SK » Posolstvá»


Prorok Daniel

20. december 1993

Môj Pane?

Ja Som;

Nech oči tých, 
ktorí nevidia Tvoja znamenia, 
nezostanú viac zatvorené. 
Nech sa uši tých, ktorí už nepočujú, 
otvoria a stanú pozornými.

Kiež sa srdce, ktoré nikdy 
nechápe Tvoju Múdrosť, 
otvorí a porozumie Tvojim prísloviam. 
Nech ich duch pestuje
všetko to, čo si Ty Sám zasadil,
aby Ťa oslávil.

všetkých vás nakoniec navštívim ....1 a ty, Moja dcéra, nedovoľ, aby ťa zastrašovanie pripravilo o to najlepšie, čo máš; tvoj beh ešte neskončil, preto nepoľavuj v rýchlosti; pomôžem ti a Môj Hlas, ktorý budeš počuť, dodá odvahu tvojej duši teraz počúvaj a píš:

na začiatku, keď si nevedela, čo znamená Bezúhonnosť, na začiatku, ešte predtým, než ťa Múdrosť prišla učiť Môjmu Slovu, poslal som ti v tých dňoch Svojho služobníka Daniela,2 aby sa dotkol tvojho srdca a priviedol ťa ku Mne a tak som prišiel Ja pozdvihnúť jednu z najnižších z ľudstva; to Svojou Milosťou a Silou som ťa učinil Mojou; Zvrchovanosť stolovala s tebou a použila ťa ako Svoju harfu, aby mnohých vo Svojej domácnosti očarila Svojím Hymnom Lásky; raduj sa, dcéra, pretože tvoju životnú cestu chcem zakončiť s tebou!

na začiatku, skôr než tebou prešiel Môj Oheň, som poslal Svojho služobníka Daniela, aby ťa požiadal, že máš čítať knihu Danielovu, pretože sú v nej príslušné pravdy; pravdy a proroctvá, ktoré majú byť zbavené pečate, aby boli potom pochopené a ohlasované; ony sú znamením konca časov; preto kniha Danielova, ktorá bola zapečatená a slová v nej uchovávané v tajnosti, je teraz odhaľovaná vám všetkým v celej svojej plnosti;

vravel som a vravím vám všetkým, že vaše pokolenie odpadlo a že toto odpadlíctvo sa vkradne do srdca Mojej Svätyne a ovplyvní kňazov, biskupov a kardinálov; vidíš, dcéra, hovorím o týchto odpadlíkoch, ktorí zrádzajú Moju Cirkev a sú v opozícii voči Môjmu vyvolenému, voči Vikárovi Mojej Cirkvi, ktorý zadržiava ich vzburu; ale bolo povedané, že Satan sa dá do práce vo vašich časoch, aby zničil všetko, čo je dobré a vyrazí prenasledovať tých, ktorých vám posielam so Svojím Milosrdným volaním, ktoré by vás mohlo zachrániť; títo odpadlíci nepochopili Moje volania a Moje znamenia z Neba, ale odmietajú ich; no namiesto toho vítajú všetko zlo, ktoré môže viesť ich dušu do ďalšej temnoty a zničenia; oni vítajú Lož a odmietajú Pravdu;

bolo povedané,3 že za čas, dva časy a pol času,4 bude Môj ľud vystavený ich prenasledovaniu a vláde šelmy;5 bolo povedané, že budú s pomocou tejto šelmy uvažovať o zmene Tradícií a Môjho Zákona a zamýšľajú odstrániť Večnú Obeť, pošliapať ju pod nohami a rozdrviť a na jej mieste vztýčiť katastrofálnu ohavnosť, obraz bez života .... a každý svätý, ktorého vám posielam vo vašom pokolení, bude v ich moci;

dnes už všetci pozorujete, ako sa tieto proroctvá napĺňajú; pod vplyvom šelmy títo odpadlíci6 vedú vojnu proti každému svätému, ktorého vám posielam, a dnes dokazujú, že sú silnejší,7 a pokiaľ ide o tých,8 ktorí odmietajú Moje dnešné volania bez akéhokoľvek dôvodu, v Môj Deň sa budú takto vyznávať:9

"ó Pane, boli sme slepí a zhrešili sme, skutočne sme Ti krivdili a zradili sme Tvoje prikázania a Tvoj Zákon; odmietali sme počúvať Tvojich služobníkov prorokov, ktorí hovorili v Tvojom Mene celému svetu; Pane, nepočúvali sme Tvoje Milosrdné Volania, ani neprijímali nijakú radu; Bože, nevenovali sme pozornosť Tvojim evidentným znameniam, každému z nich sme sa vysmievali, pretože sme zhrešili proti Tebe; pohŕdali sme Písmom, keby sme tak nekonali, boli by sme uznali Tvoje Znamenia na Nebi10 a dary Tvojho Svätého Ducha, ale my sme odvrátili oči, aby sme nevideli, aby sme nevideli a neobrátili sa; a kliatba a prekliatie, o ktorých sa píše v Písmach, sa teraz na nás vylejú - pretože sme skutočne hrešili proti Tebe; a teraz, teraz, keď bola zrušená Svätá Obeta, ku komu sa môžeme obrátiť? čím môžeme živiť svoje duše? ako by sme mohli uhasiť tíšiť náš smäd? ako by sme mohli teraz získať Život? všetko to spustošenie ohavnosti, ktorú si predpovedal, ale držal v tajnosti, sa teraz uskutočnilo; naše súženie je neporovnateľné s ničím od doby, kedy sme začali existovať;"11

Vassula, Moja Láska ťa bude podopierať;12 dovoľ Mi, Moja najdrahšia duša, veľmi krehká, úplne tebou disponovať; buď Mojím tichým svedkom;13 poď


1 Pochopila som: Ohňom. Boh nás všetkých navštívi Ohňom a každý bude počuť, vidieť a chápať.
2 môjho strážneho anjela
4 to znamená tri a pol roka
6 Odpadlíci sú podľa nášho Pána duchovne ovplyvnení slobodomurári. Je o nich zmienka v Zj 13,11. Sú ako druhá šelma alias falošný prorok.
8 dobrých pastierov, ale skeptických a uzavretých
9 pozri Dan 9,4-19
12 Pán prestal diktovať, ale neskončil posolstvo, pretože je dlhé. Pochopila som, že bude pokračovať neskôr. 22.12.1993
13 písanímChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved