Jedinečnosť spirituality Pravého Života v Bohu

otec Tony Sullivan
október 2004

Ani najmocnejšie spirituality ako sv. Augustína, sv. Jána z Kríža, sv. Terézie z Avily, sv. Klementa Alexandrijskeho, sv. Gregora Nazijánskeho, atď., nie sú tak zrozumiteľné ako spiritualita TLIG a obsahujú len časť tém, ktoré zahŕňa Pravý Život v Bohu.

Všetci vyššie uvedení duchovní pisatelia boli buď kňazmi, alebo rehoľníkmi, ktorí sa vyučili teológii a Písmu, boli tiež súčasťou Cirkevnej institúcie a pravidelne prijímali Sviatosti. Vassula nebola tridsať rokov súčasťou Cirkvi a neprijímala teda ani jednu z Cirkevných Sviatostí. Nemala ani žiadne poznanie alebo formáciu vo veciach teológie a v Písme. Napriek tomu je spiritualita TLIG naplnená Svätým Písmom a neobsahuje žiadny omyl v náuke, ako v publikácii vydanej nakladateľstvom Trinitas uviedol otec Edward O'Connor, keď sa ho dotkol Duch Svätý. Otec Edward O'Connor štyridsať rokov vyučoval dogmatickú teológiu na Univerzite Notre Dame v USA.

Spiritualita TLIG, to nie sú Vassuline meditácie, alebo nejaké jej intelektuálne úvahy. Sú jej dávané slová a porozumenie priamo od Boha, čo sa nazýva "vnútorné vízie", ako stojí v posolstve z 28. novembra 1989: "Vlejem do teba poznanie a schopnosť rozlišovania ..." Význam slova "vliať" znamená, že prichádzajú priamo od Boha a nie z Vassulinej mysle. Vassula je Boží nástroj, skrze ktorý k nám Boh dnes prehovára. Posolstvá nám neustále hovoria, že neobsahujú nič nové, ale sú pripomienkou jedného Zjavenia daného skrze Písmo Sväté a Svätú Tradíciu, ako stojí v posolstve z 30. júla 1999: "Sú vám dané pre lepšie vysvetlenie Zjavenia, ktoré vám bolo dané."

Jedným z charakteristických rysov TLIG je, že zahŕňa jednotlivú vnútornú reč Boha Otca, Boha Syna a Ducha Svätého. Nepoznám žiadnu inú spiritualitu, ktorá by mala takúto vnútornú víziu Najsvätejšej Trojice a zachovávala Trojjedinú prirodzenosť Najsvätejšej Trojice tak, ako je povedané v posolstve z 19. októbra 1998: "Sami sme ohraničili Svoje územie, v Našej jednej Podstate a jednej Moci a jednom Poznaní sme jeden Boh, áno, s jednou Vôľou a jednou Vládou." a ešte raz v posolstve Ódy Najsvätejšej Trojice, február - apríl 2003: "Sme jedna Podstata, jedna Moc, jedno Poznanie a ak sme Jediný Boh, hovoríme a dávame poznanie tým istým spôsobom a rovnakými výrazmi. Toto ohromné poznanie naplnené láskou sa prenáša na teba."

TLIG ďalej obsahuje stovky naučení od Boha o Panne Márii. Obsahuje všetky najrôznejšie tituly Panny Márie, ako: Nová Eva, Žena zo Zjavenia, Kráľovná Neba, Matka Božia, Nepoškvrnené Srdce. TLIG tiež obsahuje aspoň stovku posolstiev daných vnútornou víziou Pannou Máriou, kde nám hovorí, tak ako na svadbe v Káne: urobte všetko, čo vám Ježiš povie. TLIG nám tiež hovorí, aká dôležitá je Panna Mária v Jeho Božskom Pláne, ako stojí v posolstve z 3. apríla 1996: "Vystačím si Sám, ako viete, ale realizácia Môjho Vykupiteľského plánu sa začala skrze Panenské Srdce Máriino a opäť skrze toto Sväté Srdce dokončím Svoj Plán Spasenia." Znova opakujem, neviem o žiadnej inej spiritualite, ktorá by obsahovala tak zrozumiteľné poučenie o Panne Márii.

TLIG obsahuje všetky charakteristické vlastnosti biblického proroctva. Tieto charakteristiky biblických prorokov, ako ich naznačil Dr. Scott Hahn, ktorý vyučuje na katolíckej univerzite v Stubenville v USA, sú:

  1. Súd - požehnanie i prekliatie
  2. Zvyšok - ktorý obnoví Božiu Cirkev
  3. Obnovenie - Boh znovu vybuduje Svoju Cirkev
  4. Nový Exodus - vyjdenie z hriechu
  5. Príchod Mesiáša - ktorý obnoví a zjednotí Svoju Cirkev a národ
  6. Deň Pána - koniec jednej epochy, nie koniec sveta.

TLIG zahŕňa detailne a zrozumiteľne tieto charakteristiky biblických proroctiev.

Jedinečnosť spirituality TLIG je veľkou témou, na ktorú bude v budúcnosti napísaných veľa kníh. Tento článok je len okúšaním jedinečnosti toho, že nám Boh dnes dáva tento veľký dar NÁDEJE. Ako žiadna iná, ktorú poznám, sa táto spiritualita dotýka ľudí po celom svete, ľudí iných vierovyznaní, aj bez vyznania.

 
spiritualita
Modlitby
Príhovory
Listy
Eseje
    Najsvätejšia Eucharistia
    Sme súdení podľa lásky
    TLIG - Evidentne židovský
    Jedinečnosť spirituality Pravého Života v Bohu
Zázraky
Úvahy o posolstvách
Modlitebné skupiny
Púte a stretnutia
Proroctvá

 
 
Modlitby
Modlitby vybraté z Posolstiev

Príhovory
Vybraté príhovory Vassuly a ďalších významných osobností (zoradené chronologicky)

Listy
Tu nájdete Vassuline listy na rôzne témy.

Eseje
Eseje a ďalšie príspevky od rôznych autorov na rozličné témy

Zázraky
Nový projekt z novembra roku 2006. Tu nájdete zaznamenané zázraky nejako spojené s Vassulou a TLIG

Úvahy o posolstvách
Meditácie úvahy a komentáre na vybraté posolstvá

Modlitebné skupiny
TLIG modlitebné skupiny a asociácie

Púte a stretnutia
Nadchádzajúce a predchádzajúce púte a stretnutia Pravého Života v Bohu

Proroctvá
Články a podnety vzťahujúce sa k proroctvám

 


Úvod spiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved