SK » Aktuality »

List od Vassuly

2. marec 2022

Milí priatelia,
zajtra vám pošlem na distribúciu najnovšie posolstvá. Tiež by som vám chcela pripomenúť nižšie uvedené posolstvo z 10. októbra 1990 od Panny Márie, potrebujeme vrúcne modlitby za obrátenie sveta a za to, aby sa svet obrátil k Bohu a dôveroval len Bohu. Existuje mnoho posolstiev, ktoré nás varovali pred tým, čo sa dnes deje. Druhá svetová vojna prišla po varovaní Panny Márie vo Fatime, že ak svet nebude robiť pokánie zo svojej bezbožnosti a nevráti sa k Bohu, nastane horšia vojna ako tá predchádzajúca. Svet sa musí zmeniť a mať dobré mravy v živote, praktizovať cnosti a dať Boha do centra svojho života, bez Boha svet padne a bude to jeho vlastnou vinou. Tu je toto posolstvo, na ktoré som dnes ‘natrafila‘.

vaša generácia nedokázala oceniť veľkú Božiu Lásku; preto sú vaše krajiny zasiahnuté sebectvom, bezbožnosťou a Satanovou zlobou; a ešte do dnešného dňa je jeho ruka zdvihnutá a bije vás a zapaľuje celé národy; kvôli svojmu ateizmu a svojej zvrátenosti ste sa zahalili príkrovom smrti; zahalili ste svojich milovaných, mrakom z kremeňa; v agónii k vám všetkým volám zhora, aby ste sa zmierili s Bohom, aby ste sa zmierili so svojimi rodinami;

keď prichádzate modliť sa na púťach, prichádzate s čistým srdcom? prestali ste páchať zlo? žijete v pokoji so svojím blížnym? naozaj ste vyznali a oľutovali svoje hriechy? žehnali ste svojim nepriateľom a odpustili im? oplatili ste zlo láskou? skutočne ste pripravení stretnúť sa s Pánom s rukami plnými dobrých skutkov?

- žehnajte tým, ktorí vás prenasledujú a modlite sa za nich, nesúďte ich; pokračujte v modlitbách, pretože k čomu sú vaše obete, ak vaše srdce neodpúšťa a zotrváva v nevraživosti? kde je potom vaša svätosť? očistite sa a žite v Božom Svetle a v Božej Láske; buďte pravými svedkami Evanjelia teplom a žiarom svetla svojho srdca; buďte svedectvom pre Ježiša tým, že s Ním ponesiete Jeho Kríž; buďte svedectvom pre Cirkev tým, že budete stálymi vo svojej viere a zjednotení s Kristovým Vikárom; nikdy nedovoľte svojmu jazyku skĺznuť; buďte dokonalí, ako je Pán dokonalý; nech sa ukáže, že ste skutočne prvotinami veľkej Božej Lásky; nech každé oko dosvedčí vaše dobré správanie a pozná, že je to preto, že ste deťmi Najvyššieho; nech sú aj na vašom tele badateľné známky Jeho Piatich Rán, nech sú Znakmi, ktoré ukazujú, že ste Jeho žiakmi a On je váš Božský Majster; žite Našimi Posolstvami a buďte ako zrná, aby ste ich šírili; nech váš výkrik lásky preniká celou zemou až do končín sveta;

žehnám každému z vás a ďakujem, že ste Mi venovali svoj čas; choďte v pokoji;

Pozrite si tiež správy uvedené nižšie.

V Kristovi,
Vassula


13. február 2016

... ich vodcovia sa stali krutými a smrť čaká mnohé národy z ich ruky; ...

... preto vy, ktorí ste vstúpili do Mojich Nádvorí a uverili Mojim výrokom, modlite sa a nedeste sa, ani sa nebojte ...


28. novembra 2015

... žiadal som, aby táto generácia konala pokánie; neustále plodenie zla prinesie mnohým národom iba skazu a privedie ich do vojny a do Priepasti; mnohé vyhoria a mnohé mestá, ako aj národy postihnú nešťastia, jedna pohroma za druhou, jedno nešťastie za druhým, ach! ...


30. novembra 2015

... nech uplynie tento rok a uvidíš, aké stonanie a nariekanie zožne táto generácia a aká bude panika! vaša generácia vykonáva plány, ktoré nie sú Moje a tak hromadia hriech na hriech, smrteľné hriechy; ...


29. júla 2014

... som známy tým, Vassiliki, že som zvrhol panovníkov a tróny, pyšných mužov, bezbožné a zvrátené národy, ktoré vylievajú mravnú špinu; dnes počujem od bezbožných národov: "ja som bohom a som sebestačný;" a škodoradostne zazerajú na verného! čo dosiahnete bezo Mňa, keď napĺňate vesmír smrťou? zvrhnem vás dolu, kde ležia všetky mŕtvoly, prenasledované svojimi vlastnými hriechmi; hovorím vám, že človek, ktorý nenávidí Môj božský Zákon, Moje nariadenia a Moje Prikázania, no pokrytecky demonštruje ich zachovávanie, bude ľutovať deň, keď sa narodil; ...


9. septembra 2014

... dnes, bezbožná generácia, som sklonil Nebesia a zostúpil som, aby som vás dosiahol a hovoril k vám, aby som oživil vašu vieru; pokorní Ma počuli, zaradovali sa a Moja nevýslovná Láska spočinula na nich; ale radcom skazeného človeka je hriech v hĺbkach jeho srdca; to, čo oni chcú, nie je pokoj, oni napĺňajú ústa národov klamstvom; priamo pred Mojimi Očami sa rúhajú a s podvodom vedú svoj ľud; tak mal som zostať ticho? ... 
 
Najnovšie správy
Správy z Pravého Života v Bohu z celého sveta

Archív správ
Tu nájdete všetky (doteraz preložené) aktuality a E-spravodajcu

Internetový spravodajca - prihláste sa k odberu
Pre prehľad o aktuálnom dianí, správach a aktivitách spoločenstva a apoštolátu Pravého Života v Bohu z celého sveta (externý link)

Farebný magazín TLIG
Nájdete tu články o TLIG aktivitách z celého sveta a rôzne články z oblasti spirituality TLIG. Česká aj anglická verzia. (externý link)

Novinky - vyhľadávanie
Novinky - vyhľadávanie v texte

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved