Jedinečný príspevok
k medzináboženskému dialógu:
Vassulina návšteva v Dháke

23. februára 2009, po príhovore Vassuly o Posolstve 'Pravého Života v Bohu' na medzináboženskom stretnutí v Dháke, Bangladéši, jej bola budhistickou komunitou udelená Zlatá medaila za propagáciu mieru a medzináboženskej harmónie.

Bouddha Kristi Prachar Sangha

Vassula ocenená Zlatou medailou a cenou za jej úsilie o medzináboženskú harmóniu a mierové spolužitie
Vassula ocenená Zlatou medailou a cenou za jej úsilie o "medzináboženskú harmóniu a mierové spolužitie."

Po šesťtýždňovej misii v USA a Južnej Amerike a potom, čo sme mali len šesť dní na oddych v Aténach, sme, Vassula a ja, odišli do Dháky v Bangladéši. Prezident bangladéšskeho Budha Kristi Prachar Sangha, najctihodnejší Suddhananda Mahathero, pozval Vassulu, aby sa spoluúčastnila seminára pre "Medzináboženskú harmóniu a mierové súžitie", ktorý sa konal v budhistickom kláštore Dharmarajika v Dháke.

Vassula, uvedená ako "Božský Posol Boží", Pravého Života v Bohu, bola tentokrát požiadaná, aby sa stala kľúčovým hovorcom na tomto seminári. V minulosti už mala niekoľko príležitostí tu a tam prehovoriť na rôznych medzináboženských stretnutiach. Je zrejmé, že náš Pán nevolá k Pravému Životu v Ňom iba kresťanov, ale volá celé Svoje stvorenie k životu v pokoji. Na to ju Pán pripravil v jej poslaní, aby bola medzi ľuďmi každej rasy a každého vyznania a medzi tými, ktorí nezdieľajú našu vieru. Jej znalosť jazykov je výhodou pre takéto stretnutia a nie je to náhoda, že ju Boh vybavil touto znalosťou jazykov ku Svojej sláve. Vassulina znalosť arabčiny jej umožnila prečítať modlitbu, ktorá vzdáva slávu a chválu Bohu, z Koránu, čo bolo ocenené našimi moslimskými bratmi na jednom z jej stretnutí, kde ich bolo veľa prítomných. Tiež s nimi zdieľala Blahoslavenstvá z Písma Svätého (Mt 5,1-12a), ktoré učil Ježiš a niektoré posolstvá, ktoré boli publikom najvrúcnejšie privítané. Stalo sa, že sa tohto stretnutia zúčastnili budhistickí mnísi. Potom Vassulu pozvali, aby sa stretla s ich ctihodným predstaveným. Bolo to tiež dielo nášho Pána.

Medzináboženský dialóg

Vieme, že otec Bernard Ardura z Ríma, sekretár Pontifikálnej rady kultúry, sa veľmi zasadil o prácu na medzináboženskom dialógu. V jednom zo svojich vyhlásení povedal, že: "Medzináboženský dialóg je najlepšou cestou, ako spoznať druhého"; snažiť sa porozumieť mu a "vydať mu svedectvo o našej viere" a pozvanie pre všetkých ľudí dobrej vôle "predpokladá", ako hovorí otec Bernard Ardura, "že si hlbšie osvoja zmysel ľudskej bytosti a ľudského bratstva v rešpektovaní 'sacralite de la vie'; uznať solidaritu všetkých ľudských bytostí so stvoreným svetom, s ostatnými ľudskými bytosťami a s Bohom," Vassulin dialóg je tiež založený na tomto porozumení.

Ako sme sa blížili k chrámu, siroty, ktoré na nás čakali v rade po oboch stranách cesty až k chrámu začali tlieskať. Ctihodný Suddhananda bol uprostred a čakal na Vassulu a keď ju uvidel, šiel jej v ústrety a objal ju. Vassula sa chytila jeho paže, a tak šli spolu ako starí a dôvernými priateľia. Ich dôvernosť a priateľstvo sa ma veľmi dotkli. Vassula bola privítaná kyticou kvetov, rovnako ako my všetci ostatní.

Dr Tony Mansour a pán Paul Lauer, ktorý je z Motive Entertainment v Los Angeles, prišli ten istý deň a hrdinsky sa zúčastnili tohto seminára, aj keď boli po viac ako 22 hodinovej ceste a museli čeliť časovému rozdielu. Tiež s nami boli manželia Gay zo Švajčiarska a pán Albert Muller z Anglicka. V neposlednom rade bol s nami po celý čas pán Duleep Gunesekere, ktorý bol veľkou pomocou pre nás všetkých.

Nejctihodnejší Suddhananda Mahathero s Vassulou a hosťami
Nejctihodnejší Suddhananda Mahathero s Vassulou a hosťami

Pretože ľudia sa zmiešali dohromady s budhistickými mníchmi, seminár začal všeobecným predstavovaním. Účastníkmi boli: Najctihodnejší Dr T Dhammaratana, konzultant pre UNESCO a viceprezident WFB vo Francúzsku; advokát Mir Nawaz Khan MARWI z Pakistanu, čestný predseda Ázijskej konferencie pre náboženstvo a mier; pán Dilip Barum, čestný minister priemyslu bangladéšskej vlády, ktorý začal seminár, a hlavný hosť: Dr Md Afsarul Ameen, čestný poslanec ministerstva lodnej dopravy bangladéšskej vlády.

Medzi zvlášť pozvanými hosťami boli: rímskokatolícky arcibiskup, najdôstojnejší Poulinis Costa (ktorý sa nemohol zúčastniť z dôvodu zlého zdravia), pán Saber Hossain Chowdhury, čestný poslanec; pán Shamsul Haque Chowdhury, čestný poslanec a čestný hosť nejctihodnější Chao Chu, čestný predseda budhistického združenia v Los Angeles v USA.

"Opäť je to pre mňa veľká radosť, že tu môžem byť prítomná, aby som s vami zdieľala svoj malý príspevok pre svetový mier. Chcem vyjadriť svoje úprimné vďaky vám všetkým a celému ctenému delegačnému týmu za to, že ma pozvali, aby som bola medzi vami. Tiež prinášam vrelé pozdravy tomuto stretnutiu menom podporovateľov pokoja, zmierenia a jednoty, nasledovníkov misie 'Pravý Život v Bohu' a mňa samotnej.

Som si istá, že nás všetkých znepokojuje súčasná celosvetová morálna kríza, a preto by sme nemali upustiť od svojich snáh, ale ďalej bez prestania volať po zmierení, pokoji a láske. Hovorím jednoducho ako ľudská bytosť, ako matka, ako sestra, ktorá sa narodila ako kresťanka. Avšak vo všetkých náboženstvách sa nachádzajú dobré Zákony k nasledovaniu, založené na našich nábožných knihách. Tento Zákon je určený na to, aby nás viedol, aby sme sa stali lepšími bytosťami, božskými bytosťami a jedného dňa sa stali hodnými v Božích očiach.

Je dôležité nielen Zákon počúvať, Zákon čítať a poznať, ale nasledovať ho, žiť ho a odovzdávať ďalším ako pripomienku. Tak môžeme byť príkladom nášho Zákona a môžeme svetu ukázať, že nie sme na zemi nič iné ako jedna veľká rodina, pretože v Božích očiach sme si všetci rovní.

Keď hovorím o našich Svätých Zákonoch, nehovorím o 'svetovom náboženstve'. Mali by sme iba svetu dať porozumieť, že by mal otvoriť svoje duchovné uši a vedieť, že bez lásky a súcitu v našich srdciach nebude mier; bez lásky jedného k druhému nebudeme nikdy schopní počuť nárek potrebného alebo pochopiť nespravodlivosť urobenú slabému a sirote a uvidieť trápenia, ktoré nesú. Milovať znamená poznať Boha.

Pôvod akéhokoľvek druhu konfliktu je zvyčajne zasadený hlboko v našich srdciach. Ako som povedala pri poslednom stretnutí, naše srdcia sú ako zrkadlo našej duše, pretože na nás odrážajú to, čo nesieme vo vnútri. Ježiš Kristus nám povedal toto: "Ústa predsa hovoria to, čoho je srdce plné. Dobrý človek vydáva z dobrej pokladnice veci dobré, a zlý človek vydáva zo zlej pokladnice veci zlé." (Mt 12,34-35)

Ježiš nám tiež dal zlaté pravidlo Povedal: "Vždy konajte s druhými tak, ako chcete, aby oni robili vám." Keď niekto nie je v mieri s Bohom, ako by mohol byť v mieri sám so sebou a s blížnym?

V našom kresťanskom náboženstve veríme, že keď sú naše skutky dobré, sú ovplyvnené zhora, teda od Boha, ale keď sú naše skutky zlé, nemôžeme viniť Boha, musíme dať vinu svojim osobným zlým náklonnostiam a svojim zlým vášnivým túžbam. Tieto túžby sú pojítka na pozemské veci, ktoré odvádzajú preč a sú pre našu večnosť absolútne neužitočné, pretože na zemi nič netrvá večne: agresívne morálne náklonnosti ako chamtivosť, zášť a pomsta voči druhým sú skutky proti Božskému Zákonu Boha a proti prírode a vesmírnemu zákonu lásky. Tieto zlé skutky iba destabilizujú vesmírny zákon mieru a pôsobia, že príroda sa proti nám búri. Našim cieľom by teda malo byť zmeniť ľudské srdcia, a preto sa človek musí stať živým príkladom Zmierenia, Pokoja a Lásky.

V jednom posolstve, ktoré som dostala od Panny Márie, povedala:

"Boh volá každého k Sebe. Snažte sa pochopiť Božie volanie pokoja. Vyzývam vás, aby ste sa modlili za pokoj. Svet je mŕtvy pre lásku. Leží v hlbokej temnote, pretože nenávisť, chamtivosť a sebectvo panujú nad celou zemou až k jej jadru. Katastrofy , hladomor, utrpenie, vojny a rany, to všetko je privedené svetom. Zem ničí seba samu a nie je to Boh, kto vám dáva tieto katastrofy, ako máte mnohí sklon si myslieť. Boh je Spravodlivý a je Milosrdenstvo Samo, ale zlo priťahuje zlo." (15.5.90)

Preto je naše moto v 'Pravom Živote v Bohu': "odplácej zlo láskou". Svätý Pavol v našom Písme povedal: "Keď sme preklínaní, odpovedáme žehnaním; keď sme prenasledovaní, znášame to; sme napádaní a odpovedáme láskavo. Zaobchádzajú s nami ako s odpadom sveta, až do dnešného dňa ako s burinou zeme."

V našom Písme je napísané, že keď nás udrú do jednej tváre, máme nastaviť i druhú. A keď nás niekto vezme k súdu a chce našu košeľu, máme mu nechať aj plášť. Je po nás žiadané, aby sme dávali každému, kto žiada, pretože Boh dáva vychádzať slnku nad zlými rovnako ako nad dobrými a Jeho dážď padá na poctivého človeka rovnako ako na nepoctivého. Samozřejmě všetky tieto slová múdrosti musia byť uvedené do praxe pokorou a obetavosťou.

Budhistickí mnísi zúčastňujúci sa slávnosti
Budhistickí mnísi zúčastňujúci sa slávnosti

Necítime sa šťastnejší, keď dávame skôr než keď prijímame? Bohužiaľ veľmi málo ľudí nasleduje slová múdrosti, ktoré môžu priniesť svetu pokoj a lásku. My to ale kvôli pokoju budeme znášať.

Každý, dobrý alebo zlý, vyznávajúci náboženstvo alebo nie, ocení lásku a súcit, keď je mu preukázaný. Prečo teda počas našej cesty životom nezdieľame túto láskavosť a lásku jedni s druhými? Preto teda, liekom na spásu tohto sveta od násilia a nenávisti je otvoriť ich srdcia a duchovné uši a poučiť ich o odpustení a tolerancii a o citu a rešpektu ku všetkým ľudským bytostiam. Poučiť ich, že diktátorské vodcovstvá, ktoré sú príčinou krajného násilia a utrpenia vo svete, nás nepovedú inam, ako k svetu ešte väčšieho násilia, naplneného chudobou, utrpením, biedou a nespravodlivosťou.

Odpustenie je živé. V našom Písme Ježiš hovorí: "Keď vy odpustíte druhým ich previnenia, váš Nebeský Otec vám odpustí vaše. Ale keď neodpustíte druhým, ani váš nebeský Otec neodpustí vaše previnenia. Komu sa málo odpúšťa, ten málo miluje." (Mat 6,14-15 ; Luk 7,47)

Preto teda, aby sme boli schopní vyriešiť násilné konflikty vo vnútri aj vonku našich spoločenstiev, musíme vychovať naše národy a vštepiť im božskú spiritualitu založenú na láske, odpustení a pokoji, aby bola odstránená nenávisť a pomsta. Musíme sa stať obrazom živého Boha, ktorý nemá ani známku temnoty, zášti, pomsty alebo nenávisti.

Tu by som chcela s vami zdieľať duchovné porekadlá, ktorá mi Ježiš dal počas tých posledných rokov, keď sa mi zjavuje. Povedal:

"Ráno rozosievajte sejbu lásky;
Napoludnie rozosievajte sejbu pokoja;
Večer rozosievajte svoje semená zmierenia;

Potom choďte a pozbierajte svoju úrodu a ponúknite ju Mne, svojmu Otcovi v Nebesiach, a Ja vám poviem: "Svojou láskavosťou, Moje dieťa, si získalo odmenu v nebi."
A zhora volám k vám všetkým: "Poďte! Poďte a zmierte sa so Mnou, budete mať Moje Požehnania. Vráťte sa ku Mne, budete žiť večne."
(18.6.94)

S týmto úprimne dúfam, že príde deň, keď skrze našu neustálu modlitbu a obete, skrze náš pôst, sa Boh zmiluje nad našimi previneniami a dá nám pokoj, ktorý potrebujeme a privedie nás dohromady a uzná nás ako jednu milujúcu rodinu v Ňom.

Modlitba:

Buď požehnaný
náš Pane Bože Milosrdenstva,
ktorý si prišiel, aby si nám dal Svetlo.
Použi nás, ako sa Ty chceš.
Urob z nás Svoje Nástroje:
Pokoja tam, kde je nesúlad,
Zmierenia tam, kde je vojna,
Jednoty tam, kde je rozdelenie a
Lásky tam, kde je veľa nenávisti.

Tvoja Vôľa sa staň.
Amen.

Po Vassulinom príhovore mali komentár dvaja účastníci.

Zdôraznili nasledovné body:

  • rešpektovať vieru druhého
  • rešpektovať druhé ľudské bytosti tak, že všetci sme deti toho istého Boha a sme jedna rodina.
  • odplácať zlo láskou
  • charita (pomáhať chudobným bez diskriminácie)
  • v neposlednom rade: rásť v našich cnostiach, najmä v cnosti lásky.

Znovu zdôraznili, ako veta "odplácejte zlo dobrom" je dôležitá pre nás všetkých a ako prirovnanie, že "všetci sme jedna veľká rodina tu na Zemi" je rovnako chápaná aj nimi. Tiež "tolerancia a súcit" sú kľúčové slová a že my všetci sme deťmi jedného Boha a že by sme sa tu na zemi mali mať navzájom radi. Že láska je veľmi dôležitá a má moc zmeniť tento svet.

Po ich vystúpení prišiel niekto z davu k Vassule a položil jej dve otázky. Prvá bola:

"Ako vidíte Ježiša, keď k vám hovorí a ako ho počujete, keď k vám hovorí?"

Vassula odpovedala a vysvetlila, že Ježiša vidí očami svojej duše a počuje Ho vnútorne, vo vnútri. Tento jav sa nazýva locution a vnútorné videnie.

Jeho druhá otázka bola: "V Amerike, napr. v Kalifornii chodia dievčatá s dievčatami, čo si o tom myslíte?"

Vassula odpovedala, že je to zvrátenosť a podľa Písma o tom Boh hovorí ako o odpornom skutku. Vieme, že tieto slová sú obsiahnuté v Písme, najmä ak čítame list Rimanom, kapitola 1. Boh nemôže hovoriť jasnejšie, ako na tomto mieste Písma. Je hanba, že niektorí naši teológovia a kňazi v súčasnosti deformujú slová Písma a vysvetľujú ich odlišne, než ako boli napísané, pre ich zvrátenosť a vlastné záujmy. Nakoniec Vassula dodala, že Boh nestvoril "Adama a Steva", ale Adama a Evu.

Po zodpovedaní otázok dav odmenil Vassulu obrovským potleskom. Jeden z moslimov, ktorý s Vassulou sedel na pódiu k nej prišiel a nadšene ju chválil za to, čo povedala a ako odpovedala na otázky.

Prvýkrát bola Vassula pozvaná do tohto chrámu v roku 2003, kedy bola ocenená zlatou medailou za zasadenie sa o mier vo svete. Tentokrát bola spolu s ďalšími štyrmi oceňovanými vodcami ocenená zlatou medailou za "medzináboženskú harmóniu a mierové spolužitie". Medzi ďalšími ocenenými boli Najctihodnejší Dr T. Dhammaratana z Francúzska, advokát Mir Nawaz Kan MARWI z Pakistanu, Najctihodnejší Phra-kryhu Sangaruk Boonsong Upasamoo z Tajska a Ctihodný Achariya Bhikkhu Karuna Shastri z Indie.

Bolo úžasné sledovať, ako tu všetci rešpektovali vieru druhých a ako je ich srdce otvorené Posolstvám, ktoré Pán dáva Vassule, ktorú si vybral ako nástroj pokoja, lásky a jednoty. Mohla som byť svedkom toho, ako Vassula vykonáva to, k čomu ju Boh povolal. Úplne ma však zaskočila otvorenosť a rešpekt, ktorý k Vassule a nám chovali, ako úctivo prijímali Božie slová citované ako z Písma, tak aj z Posolstiev, ktoré Vassula prijíma. Úcta k Vassule a rešpekt k nej tu bol zrejmý, oveľa väčší než aký som kedy mala možnosť vidieť medzi kresťanmi. Sú tiež jedinými, spolu s moslimami, ktorí Vassule dali meno "nádherný posol Boží!" Takto ju tu nazývajú, rovnako ako ju oslovujú sestra, čo nemá nič spoločné s rádovou sestrou, ale niekým, kto je rovnakej krvi, ktorý je jedným z nich, skutočnou priateľkou. Tento termín znamená veľmi veľa, znamená to prijatie do jedinej milovanej rodiny bez akejkoľvek diskriminácie. Pripomína mi to posolstvo, ktoré Kristus dal Vassule 20. októbra 1990 a kde Pán hovorí:

"A tí, ktorí o Mne nikdy nevedeli, Ma uvidia, a tí, ktorí o Mne nikdy nepočuli, budú počúvať a rozumieť. Budem nájdený tými, ktorí Ma nehľadali. Ako som odhalil Svoju Svätú Tvár tebe, dcéra, podobne sa zjavím tým, ktorí sa Ma nepýtali. (...) Hovorím vám to všetko teraz, než sa to stane, aby ste verili, až sa to stane, že Ja Som, ktorý Som." (20.10.90)

Toto proroctvo sa naplnilo teraz, priamo pred mojimi očami!

Jeden z budhistických lídrov poznamenal, že keď Vassula hovorí, hovorí jednoducho, ale zároveň s veľkou autoritou a vždy priamo k jadru veci. Neskôr, ako seminár skončil, sme boli spolu s ostatnými hosťami pozvaní výkonným riaditeľom spoločnosti Purbasa Group, pánom Bikash Kusum Baruom, na slávnostnú večeru do hotela.

Slávnostné odovzdanie ceny

Druhý deň stretnutia, 23. februára, kedy sa mala udeľovať Cena zlatej medaily 2009, sme sa všetci vrátili do chrámu. Na úvod prebehlo niekoľko príhovorov a hneď potom sa udieľali zlaté medaily. Vassula bola ešte raz požiadaná, aby k nim pár slovami prehovorila. V tú chvíľu im pripomenula, že ona a ľudia z Pravého Života v Bohu nerobia rozdiely vo viere, keď ide o pomoc potrebným. Spomenula, že máme charitné domy "Beth Miriam", kde ponúkame chudobným jedlo. Nepýtame sa, či sú kresťania, alebo nie, jednoducho ponúkame našu pomoc, aby sme ukázali solidaritu a lásku k blížnym, nech sú akéhokoľvek vierovyznania, nech vyzerajú akokoľvek a nech sú akejkoľvek farby. Naša láska dosahuje k nim všetkým. Vassula svoju reč zakončila vyjadrením, že by to bola škoda, keby ovocie takéhoto stretnutia zostalo iba tu medzi nami a nešírilo sa ďalej. Povedala, že takéto stretnutie a naše rozhovory by mali priniesť ovocie a šíriť sa ďalej a byť uvedené vo skutok, tak aby sme nabudúce, až sa stretneme, cítili, že je to vo svete rozdielne. Každý hovorca bol požiadaný, aby povedal pár slov.

Vassule bola udelená Cena Mieru
Vassule bola udelená "Cena Mieru"
budhistická konferencia
Budhistická konferencia
Cena Mieru
Cena Mieru
Zlatá medaila

Následne sme boli prekvapení, keď Najctihodnejší Suddhananda Mahathero zavolal všetkých prítomných čitateľov Pravého Života v Bohu (vrátane mňa) a dostali sme zlatú medailu, na ktorej boli napísané naše mená, na pamiatku tohto dôležitého seminára.

Pozvanie na návštevu hinduistického chrámu

Keď prítomní hinduisti počuli Vassulin príhovor, a ako je láskavá ku všetkým ľuďom bez toho aby niekoho diskriminovala, požiadali ju, aby k nim ďalší deň prišla. Ich chrám sa nazýva Sree Sree Dhakeswari Národný Chrám. A tak sme tam budúci deň všetci išli a stretli sa s nimi. Ako som sa na Vassulu pozerala a počula ju hovoriť, vravela som si, 'to, čo sa tu deje priam pred mojimi očami, je historická udalosť'. A premýšľam ako to, že tak mnohí v tom, čo Boh robí, nevidia Jeho Ruku! Prečo to tak je, že toľko ľudí nevidí, ani nechápe Božie Milosrdenstvo? Ako málo ľudí ocení tieto príležitosti, kedy táto osoba, ktorú mám pred očami, prostý a obyčajný Boží nástroj, dosiahnuteľná a naša blízka priateľka, k nám hovorí o Božom Milosrdenstve. Nikto, verím, sa nikdy nepokúsil plne porozumieť Božej nezmernej Láske a Jeho Milosrdenstvu k celému Jeho stvoreniu. Ako sme slepí, že nevidíme nesmiernu Božiu Milosť medzi nami! A koľko predsudkov a robení rozdielov nás drží späť od porozumenia Božej Láske ku všetkému Jeho stvoreniu, veď Kristus zomrel za nás všetkých, aby spasil celé Svoje stvorenie bez výnimky.

Welcome Vassula Banner

Hinduisti Vassulu pozdravili najláskavejšie a s veľkým potešením, práve ako to urobili budhisti. Pán prezident Kajal Debnath nás uviedol a bol zároveň našim sprievodcom. Predstavil Vassulu svojim spolubratom hinduistom a pozval nás k návšteve chrámu, ktorého históriu nám vykreslil. Povedal, ako veľmi prenasledovaní sú hinduisti v tejto krajine niektorými fundamentalistickými moslimmi, ktorí nedávno vypálili ich chrám so všetkými priestormi.

Potom sme boli uvedení do hornej miestnosti, kde trpezlivo čakalo asi 50 študentov univerzity, aby načúvali Vassule. Po úvode k nim Vassula prehovorila rovnako, ako deň predtým k budhistom. Na záver uviedla zlaté motto, že ... zlo má byť odplatené láskou.

Vonku pred hinduistickým chrámom
Vonku pred hinduistickým chrámom

Návšteva Kulunu

Na budúci deň sme navštívili dedinu Kulun. Cesta tam bola neľahká, pretože cesty sa opravovali. Celé to bolo zorganizované pánom Xavierom Pereira a jedným čitateľom TLIG, ktorý z dediny pochádza a pracuje pre Duleepa. V dedine Kulun je kostol zasvätený sv. Jozefovi a škola, ktorá sa volá Pravý Život v Bohu. Školu navštevuje 200 detí, všetkým je menej ako osem rokov. Škola bola postavená v roku 2006 z daru pani Marthy z Mexika. Zvyšok výstavby školy zaistil Duleep.

Welcome Banner for Vassula at Kulun Village
Kulun Villagers
True Life in God School Plaque in Kulun
A Classroom at the True Life in God School in Kulun

Pri našom príchode nás prišla privítať celá dedina so spevom a tancom, všetci oblečení vo svojich najlepších šatách. Každému z nás dali okolo krku veniec z kvetov. Xavier stretnutie zahájil kázňou, v ktorej povedal, že Vassula je dobrý učeník Krista, a že hlása dobrú zvesť všetkým ľuďom, aby už nepáchali hriech. Ponúkli nám raňajky, potom obed. Potom nás vzali na prehliadku všetkých tried.

Beth Miriam Dhaka

Na budúci deň, okolo poludnia sme mali možnosť navštíviť Beth Miriam v Dháke, kde Duleep rozdeľoval jedlo medzi vyhladované, ale šťastné deti. Bolo neuveriteľné vidieť rýchlosť s akou deti zjedli holými rukami ryžu a zeleninu. Ostatní, a tiež dospelí, zatiaľ sedeli na laviciach a trpezlivo čakali až príde na nich rad.

Duleep Serving the Children at Beth Myriam Dhaka
Beth Myriam Dhaka
Beth Myriam Dhaka
Beth Myriam Dhaka

Návšteva domu, kde sa začal Pravý Život v Bohu

Nesmieme zabudnúť, že Pravý Život v Bohu sa začal v Dháke. Na ulici 'Banani' nielen žila rodina Rydenových, ale tiež sa len pár metrov od ich domu nachádzal katolícky kostol. Keď sme tam boli, išli sme do kostola a mali tam svätú omšu, ale boli sme tiež veľmi nedočkaví vidieť Vassulino bývalé bydlisko. Keď sme tam prišli, práve zapadalo slnko. Otvoril nám syn majiteľa a Duleep mu vysvetlil, kto sme. Potom zatelefonovali pánovi Khan a pýtali sa ho, či môžeme do domu vstúpiť. Pani Khanová bola vo vnútri a bola veľmi potešená, že môže Vassulu aj nás privítať. Veľmi pohostinne nám ponúkla čaj a sušienky. Máme na videu podklady o tom, ako to všetko začalo.

Som vďačná Bohu, že som sa mohla tejto misie zúčastniť a zostane to pre mňa nezabudnuteľné.

Georgia Braun

 
Medzináboženský dialóg
Jedinečný príspevok k medzináboženskému dialógu: Vassulina návšteva v Dháke
Udelenie Svetovej ceny za mier (r.2003)
Vassulin medzináboženský príhovor
Vassula v Bangladéši (21.- 25. mája 2002)
Benin, Afrika - stretnutie s kmeňovými náčelníkmi (prevažne voodoo)
Stretnutie v budhistickom chráme v Hirošime
Evidentne židovský

 
 
Jedinečný príspevok k medzináboženskému dialógu: Vassulina návšteva v Dháke
Po jej príhovore o posolstvách Pravého Života v Bohu na medzináboženskom stretnutí v Dháke v Bangladéši bola Vassule udelená predstaveným budhistického kláštora Gold Award (Zlatá cena) za úsilie v propagácii mieru a medzináboženskej harmónie vo svete

Udelenie Svetovej ceny za mier (r.2003)
Vassula prijíma "Atish Dipankar & Visuddhananda zlatú cenu mieru" (23.2.2003 v Bangladéši)

Vassulin medzináboženský príhovor
Vassulin príhovor v budhistickom kláštore Bouddha Kristi Prachar Sangha v Dharmarjika
(23. február 2003)

Vassula v Bangladéši (21.- 25. mája 2002)
Krátky článok o štvordňovej ceste po Bangladéši, kde Vassula prehovorila k moslimom, hinduistom, budhistom a kresťanom.

Benin, Afrika - stretnutie s kmeňovými náčelníkmi (prevažne voodoo)
Predstavitelia rôznych tradičných smerov, prevažne voodoo, prijali pozvanie na Vassulin príhovor

Stretnutie v budhistickom chráme v Hirošime
Správa zo stretnutia, ktoré sa konalo 4. augusta 1999

Evidentne židovský
Sestra Serafima (pustovnícka rádová sestra, ktorá žije v Holywell Wales, UH) pozerá na 'Pravý Život v Bohu' na základe vlastných dlhoročných rabínskych štúdií.

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved