Najsvätejšia Eucharistia

Úvaha Vassuly Ryden

"Mojej Eucharistii je dávaná čím ďalej menšia dôležitosť." (16. októbra 2000)

Podieľať sa na Eucharistickom dare znamená byť pripojený ku Kristovmu Telu, ktoré sa zrodilo z Panny, rovnako ako k Cirkvi, ktorá je tiež Kristovým Telom. Je známe, že keď prijímame Eucharistiu hodne a s vierou, prepožičiava nám božstvo. Veríme, že máme účasť na večnom živote, ak neprijímame nehodne a ku svojmu zatrateniu.

Kristus sa nám dáva vo Svätom Prijímaní, daruje nám Svoje vlastné Telo a Kosti. To nám istotne podáva za pokrm. A tak nás skrze Prijímanie zjednocuje so Sebou Samým. Náš Pán nás zbožšťuje, lebo sme k nemu privtelení: telo z Jeho Tela, kosť z Jeho Kostí.

Prijímanie je vzkriesenie k večnému životu. A tým, ktorí majú večný život, Pán hovorí, že ich vzkriesi v posledný deň. Ježiš, Syn Boží, celkom jasne vyhlasuje, že jednota, ktorú s Ním máme vo Svätom Prijímaní je ako jednota a život, ktorý On zdieľa so Svojím Otcom. Ako je On Svojou prirodzenosťou zjednotený so Svojím Otcom, tak aj my, keď jeme Jeho Telo a pijeme Jeho Krv, sme skrze milosť zjednotení s Ním a žijeme v Ňom.

Pán povedal: "Ja som Chlieb, ktorý zostupuje z neba." Nehovorí "ktorý zostúpil z neba", pretože to by znamenalo, že zostúpil len raz. Čo teda hovorí? Hovorí "ktorý zostupuje z neba", čo znamená, že stále a bez prestania zostupuje k tým, ktorí sú toho hodní, že sa stále ponúka každú hodinu, dokonca aj teraz.

Mali by ste vidieť, pohľadom svojho ducha, že táto maličká Hostia, tak pokorná, je zbožštená nebom a že je skutočným Bohom, Chlieb a Nápoj nesmrteľného života. To Duch Svätý premieňa chlieb v Pánovo Telo a víno v Krv nášho Pána a tak ich celé zbožšťuje.

Takto štedro sa nám Pán dáva, aby nás posvätil a pripravil na večný život, zahaľuje nás žiarou nesmrteľnosti a vzbudzuje v nás vrelú túžbu Ho adorovať. Kristus je prítomný v daroch Eucharistie aj v ich prijímaní, v oboch týchto podstatách, božskej a ľudskej. Preto tí, ktorí často prijímajú, sú požehnaní, pretože sú každodenne sýtení Kristom. Neviditeľný Boh sa stáva viditeľným, nedosiahnuteľný Boh sa stáva dosiahnuteľným.

V posolstve TLIG náš Pán hovorí o Eucharistii toto:

"Aby som zachránil všetky pokorné krajiny, ktoré Ma prijímajú, a dal im život a nesmrteľnosť, stal som sa Chlebom a dal vám Sám Seba. A skrze toto Communio posväcujem všetkých, ktorí Ma prijímajú, zbožšťujem ich, aby sa stali telom Môjho Tela, kosťami Mojich Kostí. Tým, že jete Mňa, ktorý som Božský, sa vy a Ja stávame jediným telom duchovne zjednoteným. Stávame sa príbuznými, lebo ja vás môžem premeniť v účastníkov božstva. Skrze Svoje Božstvo zbožšťujem človeka." (16. októbra 2000)

Náš Pán Ježiš nás všetkých žiada, aby sme pristúpili a adorovali Ho v Najsvätejšej Sviatosti. Keď poviete: "Nemám čas." alebo "Je to naozaj potrebné?", je to ako by ste povedali svojmu najlepšiemu priateľovi "Nemám vôbec čas ťa navštíviť." Vášho priateľa sa to dotkne a ešte viac ho urazí, keď poviete: "Naozaj ťa musím navštevovať?" Vášmu priateľovi to nielen ublíži, ale začne si myslieť, že už vôbec nestojíte o to, aby ste sa stretli. Tak je to aj s Pánom.

Tí prví, ktorí v Písme na kolenách adorovali Ježiša, boli pastieri a tri mudrci. Priputovali zo svojej vzdialenej domoviny, aby sa Kristovi poklonili.

Keď sa v Getsemanskej záhrade v agónii modlil k Otcovi, potreboval spoločnosť svojich učeníkov a požiadal ich, aby s ním bdeli a modlili sa. Ale ako viete, spánok ich premohol a Ježiš sa posťažoval Petrovi slovami: "To ste so mnou nemohli bdieť ani jedinú hodinu?"

Náš Pán hovorí, že dnešný svet žije ako by nebolo Boha a odpad sa rozšíril viac ako kedykoľvek predtým, pretože sa nevenuje žiadna pozornosť Božiemu zákonu a prikázaniam. Svet odmieta vzdať Bohu slávu a namiesto toho oslavuje sám seba a hrá si na Boha. Ľudia venujú všetok svoj čas pozemským pôžitkom namiesto toho, aby boli s Bohom a prijímali Jeho lásku. Žijeme v dobe, keď sa dobro premenilo v zlo. Žijeme v časoch, keď svet dosiahol ľadového chladu v láske k Bohu, celkom sa oddáva bezbožníctvu a materializmus obracia všetko materiálne v bohov.

Ježiš naozaj trvalo prebýva vo Svätostánku. Hovoríš, že miluješ Ježiša? Potom teda dokáž svoju lásku tým, že v čase adorácie navštíviš Najsvätejšiu Sviatosť. Preukáž Mu svoju lásku svojou prítomnosťou, aj keď nehovoríš nič a zostaneš v tichosti. Ježiš uvíta všetko, ocení tvoju prítomnosť a na odplatu si ťa pritiahne na Svoje Sväté Srdce, do Svojho sladkého objatia a naučí ťa dôverne Ho milovať.

"Tešte Ma, žite Moje Posolstvá a zmeňte svoje životy Šťastný človek, ktorý premýšľa o tom, čo mu dnes ponúkam, a skúma svoje srdce i svoju dušu, pretože ho pozdvihnem. Šťastní sú Moji kňazi, biskupi a kardináli, ktorí ku Mne prichádzajú ako colník, priznávajúci svoju vinu, pretože v týchto srdciach Moje Slovo zakorení a prekvitne. Snímem závoj z ich očí, aby videli a svojim srdcom pochopili, že potrebujem len Lásku, Lásku a Adoráciu ... všetko, o čo žiadam, milovaní, je láska vo svätosti. Stále hľadám vaše srdce ... Láska čaká, poďte a adorujte Ma ..." (1. júna 1989)

 
Špiritualita
Modlitby
Príhovory
Listy
Eseje
    Najsvätejšia Eucharistia
    Sme súdení podľa lásky
    TLIG - Evidentne židovský
    Jedinečnosť špirituality Pravého Života v Bohu
Zázraky
Úvahy o posolstvách
Modlitebné skupiny
Púte a stretnutia
Proroctvá

 
 
Modlitby
Modlitby vybraté z Posolstiev

Príhovory
Vybraté príhovory Vassuly a ďalších významných osobností (zoradené chronologicky)

Listy
Tu nájdete Vassuline listy na rôzne témy.

Eseje
Eseje a ďalšie príspevky od rôznych autorov na rozličné témy

Zázraky
Nový projekt z novembra roku 2006. Tu nájdete zaznamenané zázraky nejako spojené s Vassulou a TLIG

Úvahy o posolstvách
Meditácie úvahy a komentáre na vybraté posolstvá

Modlitebné skupiny
TLIG modlitebné skupiny a asociácie

Púte a stretnutia
Nadchádzajúce a predchádzajúce púte a stretnutia Pravého Života v Bohu

Proroctvá
Články a podnety vzťahujúce sa k proroctvám

 


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved