SK » Posolstvá»


Si Moja Siatina, patríš Mi
Prišiel som upevniť Svoju Cirkev

18. marec 1987

naučil som ťa milovať Ma a rozpoznávať Ma; ukázal som ti Svoje božské diela, keď som ti vyjavil všetky tajomstvá Svojho Srdca a ukázal ti Svoje nevýslovné Milosrdenstvo, očistil som ťa, aby si sa stala zdrojom Môjho zjavenia a ukázala svetu Moju Milosť; vskutku, poskytol som ti Svoju nenásytnú lásku, aby som ukázal Svojim deťom, ako veľmi ich milujem;1 jednako ti pripomínam, že ty nie si ničím odlišná od ostatných a že nemáš toto vedenie držať ukryté;

chcem, aby Moje vyliatia pokryli tento svet, pretože to je Moja vôľa; Vassula, dovoľ Mi pôsobiť v tebe tak, ako sa Mi páči;

teraz poď a poteš Ma, áno, tak, že Ma miluješ; Ja som Jahve, a to o Mňa sa opieraš a ku Mne prichádzaš a rozjímaš; vzývaš vo svojich modlitbách Mňa, tak sa neznepokojuj, pretože vzdávaš úctu Mne a nikomu inému;2

Mojím želaním je, aby sa vrátili ku Mne všetky Moje deti;

dcéra, Ja som ťa vychoval pre toto posolstvo; budeš plniť Moje Slovo, Vassula? si ochotná pokračovať v práci pre Mňa?

Áno, môj Pane, hneď ako spoznám, že je to Jahve.

dieťa, Ja som Jahve! prijmi Môj pokoj, dieťa a vzrastaj; nikdy neustávaj v písaní; dovoľ Mi používať ťa až do konca Môjho posolstva;

dieťa, kto je tvoj Otec?

(Bola som prekvapená touto otázkou.)

To si Ty.

(Poselstvo svetu:)3

Ja som to; ty si Moja siatina, patríš Mi;

Moje deti sa odo Mňa odvrátili a ich srdcia sú zmrazené sebectvom; zabudli na Mňa; chcem sa ich spýtať: prečo Ma odstrkujete, čo som vám urobil, že som sa vám znepáčil? naznačil som vám niekedy, že som na vás nahnevaný? prečo sa desíte postaviť sa predo Mňa? milovaní, nebudem vám vyčítať vaše hriechy; teraz vám odpúšťam; nezatvorím dvere pred vami; naozaj vám vravím, že môžem odpustiť milión krát a s Mojou otvorenou náručou stojím pred vami a žiadam vás, aby ste prišli ku Mne a pocítili túto lásku, ktorú vám chcem dať; dovoľte Mi zapáliť vaše srdce; príďte a spoznajte Ma; príďte vy všetci, ktorí sa Mi vyhýbate a bojíte sa Ma; vy všetci, ktorí Ma nepoznáte; poďte bližšie ku Mne a pochopíte, že som Boh plný Lásky, plný súcitu a plný Milosrdenstva;

neodmietajte Ma ešte predtým, než Ma spoznáte; Moja prehojná láska vám ponúka účinnú milosť poznať a vybrať si medzi dobrom a zlom; dal som vám slobodu vybrať si, ale dal som vám aj kvality, ktoré z vás robia dokonalejšie bytosti; dal som vám dary; využívajte svoje dary, ktoré som vám udelil a svojím intelektom a srdcom, ktoré som vám dal, chápte a kráčajte dopredu tak, aby ste Ma uznali a lepšie Ma spoznali;

osvietil som vaše srdcia, aby som vám umožnil milovať; to Ja som vám dal túto milosť; prijmete túto milosť?

(Spomenula som si, aká som bola predtým.)

Ale, Pane, niektorí nemali žiadnu šancu spoznať Ťa, nikto ich nepoučil, to naozaj nie je ich chyba, však? Tak ako by oni mohli myslieť na Teba?

Vassula, aká pravda!

dcéra, Moja Cirkev potrebuje byť znovu obnovená; prišiel som upevniť Svoju Cirkev inak by bolo veľké množstvo ľudí stratených; Vassula, prídem znova a prinesiem posolstvo Svojim oddaným dušiam; dovoľ Mi však splniť Moje túžby, týkajúce sa Mojich detí, ktoré sa odvrátili odo Mňa; som Zdroj Lásky a z tohto Zdroja vyteká táto Nekonečná Láska, ktorá pokrýva celé stvorenie; všetko, čo od vás žiadam, je návrat k Láske;

mnohí z vás si myslia, že som Boh, ktorý je rýchly do hnevu a preto sa Ma obávajú; máte strach priblížiť sa ku Mne; iní sa domnievajú, že som nedosiahnuteľný a vyžívam sa len vo Svojej sláve a že sa nikdy nestarám o vás a že Moje oči sú obrátené len na Mojich verných, a tak si vytvárajú obraz Boha plného uprednostnení v záľube; azda ste nevedeli, že čím ste slabší a úbohejší, tým viac vás vyhľadávam a milujem?

som Svätý, ale tiež chcem, aby ste pochopili, že túžim, aby som sa vám stal dôverne blízkym a aby ste Ma mali ako svojho Svätého Spoločníka;

Vassula, poznáš podobenstvo o márnotratnom synovi?

Áno, trochu.

on zhrešil, ale ako ho prijal jeho otec?

S veľkou radosťou?

viac než to, on ho prijal s veľkou láskou a oslávil túto udalosť;

nezarmucujte Ma, Moji milovaní a vráťte sa ku Mne; neodmietnem vás; privítam vás v Mojom objatí; vráťte sa ku Mne bez strachu;


1 ja som ako príklad
2 v tých časoch som sa znepokojovala, že tieto zápisy snáď nie sú od Boha
3 toto je pokračovanie prerušeného posolstva z 8. marca 1987


PREDCHÁDZAJÚCE   -   INDEX   -   NASLEDUJÚCE


 

 
Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev

 


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved