SK » Posolstvá»


Žiadal som, aby sa táto generácia kajala

28. november 2015

30. výročie TLIG!

dcéra, pokoj; počúvaj: pokoj s tebou; šír pokoj tam, kde žiadny pokoj nie je, lásku tam, kde je nenávisť, jednotu tam, kde je rozdelenie – počas všetkých týchto rokov, vo Svojej nevýslovnej Láske, som volal, vyzýval celé ľudstvo, aby sa modlilo, konalo pokánie, viedlo nábožný život; prišiel som im prehovoriť v ich srdciach; neprišiel som s hrozbami, ale s Láskou, volal som každé stvorenie a vyjadroval som vašimi výrazmi Moju túžbu všetkých vás zachrániť pred vašimi ohavnými plánmi, generácia; znovu som ti odhalil Moju Svätú Tvár, aby svietila v tvojej absolútnej temnote, aby si Ma kontemplovala a pri kontemplovaní Mňa by sa odraz Môjho Božstva a všetka Moja Sláva odzrkadlila na tebe; potom svetlo v tebe by jemne osvietilo vás všetkých;

vtedy som sa obával, že iba málo ľudí prijme Moje Slovo a mal som pravdu; Moje Slovo, ktoré presahuje každé Svetlo a Poznanie; generácia, duchovné Poznanie otvorí vašu myseľ, aby ste pochopili Písma a Moje výroky; ale koľkí zlyhali? a koľkí sa pokúsia zdiskreditovať Moje Posolstvá? títo ľudia vidia len veci, ktoré sú vnímateľné pre oko; ale ich vnímanie Božského je im vzdialené ... je to, ako hovoria Písma: "Neduchovný človek neprijíma nič z Božieho Ducha: on to vidí všetko ako nezmysel; je to nad jeho chápanie, pretože to možno pochopiť len prostredníctvom Ducha; na druhej strane, duchovný človek je schopný posúdiť hodnotu všetkého a jeho vlastná hodnota nemá byť posudzovaná druhými ľuďmi;"1 keď títo ľudia zomrú a budú sa chcieť vydať na cestu Života, neuvidia Ma; ich hriechy a priestupky ich odsúdia; stretnú ich anjeli strachu a ich mäso odumrie z ich kostí;

potrebujem modlitby z vašich sŕdc; žiadal som, aby táto generácia konala pokánie; neustále plodenie zla prinesie mnohým národom iba skazu a privedie ich do vojny a do Priepasti; mnohé vyhoria a mnohé mestá, ako aj národy postihnú nešťastia, jedna pohroma za druhou, jedno nešťastie za druhým, ach! generácia, nezahrávajte sa so svojimi životmi! prestaň sa búriť proti Môjmu Slovu!

opakujem: očistite si mysle a srdcia pokáním, pokáním s prúdom sĺz; ale zvrátení ľudia, tí, ktorí chodia po krivoľakých chodníkoch, budú musieť čeliť tomu, čo zasiali; -

teraz, Vassula, oslavuj Moju Lásku, oslavuj Mňa, svojho Boha, pretože som vybudoval nové svätyne založené na láske, znovu som postavil tie ruiny;2 v Písmach je napísané: keďže ste boli privedení späť k pravému životu v Kristovi, musíte hľadať veci, ktoré sú v nebi, kde Kristus sedí po pravici Boha, preto vo svojich myšlienkach sa zaoberajte nebeskými vecami, nie pozemskými vecami, veď ste zomreli, a váš život je teraz s Kristom ukrytý v Bohu; ale keď sa zjaví Kristus – a On je váš život – aj vy sa zjavíte v celej svojej sláve s Ním;3

vybral som si ťa, posvätil som ťa Svojím svätým olejom, aby si žila sväto a aby si niesla Moje Slová, aby si ich dávala všetkým; a vo Svojej Vernosti som ti dovolil opierať sa o Mňa, čerpať zo Mňa a dovolil som ti kráčať v Mojich Nádvoriach a učiť sa od Múdrosti; tak buď dnes šťastná! Môj taký slabý, neuveriteľne slabý nástroj, neporozumela si? nepochopila si, ako som bláznivo zamilovaný do takej slabosti? ako Ma to teší? tvoja slabosť sa zmocnila Mojej Moci a Môjho Milosrdenstva!

Pane, Ty, ktorý si mojím Tvorcom a moje uši boli otvorené, aby počuli toto zjavenie od Teba, a to bez akýchkoľvek zásluh! a tak ochotne si investoval do mňa toľko času, vzdávam Ti vďaku a chválu, a teraz, po všetkých týchto rokoch, svet horší ako predtým, chradne, a zem je poškvrnená viac, než kedykoľvek, spustošená hriechom, a my čakáme, aby nás pozdvihla Tvoja Ruka, tak ako dlho budeme musieť ešte čakať na Tvoj návrat?

Ja som pri vašich dverách, tak blízko; čoskoro mnohé národy budú naplnené Poznaním Mojej Slávy, budem stáť ako strážnik na Mojej Strážnej Veži, ako zástava, a tí, čo majú pyšnú povahu, Ma neuvidia, ale tí, v ktorých srdciach som spočinul, Ma uvidia; všetci budú ohromení a pyšné srdcia budú rozptýlené ako vystrašené šelmy;

mnohé národy vyjdú navnivoč; Moja Vassula, obetuj Mi svoj čas a svojou ničotou urob radosť Môjmu Srdcu, pretože teraz nechám dopadnúť na ľudstvo viac Mojej Spravodlivosti; a budú sa zvíjať v popole; modli sa a odpusti svojim utláčateľom, zmenši Môj prudký hnev pre ich nedôverčivosť; Láska príde vo svojej dokonalosti v každom, kto sa rozhodne nasledovať Môj Zákon a nebude sa báť v Súdny Deň; všetky tieto Posolstvá som napísal tvojou rukou, aby toto svedectvo mohlo priviesť bližšie ku Mne tých, ktorí si ho prečítali; svedectvo, ktoré vás privádza k večnému životu; svedectvo, aby ste žili Pravý život vo Mne, vašom Bohu;

Ja, Ježiš Kristus, vám pripomínam, že nakoniec Víťazstvo bude Moje; dcéra, pokoj, Láska ťa miluje! ic


2 Kristus myslí na tie duše, ktoré boli stratené, ale našli Ježiša v Jeho TLIG Posolstvách a ktorým dal život pre ich kajúcnosť, ktorá zmenila ich život.Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved