SK » Posolstvá»


Nech Mi Môj Nebeský Dvor pripraví Cestu
Pred Sebou k vám posielam Svoju Matku

10. október 1990

pokoj s tebou, dieťa; dovoľ Mi používať tvoju ruku; to som Ja, tvoj Ježiš; je to Láska, ktorá k tebe hovorí a prosí ťa ...

Ó príď a zmocni sa ma!

ach, Moja Vassula, naplním ťa teda ... počúvaj Ma a zapíš Moje posolstvo pre celý svet

pokoj vám; Láska hovorí; Láska sa ponúka; Láska uzdravuje, dokonca aj zranenia, ktoré sa zdali byť nevyliečiteľné; Láska utešuje tých, o ktorých sa nikto nestaral; Moja Láska k vám je večná a som známy tým, že som stály vo Svojej náklonnosti;

priblížte sa ... poďte ku Mne bližšie modlitbou od srdca; ponúkam vám miesto vo Svojej škole, ponúkam vám Múdrosť, aby vás učila Môjmu Poznaniu; blažení tí, ktorí pokorne prijímajú Moje Pokyny a ukladajú Moje Slová do srdca;

počujte Ma, Moji milovaní; Písmo hovorí: "jazyk Kríža môže byť nelogický pre tých, ktorí nejdú cestou spásy, ale tým z vás, ktorí po nej idú, je Božou mocou k spáse,"1 a to je ten Jazyk, ktorý vás prichádzam učiť, to je ten Jazyk Lásky, ktorý budete počuť v Mojej škole; a vy, ktorí ste ochotní sa učiť, buďte požehnaní, buďte silní a šťastní; hoci prekážky musia prísť, nebojte sa, spoľahnite sa na Mňa; ale beda tomu, kto ich pripravuje, bude sa Mi musieť zodpovedať v Deň Súdu!

Môj Návrat sa blíži a stále vám dávam znamenia, aby som vás pripravil; Láska je na Ceste návratu, som na ceste späť k vám;

- povedzte Mi, keď kráľ vstupuje do mesta, či sa tam nebudú konať žiadne prípravy na jeho prijatie? celé mesto bude na nohách a kráľ pred sebou vyšle svojich vyvolených a svoj vladársky dvor, aby mu pripravili cestu a urovnali jeho chodníky; vyšle poslov, aby ohlásili jeho príchod; požiada ich, aby hlasno kričali: "tu je váš Kráľ, váš Kráľ prichádza so Svojím Srdcom na Dlani, aby vám Ho ponúkol! Milosrdenstvo sa k vám dnes skláňa z neba z Jeho Trónu; On sa zľutoval nad vami;"

preto pred Svojím Návratom vám posielam pred Sebou Archu Zmluvy, posielam vám Ženu z Apokalypsy, druhú Evu, ktorá svojou pätou rozdrví hlavu hada; posielam vám pred Sebou: Svoju Matku, aby otvorila širokú diaľnicu a urovnala ju v tejto púšti; posielam vám Kráľovnú Nebies, Bránu Nebeskú, aby vás pripravila a poučila vás všetkých, ktorí ešte ležíte v prachu, aby ste predstúpili a zmierili sa so Mnou, svojim Kráľom pred Mojím Veľkým Návratom; posielam k vám Kráľovnú Pokoja, aby vás pripravila od jedného konca zeme k druhému a zhromaždila vás jedného po druhom;

pred Svojím Veľkým Návratom vám posielam Svojich služobníkov prorokov, aby vám pripomenuli Môj Zákon a vrátili vás späť z vašich zlých ciest, aby ste žili sväto a ohlasovali vám udalosti predtým, než sa stanú;

posielam vám Svojich anjelov, aby vám pripomínali Moju Svätosť, Moju Veľkoleposť a Moju Nádheru; posielam k vám Svojich hovorcov, aby kričali a hlásali zo striech vašich domov Svadbu Môjho Svätého Ducha; neunaví Ma volať vás, aby ste sa zasnúbili so Mnou; neodradí Ma vaše nepriateľstvo, ani vaša vyprahnutosť;

budem sledovať vaše srdce a tak, ako sa mladý muž ožení s pannou, tak sa s vami ožení Ten, ktorého ste zraňovali po celý čas; a Ja vo Svojej Láske dám vám nahradiť Tŕne, ktoré obkolesujú Moje Srdce, Vencom z kvetov; a ako ženích nesie svoj svadobný veniec, tak ho ponesiem aj Ja, pretože tento veniec bude Mojím Vencom Víťazstva; to bude Cena Môjho Milosrdenstva ...

pokolenie, urobím ťa Svojím; pozdvihnem ťa a ponesiem ťa, ako ženích nesie svoju nevestu do svojich komnát, a vo Svojej večnej Láske ťa ponesiem do Svojho Srdca a urobím ťa Svojím na večnosť;

skoro, už veľmi skoro roztrhnem nebesia a zostúpim v plnej sile! keby ste celkom pochopili, čo mám tým na mysli, nemárnili by ste svoj čas v letargii, zotrvávali by ste v neustálej modlitbe ku Mne; pretože náhle a rýchle ako úder blesku zostúpim v plameni stravujúceho ohňa a odhalím všetko, čo bolo pred vami skryté; Svojím Prstom vám ukážem na všetkých tých, ktorí Ma ctili len svojimi perami, nikdy Mi neslúžili jazykom, ktorý som ich naučil: Jazykom Môjho Kríža, Jazykom Lásky, Jazykom, ktorý vás učí veci presahujúce ľudské chápanie;

odhalím vám Kainov, ktorých jazyk nie je Mojím Jazykom, ale jazykom bohatých kupcov a obchodu; modlite sa za týchto Kainov; nesúďte ich, venujte svoj čas modlitbe za nich, nedovoľte svojmu jazyku skĺznuť

- nebuďte z tých, ktorí hovoria Mojim vizionárom: "nemaj žiadne vízie" a Mojim prorokom: "neprorokuj"; nech Mi Môj Kráľovský Dvor pripraví Cestu; žiadne proroctvo nikdy nevzišlo z ľudskej iniciatívy; keď Moji vizionári a proroci hovoria pre Mňa, konajú tak s pomocou Milosti a Mojím Svätým Duchom, ktorý ich napĺňa, hýbe nimi a otvára ich ústa, aby opakovali Moje Slová; a Ja vám budem naďalej pripomínať Pravdu prostredníctvom Svojich hovorcov, dokonca aj keď poznáte Pravdu; naďalej budem zjavovať Svoje plány Svojim služobníkom prorokom, a vizionárom budem vo videniach ukazovať Svoju Veľkoleposť; nechajte Mojich vyvolencov a Moje osobitne vyvolené duše voľné pripravovať Cestu pre Mňa, vášho Kráľa; nechajte ich dokončiť svoje svedectvo;

posielam vám Svoj Nebeský Dvor prorokovať pre tento koniec Časov v pustatine vašej éry, aby ste sa obrátili skôr, ako príde Môj Veľký Deň; uvedomte si, že zostupujem nielen z Milosrdenstva, ale tiež kvôli Súdu; nehovorím Svojim poslom, aby volali len spravodlivých, hovorím im, aby volali aj nespravodlivých, chudobných, chromých, vyvrheľov vašej spoločnosti a každého, koho stretnú na uliciach, aby prišli a naplnili Moju školu; chcem volať všetkých tých, ktorí Ma nikdy nehľadali, ani Ma nikdy nepoznali, nech prídu a prosperujú v Mojom Dome, pretože teraz je Čas Milosrdenstva a Milosti

potom nech všetci, čo vás uvidia, udivene zízajú a uprene sa zahľadia na vašu premenu, nech sa ona ukáže aj na vašich tvárach a v žiare vášho srdca, že ste navštevovali Moju Školu, že vy ste Mojimi žiakmi a Ja váš Majster; nech vidia vo vašich očiach odraz toho všetkého, čoho ste boli svedkami, nech vidia na vašom tele známky Mojich Rán; a keď sa vás niekto spýta, ako ste k nim prišli, povedzte im, že ste ich dostali v Dome priateľov vášho Majstra, kde ich najskôr dostal On ... potom zdvihnite svoj kríž a nasledujte Ma;

Ja, Ježiš Kristus, Milovaný Boží Syn a Spasiteľ, vdychujem na vás Svoj Dych a žehnám vás všetkých, zanechávajúc na vašich čelách Vzdych Svojej Lásky; choďte v pokoji a buďte jedno v Mojom Mene

(Posolstvo našej Svätej Matky:)

pokoj vám; kadidlo Božie, majte odvahu, lebo Ja som s vami; som s vami a obklopujem vás s bezpočetným množstvom Svojich anjelov, aby sme vás chránili; zostupujem spolu so svätými, aby som vás viedla;

som Kráľovná Nebies; som Kráľovná Pokoja; som Matka vášho Spasiteľa; som Tá, ktorá predchádza Pánovmu príchodu; som Tá, ktorá otvorila širokú cestu pre vášho Vykupiteľa, aby zostúpil na zem, a dnes Ma znovu posiela Najvyšší, aby som uhladila a vyrovnala Chodník Jeho Návratu;

aj keď Satan používa ľudí, aby oddialil Moje Dielo a kládol do jeho stredu prekážky, nebojte sa; Pán je Všemohúci a nakoniec Naše Srdcia zvíťazia; spoľahnite sa na Jeho ohromnú Silu, pretože On môže vyvrátiť hory a roztopiť skaly; nič nemôže zadržať Jeho Mocnú Ruku;

- čo vidíte nad vami? pozrite, čo Pán dvíha nad vašimi hlavami; Pán pozdvihuje nad vami Zástavu Svojej Veľkej Lásky a Milosrdenstva; prichádza, aby vás obnovil Svojou nehou a sýtil vás radosťou; prichádza vás navoňať Svojou jemnou vôňou Myrhy; prichádza zahojiť vaše rany Svojím balzamom Nežnosti; zostupuje, aby na teba, generácia, vylial Svoj olej a pomazal ťa; Kráľ ťa vovedie do Svojich komnát, aby ťa utešil a zotrel tvoje slzy; On vás stráži ako zrenicu Svojho Oka; a vy, budete Mu na oplátku opätovať Jeho Lásku? ponúknite Mu svoje srdce a svoju vôľu;

- mnohí z vás zabudli na Božie cesty, boli ste odvedení, akoby strhnutí prúdom do jazera, do kaluže letargie; poškvrnení materializmom ste zmenili smer a od svätosti a správnej cesty ste boli zvedení priamo do Satanových sietí a do tlamy leva! nesledovali ste značky Drahocennej Ježišovej Krvi, ktoré vám On nechával za Sebou ako smerovník pre vás, aby ste ich sledovali; nie, vy ste nasledovali špinavé smernice vytýčených pre vás Satanom; smernice, ktoré zaviedli všetkých do púšte, kde nebolo nikoho, kto by sa staral o vaše bolesti a potešil vás; a kde by ste boli zomreli;

vaša generácia nedokázala oceniť veľkú Božiu Lásku; preto sú vaše krajiny zasiahnuté sebectvom, bezbožnosťou a Satanovou zlobou; a ešte do dnešného dňa je jeho ruka zdvihnutá a bije vás a zapaľuje celé národy; kvôli svojmu ateizmu a svojej zvrátenosti ste sa zahalili príkrovom smrti; zahalili ste svojich milovaných, mrakom z kremeňa; v agónii k vám všetkým volám zhora, aby ste sa zmierili s Bohom, aby ste sa zmierili so svojimi rodinami;

keď prichádzate modliť sa na púťach, prichádzate s čistým srdcom? prestali ste páchať zlo? žijete v pokoji so svojím blížnym? naozaj ste vyznali a oľutovali svoje hriechy? žehnali ste svojim nepriateľom a odpustili im? oplatili ste zlo láskou? skutočne ste pripravení stretnúť sa s Pánom s rukami plnými dobrých skutkov?

- žehnajte tým, ktorí vás prenasledujú a modlite sa za nich, nesúďte ich; pokračujte v modlitbách, pretože k čomu sú vaše obete, ak vaše srdce neodpúšťa a zotrváva v nevraživosti? kde je potom vaša svätosť? očistite sa a žite v Božom Svetle a v Božej Láske; buďte pravými svedkami Evanjelia teplom a žiarom svetla svojho srdca; buďte svedectvom pre Ježiša tým, že s Ním ponesiete Jeho Kríž; buďte svedectvom pre Cirkev tým, že budete stálymi vo svojej viere a zjednotení s Kristovým Vikárom; nikdy nedovoľte svojmu jazyku skĺznuť; buďte dokonalí, ako je Pán dokonalý; nech sa ukáže, že ste skutočne prvotinami veľkej Božej Lásky; nech každé oko dosvedčí vaše dobré správanie a pozná, že je to preto, že ste deťmi Najvyššieho; nech sú aj na vašom tele badateľné známky Jeho Piatich Rán, nech sú Znakmi, ktoré ukazujú, že ste Jeho žiakmi a On je váš Božský Majster; žite Našimi Posolstvami a buďte ako zrná, aby ste ich šírili; nech váš výkrik lásky preniká celou zemou až do končín sveta;

žehnám každému z vás a ďakujem, že ste Mi venovali svoj čas choďte v pokoji
Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved