SK » Aktuality »

Znamenie šelmy

Rev. J. L. Iannuzzi, STL, S.Th.D.

V čitateľskej komunite Pravý Život v Bohu sa mnohí ľudia obávali potenciálnej vakcíny COVID-19 s určitou formou zabudovaného čipu. Niektorých ľudí to znepokojovalo a obávali sa, že to bude „znamenie šelmy“, ako sa hovorí o tom v Knihe Zjavenia. Ako odpoveď na to otec Josef Iannuzzi napísal tento článok.

Ďakujem vám, že ste nás informovali a požiadali o odpoveď ohľadom šíriacich sa videí medzi niektorými členmi Pravého Života v Bohu, ktoré sa týkajú možného bezprostredného implantátu čipu do ľudského tela a takzvaného „znamenia šelmy“.

Chcel by som odpovedať na túto prosbu kvôli uspokojeniu duší. Po prvé, Ježiš nám znovu a znovu pripomína v posolstvách Pravého Života v Bohu, že sa nemusíme báť, nikdy, pokiaľ žijeme v Božej milosti a zachovávame Jeho prikázania (4. júna 1987; 31. októbra 1989). Po druhé, máme dôverovať Jeho božskej Prozreteľnosti, ktorá nás zaopatrí vo všetkých našich potrebách (27. decembra 1988). Po tretie, zatiaľ čo posolstvá Pravého Života v Bohu sa nevzťahujú k výrazu 'znamenie šelmy', oni sa obracajú k číslu 666 vo vzťahu ku všetkým „tým, ktorí rebelovali vo svojom odpadlíctve proti Mne [Ježišovi]“ a boli zapečatení „s menom šelmy alebo s číslom 666“ 20. júla 1992).

Pokiaľ ide o povahu 'šelmy' spojenej so 'znamením', Ježiš zjavuje, že existujú traja nečistí duchovia, ktorí sa zhodujú v opičení sa po Najsvätejšej Trojici:

... videla si vo videní, ktoré som ti dal na začiatku; bitku Môjho Veľkého Dňa1 proti trom nečistým duchom, ktorí sa opičia po Mojej Svätej Trojici a formujú sa do trojuholníka2 títo traja nečistí duchovia, z ktorých každý má jeden roh, sú drak, prvá a druhá šelma; veľký drak, prvotný had, známy ako diabol či Satan, už bude pokračovať len veľmi krátku dobu, aby viedol svet na scestie; a moc a autorita, ktorú dá šelme spolu s druhou šelmou alias falošným prorokom, bude zvrhnutá a Ja budem triumfovať; (7. decembra 1994).

Národ za národom sa odchýlil vo všetkých Mojich desiatich Prikázaniach a pripojil rúhanie k vzbure; s impériom draka čierna šelma3 spolu s druhou šelmou, čiže s falošným prorokom, postavili pre seba rúhavé stély na každom vysokom kopci a pod každým košatým stromom, aby si podrobili svet a zahasili to malé svetielko, ktoré v ňom zostalo; na každej zo svojich siedmich hláv šelma urobila modly, predstavujúce jej vlastných bohov; tieto modly sú mocou draka umiestnené na vysoké miesta; ... hovorím vám: požehnaní tí, ktorí vo Mňa veria a vzdávajú Mi úctu; požehnaní tí, ktorí Ma nasledujú; požehnaní, ktorí veria, že Moje Prisľúbenie je na ceste k naplneniu; preto ich čelá budú poznačené Vzdychom Mojej Lásky. (5.-29. augusta 1990 porov. tiež posolstvá TLIG z 31. januára 1991, 20. decembra 1993 a 28. decembra 1993, 31. mája 1994, 7. decembra 1994, 28. apríla 1995, 28. apríla 1995, 10. mája, 1995, 22. októbra 1996).

Pripomeňme si, že Kniha Zjavenia, v ktorej sa nachádza výraz 'znamenie šelmy' (Zj 19,20; 13,16-18; 16,2), je knihou plnou symbolických obrazov, alegórií a vyobrazení, ktoré sa neobmedzujú len na jednu jedinú udalosť. Z tohto dôvodu sa po celé stáročia výraz 'znamenie šelmy' široko interpretoval v nasledujúcich rozmanitých kontextoch, z ktorých Cirkev oficiálne neuznala žiaden. Niektorí tvrdia, že tento výraz sa vzťahuje na Cezara a/alebo futuristického globálneho cisára, a iní na jeho cisársku pečať. Niektorí tvrdia, že to bolo chronologicky paralelné so zrodením islamu, bez toho, aby to znamenalo náboženskú nevraživosť, keďže Ježiš v posolstvách TLIG zjavuje, že všetci sme Božie deti; iní pripisujú 'šelmu' a/alebo 'smilnicu' k takým osobám, ako je pápež, Mohamed, Napoleon atď.

V našej modernej dobe technologickej revolúcie a v nadväznosti na Covid-19, ktorý viedol niektoré vlády k vypusteniu dronov, aby dohliadali nad svojimi občanmi a iných, aby zvážili zavedenie národnej vakcíny, niektorí identifikovali 'znamenie šelmy' s moderným čipovým implantátom, napr. Micro-čip, Bio-čip, RFID alebo digitálny tetovací čip. Ešte ďalší tvrdia, že ide o konzorcium technologických spoločností, ktoré sa zhodujú v použití mobilných veží a satelitných systémov v oblasti satelitného sledovania, laserových odpočúvacích zariadení, hlasového prekladu, prepojenia s nervovými bunkami, smart-kariet, spoľahlivých dokladov totožnosti, a zoznam možno predĺžiť. Tejto doplnkovej téme sa venujem v knihe, ktorá je zdieľaná na webovej stránke TLIG a ktorá vyšla v roku 2005 pod názvom Antikrist a koniec časov.

Pretože Kniha zjavení je plná symbolov a alegórií a neobmedzuje sa iba na jednu historickú udalosť, jeden výraz Bohom zjaveného Slova, napríklad 'znamenie šelmy', sa môže skutočne vzťahovať na viac než jednu interpretáciu. Kardinál Ratzinger (pápež Benedikt XVI.) illustruje tento bod, keď tvrdí, že výraz "'Antikrist' sa nemôže obmedziť na žiadneho jednotlivca. Jeden a ten istý nosí v každej generácii veľa masiek.“4

Pokiaľ ide o biblický význam výrazu 'znamenie šelmy', pôvodné slovo Koine pre „znamenie“ je Káragma (χάραγμα), čo vôbec neznamená „znamenie“, ale dôraznejšie „úder, ktorý zanecháva odtlačok,“ alebo „znak vnútri tela“. A Kniha zjavenia zjavuje osud tých, ktorí ho prijímajú: „Odišiel prvý anjel a vylial svoju čašu na zem. Zhubné a škaredé vredy sa povyhadzovali u tých, ktorí mali znak šelmy alebo sa klaňali jej obrazu.“5

Nech už je znamenie šelmy akékoľvek, svätý Ján odhaľuje, že tí, ktorí odmietnu toto znamenie, budú podrobení skúške, ale božská pomoc im dá silu. Boží anjeli ich zapečatia, aby ich chránili pred Jeho hnevom. Skutočne, Kniha Zjavenia 7,4 a 14,1 zjavuje, že duchovná, božská pečať bude vtlačená na čelo tým, ktorí odmietnu znamenie šelmy, aby ich ochránila, a vybaví ich tak, aby vydržali sedem trúb. A v posolstvách Pravého Života v Bohu nás Ježiš ubezpečuje, že o tých, ktorí dostanú túto božskú pečať, bude postarané:

Dnes viac ako kedykoľvek predtým vás žiadam, aby ste zasvätili seba, svoje rodiny a svoje národy Našim Dvom Srdciam; dovoľte Mi vtisnúť vám na čelá pečať Môjho Svätého Ducha; prišiel Čas triedenia, čas vyúčtovania je tu; povedal som všetkým, že prídem na vás ako zlodej, keď sa vrátim, nikto nebude nič tušiť; potom z dvoch mužov bude jeden vzatý, jeden ponechaný, z dvoch žien jedna bude vzatá, jedna ponechaná; žatva už je skoro pripravená na zber a zostane bezpočetné množstvo mŕtvol, až poviem:

"Ja Som tu!"

potom poviem Svojmu anjelovi:6 "prišla hodina vytriediť a vytiahnuť všetkých, čo nie sú Moji; vytrieď z tých, ktorí Ma uznali, všetkých tých, ktorí neboli ochotní podriadiť sa Môjmu Zákonu; vytrieď z tých, ktorí dovolili a vítali Môjho Svätého Ducha, aby bol ich Sprievodcom a Pochodňou, všetkých tých, ktorí vo svojom odpadlíctve rebelovali proti Mne;7 vytrieď z tých, ktorí sú na čele označení Baránkovou Pečaťou, všetkých s menom šelmy alebo s číslom 666;" ten Čas je tu a Ja Sám označím Svojich ľudí Svojím Menom a Menom Svojho Otca;“ (20. júla 1992).

Na záver nás Ježiš rozhodne uisťuje, že bez ohľadu na to, koľko dočasnej moci On dovolí Satanovi prenechať skrze šelmu,

... neboj sa, veď som pred tebou a som tvojím Štítom; bez ohľadu na to, ako veľmi sa Zlý snaží, nikto nikdy nevstúpi medzi teba a Mňa... nijaký strach, pretože Ja Som stojí pred tebou; Moje požehnania sú na tebe a každé vlákno tvojho srdca bude oplývať Odvahou, Silou a Pokojom; takto budeš najdokonalejším spôsobom dávať zadosťučinenie za spásu duší a pre obnovu Môjho Domu; bez strachu pozdvihni svoj hlas a prorokuj; prorokuj ... "vzbura už pracuje, ale v tajnosti, a ten, ktorý ju zadržuje, musí najskôr byť odstránený predtým, než sa Rebel ukáže otvorene"8 ... hovorím vám toto všetko a viem, že Moje ovce, ktoré Mi patria, budú načúvať Môjmu Hlasu a nikdy Ma nesklamú... dietky Moje, nech sa vaše srdcia netrápia; dôverujte vo Mňa a nebojte sa ... (15. marca 1993).

Dúfam, že tieto informácie boli užitočné.

Rev. J. L. Iannuzzi, STL, S.Th.D.


1 Zj 16,14
2 znamenie Šelmy, vidíme túto deltu na budovách a v nápisoch na domoch, ako aj na iných miestach
3 Zj 13
4 Johann Auer a Joseph Ratzinger, Dogmatic Theology, Eschatology 9 (Catholic University of America Press, 1988), s ..199-200
5 Zj 16,2
6 narážka na podobenstvo o kúkoli: Mt 13,24-30
7 Táto pasáž potvrdzuje proroctvo svätého Pavla v 2 Sol 2,1-12. Dva znaky, ktoré predpovedajú koniec časov: Veľká Vzbura (odpadlíctvo) a Rebel (duch povstania).
8 2 Sol 2,7


 
 
Najnovšie správy
Správy z Pravého Života v Bohu z celého sveta

Archív správ
Tu nájdete všetky (doteraz preložené) aktuality a E-spravodajcu

Internetový spravodajca - prihláste sa k odberu
Pre prehľad o aktuálnom dianí, správach a aktivitách spoločenstva a apoštolátu Pravého Života v Bohu z celého sveta (externý link)

Farebný magazín TLIG
Nájdete tu články o TLIG aktivitách z celého sveta a rôzne články z oblasti spirituality TLIG. Česká aj anglická verzia. (externý link)

Novinky - vyhľadávanie
Novinky - vyhľadávanie v texte

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved