"Posolstvo Panny Márie pre Vassulu. Ako máme reagovať?"

14. marec 2008

Predslov editora:

Nedávno nám Vassula odovzdala posolstvo od Panny Márie (7. januára 2008) Vassula a páter John Abberton urobili niekoľko komentárov k posolstvu, ktoré pomôžu čitateľom pri rozjímaní o nedávnom posolstve. Vassula nám pripomína, že podobné veci sme už čítali v existujúcich Posolstvách 'Pravého Života v Bohu'. Pripomína nám tiež, že nevieme, kedy sa takéto proroctvá naplnia; môže to trvať aj desať rokov alebo viac, to nevieme. Páter Abberton nám vo svojom nasledujúcom článku pripomína, že by sme mali konať teraz a snažiť sa žiť podľa Posolstiev. Brať proroctvo vážne znamená, že by sme mali odpovedať teraz, aby sme žili pravý život v našom Pánovi, a nie čakať.

Páter John Abberton

V prvom rade je dôležité povedať, že jedinou novinkou v tomto posolstve je konštatovanie, že sme bližšie k udalostiam, ktoré už boli predpovedané. Posolstvá TLIG obsahujú prvky, ktoré sú apokalyptické, a niektoré pasáže sú dramatické. Ako príklad si pozrite posolstvo z 28. apríla 1995, kde Ježiš zrejme hovorí o tom, čo Biblia nazýva "Deň Pánov":

Zjavím sa na bielom koni ako bojovník spravodlivosti a vynesiem rozsudok za všetkých Svojich svätých, apoštolov a prorokov proti drakovi, šelme, falošnému prorokovi alias druhej šelme a trom nečistým duchom a každého z nich zasiahnem Svojím mečom.

Hovorí aj o stúpencoch Šelmy, z ktorých niektorí zrejme prenikli do Cirkvi. Hovorí:

"Každého z nich vyhubím a spálim v ohni a Môj Dych pohltí ostatných ako oheň ..."

Čo je to tento "oheň"? Náš Pán hovorí o Svojom Dychu ako o "ohni". V tomto posolstve má slovo "Dych" veľké "D", a tak to má byť, pretože Duch Svätý je Boží Dych. Duch Svätý je "Oheň", ktorý prichádza z Neba.

Vassula nám poradila, že keď čítame takéto pasáže, mali by sme hľadať duchovný význam. Nemali by sme vždy myslieť na nejaké fyzické, geografické udalosti, ale na duchovné zmeny, ktoré prinesú Nové Turíce každému z nás, a na to, ako bude jasné odhalenie Pravdy ("Meč") pôsobiť ako súd, najmä na tých, ktorí odmietli Evanjelium. Toto všetko je predpovedané vo Svätom Písme v Starom aj Novom zákone.

Samozrejme, keď čítame toto posolstvo od Panny Márie, musíme pripustiť, že prichádzajúci trest (ak o ňom hovoríme) bude naozaj zahŕňať skutočné, fyzické udalosti. Jazyk nesporne poukazuje na geografické a historické udalosti:

"Zem vyvrhne zo svojho vnútra ohnivé rieky".

Podobné obrazy sa nachádzajú v posolstvách, ktoré dostal don Gobbi z Mariánskeho kňazského hnutia (MKH sa spomína na začiatku posolstiev TLIG). Najmä jedno posolstvo z 15. septembra 1993, v ktorom sa hovorí o príchode ohňa a hovorí, že veľká časť ľudstva bude zničená. V tom istom posolstve, hoci nie menovite, sa spomínajú zjavenia a posolstvo z Akity. Podobné obrazy sa nachádzajú v časti posolstva z Garabandalu (tiež sa spomína v posolstvách TLIG aj v knihe MKH).

K tejto téme by sa dalo povedať viac, ale naozaj potrebujeme vedieť, ako máme reagovať.

Zostaňme pri duchovnom význame, pretože to je najdôležitejšia interpretácia takýchto posolstiev.

Na začiatku je posolstvo náročné. Sme postavení pred zrkadlo a požiadaní, aby sme sa pozreli na seba. Sme skutočne nasledovníkmi Krista? Naozaj prijímame posolstvá "Pravého Života v Bohu"? Žijeme v nebezpečných časoch. Naši nepriatelia nemusia byť vždy viditeľní, ale sú skutoční. Berieme tento boj vážne? Prví kresťania trpeli a mnohí radšej išli na smrť, ako by mali zaprieť Krista. Prinášali mnohé obety, ktoré niekedy viedli k tej najvyššej. Žijeme pohodlný život? Aké obety prinášame? Ak sa vrátime k fatimskému posolstvu (1917), uvidíme, že Panna Mária nás žiada, aby sme "žili dobrý život", a to znamená priniesť všetky obety, ktorým musíme v dôsledku toho čeliť. Inými slovami, prvé obety, ktoré prinášame, sú tie, ktoré nám prichádzajú, keď sa snažíme žiť kresťanský život podľa nášho povolania, postavenia v živote (napr. ženatý alebo vydatá) a geografickej polohy. V mnohých prípadoch budú tieto obety stačiť. Len si spomeňte na kresťanov v Pakistane!

Pre mnohých na bohatom Západe je potrebné viac, ale „viac“ neznamená vždy „veľké“. Nikdy by sme nemali dovoliť, aby uplynul deň bez nejakej obety. Môžeme ponúknuť niekoľko malých obiet. Nesmieme sa snažiť robiť viac, ako od nás žiada Boh, ani predpokladať, že sa od nás požaduje, aby sme prinášali obety nad naše sily. Musíme sa vyhýbať duchovnej pýche. Takisto nám nie je dané povolenie poškodzovať si zdravie. Nemalo by byť potrebné zostavovať zoznam druhov obiet, ktoré môžeme dobrovoľne priniesť. Pre každého z nás to nevyžaduje veľa úsilia, aby sa rozhodol, čo môže urobiť. Hlavný význam však spočíva v prijatí obetí, ktoré nasledujú po našom záväzku k pravému životu v Bohu, či už ide o viac a lepšiu modlitbu, službu chudobným, svedectvo alebo skutočné utrpenie v spojení s Kristom. Trpezlivé prijímanie prenasledovania je súčasťou toho všetkého.

Zároveň sa od nás nežiada, aby sme boli neustále zachmúrení. Svätá Terézia z Avily sa modlila: "Bože, osloboď nás od smutných svätých". Nehovorí sa nám, aby sme sa vzdali všetkých príjemných činností. V týchto časoch často potrebujeme uvoľnenie a určitá zábava nie je zlá, ale musíme dbať na to, aby sme všetko robili s Pánom. Môžeme byť pozvaní niekam ísť alebo robiť niečo, o čom vieme, že nemôžeme robiť v Jeho spoločnosti; musíme to odmietnuť. Toto je príklad druhu obety, ktorý musíme priniesť, ak máme zostať verní svojmu záväzku. Pán od nás nežiada, aby sme boli smutní, a nežiada od nás všetkých, aby sme žili ako pustovníci. Ak ste pustovník, potom musíte žiť ako pustovník, ale ani od pustovníkov sa nežiada, aby boli smutní. Všetky naše činnosti vykonávame v Jeho prítomnosti, či už o tom vieme alebo nie. Od nás ako čitateľov TLIG sa žiada, aby sme žili: "My, Nás". Z toho vyplýva, že nehrešíme a VŠETKO, čo robíme, myslíme a hovoríme, ponúkame v jednote s dvoma Srdcami. Ježiš je s nami, či už sme v Kostole alebo v kine. Keďže On ide s nami, mali by sme si uvedomovať, čo On chce, a na základe toho sa rozhodovať, čo máme vidieť alebo nevidieť, robiť alebo nerobiť. Musíme si dávať pozor na neplodné aktivity a mrhanie drahocenným časom. To neznamená, že by sme mali byť príliš úzkostliví, pokiaľ ide o naše voľnočasové aktivity, ale zachovávať správnu rovnováhu v našom každodennom živote.

Jedna z najnáročnejších vecí v posolstve Panny Márie sa nachádza na konci. Žiada Vassulu (a nás), aby sme boli "viac sústredení, keď sa modlíme". Opäť narážame na potrebu obety. Jedným z veľkých tajomstiev duchovného života je sústredenie. Mohli by sme to opísať takto: všetko, čo robíme, sa môže stať modlitbou. Nemusíme s tým zápasiť a namáhať sa, ale stačí povedať: "Pane, obetujem ti toto, atď." a potom sa čo najlepšie sústrediť na to, čo robíme. Napríklad v prípade benediktínskeho mnícha je jeho práca v záhrade alebo v továrni na sviečky (alebo čokoľvek iné) dôležitá a môže byť obetovaná Bohu. Aby to bola dobrá obeta - dobrá modlitba - musí venovať pozornosť tomu, čo robí. Dobrá modlitba nás môže naučiť, ako sa sústrediť a uvedomovať si Boha v rôznych časoch dňa. Modlitbu, ktorá je neustále rozptýlená, a modlitbu, pri ktorej myslíme dopredu, napríklad na to, čo budeme robiť ďalej, je potrebné zmeniť. Rozptýleniu sa nevyhneme, ale môžeme sa spamätať a získať späť svoju koncentráciu. Je to úsilie, ktoré sa počíta spolu s úmyslom našich sŕdc.

Slovo "Immolation" môže spôsobiť určité problémy. Čo znamená? Jedna z definícií znie: "usmrtiť ohňom". To z neho robí dobré slovo pre nás, pretože sú časti nás a veci týkajúce sa nás, ktoré musia zomrieť. Rozmaznané, egoistické ja musí byť uzdravené a recept na to je: "zomri sám sebe". To znamená povedať tejto časti seba samého "Nie!". Znamená to disciplínu a znamená to - obetu. Súčasťou tohto procesu uzdravenia je pôst. Ďalšia vec, ktorá sa týka "Immolation" je, že má v sebe niečo z významu "obety". Čo ponúkam Bohu? Ak dovolím ohňu Ducha Svätého, aby ma očistil, to, čo je vo mne už duchovne mŕtve, môže byť konečne zničené a odstránené. To, čo potom môžem ponúknuť Bohu, som ja sám očistený ohňom (obetovaný). Božia láska môže vo mne horieť a zabíjať hriech a nedokonalosti. Nie je to práca na jeden deň alebo rok, ale dôležité je mať tento úmysel. V konečnom dôsledku je to Božie dielo a ja pri tom spolupracujem. Ja som obetovaný tiež skrze obetu poslušnosti. Poslušnosť môže byť skutočnou obetou; popretím pýchy a voľbou pokory (v niektorých prípadoch dokonca poníženia). "Kto sa poníži, bude povýšený".

Ako som povedal na začiatku, nie je tu nič nové. Azda nám nie je známa výzva "zničiť" všetko, čo sme my, aby sme mohli prijať "všetko, čo je" Kristus? V podstate čítame tú istú výzvu k svätosti, ktorú už máme v posolstvách. Žime podľa posolstiev a budeme v jednote s Bohom. Čo viac potrebujeme vedieť?

 
Spiritualita
Modlitby
Príhovory
Listy
Eseje
Zázraky
Úvahy o posolstvách
    "Pravý kresťan"
    "Tí, ktorí nebudú piť z Mojich Rán, uvädnú a uschnú"
    "Chceš sa kvôli Mne naučiť modlitbu Ruženca?"
    "Posolstvo Panny Márie pre Vassulu. Ako máme reagovať?"
Modlitebné skupiny
Púte a stretnutia
Proroctvá

 
 
Modlitby
Modlitby vybraté z Posolstiev

Príhovory
Vybraté príhovory Vassuly a ďalších významných osobností (zoradené chronologicky)

Listy
Tu nájdete Vassuline listy na rôzne témy.

Eseje
Eseje a ďalšie príspevky od rôznych autorov na rozličné témy

Zázraky
Nový projekt z novembra roku 2006. Tu nájdete zaznamenané zázraky nejako spojené s Vassulou a TLIG

Úvahy o posolstvách
Meditácie úvahy a komentáre na vybraté posolstvá

Modlitebné skupiny
TLIG modlitebné skupiny a asociácie

Púte a stretnutia
Nadchádzajúce a predchádzajúce púte a stretnutia Pravého Života v Bohu

Proroctvá
Články a podnety vzťahujúce sa k proroctvám

 


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved