Jednota zo srdca

Vassula
Svätá zem, púť 1998

Jednota príde v obrátení nášho srdca, to znamená skrze našu lásku a vieru. Nie je to vec podpísania nejakej dohody a ani nepríde skrze mocných, ktorí sú rozptýlení. Jednota príde a bude žitá tými, ktorí dovolili Duchu Svätému, aby sa ich dotkol v ich chudobe a aby bol ich Svetlom. Jednota príde, keď použijeme tie dva kľúče, ktoré nám náš Pán ponúka a tie sú: pokora a láska. Keď tieto dva kľúče použijeme, tak jednota zvíťazí nad našim rozdelením, ktoré je hriech. Jednota príde, až začneme skutočne milovať Ježiša Krista. Jednota príde, až zomrieme svojmu ja. Jednota príde, až stíšime svoj hlas, aby sme počuli Kristov hlas, a tak konali Jeho Vôľu. Jednota príde, až skloníme svoje hlavy a dovolíme, aby bolo vidieť Hlavu Kristovu. Jednota príde, až začneme hľadať Záujmy Kristove a nie naše.

"Dnes je v Mojej Cirkvi rozdelenie ako nikdy predtým. Ako Kain a Ábel, bratia, a predsa sa jeden druhému nepodobali. Jeden bol úprimný, druhý nie. Jeden bol naklonený k dobrému, druhý k zlému a nepáčil sa Mi. Jeden bol verný a oddaný, druhý zradný a spurný. Takí sú dnešní členovia Mojej Cirkvi. Mám dva druhy: jedni oddaní, druhí odbojní. Moja Cirkev je rozdelená." (29.11.1992)

Naše rozdelenie je skutočne ťažký hriech. Naša neznášanlivosť jedného voči druhému je ohavnosťou v Božích očiach. Naša tvrdohlavosť a pýcha nie je v súlade s Duchom nášho Pána. Všetky tieto veci dokazujú, že chýba láska. Iba skrze hlboké obrátenie môže človek získať ovocie lásky, ktoré nás privedie na cestu zmierenia. Skrze pokánie môže byť človek znovu zrodený a môže sa v ňom uskutočniť vnútorná premena. Takže Duch Svätý nás privedie k jednote skrze obrátenie našich sŕdc. Pán v jednom posolstve hovorí:

"Jednotu medzi bratmi neprivodia slová, ale konanie Svätého Ducha. Viedol som ťa, aby si hľadala jednotu a prežívala jednotu, ktorú si prajem (...) chcem, aby si bola živým príkladom, ako má vyzerať Jednota. Každý, kto sa na teba pozrie, uvidí Jednotu podľa želania Môjho Srdca. Nedaj sa odradiť tými, ktorí v tebe nevidia Môj Plán. Dar, ktorý som ti dal, má väčšiu cenu ako perly, väčšiu cenu ako všetky poklady sveta dohromady! (...) Ja, Boh, ti nebudem vyčítať jednotu, ktorú žiješ, ale budem kárať muža, ktorý na teba útočí pri tvojom poslaní. Jeho útoky na teba sú ako kameň, vrhnutý na zrenicu Môjho Oka. (...) Vravím ti: rozširuj Moje Posolstvá ďaleko široko, ako je to len možné. Pamätaj si: Jednota príde s pokorou a láskou. A teraz si dobre ulož do srdca, čo ti poviem: k dosiahnutiu jednoty potrebujem odčinenie vín ..." (30.9.1993)

Kristus Svoj plán Jednoty dokončí skrze chudobných v duchu, lebo hovorí tým, čo sa v práci pre jednotu oneskorievajú.

"Povedz tým, ktorí pracujú pre jednotu, nech sa pozrú hore k nebesiam. Vidíš, ako sú ďaleko od zeme? Tak sú ďaleko ich srdcia od seba navzájom." (21.12.1992)

Jednota príde, pretože to Kristus chce a vyžaduje to. Ježiš povedal: "Aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma ty poslal." (Jn 17,21)

Ježiš v jednom zo Svojich posolstiev hovorí:

"Príchod Mojej vlády na zemi je blízko a Moja Vôľa sa bude diať na zemi, tak ako je tomu v Nebi a vo vašich srdciach znovu zbudujem jednotu Svojej Cirkvi (...) budem opäť s vami všetkými. A Moja kňazská modlitba k Otcovi bude naplnená. Budete jedno ako My, Svätá Trojica." (2.5.1991)

Ježiš nám tiež hovorí o príchode Jeho Vlády na zem, keď každý bude konať Božiu Božskú Vôľu kým je ešte na zemi, pretože v našich srdciach už bude vybudovaná jednota Jeho Cirkvi. V našej dobe Ježiš očisťuje veľa sŕdc. Vraví:

"Očistím vás a uzdravím, zbožštím vás, lebo Ja som Božstvo, zdokonalím vás." (21.11.1988)

Ježiš povedal, že tí, ktorí pracujú na jednote, by mali najskôr pracovať na zjednotení dát Veľkej noci. Niekedy uvažujem a hovorím, vezmite si, že, by sa im na jednom z ich stretnutí pre jednotu zjavil Sám Kristus a povedal im, že majú okamžite zjednotiť dáta Veľkej noci. Čo by urobili? Stále by váhali? Alebo by jednoducho šli do toho a urobili to? Ježiš im hovorí:

"Kedy konečne jednohlasne schvália (schválite) dekrét o slávení Veľkej noci v rovnakej dobe?" (21.12.1992)

Ježiš žiada po tých, ktorí pracujú pre jednotu nasledujúce:

"Brat, urobil si všetko, aby si zachoval jednotu Môjho Tela? Každý rok na Veľkú noc musím piť z kalicha vášho rozdelenia, ktorý Mi vnucujete (...) čím viac času uplynie, než zjednotia dátum Veľkej noci, tým prísnejšieho rozsudku sa dostane tejto generácii. Môj Návrat sa blíži a beda nekajúcemu srdcu! Beda rozdelenému srdcu! Beda nezmierenému srdcu! "Budú zvrhnutí do pekla!" (31.5.1994)

Náš Pán je veľmi prísny, keď príde na otázku pýchy a pokrytectva. Ježiš odsudzuje nekompromisnosť (nepoddajnosť) a tvrdosť srdca.

"Pre svoju nepoddajnosť zostávajú neobývaní! (to znamená bez Ducha Svätého) Mnohí z nich hovoria o jednote a bratstve, ale ich slová sú falošné, prázdne ... ĽUTUJTE!"

Potom hovorí Ježiš Svojej Cirkvi: "Kedysi si žila v pokore, skromnosti a úprimnej láske a tvoj stôl prekypoval hojnosťou. Áno, bohatosť Mojej Cirkvi prevyšovala všetko a každé živé stvorenie, pretože Eucharistia bola životom Mojej Cirkvi. Ak Moja Cirkev dnes postráda lesk, je to preto, že mnohé z Mojich Cirkví zrušili Moju Večnú Oběť." (25.11.1991)

V inom posolstve Ježiš hovorí, ako závažné to je byť nepoddajným, keď sa jedná o jednotu a ako je napádaný, keď nie sme zmierení v srdci, hovorí:

"Hovoríte o Duchu, ale nekonáte v Duchu (...) Povedz im, že Srdce Pána je Láska a že Zákon spočíva na Láske. Povedz Mojim ľuďom, že nechcem, aby v Mojom Dome boli správcovia, tí nebudú ospravedlnení v Môj Deň, pretože to boli práve oni, kto znesvätili Môj Dom. Poslal som vám Svojho Ducha, aby žil vo vašich srdciach, preto Duch, ktorý vo vás žije, vám ukáže, že Moja Cirkev bude znovu vybudovaná vo vašich srdciach a vy vo svojom srdci sa budete navzájom uznávať za bratov." (14.10.1991)

Nemôžeme o jednote ani hovoriť, bez toho aby sme najprv žili prvé dve najväčšie prikázania Božie. Bolo by to ako chcieť postaviť dom bez toho, že by sme najskôr položili základy. Ako preto môžeme veriť, že by mohla prísť jednota, keď sú semienka jednoty neustále zasievané do vyprahnutej a neúrodnej pôdy? Žiadna rastlina nevyrastie v takej vyprahnutosti, ktorú naše srdce představuje. Pán v jednom posolstve hovorí:

Niektorí povedia: "Ale my sme vždy zachovávali cirkevné pravidlá a boli im poslušní ..." A Pán dnes hovorí: "Nestačí zachovávať cirkevné pravidlá a byť im poslušný. Potrebujem pokoru a lásku a obrátenie vašich sŕdc, aby boli základom vašej jednoty."

"Pozorujem vás zhora všetkých, každého z vás. Hovorím vám, každý kto pokračuje v práci pre svoje vlastné záujmy a pre svoju vlastnú slávu, už stratil Moje Srdce (...) vaše rozdelenie je hriech (...) keď hrešíte svojím rozdelením jeden proti druhému, som to Ja, Baránok, proti ktorému hrešíte. Tento hriech vášho rozdelenia denne masakruje Moje Telo." (27.3.1992)

Boh dnes prehovára a volá nás ku Zmiereniu a Jednote. Sú ľudia, ktorí veria a druhí, ktorí neveria, že Ježiš Kristus k nám prehovára skrze moju slabú ruku. Ale je to preto, že jednotu vidí len podľa seba a nie podľa toho, ako ju myslí Boh. Ježiš hovorí:

"Hovoril som z hora, nie aby som vám vnucoval Svoje zákony, ale aby som vám navrhol spojenectvo Pokoja a Lásky, aby som vás priviedol pod Svoje Krídla a zjednotil vás (...) naozaj ste pochopili, čo vám Ženích ponúkal? Potom Mi vysvetlite, prečo zakaždým, keď hovorím o zmierení, odo Mňa odvraciate oči (...) vysvetlite Mi teda, keď tvrdíte, že ste v Pravde, svoje rozdelenie .... otvor oči, priateľu! Otvor svoje srdce, nie svoju myseľ! (...) Jednota bude vo vašom srdci. Zmierenie bude v srdci, a nie podpisom na zmluve! Ako môže niekto vyhlasovať, že je spravodlivý, keď vaše zeme sú vo vojne a v plameňoch! Pochopte, že Moje Sväté Srdce od vás očakáva: dobrotu, veľkodušnosť, modlitbu a ducha zmierenia, a aby ste sa navzájom milovali, ako Ja milujem vás. Budem počuť od vás volanie oddanosti a ľútosti?" (14.9.1992)

Budeme zjednotení mocou Ducha Svätého a Zasľúbenie sa naplní, pretože len prostredníctvom Ducha Pánovho, ktorý je Darcom Života, získame dar jednoty. Tak ako sme teraz, sme ako suché kosti z Ezechielovho videnia, to hovorí náš Pán. Tu sú Jeho slová:

"Spravím jediné Telo zo všetkých týchto suchých kostí, ktoré teraz ležia rozhádzané v Údolí Smrti. Áno, ako vo vízii proroka Ezechiela, pýtam sa ťa rovnako: 'Môžu tieto kosti ožiť?'"

(Povedala som:) Nie. Nie bez toho, aby si zasiahol. Nie bez toho, že by si do nich vložil život, môj Pane, pretože sú celkom suché a bez života.

"Dám na nich šľachy, tak sa rozptýlené kosti spoja dohromady, potom na nich narastie mäso. Obložím ich kožou a dám im dych, aby žili. Urobím z nich jediné Telo (Telo, Cirkev) .... a znovu ich privediem k životu. Pošlem Svojho Svätého Ducha, aby čo najsilnejšie zavial do jeho nozdier, aby ožilo a postavilo sa znovu na nohy k Mojej Oslave. Vylejem na vás krištáľovo čistú Vodu zo Svojho Trónu, aby som očistil všetky vaše poškvrny a vylejem Svojho Svätého Ducha, aby žil uprostred vás. Môj Svätý Duch vám bude daný, aby sa stal vašim Srdcom. Potom Ja Sám pomažem toto Telo a svetlo, ktoré dám vašim očiam, bude Moje Vlastné Božské Svetlo, bude vychádzať z Mojej žiarivej slávy, a ako bojovník budeš nebojácne kráčať, pretože Ja budem tvojou Pochodňou, budem kráčať pred tebou, ukazovať ti cestu. Nebudeš potrebovať svetlo lampy, pretože Ja Sám budem tvojím Svetlom. Všetky ostatné národy, (to znamená všetky ostatné náboženstvá) uznajú Krista ako Božieho Syna, (tak bude Ježišova modlitba v Jánovi 17,21 naplnená) keď uvidia tvoju Krásu, budú ťa nasledovať, prinesú svoje poklady a svoje bohatstvo, spolu so sebou samými ich budú tebe obetovať. A do tvojich rúk vložím žezlo z ocele, oblečiem ťa do dôstojnosti a nádhery .... tak Môj Duch vás všetkých nakoniec sjednotí a každý uverí, že Otec Ma poslal. Každý Ma spozná ako obetného Baránka." (30.5.1993)

Ježiš už dlho nebude prijímať naše rozdelenie ... hovorí: "Teraz počúvaj, všetkých vás roztavím! (tie tri železné tyče, predstavujú rímskokatolícku, pravoslávnu a protestantskú Cirkev, vo vízii, ktorú mi dal Pán) Vložím vás spoločne do taviaceho kotla a ako oheň pod kotlom vás všetkých roztavím. Moje Kráľovstvo nezostane rozdelené ..." (30.5.1993)

Ježiš nás žiada, aby sme sa modlili za tých, ktorí potláčajú Jeho Svätého Ducha, a ktorí predstierajú, že pracujú pre jednotu, ale v skutočnosti spriadajú siete proti tým, ktorí jednotu praktizujú a ktorí sa zmierili. Ježiš, ktorý vidí všetky tieto otrasy, sa smutným hlasom spýtal:

"Až sa vrátim, koľko viery tu ešte zostane? Až zasa prídem, nájdem vás, Moji priatelia, iných, než akými vás chcem mať? Budete ešte mať reč a Tradície, ktoré som vám odovzdal? Alebo budete hovoriť ako filozofi a kázať na Babylonskej Veži? Povedzte Mi, čo sa stalo s Duchom, ktorým som vás obdaril? - Váš kvas je rovnaký ako farizejov a sadukajov. Hovoríte o Zákone, ale nemáte Ho vo svojich srdciach. Môj Zákon je živý! Muži malej viery! Ale vy ste argumentáciou svojho ducha spravili Moje Slovo ničotným a prázdnym. Hovorím vám, vaše srdce je ďaleko odo Mňa, tak ako nebesia sú ďaleko od zeme, pretože ste zanedbali to najdôležitejšie v Zákone: lásku, pokánie, milosť, dobrú vieru! Kto z vás, ktorí kážete v Mojom Mene, naozaj miluje svojich nepriateľov?" (19.3.1993)

"Modli sa za dom Východu a Západu, aby sa spojili ako dve ruky zopäté k modlitbe, pár rúk, aké je to krásne, keď spojené spoločne mieria k nebu v modlitbe. Nech tieto dve Ruky, patriace tomu istému telu, pracujú spoločne a zdieľajú svoje možnosti a zdroje .... nech Ma tieto dve Ruky spoločne pozdvihnú, ach .... kedy Ma tieto Ruky Môjho Tela zdvihnú nad Oltár, držiac Ma spoločne? Ó poďte! Nechcem dlhé diskusie, každý, kto chce byť prvý a najlepší medzi vami, musí byť sluhom všetkých. " (15.6.1995)

Vo svojom príhovore, pri modlitbe Anjel Pána 11. augusta 1996, povedal pápež Ján Pavol II., keď hovoril o pravoslávnej cirkvi, toto: "Veci, ktoré nás spájajú, sú ďaleko väčšie ako veci, ktoré nás rozdeľujú." Počuť také slová bolo pre pravoslávnych veľmi povzbudzujúce, pretože jeden pápežský prelát, keď písal Alexisovi II., uviedol, že medzi rímskokatolíckou cirkvou a pravoslávnou cirkvou sú veľké prvky, ktoré nás rozdeľujú.

Pápež pravoslávnu cirkev nazýva "sestrou Cirkví". Tiež povedal, že Kristovo Telo, aby mohlo dobre dýchať, potrebuje dve pľúca a nás prirovnáva k druhým pľúcam. Jeho hlas mi pripomína hlas Jána Krstiteľa, "hlas volajúceho na púšti", pretože od jeho vlastných sa nedostáva príliš veľa odpovedí. Naozaj by som si priala počuť odozvu od pápežových kňazov, biskupov a kardinálov. Prečo nemôžeme od jeho vlastných prelátov počuť viac hlasov odozvy?

Tým, že neprijímame jeden druhého a nie sme zmierení, len zvyšku sveta dokazujeme, že medzi nami chýba láska, a že sa nechceme skloniť. Ježiš opakovane hovorí, že kľúčmi k jednote sú pokora a láska. Pán nás žiada, aby sme sa sklonili (svoje stuhnuté železné krky) v pokore a láske, aby sme získali ovocie jednoty. Ježiš hovorí:

"Modli sa o jednotu a nenačúvaj tým, ktorí jednotu nechcú. Rozdeľovateľ ich drží každého zvlášť a agresívnych v duchu. Každý, kto úprimne a z celého srdca nepracuje pre jednotu, vážne zarmucuje Môjho Svätého Ducha (...) k jednote ich nepovedú ani výrečnosť reči, ani dĺžka diskusií, ani ich vzájomné udieľanie cien nepovedú Moju Cirkev v jednu. Všetky tieto veci Ma unavujú .... skaza a trosky prenikli do Mojej Svätyne, tak aké ceny si môžu medzi sebou vymieňať?" (15.6.1995)

Tiež Duch Svätý volá ku Svojej Neveste o Jednotu:

"Modli sa, aby som Ja, Ja, najvyššia plnosť Božia, prejav tvojho ducha, svetlo tvojich očí, zostúpil doprostred vás ukázať svetu, ako sa mýlil. Ukázať cirkvám ich zlo v ich rozdelení a ako, aj keď denne prehlasujú, že je jeden Pán, jedna viera, jeden krst a jeden Boh, ktorý je Otcom všetkých, cez to všetko, skrz to všetko a uprostred toho všetkého sú voči sebe nemilosrdní. Nemôžeme povedať: 'Urobila si všetko, aby si zachovala jednotu, ktorú som ti venoval, keď si ešte bola dieťa a v Mojom Náručí.'

Dnes hovoríš: 'Už nie som dieťa a môžem sama chodiť', a od tej chvíle si vystúpila z Môjho objatia a zvykla si si chodiť svojou vlastnou cestou .... Ó dieťa Otca! Ovocie Syna! Moje Mesto a Moja nevesta! Tvoja ľúbezná vôňa ťa opustila .... zostane v tebe ešte niekto nažive, až zostúpim v plnej sile?" (9.11.1994)

A zakončíme svoj príhovor týmito Kristovými slovami:

"Naozajstný kresťan je ten, kto je kresťanom vo vnútri a naozajstná Jednota je a bude v srdci. Jednota nebude v slovách, ale v duchu."

 
Jednota Cirkvi
Nárek Najsvätejšieho Srdca: Kristova túžba po jednote
Jednota zo srdca
Jednotné dátum slávenia Veľkej noci
Príklad jednoty na Východe
Ekumenizmus a spiritualita
Pápež a patriarcha Theoctist
Duchovná ozvena jednoty

 
 
Nárek Najsvätejšieho Srdca: Kristova túžba po jednote
Vassulin príhovor k 500 pútnikom (kardinál, arcibiskup, biskupi, duchovní a laici všetkých denominácií) v ktorom Vassula predstavila tému Jednoty obsiahnutú v posolstve Pravý Život v Bohu (25. mája 2007, Ekumenická púť TLIG v Turecku)

Jednota zo srdca
Vassula predniesla svoj príhovor na púti TLIG vo Svätej zemi v roku 1998

Jednotné dátum slávenia Veľkej noci
Ježiš nás volá ku zjednoteniu dátumu slávenia Veľkej noci

Príklad jednoty na Východe
Msgre Isidore Battika zdieľa s TLIG pútnikmi povzbudivú a nasledovaniahodnú prax jednoty v Sýrii

Ekumenizmus a spiritualita
Ekumenický príhovor Vassuly v Medzinárodnom Brigitýnskom Centre vo Farfe

Pápež a patriarcha Theoctist
Vassula podáva svedectvo o stretnutí pápeža Jána Pavla II. a patriarchu Theoctista

Duchovná ozvena jednoty
Príhovor Vassuly Ryden na zasadnutí Ekumenickej Rady Cirkví

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved