SK » Posolstvá » Ďalšie prijaté posolstvá »

Ďalšie prijaté posolstvá

31. máj 2003Úchvatné Tajomstvo
30. október 2003Pracujte v harmónii v Mojom Mene
15. december 2003Ten, kto žije vo Svetle, sa stáva súčasťou Svetla
5. február 2004Dal som ti lekcie byzantskej spirituality
2. marec 2004Čo je kľúčom k poznaniu?
9. apríl 2004Moja teológia je postavená na Pravde a božskej Láske
12. apríl 2004Ja so vysadil túto Vinicu a nazval som ju: Pravý Život v Bohu.
20. august 2004Svitanie príde z Východu
22. marec 2005Snaž sa Ma potešiť, to je to, čo si želám
23. september 2005Čítajú Písma nevidiacimi očami
3. január 2006Poveril som ťa, aby si hovorila v Mojom Mene
5. január 2006Bol som a stále som tvoj Učiteľ
6. januárNiesť Môj Kríž je požehnanie
13. februárMoje Srdce bolo dojaté tvojou, tak zbedačenou dušou
28. februárMoje Slová, ktoré dávam, sú odrazom Písma
24. apríl 2006Ten, ktorý ti spieva hymny, nie je nikto iný ako Ten, ktorý stvoril všetky veci
31. máj 2006Zvrhnem každú opozíciu Svojou Láskou a Milosrdenstvom
13. november 2006Modlitba pokánia a vyslobodenia
8. február 2007Každý, kto žije vo Mne, je časťou Mojej Cirkvi
7. január 2008Posolstvo Panny Márie
15. február 2008Moja Prítomnosť je ustavične s vami
19. jún 2008Ja som im dal život, aby osvedčovali Moje Zmŕtvychvstanie
5. október 2008Svedčite o Mojej Sláve skrze vaše skutky lásky
27. august 2009Vediam vás, aby ste ozdobili Moju Cirkev
28. november 2009Naliehavá modlitba k 24. výročiu TLIG
14. december 2009Jahve je blízko, prichádza rýchlo
1. marec 2010Dobročinnosť je svätá, je to symbol Môjho obrazu
17. jún 2010Uschopni nás vidieť naše hriechy na vlastné oči
22. jún 2010Pravý Život v Bohu je Moje Posolstvo
14. apríl 2011Som to Ja, kto rozpútava vetry a morské búrky
27. apríl 2011Mám pod kontrolou každú situáciu
29. apríl 2011Odhalil som ti stav Svojej Cirkvi
5. máj 2011Povedz Môjmu ľudu a pripomeň im ...
9. máj 2011Moje Srdce narieka ako smutné tóny flauty
16. máj 2011Moja Spravodlivosť je provokovaná a vyzývaná
18. máj 2011Nepreklínaj svojho Kráľa! Neprovokuj Jeho Spravodlivosť
24. jún 2011Tebe a tejto generácii dávam bohaté učenie o Duchu Svätom
8. december 2011Duša, ktorá odovzdala svoju vôľu do Božej Vôle, sa neznepokojuje
27. december 2011Dôveruj Mi, stoj pevne a vlož svoju nádej do Mňa. Nie si sama
3. február 2012Budem čistiť túto zem plameňom a utrpením
22. máj 2012Som Brána Nádeje
11. január 2013Cesta, ktorú som pred tebou rozvinul, nemá chybu
21. február 2013Ja som po tvojom boku, odhodlaný ťa chrániť, podporovať
15. máj 2013Svojej Cirkvi darujem novú nádheru
18. máj 2013Zabudli ste, že od Otca pochádza oboje, milosrdenstvo, ale aj hnev?
17. september 2013Aj naďalej budem vylievať vodu z Prameňa Života
23. september 2013Rozširovanie Môjho Posolstva týmto spôsobom Ma tiež oslavuje
5. november 2013Povedz im, že sú radosťou Môjho Srdca
6. december 2013Všetko je noc pre tých, ktorí nechcú vidieť
11. december 2013Vládnem s Majestátom a Autoritou, neodbytne a s Milosrdenstvom
14. január 2014Si dedičkou týchto Posolstiev
17. február 2014Keď hovoríš Moje Slová, hovor beze strachu
8. apríl 2014Ukážem Svoju Slávu skrze Dom Východu
27. apríl 2014Toto Posolstvo, ktoré sa stane širším ako oceán, je darom Múdrosti
29. júl 2014Na každom námestí bude plač
4. august 2014Tento Hymnus Lásky daný vám všetkým, povedie každého k pokániu
9. september 2014Moja Láska bola zjavená na samom Počiatku
17. november 2014Chcem, aby Ma poznali ako svojho Boha a Otca
25. november 2014Môj Duch ako Slnko dopadne na mnohé duše
8. december 2014Toto je moje posledné varovanie
4. február 2015Toto je doba, v ktorej vaša nerozvážna generácia potrebuje potravu zhora
10. apríl 2015Veľký Piatok
2. jún 2015Čoskoro sa prejaví Božia priazeň
22. jún 2015Každé Moje slovo som vryl do tvojho srdca
10. august 2015Pán chce, aby sme boli Jeho blízki priatelia
28. november 2015Žiadal som, aby sa táto generácia kajala
30. november 2015Som známy ako Učiteľ ľudstva
13. december 2015Prišiel som k tebe, aby som vyjadril Svoje túžby, ktoré mám pre Svoju Cirkev
3. február 2016Každý dobrý a veľkodušný skutok lásky má cenu v Mojich Očiach
12. február 2016Zjednotím Dom Východu s Domom Západu
12. február 2016Požehnaná je duša, ktorá prišla, aby Ma milovala
13. február 2016Ten deň a hodina patrí Mne, vášmu Bohu
30. máj 2016Ľud, ktorý Ma nepoznal, priviedol som k tomu, aby Ma poznal a miloval
1. júl 2016Spievaj svetu Môj Hymnus Lásky!
8. júl 2016Moje Slovo hovorí, že Moje Mystické Telo je Jedno!
3. august 2016 Láska ku Mne ťa privedie k neustálej modlitbe
5. september 2016Tých, ktorých milujem, formujem, keď im posielam skúšky
4. november 2016Ja som Stvoriteľ všetkých vecí
28. november 2016Kráľ kráľov, odetý do Veleby, Pán všetkých mocností
9. máj 2017Ja Som vždy blízko teba na tvojich misiách
30. máj 2017Povedal som, že budem sprievodcom a radcom
26. júl 2017Mojou túžbou je priviesť každého k obráteniu a k spáse!
31. august 2017Môj Vznešený Plán
18. september 2017Môj Duch Rady ťa povedie
24. september 2017Ja žijem v tichu tvojho srdca
25. september 2017Človek, ktorý sa spolieha na Mňa a Môj Zákon, bude pod Mojou ochranou
29. november 2017Ukazujem bohatstvo a nádheru Môjho Kráľovstva a Slávu Môjho Majestátu
11. december 2017Šťastný človek, ktorý rozjíma Moje Slová a otvára svoje srdce, aby Ma prijal
16. január 2018Ja som tvoj Duchovný Vodca a Radca
27. apríl 2018Moja Láska bude zjavená v melódii, veršoch a čnosti
31. máj 2018Zostupujem v tvojich časoch, aby som zapálil túto generáciu
18. jún 2018Zradná generácia! Vypudila si Nás zo svojho života
21. august 2018Môj Hlas počujú aj tí najhrubší ľudia
7. september 2018Stvoril som Novú Pieseň, ktorá sa rozoznie na strunách Lásky
10. december 2018Ja som Kľúčom k Raju
14. december 2018Dnes zhliadam smutne na Svoju Cirkev
29. december 2018Ja, Jahve, tvoj Otec, budem naďalej hovoriť skrze teba
31. január 2019Deň Môjho Návratu je bližšie než si myslíte
10. apríl 2019Dni súženia sú pred vami
16. máj 2019Dom nášho Pána by sa mal stretnúť a byť jedným!
16. august 2019Každý, kto odsudzuje Vikára Mojej Cirkvi, nemôže byť Mojím učeníkom
30. september 2019Ja Som Brána do Neba
11. november 2019Toto sú posledné dni vašej éry
13. marec 2020Pane, zmiluj sa nado mnou, hriešnym!
12. apríl 2020Vaše srdcia môžu byť zlomené, ale aj Moje
12. jún 2020Moje Kráľovské Žezlo Cnosti
9. júl 2020 Môj Nový Chválospev Lásky
19. október 2020 Utešovateľ tvojho ducha Ja Som
3. november 2020 Za Mojím Závojom je Moje Božstvo
2. december 2020 Nikdy ťa nepripravím o Svoju Prítomnosť
11. január 2021 Udelím hojne Svojich Požehnaní všetkým, ktorí Ma hľadajú
27. január 2021 Ja som Kristus, ktorý je Láska
6. február 2021 Budúcnosť je Moja, iba Moja
11. február 2021 Miluj Pravdu a hľadaj ju v jednoduchosti srdca
18. február 2021 Ja ťa privediem Domov!
17. máj 2021 Toto je Moja Spravodlivosť, ktorá sa vykonáva
10. január 2022 Som váš jemný Ochranca, ktorý vás podporuje
2. marec 2022 Človek, ktorý nájde Mňa, nájde Život
16. apríl 2022 Objímte Môj Kríž, ktorý je jedno so Mnou
31. máj 2022 Naša Prítomnosť je Život
30. november 2022 Toto je Moje Posvätné Písmo pre ľudstvo!
2. január 2023 Klaňajte sa Stvoriteľovi neba a země
15. január 2023 Múdrosť je prístupná každému cnostnému srdcumaranata
 

 
Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev

 


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved