SK » Posolstvá»


Počuj, Dom Východu ... z tvojej zeme vyrastie ratolesť nádeje

28. apríl 1995

Vassula, dovoľ Mi zaspievať ti, Moja priateľka, hymnus, ktorý mám v Srdci! píš:

ó, Môj ľud, Moji priatelia, Moja rodina, váš Pán príde a spočinie vo vašom srdci; budete obnovení v Mojej Prítomnosti, pretože som rozhodnutý obklopiť vás všetkých piesňami vyslobodenia; som rozhodnutý zhromaždiť všetkých ľudí zeme a poučiť ich; Moja Nová Pieseň je napísaná k pocte Môjho Mena

nepočuli ste, že Mojím úmyslom je: Spása ľudstva? Môj Plán vytrvá navždy a zámery Môjho Srdca od vekov do vekov;

počuj, Dom Východu! neostávaj hluchý k Mojim volaniam! očakával si Moju Zvrchovanosť, milovaný Dom Východu, až zostúpi z najvyššieho neba zachrániť ťa, a Ja ti dnes hovorím: ráno čo ráno budeš prospievať na svojom tróne, pretože hľaď, z tvojej zeme vyrastie Ratolesť nádeje, Výhonok spravodlivosti a dokonalého pokoja a obyvatelia tohto Domu rozšíria pokoj .... dcéra Môjho Východného Domu, hlásaj to s radostným krikom, choď a hlásaj Moje Slová, hovor:

"Pán prichádza zo Svojho svätého príbytku,
  aby potešil Svoj ľud a upevnil Svoju Cirkev;"

dnes spočívajú Moje Oči na mužovi s dobrým znamením a jemu bude daná koruna; je to ten, ktorý vyráža z Východného brehu, ktorý Ma oslávi .... a Moji anjeli zostúpia s kráľovskými insígniami v rukách a oblečú ho pre trón ako vládcu

ach Vassula! tancuj a krič radosťou, pretože tento deň je veľmi blízko; už pre to pracujem tu a teraz, aby som vám pripravil tento slávnostný deň,1 aby všetky minulé nešťastia vystriedala radosť;

Dom Tradície, nepočul si? ešte si nepochopil, že z tvojho Domu budem trikrát oslávený? nepočul si, že som tvojej Ratolesti udelil požehnania nebies? tak ako si kedysi bol kliatbou medzi toľkými národmi, tak ťa chcem pozdvihnúť, aby si sa stal hojivým balzamom pre Môj Dom na Západe a požehnaním národov Východný Dom! víťazná Ratolesť už vyháňa, aby pozdvihla Môj Dom do jedného;

Moje pery sa chvejú pohnutím a Moje Srdce spieva pomazanému .... a priepasť reve od zlosti pri zvuku jeho krokov, pretože Môj Dom bude jeden; Západný Dom a Východný Dom budú žiť ako jeden, pretože Moje Meno bude ich putom a odeje ich dokonalým pokojom, bezúhonnosťou a láskou; Moje Nové Meno bude kráľovskou insígniou medzi týmito dvoma Domami .... to sa stane čoskoro a vo vašej dobe, preto nehovorte, "Pán si zasa dáva na čas";

povedal som vám, že som sa rozhodol z Lásky k vám urýchliť Svoj Plán; mám v úmysle spolu so Svojou Armádou pošliapať Svojho Nepriateľa2 a dve Šelmy3 rýchlejšie, než sa predpokladalo!

poďte a vedzte: vodcami skazy sú v skutočnosti traja diabolskí duchovia4 tvoriaci trojuholník, každý v jednom rohu, ktorí vedú celý svet do ich nečistého sveta; opití krvou svätých a všetkých tých, čo svedčia o Mojom Božstve nevidíte to? aby dokončili svoje dielo skazy a korunovali ho úspechom, budú musieť odstrániť Petrov Stolec a toho, kto na ňom sedí; ich cieľom je zničiť Moju Cirkev .... ale nebojte sa, sľúbil som, že "brány podsvetia Ju nikdy nepremôžu"5

áno, to sa práve deje; vodcovia skazy, trblietajúci sa hodnosťami svojej učenosti, sú nečistí a ich zápach pokryl už celý svet; to sú tí, o ktorých Písma hovoria: oni sú schopní spôsobiť zázraky6  a zvádzať svojimi schopnosťami desať veží sveta a z nich všetky národy zeme; všetci prepadajú ich čaru ... akonáhle bude ich armáda kompletná, pozdvihnú svoje insígnie7 a spoločne so silami troch nečistých duchov, ktoré sa dajú dohromady, aby viedli vojnu proti Mojej Večnej Obeti, čo Písma nazývajú:

"vojna Veľkého Dňa Všemohúceho Boha ..."8

v skutočnosti táto hodina veľkej neprávosti a veľkej tiesne na vás už prišla, ale Ja ich premôžem, pretože som Pán pánov a Kráľ kráľov; a nebo spolu so všetkými svätými, apoštolmi a prorokmi bude oslavovať ich pád;9

objavím sa na bielom koni ako bojovník spravodlivosti10 a vynesiem súd pred všetkými Svojimi svätými, apoštolmi a prorokmi11 proti drakovi,12 Šelme, falošnému prorokovi, čiže druhej Šelme a trom nečistým duchom13 a Svojím mečom udriem každého z nich,14 a veže, ktoré oni stavali, sa zrútia - to znamená, všetci nasledovníci dvoch Šeliem pod menom Učenci! ako ostré tŕne oni teraz vnikli do Môjho Tela, ale Ja vytiahnem každého z nich a spálim ich v ohni15 a Môj Dych strávi zvyšok z nich ako oheň ....

pretože nič nemôže byť skryté Mojim Očiam, vravím vám, že Šelma a jej podobní ustanovili nad každým národom svojho vládcu, jedného zo svojich, ktorí vládnu dokonca aj nad každým steblom trávy; - som s vami, aby som vás učil chápať; píš: už druhá Šelma, slúžiaca tej prvej, ukazuje svoju nesmiernu moc tým, že neustále sťahuje hviezdy16 z neba a nechá ich padať na zem ako figy; počúvajte a chápte: jej moc17 bude siahať "až k nebeským vojskám a vrhne vojská a hviezdy na zem a pošliape ich nohami; dokonca bude vyzývať moc Kniežaťa tejto armády; a zruší Večnú Obetu a rozvráti základy Jeho svätyne;"18

to sú tí, ktorí kedysi boli a teraz už viac nie sú; to sú tí, ktorí prestali existovať, armády neba a hviezdy boli kedysi Moji Vlastní, ale rozhodli sa odísť odo Mňa a stali sa spojencami Šelmy; "oni všetci sú jednej mysle v tom, že svoju silu a moc poskytnú Šelme";19 predávajú Ma každý deň a znesväcujú Ma v Mojej Večnej Obete, v Požehnanej Sviatosti Mojej Božskej Lásky; vidíš? vidíš, aký veľký neporiadok nastáva?

preto teraz nech tvoj hlas prejde po celej zemi a Moje Posolstvá do končín sveta; prijmi Môj Pokoj, aby si pracovala s pokojom; zvelebuj Ma, že som dal nový život tvojej duši ....

Sláva buď Bohu; 
ďakujem Ti, 
z celého svojho srdca Ti ďakujem. 
Bola som oživená 
a Ty si mi dal srdce z mäsa, 
moje telo znova rozkvitlo.

Keď si ma vyvolil, 
pozdvihol si ma,
aby som sa tešila Tvojej priazni
a dovolil si mi žiť v Tvojom Dome 
po všetky dni svojho života.

Požehnaný buď Boh,
ktorý mi dovoľuje radovať sa každú hodinu 
z Jeho sladkosti, Jeho nehy a Jeho milosti.
  Slovo Boha je Život. 
Nauč môj jazyk hlásať Tvoju dobrotu 
a velebiť Tvoje Sväté Meno, na veky vekov. 
Amen.

poď, žehnám ti; budem ťa ďalej živiť a starať sa o teba;


1 Ježiš mieni jednotu
2 Satan
7 zároveň som tiež počula slovo 'prápor'
12 Satanom
13 diabolskými duchmi - Zj 16,13
16 cnostné duše
17 moc ŠelmyChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved