SK » Posolstvá»


V Mojej Cirkvi vládne zmätok
Nesúďte

12. december 1987

Môj Bože! To sa určite dostalo k Tvojim ušiam, Pane, z čoho ma teraz obviňujú. Je to už tretí krát, čo ma obviňujú Svedkovia Jehovovi. Dvakrát predtým hovorili, že je to dielo diablovo (bez toho, že by to čítali); a tentoraz že som potomok padlých anjelov z minulosti! Prečo, Pane? Prečo sa kresťania navzájom od seba tak odlišujú? Čo sa pokazilo?

ešte nikdy nebola Moja Cirkev v takom zmätku; spomeň si na slová svojej Svätej Matky:

"zmätok okolo Garabandalu bol daný ako príklad, aby ukázal, ako je dnes Moja Cirkev zmätená; vládne v nej zmätok;"

Môj Bože, som taká smutná, taká smutná, Pane.

si zarmútená, pretože Ma vnímaš, začínaš Ma poznávať; ako Ma teší, keď poznávaš, čím trpím; Vassula, milujem ich tiež, ale boli zvedení Satanom; on ich oslepil; keď boli oslepení, viedol ich na inú cestu a oni vo svojom sebaklame nielenže neuznávajú Moju Matku ako Kráľovnú Nebies, ale neuznávajú ani Môjho Petra a autoritu, ktorú som mu dal nad všetkými Mojimi ovcami; oni taktiež prenasledujú Moje kvetiny a odsudzujú všetky Moje dnešné Božské Diela; Satan ich tak ovplyvnil, že osočujú čokoľvek; nerozumejú; ich učenie, ktoré im bráni chápať Pravdu, preniklo medzi vás, milovaní, a oni patria k tým, pred ktorými som vás varoval;1 oni radi nazývajú Moje milosti, ktoré dávam Mojím deťom 'dielo rúk Satana' a odmietajú vašu Svätú Matku;

Vassula, nikdy by nemalo byť tvojou vecou, aby si ich obviňovala, nauč sa namiesto toho hovoriť: "nech je Pán Sudcom a napraví ich;“

milovaná, Koniec Časov je blízko; povedal som, že vám dám znamenia a varovania; trpím, keď ich vidím,2 ako sa posmievajú Môjmu základu3 a sledujú len svoje vlastné učenie; to sú tí Kainovia a sú nebezpeční pre Mojich Ábelov; sú prekážkou pre tých, ktorí chcú rásť v Mojom Dome; sú klamnou pochodňou, ktorá vedie Môj ľud na scestie, tvrdým balvanom; rebelovali proti Môjmu základu; ako im ponúknem kráľovstvo na zemi, keď vo vnútri prijali učenia, ktoré pochádzajú od Kaina?

vzkriesim vás a vaše duše prídu ku Mne; do Môjho Náručia! ste len prchavý tieň na zemi, púhe zrnko prachu, ktoré odplavia prvé kvapky dažďa; či som Ja sám nepovedal tieto slová: že v Dome Môjho Otca je veľa príbytkov a že vám pripravím jeden, aby ste aj vy boli tam, kde som Ja? to ku Mne, do Môjho Domu prídu tie duše!4 Vassula, oni stroja úklady proti Môjmu Základu; pokúšajú sa vykoreniť Moje vlastníctvo; milujem ťa; neplač, kvetina;

(Keď cítim, ako je Ježiš smutný, zosmutniem tiež.)

nasadím ti Moju tŕňovú korunu ... a kopia patrí k tomu; kujú plány proti Môjmu Domu, majú jednu schôdzu za druhou, aby skoncovali s Petrom!

Ó, Bože, nie! Nie, Pane!

zhromaždite sa spolu, milovaní; posilnite Moju Cirkev; zjednoťte sa, milovaní, znovu sa spojte, buďte jedno;
- kvetina, zostaň bdelá,

Láska vás zachráni, Moji milovaní; poď, kvetina, otvor sa; otvor sa a dovoľ Mi vliať do teba Moju miazgu, ktorá ťa pozdvihne a posilní ťa, aby si mohla šliapať po Mojich nepriateľoch; pamätaj, Ja, Pán Ježiš Kristus, som pred tebou;

(Toto posolstvo ma veľmi vystrašilo.)

Túžim, aby Ťa počúvali, je to naliehavé!


1 falošné náboženstvá
2 svedkov Jehovových
3 Cirkev v Ríme
4 svedkovia Jehovovi, zmätení, veria, že človek môže žiť večne v raji na zemi; a že naša duša zmiera, keď zomriemeChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved