SK » Posolstvá»


Múry Mojej Svätyne budú znovu postavené

9. júl 1989

(Pán mi dal prečítať úryvok Písma o tom, že Jeruzalem bude znovu postavený.)

Pane?

Ja som to; všetko, čo si čítala, sa splní; Ja znovu postavím Svoju Cirkev; Moja Cirkev dnes leží v troskách a v strašnom zmätku, ale čoskoro prídu dni, keď každý bude nasledovať Môj Zákon; vďaka Semenu Lásky, ktoré teraz zasievam do ich sŕdc, budú niesť Môj Zákon hlboko vo svojich srdciach a budú nazývaní: Svedkovia Najvyššieho oni budú Mojím Ľudom a Ja budem ich Bohom a Poznaniu sa budú učiť priamo z Mojich Vlastných Pier; Ja budem ich Majster a oni budú Mojimi Žiakmi;

ustanovím Poriadok, ktorý nikdy nepominie a oni všetci Ma budú poznať Mojím Svätým Menom, dokonca aj tí, ktorí nemajú žiadne zásluhy, pretože som Nekonečné Milosrdenstvo, Odpustenie a Súcit; áno, Múry Mojej Svätyne budú znovu postavené, vrstva za vrstvou, tehla za tehlou; všetko bude postavené Mojou Vlastnou Rukou

potom pôjdem na každý roh ulice hľadať mŕtvych a kriesiť ich jedného po druhom, aby sa stali Mojimi novými hovorcami a vyšlem ich so Svojím Duchom, aby vám prišli na pomoc a keďsa ich budete pýtať "kto ti dáva túto autoritu", odpovedia, že dostali autoritu od Autority Samej; a vy, Moji milovaní, vy, ktorí trpíte v tejto pustatine, budete ako zavlažovaná záhrada, ako prameň, ktorého vody nikdy nevyschnú; Láska bude žiť medzi vami a Ja budem obklopený Svojimi Vlastnými, ktorí Ma budú chváliť a oslavovať, všetci zjednotení pod Mojím Novým Svätým Menom a vzbura prestane a skončí sa; prebodnutá Mojím Slovom padne mŕtva, aby už nikdy nevstala; chcem vás vytrhnúť z rúk Zlého a upevniť vás vo Svojom Svetle;1 len kvôli tým, ktorí Ma milujú a obetujú sa pre Mňa, umenším Svoj Oheň; kvôli vám, milovaní, nedopadne Moja Ruka tak tvrdo, ako vám bolo povedané;

avšak vina vašej éry je veľká a jej hriechy nespočetné; jej neprávosť tak ťažká, že vaše stromy už sotva prinesú nejaké ovocie; ste prekvapení, že nevidíte na viniči nijaké hrozno? nijaké ovocie na stromoch? a už žiadne zelené listy? ste prekvapení, že už nekvitnú a nevydávajú nijakú voňu? je to preto, že Moji nepriatelia otrávili Moje pramene, ktoré zavlažujú Moju záhradu, aby uschli aj posledné malé plody, ktoré na nich zostali; videl som ich vytrhávať kvetinu za kvetinou, zradní a zlomyseľní ako zmije prichádzajú v noci do Mojej Svätyne, bez obáv odhaľujú svoje opovrhnutiahodné sklony, navádzaní zlými ľuďmi, takže nikto sa nechce vzdať svojho zlého konania;

Ale Pane, musia vedieť, že ich pozoruješ!

sú to rebeli, ktorí sa búria proti Môjmu Zákonu, sú to tí, o ktorých Písma hovoria: "bez záujmu obväzujú rany Môjho ľudu; pokoj, pokoj, oni hovoria, ale pokoja niet, sú bez hanby a bez lásky, oni sú bez srdca"; ale zvrhnem týchto rebelov jedným závanom Svojho Dychu, zvrhnem všetkých tých Kainov, ktorí sa sami usadili na vysokých miestach Falošnosti; načo sú Mi ich tróny? varoval som ich a čím viac som ich varoval, tým viac odmietali počúvať, aby sa nenaklonili ku Mne a neobrátili sa;

títo Kainovia zotrvali v odpadlíctve niekoľko desaťročí, nikdy neprestali konať zlé skutky; lipnú na ilúziách a falošnosti; šliapu po tých, ktorí sú Mi oddaní a po tých, ktorí zostávajú verní Môjmu Petrovi; áno, vysmievajú sa všetkým, ktorí v neho stále veria; títo Kainovia poškodzujú Moju Cirkev do tej miery, že robia z Mojich Očí Prameň Sĺz, plačúci dňom i nocou ....

Môj Bože, ako ma to bolí ...
Tvoje nariadenia sú tak úžasné;
prečo by Ti niekto mal toto robiť? 
Tvoje príkazy sú mojím večným dedičstvom, 
ach, Pane, veľmi Milujúci a Nežný, 
aj z mojich očí prúdia slzy, 
pretože druhí si nevážia Tvoj Zákon.2

preto vám3 posielam tých, ktorých považujete za slabých, bezcenných, opovrhnutiahodných a pochabých; chcem zahanbiť vás všetkých, ktorí sami seba nazývate múdrymi, budete chytení nevedomými, pretože vás chcem tak zmiasť, že nebudete vedieť, ako sa voláte a odkiaľ ste;

milovaná, teraz si odpočiň; dúfam, že spolu s tebou strávim trochu viac času, buď bdelá voči všetkým nebezpečenstvám, zostaň pevná vo viere, nech všetko, čo konáš, konáš v láske; žehnám ti, my, nás?

Na večnosť, môj Pane.

poď, spočiň v Mojom Svätom Srdci, vo svojom Domove;


1 zrazu som si spomenula na Očistenie Ohňom
3 naša generáciia, naša éraChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved