SK » Posolstvá»


Ja som Kristus, ktorý je Láska

27. január 2021

ach Vassula! poď a pripoj sa ku Mne, nevšimla si si, ako Moja Láska k tebe prúdi z Môjho Srdca? rovnako ako milujem teba, milujem aj všetkých ostatných; áno,1 dovolil som ti vidieť vo Mne, ako krvácam bolesťou a zármutkom pre toto umierajúce pokolenie; mnohí ležia v čiernote biedy, v úzkosti a temnote, bezmocní a bez nádeje, namiesto toho, aby obrátili svoj pohľad smerom hore ku Mne, aby získali úľavu a nádej a naplnili svoje srdce radosťou; niektorí sa stále hrajú na drzých a ignorujú zvuk trpkosti svojho Stvoriteľa ....

dnes svet zbiera to, čo zasiali, ich úroda je bieda, ale mnohí z nich si ani neuvedomujú, prečo sa cítia takí nešťastní a prázdni, neuvedomujú si, že sa stali otrokmi a súčasťou tohto materialistického sveta; ako nemám pociťovať smútok? zjavil som Svoju Svätú Tvár zo Súcitu prostredníctvom týchto Posolstiev, ale aj inými spôsobmi, aby som zažiaril na toto pokolenie a prebudil ho; dal som znamenia a predzvesti v každom národe, a predsa napriek všetkým týmto znameniam mnohí majú stále svetského ducha a mnohí iní majú letargického ducha; nie sú ani horúci, ani studení, želám si, aby boli jedno alebo druhé; ale keďže nie sú ani jedno, ale len vlažní, stali sa otrokmi tohto umierajúceho sveta;

Moja Cirkev, ktorú bolo potrebné skonsolidovať, je stále rozdelená a pastieri sú nezmierení, hluchí k Mojim výzvam na jednotu a na zjednotenie veľkonočných dátumov, lebo mnohí z nich uprednostňujú literu Zákona pred srdcom Zákona; môžem byť spokojný s týmito pastiermi, ktorí sa stávajú prekážkou jednoty?

Moja láska k vám všetkým sa zjavila, keď som prišiel na svet, aby ste skrze Mňa, ktorý som Život, mohli žiť; tak čo som mohol urobiť viac, než som urobil? Vassula, vieš, ako krváca Moje Srdce, keď vidí Moje deti tak žalostne roztrúsené?

Ja som Kristus, ktorý je Láska;

Ja som Slovo a Život a každý, kto žije vo Mne a Ja v ňom, má život; nikdy som vás neopustil; keď som sa vrátil k Otcovi, dodržal som Svoj Prísľub, že vás nikdy neopustím ako siroty, ale pošlem vám Parakléta, Ducha Pravdy, ktorý bude Mojím Svedkom; povedal som tiež, že budem vždy s vami, budem žiť medzi vami a zostanem s vami až do konca;2 koľko ľudí vo svojej krátkozrakosti vie, že Ja, ktorý som Vznešená Sláva, som medzi vami a vždy som bol s vami?3 a predsa sú mnohí uväznení, lebo trávia svoj život v sebeckých vášňach a nie sú schopní chápať, vo svojom egocentrickom živote; priateľskí len k svetu, keď si takto vybrali tento pominuteľný svet, vzdialili sa odo Mňa; vzdialili sa od Pravdy a Večného Života! dnešný svet viac než kedykoľvek predtým je v moci Zlého, ovládaný ním;

ukáž silu Svojho Ramena a strhni každú ničivú ruku, premôž Svojho Nepriateľa, si známy tým, že si zvrhol kráľov a kráľovstvá, keď títo, ktorí sú anjelmi temnoty, Ti prekážali na ceste; nech Tvoje Milosrdenstvo zosiela na nás požehnanie, na našu biedu! lebo okrem tých, ktorí Ťa ignorujú a nenávidia a ktorí rozsievajú len semená zla, sú aj dobrí ľudia; príď a poteš sa s tými, ktorí Ťa milujú do roztrhania, odpočiň si v nich;

to urobím!4 lebo pre Mňa nie je nič nemožné; zhora pozorujem a sledujem, koľko duší sa zdržiava jedla a pitia, ustavične Mi prinášajú obety a konajú pokánie kvôli tým, ktorí Ma nemilujú, kvôli tým, ktorí Ma nikdy nevzývajú, tieto dobré duše odpykávajú hriechy sveta; spoliehajú sa na Mňa a všetko, čo robia, robia s láskou na Moju Slávu; zriekli sa sveta a stali sa Mojimi Vlastnými; toto jediné premieňa púšte na úrodné pôdy a na svieže pramene; mnohé z ich modlitieb sú vyslyšané a Ja sa radujem, keď ich počúvam, lebo Mi dôverujú, a Ja im zasa dávam Milosť, aby sa stali neochvejnými, takže ich žiaden príval, keď príde, nebude môcť zmiesť; vzývajú Moje Meno, aby zachránili tých, čo Ma nepoznajú, obetujú Mi neprestajné modlitby a Ja, ktorý som Nežný, počúvam ich úpenlivé prosby a plním ich;

Vassula, chápeš? teraz si opäť zdravá ...5 tak ako som vyliečil teba, takým istým spôsobom vyliečim aj mnohých iných; kedysi si žila v temnote a mrákave, ale vidíš? vidíš, ako ľahko som ti odpustil? odpustenie je uzdravenie duše; zdokonaľujem tvoju lásku krok za krokom, a pretože si ku Mne prišla dobrovoľne, keď príde Súdny deň, nemáš sa báť postaviť sa Mi tvárou v tvár;

toto je Koniec Časov, keď sa zdá, že prevláda temnota, ale buďte si istí, že čoskoro, aj keď dnešný svet leží v moci Zlého, buďte pokojní a vedzte, že Môj Návrat sa blíži, pretože Triumf Mojej Matky a Môj je bližšie, než si myslíte; pred týmto Triumfom by však svet mal prejsť odčinením svojich zločinov a pokáním, zločinov, ktoré by mohli spôsobiť, že sa zem bude triasť a chvieť, zatiaľ čo hviezdy budú strácať svoj lesk od stĺpov dymu, pohlcujúcich jej obyvateľov v horiacom ohni; lebo oni6 rozptýlili Moje ovce kvôli ich rozdeleniu, neochotní skloniť sa v pokore a láske, aby sa zjednotili; Môj Dom sa vo svojom rozdelení dostal do záhuby; nech uplynie rok alebo dva a uvidíte ...

v týchto posledných rokoch, Vassula, som poskytol dostatok dôkazov, ktoré svedčia o tom, že som Autorom Pravého Života v Bohu, pretože toto je Poklad, ktorý som si vyhradil pre tento Koniec Časov, keď sa svet bude ku Mne obracať chladne, toto je Bohatstvo Môjho Slova, ktoré sa hojne vylieva z hlbín Môjho Svätého Srdca a očisťuje tento svet od hriechu;

ale ako to bolo kedysi, tak je to aj dnes: máte svojich falošných prorokov, ktorí sa medzi vami rozmohli a vyvolávajú medzi vami zmätok a šíria medzi vami svoje klamstvá; pamätáte sa na Moje podobenstvo o kúkoli? keď nepriateľ prišiel v noci na pšeničné pole, aby zasial medzi pšenicu kúkoľ? nuž, blíži sa čas, keď bude spolu s pšenicou pozbieraný aj kúkoľ v čase žatvy; vtedy pošlem Svojich anjelov, aby oddelili pšenicu od kúkoľa a kúkoľ nechali spáliť, ale pšenica bude pozbieraná a bezpečne prenesená do Môjho Domu;

si prenasledovaná a nepochopená?7 dieťa! v minulosti som ti povedal, že je to preto, lebo na tebe spočíva Môj Duch: preto si privilegovaná; toľkokrát som ti to dokázal tým, že som sa na tebe zjavil; keď Ma ľudia videli na tebe, volali na teba: ‘naozaj, Boh sa skrýva v tebe!‘ takže tí, čo ťa súdia falošne a nespravodlivo, sa mýlia; či som nepovedal, že nikto by nemal súdiť ľudí zvonku, lebo nikto z vás nie je schopný čítať alebo skúmať srdce človeka tak, ako som to schopný Ja? preto som učil Svojich učeníkov, aby nikdy nesúdili iných;

súdiť patrí Bohu, nie človeku;

dcéra, dovoľ Mi, aby som ti pripomenul, že keďže si vštepená do Mňa, neublíži ti nijaká búrka, ktorá ti príde do cesty, ani nijaké hadie uštipnutie,8 lebo si vštepená do Pravého Viniča, Viniča, ktorý ťa živí a posilňuje; Môj Otec ťa z času na čas rád orezáva, aby si prinášala ešte viac ovocia, preto zostaň vo Mne, zostaň v Mojej Láske a nikto ti neublíži; Ja som vás a mnohých iných sprevádzal po správnej Ceste, Ceste Cností; pros Ma, generácia, aby som otvoril Brány Cností, aby ste nakoniec všetci mohli vstúpiť do svojho Domu; tieto Cnosti postupne privedú vašu dušu k dokonalosti;

vo vašich dňoch formujem nových Apoštolov, aby ochraňovali Moju Nevestu9 a formujem ich s prorockým duchom, ktorí10 Ma budú ospevovať pred národmi, budú kráčať v Mojom Zákone, vychovaní Mnou s láskavosťou, s poznaním presahujúcim ich chápanie, budú karhať arogantných, ktorí odmietajú Moje varovania a Moje Výzvy k Jednote, budú učiť disciplíne ľahkomyseľných a privádzať späť tých, ktorí zblúdili; Ja ich budem ochraňovať Svojou Rukou, napĺňať ich ústa Svojimi Slovami a budem sa na nich usmievať, spokojný s ich prácou; väčšina z nich je pre svet nevýznamná, ale veľká predo Mnou a Mojimi Anjelmi; mnohí z nich sú prenasledovaní, obťažovaní a vysmievaní, vylučovaní z vnútra Mojej Cirkvi a znevažovaní Mojimi vlastnými kňazmi, opľúvaní slepými vodcami, ale čím viac sa im dostáva jedovatých slín do tváre, tým viac ich budem vyvyšovať;

ako dlho budú ešte Kostoly11 zatvorené a neschopné podávať Tvojmu stádu Chlieb a Víno Nesmrteľnosti? a kedy budú normálne fungovať?

až kým Môj Otec nezakričí: 'dosť! dosť!' v ten deň budú ľudia kričať: 'hľa, toto je čin nášho Boha, v ktorého úľavu a spásu sme dúfali', a krik pyšných bude utlmený ... už nikdy nepovstane; a tak ako v minulosti, keď Môj Otec hovoril s Mojžišom, Áronom a Samuelom v oblačnom stĺpe, bude počuť Hlas Môjho Otca v každom spravodlivom srdci a ukáže im, že On je Bohom odpustenia, ktorý zotrie všetky vaše viny, Bohom, ktorý vás miluje a stará sa o vás, On ukáže Svoju spásonosnú moc, a to až do najvzdialenejších končín zeme; dokiaľ ten deň nepríde, radujte sa, pokiaľ ste v neustálej modlitbe; živte sa Mojím božským Chlebom a Vínom a Ja vás privediem Domov;

vkladám svoju nádej do Tvojho Mena, ktoré je také plné láskavosti a nehy, a prosím Ťa, aby som mohla zostať v Dome Jahveho, môjho Otca, aby som rástla ako olivovník na Jeho Nádvoriach a prinášala ovocie, kým rastiem;

Moja úbohá nevesta, Ja nikomu neodopriem Svoju láskavosť, a keďže tvoja duša túži po Mne, tvojom Bohu, zostaneš na Mojich Nádvoriach; vložil som ti do úst tento Hymnus Lásky, hymnus chvály Mňa, tvojho Boha, aby som požehnal Svoj ľud na celom svete a pripomenul im, že Ja som ich Skala, ich Spasiteľ a ich Nádej; upni teda svoju myseľ na Mňa, uchvátená kontempláciou Mňa, svojho Boha, a nikdy Ma nespúšťaj zo svojich očí;


1 V tej chvíli mi Kristus dal pocítiť Svoju Lásku. Nikto, ani ja, nebude schopný pochopiť veľkosť Kristovej Lásky, tá presahuje všetko, lebo v tej chvíli som pocítila, že Kristova Láska je prekypujúca a žiadne slová, nech sa človek akokoľvek snaží definovať a opísať veľkosť Jeho Lásky, vždy mu budú chýbať!
2 v tomto úryvku má Kristus na mysli Svoju Prítomnosť vo Svätej Eucharistii
3 vo Svätej Eucharistii
4 Pán tu má na mysli, že ukáže Silu Svojho Ramena a zvíťazí nad Nepriateľom
5 Po tom, ako ma Pán navštívil v roku 1985, keď som vtedy ignorovala Boha. Ježiš musel prísť sám a oživiť moju dušu a uzdraviť ma
6 slovo "oni" podľa mňa znamená "Jeho pastieri"
7 gréckymi pravoslávnymi kňazmi
8 chápala som to ako symbolické, ako poškodené zlým spôsobom človekom
9 Kristus myslí Svoju Cirkev
10 noví apoštoli
11 viaceré grécko-pravoslávne kostoly, ale aj iné...Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved