale je liečivé a každý, kto z neho je, je uzdravený;

áno, Môj Svätý Duch je životodarný prameň, vnútorná Sila Môjho Kráľovstva, ktorá vzbudzuje učeníkov Múdrosti; Môj Svätý Duch buduje, obnovuje a skrášľuje, ale Podvodník ničí a ubíja na smrť všetko, čo je sväté; ako to, že nedokážete vnímať oslnivé Svetlo Môjho Svätého Ducha? Môj Svätý Duch dnes svieti na nebi ako Svetlo siedmich dní v jednom; je toto Znamenie Syna človeka objavujúce sa na nebi3 pre vás nepostačujúce? ako pastier zhromažďuje svoje stádo, Môj Svätý Duch zhromažďuje a zachraňuje rozptýlené stádo;

odhaľujem vám veci skryté a neznáme; pokolenie, v priaznivom čase ti odhaľujem tieto veci; či sa obrátiš doprava alebo doľava, uvidíš žiarivé Znamenie Môjho Svätého Ducha na nebi a tvoje uši budú počuť:

"Ja Som to!4 Ja Som je s tebou v srdci; Ja Som je tu, aby budoval tvoje nádeje, tvoju silu a tvoju lásku; Moje dieťa, 'koumi'! zdvihni sa teraz, ty, ktorý si už dávno zahynul; zdvihni sa, teraz, Moje dieťa, a zaujmi svoje miesto; - tu je palica pastiera, povediem tvoju dušu, aby prijala poučenie; vyjdi teraz a hľadaj zvyšok Mojich zablúdených oviec; neunavuj sa na ceste, Moje dieťa, a keby sa tak stalo, ponesiem ťa na Svojich Ramenách; dnes Ja Sám zhromaždím Svoje ovce ...."

ach, pokolenie, ako si mohlo žiadať viac znamení, viac než Znamenie Syna človeka, ktoré vám dávam dnes? skutočne, aký je to človek, ktorý nechápe Moje úmysly? hovorím Pravdu, no vy napriek tomu neveríte, že som to Ja, kto hovorí; ako to, že nemôžete porozumieť Môjmu Hlasu?

už ste sa niekedy pýtali sami seba, ako boli narovnané chodníky tých, ktorí žijú v prachu? pýtali ste sa sami seba, kto otvoril ústa nemých a dal reč Múdrosti nevedomým? a kto poučil chudobných v duchu, úbožiakov, ako ich nazývate? nepočuli ste, že Môj Svätý Duch je skutočne Darcom Života? nepochopili ste, ako Môj Svätý Duch bočí v prítomnosti pyšného srdca, ale vo Svojej dôvernosti sa zjavuje pokorným?

Môj Svätý Duch je vám dnes daný ako Veľké Znamenie na nebi,5 odlesk Môjho Návratu; pokiaľ vaše zmýšľanie zostane pozemské, nebudete schopní chápať veci, ktoré sú v nebi; nečítali ste: "ukáže sa nad nimi Jahve a Jeho šíp sa mihne ako blesk";6 "vidíte, ako Jahve prichádza v ohni? aby utíšil Svoj hnev ohňom, Svoje hrozby v plameňoch ohňa?"7 diela Môjho Otca sa uskutočňujú;

počúvajte a chápte: povedal som, že prídem zhromaždiť národy všetkých jazykov; mnohí z vás sa pýtajú: "kedy sa to stane a čo bude znamením Tvojho príchodu?" varoval som vás vopred, že keď budete vidieť katastrofálnu ohavnosť, o ktorej hovoril prorok Daniel, usadenú na Svätom Mieste; to znamená, keď zbadáte Nepriateľa8 zaujať svoje miesto tam, kde on nepatrí, to znamená v Mojej Svätyni, v Mojom Príbytku;9 keď uvidíte tohto Rebela tvrdiť, že je oveľa väčší než všetko, čomu ľudia hovoria 'boh', o toľko väčší než všetko, čo je uctievané, že sa usadzuje na trón v Mojej Svätyni10 a tvrdí, že je Bohom, vedzte, že toto bolo predzvesťou znamenia, daného pred Znamením Syna človeka, ktoré sa teraz objavuje na nebi, aby vás zachránil;

zdvihnite svoje hlavy a hľadajte na nebi Moju nebeskú Mannu; stojte vzpriamený, držte hlavy hore, pretože vaše oslobodenie sa blíži; ako to, že toľkí z vás nemôžu spozorovať Môjho Svätého Ducha? hlbiny a zem sa otriasajú pri Mojej návšteve, tak už nevravte, že spravodlivosť sa nekoná a že Archa Zmluvy11 je ďaleko; Archa Zmluvy je práve nad vami na oblohe, aby ste svedčili o Mojej Sláve;

ak jete z Mojej Manny, budete oživení: budete znovu zrodení; preto nehľadajte iné znamenia; nepočuli ste, že je to Duch, ktorý dáva život? ak niektorí medzi vami neveria, je to preto, že ste nejedli túto Mannu; áno, Môj Svätý Duch vám mohol dať jasné chápanie Mojich tajomstievtáto nebeská strava je pokrm chudobných a nekupuje sa za peniaze;12

posväcujte sa a očisťujte sa, aby ste vstúpili do Mojej Záhrady, ktorá je Mojím Kráľovstvom, dávam vám dnes Znamenie Svojho Svätého Ducha na nebi, to napĺňa celý svet a všetky veci robí novými, Jeho sila siaha od jedného konca zeme po druhý, a napriek tomu mnohí z vás vzdorujú Môjmu Milosrdenstvu a odvážia sa hovoriť: "kde sú tie znamenia od Boha? nie je tu nijaké znamenie Syna človeka objavujúce sa na nebi, aby nám dokázalo, že Zvrchovanosť je pri našich bránach;" a vy striehnete na Mojich pomazaných Duchom, pretože oni vás otravujú a odporujú vášmu spôsobu myslenia! áno, už len pohľad na nich zaťažuje vášho ducha, ach .... a koreň vášho chápania sa rozpadá ....

vravím vám: pomazaní Mojím Svätým Duchom sa vám môžu zdať krehkí, ale sú dobre zakorenení vo Mne; sotva vyrástli, ale sú naštepení na Mňa; a ako nezakaleným zrkadlom pohybujem nimi, aby všade osvecovali Mojím Slovom a kdekoľvek sú oni, tam Ja Som; a oni budú naďalej osvecovať Mojimi Slovami vás všetkých, aby vás viedli do Môjho Kráľovstva; naďalej vám budú odhaľovať Moju Moc, aj keď s nimi budete jednať hrubo, budú pokorne znášať urážky a ohovárania, aby vás zachránili; neotvoria ústa, aby vám protirečili pred zrakom všetkých národov, ale budú ako anjeli, ktorých nohy prinášajú dobré správy; naďalej budú osvecovať Mojím Slovom ako nezakalené zrkadlo, ohlasovať Spásu a zvestovať Pokoj a Lásku a hoci mnohí budú nimi pohŕdať a odmietať ich, oni budú znášať svoje utrpenie dôstojne; pozdvihnite oči k nebu a rozpoznajte Moje Znamenie;

prichádzam obnoviť Svoj Dom; prichádzam obnoviť vás, pokolenie; odhaľujem Svoju Svätú Tvár vám všetkým, aby som vás zachránil; ó poďte! vám, ktorí stále váhate, vravím: od počiatku som k vám nikdy nehovoril nejasne, a to po celú dobu, kedy sa dejú tieto veci;

Ja som bol vždy prítomný

a ty, dcéra, zachovávaj sa bez poškvrny, aby Moje Svetlo dosiahlo až do končín zeme hlásaj s presnosťou všetko, čo ti Môj Duch dáva; Ja ťa budem povzbudzovať, Moja dcéra a Moja Vlastná;

tvoj Ženích je s tebou


1 narážka na Mat 24,30
2 Anjelov tu znamená poslov. Vyvolených, poslaných Bohom do sveta, nesúcich Jeho Slovo.
5 narážka na Mat 24,30
8 Antikrista; dnes je mnoho antikristov, pretože majú ako svojho vodcu ducha Vzbury, ktorý sa zahniezdil v najvnútornejšej časti ich duše, tam, kde by mal prebývať Boh
9 tým príbytkom je duša
10 Narážka na Dan 11,31 a 8,11 a 12,11 a Mat 24,15 Ako už som hovorila predtým, Ježiš nám vraví, že tie znamenia už sú tu: mnoho antikristov, avšak proroctvo o zrušeni Večnej Obety sa stane konkrétnym: až sa Odpadlíctvo a vzbura stanú všeobecnými, potom sa verejne objaví onen Antikrist, ktorý už je medzi nami. – „Áno, Vassula!“(Poznámka redaktora: Ježiš odpovedal Vassule, súhlasiac s tým, čo ona vysvetlila písomne.)
11 Heb 9,4 - Archa Zmluvy obsahovala nádobu. V tejto nádobe bola uchovávaná manna, ktorá padala z neba, aby živila Mojžiša a Židov, keď prechádzali púšťou. - Ježiš robí narážku na túto mannu, keď hovorí o Svojom Svätom Duchu ako Nebeskej Manne.
12 Bohatí v duchu nemôžu prijať Božie Kráľovstvo. Narážka na blahoslavenstvo: Blahoslavení chudobní v duchu, ich je kráľovstvo nebeské.Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved