SK » Posolstvá»


Môj Svätý Duch príde na vašu záchranu
Budú to druhé Turíce

10. december 1995

pokoj s tebou; tvojím cieľom musí byť zotrvať v Pravde a pritiahnuť celé ľudstvo k Pravde a do Môjho Kráľovstva; Ja som Pravda a Mojím Kráľovstvom na zemi je Moja Cirkev a Moja Cirkev je Mojím Telom, ktoré napĺňa celé stvorenie;1Životom Mojej Cirkvi je Moja Svätá Eucharistia, Cesta k večnému životu; - Ja som Cesta, Pravda a Život;

Ja som Láska; milujte Ma a budete žiť; vďaka láske bude vaša duša hľadať veci nebeské; svet vám nemôže ponúknuť nič z toho, čo patrí Mne; držte sa Mňa a zostaňte zakorenení vo Mne a takto získate pre seba večný život, ktorý som vám sľúbil; Ja som ťa zavolal, Moja Vassula, a vzal som ťa, aby som prostredníctvom Môjho Volania pritiahol mnohých hriešnikov k pokániu;

v prítomnosti mnohých svedkov som hovoril prostredníctvom teba a zjavil sa na tvojom mieste; niektorí Ma uvideli a uverili; šťastní sú tí, ktorí nevideli, a predsa uverili;

skutočne som ťa poveril týmto Posolstvom, pretože som vedel, že sa budeš dobre starať o Moje Záujmy; povedal som, že som ťa poveril týmto Posolstvom; toto Posolstvo nepridáva nič nové k Písmam; všetko, čo som povedal v tomto Posolstve, je už napísané v Písmach, lenže vy ste ešte úplne neporozumeli tomu, čo je napísané;

počuli ste Ma hovoriť: pošlem vám Tešiteľa, aby bol naveky s vami a v tých, ktorí Ma milujú, aby vás naučil všetko; Môj Duch bude vaším Radcom a vaším Vychovávateľom; bez Neho by dokonca ani Moji Učeníci nikdy plne nepochopili ani Mňa, ani Moje Učenie; ale v ten deň, keď som sa vrátil k Otcovi, poslal som Tešiteľa, aby im pripomínal všetko, čo som im povedal, keď som bol s nimi;

teraz som pripravený prísť k vám, ale vy stále nechápete ako a akým spôsobom; nehovoril som predsa v metaforách; vážne vám hovorím: pošlem vám Svojho Svätého Ducha v plnej sile na celé ľudstvo a ako predzvesť zobrazím znamenia na nebi ako nikdy predtým; budú to druhé Turíce, takže Moje Kráľovstvo na zemi2 bude obnovené; mnohí z vás sa pýtajú: "kedy? kedy sa to všetko stane?" nikomu nie je dané poznať časy alebo dátumy, o ktorých rozhodol Otec zo Svojej moci; v minulosti vaši predkovia zabíjali všetkých, ktorí predpovedali Môj Príchod; a dnes vaša generácia robí to isté; ako dlho sa chcete vzpierať Môjmu Svätému Duchu Milosti?

kajajte sa z tejto vašej skazenosti a modlite sa, aby nič z toho, čo ste kedy povedali, vás nemohlo odsúdiť; už viac nepochybujte, čoskoro bude na vás vyliaty Môj Duch Svätý, aby ste znova získali silu; a ty, Moja sestra, prijmi nežnosť Toho, ktorý ťa formoval; tam, kde si ty zlyhala, tam som mal úspech Ja; tam, kde sa tebe nedostávalo, doplnil Môj Svätý Duch; Moja náklonnosť k tebe je obrovská; pokračuj v uvádzaní do života lekcií, ktoré si sa naučila odo Mňa; vedz, že Ja dokončím Svoje Dielo triumfálne;

Vassula, môžeš ísť so Mnou ešte jednu míľu?

Samozrejme, ak mám ešte svoje nohy, tak na to, aby kráčali s Tebou.

ich hrubé zachádzanie s tebou sa ťa nedotkne; Moje Posolstvo bolo zjavené Mojim svätým a tým, ktorí majú srdce dieťaťa; Múdrosť sa vyhýba múdrym a učeným, ale všetci tí, ktorí pozdvihli svoj meč proti tebe, mečom zahynú; Moje Slová nenašli u nich domov, nie, pretože im chýba láska .....

nazývajú sa doktormi zákona .... ktorého zákona? Môjho alebo ich? keby zachovávali Môj Zákon, boli by porozumeli Môjmu jazyku;3 oni  však neprijímajú to, čo som povedal;

ach, Vassula, oplácaj zlo láskou; odpúšťaj a zachovávaj Moje mlčanie na každú urážke vrhnutú na teba; človek čerpá z vlastných zásob; tak Ma cti, lebo prichádzaš odo Mňa;

choď tam, kam ťa posielam, choď ako svedok a otvorene hlásaj všetko, čo sme ťa, Otec a Ja, naučili; Satanova hodina je tu, ale už čoskoro vystúpi Svätý Michael a beda nekajúcnym hriešnikom! teraz si diabol vylieva svoj hnev na tebe a na každom z Mojich zásahov konaných pre vašu spásu, osteň neprávosti, ale Môj Svätý Duch príde na vašu záchranu a Moje Posolstvo sa stane nepretržitým chválospevom ušiam toho, kto chce počuť;

modli sa, Vassula, pretože tvoje modlitby Mi robia radosť; žehnám ti;


2 Ježiš má na mysli Cirkev
3 Ježiš myslí: v PísmachChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved