SK » Aktuality »

Proroctvá, ktoré sa teraz, na konci časov, napĺňajú

2020-03-31

V rýchlosti som prešla niekoľko posolstiev z celkového množstva posolstiev Pravého Života v Bohu, ktoré sú nám dávané už toľko rokov, o ktorých sa domnievam, že sú proroctvami, ktoré sa týkajú dnešných udalostí v súvislosti s COVID-19. Od roku 1985 nás Pán vo Svojej nesmiernej Láske vyzýva vo Svojich posolstvách k ľútosti nad našimi hriechmi, k životu v modlitbe a ku zmiereniu s Ním. Pán volá Svoju Cirkev k jednote a ku zjednoteniu dáta slávenia Veľkej noci! Vždy sa nás s veľkým úsilím snažil vytrhnúť z nášho odpadlíctva a z našej samoľúbosti. Stal sa kvôli nám žobrákom! Pán sa nám snažil ukázať, že skutočným ohrozením života nie je hrozba smrti, ale zlá voľba, keď si zvolíme život bez Boha.

Pán ma požiadal, aby som s Jeho posolstvom oboznámila celý svet. Urobila som, čo som mohla, a rovnako tak aj moji spolupracovníci, ktorých si Pán zvolil. Naše úsilie malo výsledky, ale nie také, aké si Pán prial, kvôli množstvu ohováraní, obvinení a prenasledovaní týchto božských posolstiev zo všetkých strán, čo obmedzilo ich rozširovanie. Čo sme tým získali? Čo sme získali tým, že sme kvôli našej nevere vytvárali Pánovi prekážky, aby nebol počuť Jeho Hlas, a Jeho Slová sa nemohli stať známymi, tak, ako by mali? Pán, ktorého trápil náš postoj, sa snažil po všetky tie roky preraziť našu hluchotu a apatiu, aby nás viedol k Sebe, aby nás viedol k Životu. Snažil sa z našich očí sňať nános prachu nášho odpadlíctva. Naša nevernosť nespôsobila nič dobré.

Teraz Boh zastavil svet.

Zabránil tak fungovaniu sveta na mnohých materiálnych rovinách. Chce, aby sme rozjímali o Jeho Prítomnosti, ktorá je najdôležitejšou vecou v našich životoch, zvlášť v tejto dobe postu. Je to náhoda, že sa niečo také deje práve v čase postu? U Boha nie sú náhody ... Pán nás teraz pozýva, aby sme sa pred Neho postavili a uznali, že je Spasiteľom ľudstva. Postavil priamo pred nás Svoje priateľstvo a vťahuje nás do tohto večného intímneho vzťahu s Tým, ktorý môže určite zrušiť jediným Slovom túto pandémiu, presne tak, ako zastavil víchricu, ktorá ohrozovala Jeho učeníkov na Galilejskom jazere.

Tu je pár viet z Jeho posolstiev ...

23. marec 1988
(...) Tvorstvo! Maj sa na pozore pred diablom, lebo zdvojnásobil svoje úsilie, aby ťa vlákal do pasce a v tejto chvíli predstiera, že vôbec neexistuje, aby mohol lepšie pôsobiť, keď ľudia z neho nemajú strach. Ó tvorstvo! Pripravuje ti strašný holokaust. Ó, ako vás volám zo Svojho Kríža! Tvorstvo, vráť sa ku Mne! Nedaj sa od neho zlákať, aby si Ma popieral a odmietal! Modlite sa, modlite sa za obrátenie duší. Nech sa všetky duše naučia modlitby, ktoré som vám dal.* Nech sa tieto modlitby naučia naspamäť. Milujem vás, milujem vás všetkých. (...)
* Sú to tieto modlitby: Memorare sv. Bernarda, Novéna dôvery k Najsvätejšiemu Srdcu, Modlitba ku sv. Michaelovi. Modlím sa tieto modlitby denne, než začnem písať, niekedy aj dvakrát denne.

V tomto posolstve, v ktorom sme boli varovaní, že nám Satan pripravuje obrovský holokaust, bol Pán zjavne rozrušený viac ako inokedy. COVID-19 sa stáva holokaustom, rozširuje sa ako hmla po celej planéte a zabíja masy ľudí!

4. máj 1988
(...) Vassula, ten Čas je blízko, tak blízko. Ó, poďte ku Mne, milovaní! Poďte ku Mne! Ja som Cesta, Pravda a Život. Poďte ku Mne teraz, keď je ešte čas, tráva je ešte zelená a kvety kvitnú. Ó, poďte predsa! Milujem vás nadovšetko! Vždy som vás miloval, aj cez vašu zlobu a zvrátené konanie. Tvorstvo, prečo sa tak ochotne vrháš k nohám Satanovi? Tvorstvo, vráť sa ku Mne, teraz, pokiaľ ešte vanie Jarný vánok a je čas na obrátenie. Ach, Vassula, ten čas už je skoro preč.* Čo musí prísť, je už veľmi blízko vás!
* Keď Ježiš hovoril tieto slová, uvidela som vnútorným zrakom horúci, jedovatý, ostrý vietor, ktorý všade pôsobil smrť. Všetko, čoho sa dotkol, zanechal mŕtve.

V tejto vízii som videla ľudí, ktorí sa snažili nadýchnuť a vdychovali tento "vietor", ale namiesto toho, aby sa im uľavilo, boli zapálení zvnútra. Vieme, že COVID-19 zasahuje pľúca. Tento smrtiaci "vietor" tiež symbolizuje naše odpadlíctvo, kvôli ktorému, ako Ježiš povedal skôr, umierame. Je to niečo, čo bude dopadať bez rozdielu na dobrých aj zlých ľudí, čo nám Ježiš dáva porozumieť v Lk 13,1-5. Vietor zhodí zo stromov všetky listy a všetky naraz uschnú.

Rovnako ako Božie Slovo v knihe Zjavenia nie je obmedzené len na jednu udalosť, tak Božie proroctvo o treste, kedy budú zasiahnuté pľúca kvôli nášmu odpadlíctvu, môže byť opakované v budúcnosti.

Niektorí biblisti potvrdzujú, že biblické paralely majú svoj význam v kresťanskom proroctve. Biblické paralely spočívajú v tom, že potom, čo sa naplní nejaká biblická udalosť alebo proroctvo, môžu v budúcnosti nasledovať ďalšie udalosti, po vzore tej predchádzajúcej. V knihe Exodus môžeme nájsť taký príklad paralely: "Mojžiš vystrel ruku k nebu a nad celým Egyptom sa na tri dni rozostrela hustá tma." (Ex 10,22) Táto tma, ktorá sa rozprestrela nad zemou, je udalosťou, ktorá sa znovu objavuje v proroctvách knihy Joel 3,4; 2,2; 2,10 a v knihe Zjavenia 6,12 a 8,12. Ďalším príkladom je udalosť zostúpenia Ducha Svätého, ktorý zostúpil na Pannu Máriu (Lk 1,35), na Krista (Lk 3,22), na apoštolov (Lk 24,49, Sk 2,1-4) a na pokrstených (J 3,5; Sk 2,38; 10,44-45; 11,15-16), čo môžeme nájsť aj v proroctvách hovoriacich o vyliatí Ducha Svätého na celé ľudstvo (Joel 3,1-5), vo vyjadreniach sv. pápeža Jána Pavla II. a Jána XXIII., ktorí písali a hovorili o "nových Turíciach" pre celú Cirkev a v TLIG posolstve z 10. decembra 1995: "Ukážem znamenia na nebi ako nikdy predtým. To budú druhé Turíce, a tak bude Moje Kráľovstvo na zemi obnovené."

Podobne môžeme považovať naplnenie TLIG proroctva o treste, ktorý zasiahne pľúca, ako dôsledok nášho odpadlíctvo, v koronavíruse a tiež v hurikánu Ohňa, ktorý zachváti celú planétu.

13. február 2016
Dávam ti Svoj pokoj. Zapíšeš Moje Slová?

Áno, Pane ...

Táto generácia nie je ochotná sa skloniť. Oslabení svojimi hriechmi, vložili svoju dôveru v Satana, postavili na ňom svoju nádej. Hoci stojím pred každým, aby Ma videl, len niektorí si to všimli. Ich vodcovia sa stali krutými a mnohé národy čaká smrť z ich rúk. Ako veľmi som sa nad tebou naplakal, stvorenie! Nad tebou, ktorého život sa teraz rúti do skazy. Keď budú plamene šľahať do výšky a ohnivými jazykmi olizovať váš ľud, opýtam sa tejto generácie: Kde nájdeš pomoc? A u koho? U Satana? Vo svojom egu, v sebe?

Prišiel čas, aby bola vykonaná Moja Spravodlivosť, lebo trest tejto nevernej generácie je u vašich dverí. Svoje výnosy naplním do písmena. Keď budete počuť hrmenie, bude vypočutý Môj Hlas, hrmejúci vo vašich ušiach, znejúci do všetkých končín zeme. Potom vedzte, že svet a všetci, ktorí v ňom žijú, budú počuť Hlas Spravodlivosti: Zlo prinesie smrť mnohým národom ... skaza sa vkradne do každého mesta.

Počuli ste, že "Anjel Jahveho obkľúči mestá a národy", aby každého volal k pokániu? Toto sú veci, ktoré sa uskutočnia v najbližších dňoch.

Preto vy, ktorí ste vstúpili do Mojich Nádvorí a uverili Mojim výrokom, modlite sa a nebojte sa, ale vám, ktorí ste sa po dlhé roky vysmievali Mojim výrokom, ubíjali svojim jazykom Mojich prorokov, beda, lebo ste používali klamstiev, aby ste ospravedlnili svoje klamstvá, naozaj ste Moje Slová pochovali vo svojom vlastnom hrobe. Áno, skutočne ste Moje Slová prekrúcali. Ale vaše hriechy vytvorili priepasť medzi vami a Mnou. A teraz Spravodlivosť nebude zadržiavaná. Hovorím vám, budú pre vás horké nadchádzajúce dni, až sa stretneme tvárou v tvár ... Modlite sa a nedovoľte, aby vám klesli viečka a zaspali ste!

Takto by ste sa mali modliť:

Jahve, môj Bože,
nech ťa dosiahne moja modlitba.
Čuj naše volanie o zmilovanie a pomoc.
Odpusť tým, ktorí nemajú žiadnu vieru
v Teba, Bože môj,
a ani žiadnu dôveru
v Tvoju moc zachrániť nás.

Nezhášaj svetlo našich dní,
čím by bol zničený v okamihu svet,

ale vo Svojom Otcovskom Zľutovaní
sa nad nami zmiluj
a odpusť nám.

Nedovoľ zlému,
aby prelieval našu krv ako vodu,

odpusť naše viny,
utíš Svoj hnev,
spomeň na našu slabosť.

Zadrž Svojich anjelov skazy
a daj nám ešte šancu dokázať,
že sme hodní Tvojej Dobroty.

Svoju dôveru vkladám v Teba.
Amen.

S akým potešením potom prijmem túto modlitbu. Modlitbu, ktorá Mi dá spočinúť! Dcéra, požehnám všetkým tým, ktorí sa budú úprimne modliť túto modlitbu. Nech zaznie toto proroctvo: "Ten deň a hodina patrí Mne, vášmu Bohu," to povieš tým, ktorí sa ťa budú pýtať na čas a hodinu Mojej Spravodlivosti! Láska ťa miluje.

Modlitba, ktorú nám Pán dáva vo vyššie uvedenom posolstvo, je ideálna pre našu dobu. Prosím rozširujte ju po svete, nech sa ju každý modlí s pokorným srdcom ... Tiež je znamením, ako ochotne nám chce Boh pomôcť povstať z našej biedy!

Nasledujúce dve posolstvá sú veľmi dôležité pre tieto dni, kedy koronavírus vstúpil do našich životov:

Takmer pred dvoma rokmi, 31. mája 2018, som jasne počula hlas, ktorý hovoril po francúzsky a hovoril: "čoskoro nastane atmosferická explózia". Takmer po roku, 10. apríla 2019, to Kristus vyslovil znova a ja som to zapísala ako poznámku v posolstve. Kristus hovoril o ohni, ktorý na nás príde, ale že tento "oheň" nebude fyzický oheň zapálený ľuďmi, ale bude niečím iným, čo bude stravovať ľudí. To, čo sa dnes deje s COVID-19 je len začiatok napĺňania tohto posolstva. Hlas, ktorý som počula použil slovo "atmosferická explózia", čo tiež znamená, že to príde náhle, mocne, podobne ako výbuch bomby. Kristus v posolstve z 10. apríla 2019 pokračuje, že toto nezasiahne len mnohé národy, ale tiež ekonomiku, čo sa očividne deje, pričom použil výraz: a strávi, čo ľudia vytvorili. Tu sú niektoré výňatky týkajúce sa COVID-19 z posolstva z 10. apríla 2019.

Šelma ide po vás a plní vaše srdce množstvom svojich klamstiev, prenasleduje vás v tichu noci, aby nebola odhalená. Ako temný tieň plaziaci sa v skrytosti na vás líči pasce. Jeho ústa sú plné nemravnosti aj cez všetko to zlo, ktoré ti spôsobil, generácia, si stále neuvedomuješ jeho zlé zámery ... a jeho podlosť? Koľkokrát ťa mám ešte varovať?

Dni súženia sú pred vami. Oheň1 nezapálený človekom prehltne národy a strávi, čo človek postavil.

Príroda sa postaví proti vám a povodne zmetú veľké množstvo ľudí. Zmiznú štipľave úškľabky z vašich tvárí, ktoré ste mali, kedykoľvek bolo vyslovené Moje Sväté Meno. Potom všetko, čo bolo skryté v temných kútoch, bude odhalené. Dni plné beznádeje sú pre vás uchované, neverná generácia.

Obraciam sa k západu, potom k východu, a vidím Svoj Dom schádzať na scestie, pretože mnohí prestali hľadať Svetlo. Mnohí konajú, ako sa im zapáči a zlými rozhodnutiami mrzačia Moje Telo. Mnohými spôsobmi Ma oddelili od svojho života. Moje Pravidlá a Moja Náuka sú drvené pod sutinami Môjho Domu a Moje Diela odhodili.

Tvoje telo sa rozkladá, generácia, a tvoja duša je ako vyprahnutá pustatina bez vody. Potrebujem počuť úprimné pokánie. Bola Moja Obeť zbytočná? Každé stvorenie, ktoré Môj Otec stvoril, netrvá dlhšie ako poľný kvet a pri prvom závane vetra zaniká, ale jeho duša je večná ... Ja som Strážcom tvojho života. Strážim ťa, chránim ťa a bránim. Dal som za teba Svoj Život, aby si mohla žiť, generácia, čo viac som mohol urobiť a neurobil som? Tak teda povstaň, hneď! A ľutuj! Uznaj svoje desivé skutky.2 Skazená generácia, prestaň konať zlo, naprav svoj postoj a jednanie a Ja ťa začujem a odpustím ti. Nezabudni, že som za teba dal Svoj Život. Utekaj pred hriechom ako pred hadom.

V týchto posledných dňoch užívam vetry ako Svojich poslov a posielam ich do tejto púšte, ako nomádov, aby som vybudoval Svoje Telo,3 ozdobil ho a zjednotil.
1 23. mája 2018 som jasne počula hlas, ktorý po francúzsky povedal: "bientôt une explosion atmosphérique aura lieu ..." - "čoskoro nastane atmosférická explózia (atmospheric explosion) ..."
2 V Božích Očiach je každý hriech hrozný, i malé hriechy, ktoré považujeme za bezvýznamné, a vidí ich ako veľmi závažné!
3 Cirkev

Otec Julio Gaddi z Filipín vysvetlil: "Pri opätovnom čítaní Vassuliny knihy 'Nebo existuje, ale peklo tiež' som zistil, že nás Vassula už v roku 2013 varovala pred touto pandémiou, keď na str. 154-155 napísala: "Sily temnoty sa rozrastajú a pokrývajú mnohé národy ako hmla, ale my nemôžeme povedať, že sme pred týmto problémom neboli varovaní." Teraz na celý svet dolieha táto pandémia, ktorá sa prenáša drobnými 'kvapkami', a drobné kvapôčky sú vlastne "HMLA", ako bolo v knihe spomenuté."

Keď som písala tento článok, otvorila som knihu posolstiev TLIG a moje oči okamžite padli na pasáž z posolstva 23. septembra 1991, kde Večný Otec hovorí:

... čo vidíš, dcéra?

Svätú Tvár Tvojho Syna, zničenú bolesťou, Jeho Tvár vyzerá ako na Svätom Plátne.

Nie je to dostatočný dôvod, aby si pokračovala a obetovala trochu svojho času a energie? Pozri sa znova, dcéra ... čo vidíš teraz, Vassula?

Vidím niečo ako mäkký červený oblak, vypĺňajúci oblohu, vznáša sa nad nami, a predsa sa šíri ako hmla a zaberá čoraz väčší kus neba, pohybuje sa jemne, ale stále.

Píš: "ako úsvit po vrchoch sa rozprestiera početný a mocný ľud, jemu podobný nebol od vekov, ani po ňom nebude, až do čias najvzdialenejších pokolení."* Áno, je to blízko ... a čo teraz vidíš, Vassula?

Živé ľudské pochodne.

* Joel 2,2

V rovnakej knihe na strane 211 tiež vysvetľujem, že zároveň s tým, ako sa pandémia vymkne z rúk, bude tiež zničená ekonomika. Napísala som: "Ekonomická kríza je ďalším veľkým znamením ľudstvu. Všemohúci Boh teraz drví Mamon, ktorý je bohom peňazí, pred ktorým svet pokľakal a klaňal sa mu, ktorý priniesol do ľudských sŕdc sebectvo, vojny a skazenosť miesto lásky Božej."

Cirkev učí, že Boh môže použiť zlo pre dobro. Možno preto, aby nám dal uvedomiť si, že samo bohatstvo nepostačuje na to, aby nás urobilo šťastnými bez prítomnosti Boha v našich životoch. Je to, ako keby nám Boh umožnil prejsť pôstnou dobou a dodržiavať skutočný pôst a oddelenie od sveta! Možno nás Boh žiada, aby sme skoncovali so spôsobom života, ktorý sme doteraz žili. Možno sa snaží uviesť veci na pravú mieru a dať všetko do rovnováhy napr. tým, že nám hovorí, že naše zdravie je dôležitejšie ako zdravie našej ekonomiky. Starostlivosť jeden o druhého v čase krízy je oveľa cennejšia a dôstojnejšia v Božích očiach než hromadiť pozemské poklady. Príroda sa už uzdravuje. Zdá sa, že obloha konečne "dýcha", vzduch je čistejší, znečistenie už nie je také ako predtým.

Je pre nás ťažké pochopiť, ako nás chráni Božia láska. Znovu nás uisťuje vo Svojom posolstve z 6. mája 1992, v ktorom zjavuje:

Satan dnes zvracia na zem všetku svoju nenávisť. Vo svojej zbesilosti trhá a prevracia krajiny. Ničí a prináša pohromu za pohromou, ale Moja Ruka veľkou silou postaví všetko, čo rozorval.

Dôležité je, že uznávame, že sme hriešnici a že činíme úprimné pokánie ... A potom sa nemusíme báť. Ak sme blízko našej Blahoslavenej Matke a Ježišovi, nemáme sa čoho báť.

Vec sa má tak, že nikto nečakal, že vlna pandémie pokryje celý svet tak rýchlo a rozšíri sa do všetkých národov! Je to akoby na nás Satan zvracal smrť prinášajúc zvratky, ako to Ježiš povedal 6. mája 1992. Nenávidí nás! Ale Ježiš nás počas všetkých týchto rokov opakovane varoval, že Satan pripravuje obrovský holokaust, aby nás zničil, a že toto neviditeľné zlo sa vkradne medzi nás ako zlodej, nečakane. Prekĺzne medzi nás ticho ako had, pretože sme doširoka otvorili dvere, a tak dovolili zlu vstúpiť. Boh nechcel, aby sa stalo toto zlo.

Ak budú ľudia aj naďalej rebelovať proti Bohu, potom, čo skončí táto pandémia, tak nás Pán varoval, že na nás bude z neba padať Oheň, potom, čo nám dá jedno posledné veľké Varovanie. Budeme na seba priťahovať Božiu Spravodlivosť. Spomínate na Ninive? Sme moderná Ninive, ale nie tak celkom, pretože Ninivčanov kráľ, potom, čo bol varovaný, okamžite začal konať a postiť sa a nariadil všetkým ľuďom, aby sa postili, oni aj ich dobytok. Obliekol si šat z vrecoviny, činil pokánie a Boh sa zmiloval.

Pozývam ľudí dobrej vôle, aby sa modlili za tých, ktorí nebudú počúvať, pretože veľké Varovanie bude jedno z posledných varovaní pred strašným Trestom, ktorý bude vykonaný Ohňom. Keď tento nastane, zem sa bude triasť a odkloní sa zo svojej osi. V dôsledku toho môže byť aj zmenená gravitácia zeme. To malé množstvo ľudí, ktorí zostanú (čo závisí na nás, koľko ľudí sa obráti a vráti sa k Bohu), tento svet, sa nakoniec bude tešiť z etapy pokoja. Budeme teraz Bohu načúvať? Začneme konečne brať vážne Jeho posolstvá 'Pravý Život v Bohu'? Tu sú Kristove Vlastné slová:

18. február 1993
Až budete počuť dunenie hromu a uvidíte záblesky svetla, vedzte, že prišla Hodina Mojej Spravodlivosti. Zem sa bude triasť a ako padajúca hviezda sa pohne zo svojho miesta, vytrhne hory a ostrovy, celé národy budú zničené, nebesia zmiznú ako zrolovaný zvitok (...) a zo Svojho Kalicha Spravodlivosti vás pripodobním hadom, zmijám. Dám vám liezť po bruchu a jesť prach v týchto dňoch temnoty ...

Slová "Dám vám liezť po bruchu", by mohli byť vysvetlené tým, že sa na krátku dobu po veľkom zemetrasení zmení gravitácia.

Pridávam posolstvo, ktoré dala Panna Mária, a v ktorom nám vysvetľuje, ako zlo priťahuje zlo.

15. máj 1990
Pokoj vám, deti.

Ja, vaša Svätá Matka, vás pripravujem na stretnutie s Pánom, vychovávam vás k duchovnému rastu, zahŕňam vás milosťami, aby som vám pomohla a povzbudila vás. Uvedomte si, že žijete vo zvláštnej dobe, v dňoch, ktoré predchádzajú Príchodu Pána, otvárajú Jeho chodník. Tieto dni sú prípravou, než zostúpi váš Kráľ, modlite sa teda, aby všetci boli pripravení. Modlite sa, Moje milé deti, horlivo za tie duše, ktoré nechcú počuť a nechcú vidieť. Modlite sa k svojmu Otcovi, ktorý je v Nebesiach, takto:

Otče Najmilostivejší,
daj, nech tí, ktorí stále znovu počúvajú
ale nikdy nechápu,
tentoraz počujú Tvoj Hlas
a pochopia, že si to Ty,
Svätý Svätých.
Otvor oči tých, ktorí sa pozerajú
a znovu pozerajú, ale nikdy nevnímajú,
aby tentoraz videli svojimi očami
Tvoju Svätú Tvár a Tvoju Slávu.
Dotkni sa Svojím Prstom ich srdca,
aby sa ich srdcia otvorili
a porozumeli Tvojej Vernosti.
Modlím sa a prosím Ťa o všetky
tieto veci, Spravodlivý Otče,
aby všetky národy
boli obrátené a uzdravené
Ranami Tvojho Milovaného Syna,
Ježiša Krista.
Amen.

Proste Otca, aby odpustil zatvrdnutým dušiam, ktoré nechcú počuť ani vidieť. Otec je Najzľutovnejší a zhliadne na všetky Svoje deti. Áno, maličkí, ste Bohu vonným dymom, keď sa modlíte za spásu svojich bratov, čím usilovnejšie sa modlíte, tým mocnejšie sú vaše modlitby.

Ďakujte Pánovi, ktorý vás povolal a ktorého milosť vám dala počuť Jeho volanie, modlite sa za tých, ktorí odmietajú počuť.

Čas sa kráti a mnohí sú doteraz v nevedomosti a v hlbokom spánku, dni bežia a Moje Srdce sa ponára do hlbokého smútku, keď sa zhora pozerám na dnešnú mládež. Chýba im láska ... ale oni sa s ňou ani nestretli, mnohým z nich sa ani nedostalo vrelosti od ich matky, pretože žiadnu nemali. Svet sa stal chladným, ľadovo chladným, rodičia sa obrátili proti sebe. Dieťa sa obracia proti svojim rodičom, pretože sa mu nedostalo lásky, matka odmieta modlikanie dieťaťa o lásku, svet odumrel láske. Spočíva v hlbokej temnote, pretože nenávisť, chamtivosť a sebectvo ovládli celú zem skrz naskrz.

Som otrasená tým strašným pohľadom, skazenosťou temného sveta a odpadom, ktorý prenikol až do svätyne. Pohromy, hlad, nešťastie, vojny a súženia, to všetko na seba priťahujete. Všetko to vychádza zo zeme a vracia sa to k zemi, a nie je to Boh, kto by vám dával všetky tieto pohromy, ako si to mnohí z vás myslia. Boh je Spravodlivý a plný Milosti, ale zlo priťahuje zlo.

Modlite sa úpenlivo, modlite sa z celého srdca za obrátenie a spásu svojej éry. Moje deti, modlite sa so Mnou, potrebujem vaše modlitby. Modlite sa a Ja to ponúknem Bohu.

Uisťujem vás, že som s vami, nech idete kamkoľvek. Nikdy vás neopustím, ste Moje deti.

Všetkých vás žehnám.

A Pán hovorí toto:

Môj Svätý Duch bude zbierať chromých a zhromaždí tých, ktorí boli zavedení na scestie. Budú vštepení na Mňa, aby opäť ctili Moje Sväté Meno a obnovili Moje Kráľovstvo na zemi (...) tak čoho by ste sa báli? Ja som s vami ... (28. december 1993

Otec J. L. Iannuzzi tiež zdieľal svoj pohľad. Tu je, čo povedal:

"Ako za dní Egypta Boh zoslal morovú ranu, ktorá trvala niekoľko mesiacov, aby ich prinútil zriecť sa ich falošných bohov a pripomenul im, že On je Jediný Boh, tak aj Boh nám v týchto posledných pár mesiacoch vzal falošných bohov, ktorým sa klaniame. Je zvláštne, že s týmto vírusom, ktorý je zlo, ale ktorý Boh pripustil, sme svedkami zatvárania všetkých zábavných centier, divadiel, štadiónov, spoločenských centier a obchodov. Možno nás má táto udalosť obrátiť späť k Bohu, ktorý nám v Pravom Živote v Bohu dáva nasledujúce posolstvo:

Zhromaždi ľudí a povedz im: Bez úprimnej ľútosti a rýdzosti vo vašej modlitbe bude toto zlo trvať dlhšie, než si myslíte. Obráťte sa ku Mne, svojmu Bohu, a ľutujte. Úprimná a spoločná modlitba dosiahne Mňa, vášho Boha. Pôst vyženie démonov. Prijímam akúkoľvek obeť. Zažeňte svojho ducha letargie, opustite svoje zlé cesty a zmierte sa so Mnou, vaším Bohom. Nech počujem: "Pane, zmiluj sa nado mnou, hriešnym!" a prejavím zľutovanie. A na vás všetkých vylejem Svoje požehnanie. Poďte, nebojte sa. Ja načúvam ... ic (13. marec 2020)

Možno nezáleží najviac na vakcíne, možno že Boh dovolil túto izoláciu, aby nás oddelil od vravy sveta a my sa otvorili voči Bohu, a tak Mu dovolili, aby v nás začal osobnú vnútornú obnovu počas pôstneho obdobia tým, že sa budeme sústrediť na tú jedinú vec na svete, na ktoré skutočne záleží:

na Ježiša.
 
 
Najnovšie správy
Správy z Pravého Života v Bohu z celého sveta

Archív správ
Tu nájdete všetky (doteraz preložené) aktuality a E-spravodajcu

Internetový spravodajca - prihláste sa k odberu
Pre prehľad o aktuálnom dianí, správach a aktivitách spoločenstva a apoštolátu Pravého Života v Bohu z celého sveta (externý link)

Farebný magazín TLIG
Nájdete tu články o TLIG aktivitách z celého sveta a rôzne články z oblasti spirituality TLIG. Česká aj anglická verzia. (externý link)

Novinky - vyhľadávanie
Novinky - vyhľadávanie v texte

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved