SK » Posolstvá»


Tí, ktorí odporujú Petrovi, odporujú Mojej Cirkvi
Skloňte sa, aby ste sa zjednotili

21. jún 1988

Pane?

Ja som to. Modlite sa o obnovu Mojej Cirkvi. Modlite sa za duše, ktoré oponujú Petrovi, modlite sa za tých, ktorí sa pokúšajú Petra umlčať. Dni už sú zrátané a Moja Duša sa ponára do starostí a utrpenia. Moje Sväté Srdce je plné horkosti. Moja Duša tak strašne túži po tom, aby ste uznali svoju Chybu.

Tí, ktorí odporujú Petrovi, odporujú Mojej Cirkvi. Stavia sa proti Môjmu Zákonu, protivia sa Mne, svojmu Pánovi a Bohu. Pohŕdajú Petrom-Mojich-baránkom a tým posudzujú Môj Zákon. Zaslepení bludom márnivosti už nevidia jasne, že keď odmietajú Petra, nie sú už poslušní Zákona, namiesto toho sa pridávajú k tým, ktorí odsudzujú Môj vlastný Zákon! Ó počujte predsa, čo Duch hovorí Cirkvi! Obráť sa, vráť sa späť, milovaný.1 Som to Ja, Pán, Pán, ktorý si vyvolil Petra, dnes sa volá Ján Pavol II. Hovorím vám, milovaní, Moje Sväté Srdce si ho vyvolilo. Vráť sa, zmier sa kvôli Mne, milovaný. Ja, Pán, ti chcem odpustiť hriechy a očistiť ťa.

VRÁŤ SA! Vráťte sa všetci k Petrovi, lebo som to Ja, váš Boh, kto ho vyvolil. Ja som to, kto mu dal jazyk učeníka a skrze Mňa je schopný dať odpoveď zemdleným. Ó tvorstvo! Vari už vo vás nezostalo ani trocha múdrosti? Tvorstvo! Nevieš dosť oceniť Moju Nekonečnú Lásku, ale napriek tomu odpovedám každému, kto ku Mne volá. Som s vami, keď ste v ťažkostiach, som vaše Útočisko

Dnes vám chcem, Ja, Pán, dať ďalšie prikázanie. Napíš: "Skloňte sa! Skloňte sa, aby ste boli schopní sa zmieriť a zjednotiť. Pokorte sa, aby ste vytvorili jednotu."

Dieťa.

Áno, Pane?

Dávam ti Svoj Pokoj. Buď poslušná, dovoľ Mi použiť ťa, ako si želám. Dôveruj Mi, si v Rukách svojho Otca

Pane,
nerobím nič, než že ťa nasledujem.
Moja duša je v pokoji,
cíti sa ako dieťa u svojej matky.
Úplne Tí dôverujem
a chcem Ťa počúvať ako dieťa.

Uvedomuj si Moju Prítomnosť. Som s tebou. My, nás!

My, nás!

Áno, Pane, áno, Svätá Mária!


1 Ježiš sa tu obracia na arcibiskupa LefebvraChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved