SK » Aktuality »

10. výročie Vassulinej návštevy na Slovensku

25. máj 2020

Pri príležitosti 10. výročia Vassulinej návštevy Slovenska uvádzame nasledujúcu reportáž, ako pripomenutie tejto radostnej udalosti:

Slovakia Report - 25. máj 2010

Naša medzinárodná putovná plavba TLIG 2009 do svätyne venovanej evanjelizácii svätého Pavla na ostrovoch Grécka priniesla nové povedomie o potrebe v našich časoch pomôcť šíriť Božie Slovo do všetkých kútov Zeme. Naši nadšení bratia a sestry z východnej Európy (TLIG Rumunsko, Česká republika, Chorvátsko a Maďarsko) na palube našej lode, Egejská perla, sa dohodli, že sa budú spoločne modliť k Duchu Svätému v nádeji na možnú návštevu Vassuly v ich krajinách v nasledujúcom roku.

Zabralo to mnoho mesiacov, aby sa splnila prvá úloha, ktorá spočívala v nájdení vhodných dátumov v rušnom Vassulinom kalendári. S nespočetnými e-mailami, ktoré lietali hore-dolu, bolo rozhodnutie Vassuly naprogramovať tieto cesty na máj a október 2010 prijaté s radosťou všetkými 4 krajinami. Prebiehalo dôkladné plánovanie a organizovanie a mobilizovali sa TLIG modlitbové skupiny pre prípravy. Gina z TLIG Romania a Magda z Českej republiky boli prví, ktorí boli upovedomení, aby predložili svoje navrhované programy na návštevu Vassuly. V priebehu našej komunikácie naša česká skupina TLIG zaradila nového organizátora, Ferdinanda Vyskoča zo susedného Slovenska. Zdalo sa, že Pán otvoril dvere do krajiny, ktorú Vassula nikdy nenavštívila. A tak namiesto toho, aby sme priviedli Vassulu do Prahy v Českej republike, boli naše TLIG české modlitebné skupiny povolané, aby pomohli priviesť Vassulu a posolstvá Pravého Života v Bohu na Slovensko.

24. máj, pondelok, príchod na Slovensko

Hneď po návšteve v Temešvári a Bocse v Rumunsku odletela Vassula na viedenské letisko, kde ju privítali kytice krásnych letných kvetov od otca Petra a Magdy. Hodina jazdy autom o. Petra nás priviedla cez rakúske hranice do Trnavy, ktorá sa nachádza 50 km od hlavného mesta Slovenska, Bratislavy. Boli sme prekvapení, keď sme sa dozvedeli, že kresťanská viera bola taká živá v tejto krajine, ktorá pozostáva zo 69% z rímskokatolíckej väčšiny, 7% luteránov, 4% gréckokatolíkov a 1% pravoslávnych. S radosťou sme sa stretli s novým organizátorom TLIG Ferdinandom Vyskočom, jeho manželkou Ivetou, ich synom a 5 krásnymi dcérami, ktoré spolu veľmi tvrdo pracovali na príprave návštevy Vassuly do ich krajiny.

Privítali nás Ferdinand a Iveta v ich dome v Trnave

Je zaujímavé zistiť, že tak ako naši organizátori TLIG v Rumunsku, aj Ferdinand a jeho manželka boli pred mnohými rokmi nútení hľadať azyl v ďalekej krajine, aby si zachovali svoju vieru a presvedčenie počas komunistického režimu. Ušli do Austrálie a žili tam mnoho rokov, niesli a vychovávali svoje deti, aby žili a uctievali Boha v atmosfére slobody. Tam sa Ferdinand a Iveta dostali k posolstvám Pravého Života v Bohu a po páde komunizmu sa vrátili do svojej vlasti. Vždy horliví vo svojej viere oni bojovali, aby sa opäť usadili vo svojej krajine. Ferdinand je fyzik a so svojou ženou a deťmi sú aktívni v náboženských aktivitách Trnavy.

25. máj (utorok), Trnava, Verejné stretnutie o 17.00 hod

Plagáty na rôznych miestach v Trnave

Vassula kráča k Športovej hale 

Pred verejným stretnutím na tom istom mieste sa Vassula ukázala v konferenčnej miestnosti, kde čakali mnohí kňazi. S radosťou ju privítali, pretože polovica z nich boli františkáni a diecézni kňazi, ktorí prišli z Českej republiky a oni už posolstvá prečítali. Druhú polovicu tvorili rímskokatolícki kňazi a evanjelický farár zo Slovenska. Mnohí sa usmievali a dychtivo počúvali, keď Vassula hovorila.

Ferdinand slúži ako tlmočník na stretnutí duchovných

Skupinový obraz po stretnutí duchovenstva

Aby im Vassula poskytla dobré zázemie Pravého Života v Bohu, rozprávala, že predtým, ako k nej v roku 1985 prišiel jej anjel Daniel, nikdy nepraktizovala svoju vieru a žila stranou od Boha, žila len pre seba. Nevedela nič o tom, čo sa deje v Cirkvi, pretože nikdy nebola učeníkom. Povedala im, že Boh sa približuje a komunikuje v jazyku, ktorý duša najlepšie pozná. Hovorí k nej prostredníctvom lokúcií, ktoré sú vnútorným Božím hlasom a vnútornými videniami. Vassula vysvetlila spôsob, akým ju Boh poučoval: "On mi dal myšlienku a jednoduchým spôsobom mnoho vecí naraz, a vďaka tomu sa ľahko pozná množstvo poznatkov v zlomku sekundy. Keď sa Boh ku mne priblížil, nikdy som nemala nijaký katechizmus, nijaké teologické štúdiá. A po 25 rokoch bolo napísaných 12 zväzkov ..."

Vassulin Strážny Anjel Daniel bol poslaný, aby upriamil jej pozornosť na Boha a pripravil ju na stretnutie s Ním. "Zmier sa s Bohom," povedal jej Anjel. Vysvetlila, že zmieriť sa s Bohom znamená návrat k Nemu po období rebélie. Po bolestivom očistení prišiel k nej Boh Otec a Jeho prvé slová boli: "ty patríš Mne, pochádzaš odo zo Mňa, ty si Mojou, si Mojím Semenom .." Počúvanie Jeho Hlasu ju naplnilo ohromujúcim pocitom úcty a potom ju On naučil modliť sa "Otče náš" zo srdca, to znamená, že každým slovom Vassula vyjadrovala uznanie, že Boh je jej Otcom a dostala milosť pociťovať Jeho Otcovskú Lásku, ktorá ju vtiahla do intimity malého dieťaťa s jej otcom. Veľmi krásna anekdota hovorí o tom, ako z Vassulových úst vyšlo familiárne "Áno, Ocko!", keď počúvala Boha, ktorý s ňou hovorí ako Otec s láskavou blízkosťou, čo spôsobilo, že zabudla na okamžitú úctu a majestát Prvej Osoby Najsvätejšej Trojice, Všemohúceho! Vassula si okamžite uvedomila veľkosť a nádheru, s ktorou sa rozprávala, a želala si, aby mohla vziať späť tie slová takej profánnej familiárnosti, ale večný Otec ju s veľkou radosťou uistil a povedal: "Neboj sa dcéra, prijal som tvoje slová v Mojej Ruke ako klenot." Vassula ďalej hovorila: "Božia vôľa je pre nás, aby sme Ho milovali a slúžili Mu. Avšak aby sme to konali, musíme Ho najprv spoznať tým, že sa Mu staneme dôvernými, keď sa k Nemu priblížime tak, ako dieťa, ktoré sa približuje ku svojmu otcovi. Iba vtedy budeme schopní naučiť sa milovať Ho a slúžiť Mu celým svojím srdcom.

Ježiš prišiel k Vassule ako Najsvätejšie Srdce a priniesol jej, ortodoxnej, povedomie o pravej katolíckej nábožnosti, aby nám ukázal, že nerobí rozdiely medzi nami. "Konsolidujte Moju Cirkev!", bolo Pánovou prosbou. Pán hovorí, že Cirkev stráca svoje svetlo a je oslabená rozdelením a odpadlíctvom. Cirkvi na Západe sú zatvorené a zničené, vlády prijímajú zákony proti 10 Božím prikázaniam. Panna Mária povedala Vassule, že svet sa stal chladným na lásku Božiu pre svoju skazenosť a odpadlíctvo. Svet ničí sám seba a Satan nás znova podvádza prvou lžou, ktorou podviedol Evu - že môžeme byť Bohom.

"Ale je tu nádej," povedala, "druhé Turíce! Boh nám dal Cirkev, Bibliu, ale svet potrebuje vyliatie Ducha Svätého. Vzývajme Ducha Svätého, ktorý je ako príliv prichádzajúci na pobrežie, ktorý dosahuje po členky, potom po kolená, až kým nebudeme úplne obmytí. Pravý Život v Bohu obsahuje mnoho poučení od Ducha Svätého, aby transformoval dušu a pozdvihol apoštolov pre tento koniec časov." Vassula potom hovorila o hlavnej téme Pravého Života v Bohu, ktorou je Jednota medzi kresťanmi.

Niektoré otázky a odpovede:

Čo hovorí Vatikán?
Kňazi sa zaujímali o dialóg s Rímom. Vassula využila túto príležitosť, aby im pripomenula 2 a pol ročnú štúdiu Kongregácie pre náuku viery (CDF), v ktorej traja z ich teológov dostali všetkých 12 zväzkov Pravého Života v Bohu v pôvodnom anglickom jazyku. Vassula bola potom požiadaná odpovedať na päť položených otázok od CDF, čo ona urobila. Odpovede Vassuly na 5 otázok boli považované za uspokojivé, čo umožnilo pokračovať v postupe prostredníctvom korešpondencie medzi kardinálom Ratzingerom a biskupmi sveta a potom informovaním biskupov niektorých krajín s otázkami, objasneniami, ktoré urobila CDF. Táto štúdia CDF vyvrcholila stretnutím Vassuly v novembri 2004 s prefektom CDF, vtedajším kardinálom Ratzingerom, v jeho kancelárii. Na tomto stretnutí, sotva päť mesiacov predtým, ako bol zvolený za pápeža Benedikta XVI., kardinál Ratzinger vyhlásil, že "Notifikácia bola modifikovaná" a múdro žiadal, aby 5 otázok CDF a Vassuline odpovede boli publikované v každej knihe TLIG.

Čo hovorí grécka pravoslávna cirkev?
Vassula ich informovala o Jeho blaženosti, Theodorosovi, patriarchovi Alexandrie a celej Afriky, ktorý je jej patriarchom, pretože sa narodila v Egypte. Niekoľkokrát sa s ním stretla a informovala ho o svojom poslaní. On čítal Pravý Život v Bohu. Vassulino poslanie a Pravý Život v Bohu sú známe medzi ortodoxnými a mnohí laici, arcibiskupi a metropoliti na celom svete ju podporujú, napriek veľkému prenasledovaniu. Sú takí, ktorí ešte nie sú otvorení Jednote a sú celkom proti jednoduchému faktu, že žena hovorí o teológii. Na to, aby sme videli a pochopili, ako chce Pán dosiahnuť jednotu, je potrebné veľa modlitieb.

25. máj (utorok), Trnava, Verejné stretnutie o 17.00 hod.

"Koľkí čítali Pravý Život v Bohu?" Spýtala sa Vassula!

Vassula odkazuje na Ivetu, keď prekladá do slovenčiny

Ferdinand zorganizoval z novovytvoreného TLIG Slovakia veľmi úspešné stretnutie v športovej hale, ktorá privítala 800 ľudí. S pomocou TLIG Česká republika bolo najatých niekoľko autobusov na prepravu horlivých poslucháčov z Prahy, Brna a ďalších častí tejto susednej krajiny cez slovenské hranice. Knihy, DVD a iné materiály TLIG z Českej republiky boli starostlivo pripravené modlitebnou skupinou Magdy a transportované na toto stretnutie. Vassula bola príjemne prekvapená, keď videla púť TLIG a ďalšie DVD už dabované v českom jazyku! Niet divu, že na začiatku rozprávania Vassuly 90% ľudí zdvihli ruky, keď sa spýtala, kto vedel o Pravom Živote v Bohu. Posolstvá prišli do Českej republiky pred rokmi a boli v obehu celé tie roky a našli si cestu na Slovensko!

Na tejto večernej prednáške Vassula zdôraznila ... "prečo sa Boh takto prejavuje? Prečo je dôležité, aby Boh hovoril v našich časoch? Prečo je dôležité toľko zjavení Panny Márie? V posledných 30 rokoch došlo k ich rozmnoženiu. Svätý Duch sa vylieva na celé ľudstvo ako nikdy predtým v histórii, vylieva Svoje Dary a Milosti. Prečo nás Boh volá? Pretože na celom svete je obrovské odpadlíctvo. Odpadlíctvo znamená, že kresťania pokrstení už viac neveria a sa a už viac neriadia pravdou. V Európe je silné odpadlíctvo, ale je to všade. Boh dnes hovorí, pretože On je Otec. Každý otec, ktorý vidí svoje dieťa smerovať do ohňa, nebude len sedieť, ale priskočí, aby ho zachránil. Boh nezostáva len vo Svojej ikone, On vystupuje zo Svojej ikony, pretože je Bohom živým a aktívnym! Žijeme na konci časov, v epoche odpadlíctva, takže Boh nám dáva čas milosrdenstva, s milosťami, aby nás obnovili a oživil nás. Preto má toľko volaní takých ako je Pravý Život v Bohu."

Pán hovorí: "Obnovujem Svoje stvorenie, toto je začiatok tejto obnovy. Toto je Môj prechod medzi hrobmi, medzi týmto obrovským cintorínom. Môj prechod premení hrobky na slávne Katedrály s Ohňom Mojej Lásky v nich .... Neprichádzam na vás násilne s Mojím Duchom Svätým, aby som porušil vašu slobodu, ani neprichádzam, aby som vás odsúdil. Prichádzam k vám z Môjho Milosrdenstva, aby som vám slobodne poskytol úplné poznanie Mojej Vôle ..."

Vassula vysvetlila: "Toto je to, čo On chce, On chce, aby sme poznali Jeho Vôľu. Áno, sme kresťania, áno, sme pokrstení, ale musíme sa pýtať sami seba - konáme Božiu Vôľu? Božou Vôľou je milovať. Milovať Boha je prvé prikázanie a milovať svojho blížneho ako seba samého, pretože Pán hovorí v posolstvách, že v súdny deň budeme súdení podľa miery lásky, ktorú sme pre Neho mali tu na zemi. Preto Boh pozýva každého, aby sa stal živým oltárom pre Boha.

Vassula sa spýtala: "Vzdávame Bohu slávu denne? Sme kresťania, ideme do kostola, modlíme sa, ale vzdávame Bohu slávu každý deň? Neoslavujeme Boha tak, ako by sme mali, namiesto toho oslavujeme sami seba. Dnešný svet odmieta vzdávať Bohu slávu, ale oslavuje seba! Zabudli sme, že všetko, čo sme, a všetko, čo máme, a čo je dobré, pochádza od Boha. Veríme, že naša múdrosť, dobrá práca, dobré zdravie atď., všetko pochádza z nášho vlastného úsilia. Neďakujeme Bohu za všetky požehnania, ktoré máme, ako rodina, strecha nad našimi hlavami, jedlo, oblečenie, atď. Máme priateľov a oni nás majú radi, máme požehnanie ako rodina a deti, ale nikdy Mu nepoďakujeme za všetky tieto veci, ktoré sú Jeho, všetky potešenia, ktoré máme, sú od Neho. Všetko, čo je dobré, pochádza od Boha. To je to, čo znamená, keď Panna Mária hovorí, že svet dnes odmieta vzdávať Bohu slávu a namiesto toho oslavuje sám seba a hrá sa na Boha. Keď som toto videla Božími očami, bola som zdesená, pretože Boh sa urazil, nechválime Ho dosť, neďakujeme Mu dostatočne.

Vieme, a všimli sme si, že svet sa stal násilnejším a horším a je v ňom viacej prírodných katastrof, pretože žijeme v časoch, keď sa dobro transformuje na zlo, žijeme v časoch, keď svet sa stal chladným na lásku k Bohu. Pán hovorí, že svet sa vyšplhal na vrchol svojho odpadlíctva a bezbožnosti, svet ničí sám seba svojím ateizmom a materializmom. Svet priťahuje na seba všetky katastrofy, pretože zlo priťahuje zlo. Keď sú naše srdcia naplnené nepriateľstvom, akoukoľvek aroganciou a nedostatkom lásky, neschopné odpustiť, toto srdce nemá miesto pre Boha a nesie vnútri seba vojnu, a to, čo je vo vnútri, možno vidieť aj zvonku.

Všetci sme povolaní k opravdivému pokániu, k ozajstnému sebaumŕtvovaniu, k skutočnému návratu k Bohu a k pravej odovzdanosti. Ak týmto prejdeme, Boh sa potom stáva naším dôverným a Svätým Spoločníkom, On sa bude zhovárať s nami, zrodenými z Neho milosťou, a prejavovať nám Svoju lásku. On povedal: "Ak viete len to, že som pripravený odpustiť zločiny vašej éry len jedným pohľadom na Mňa, jedným okamihom ľútosti, povzdychom zaváhania, miernym prehodnotením, úsmevom na Moju Svätú Tvár, a Ja odpustím a zabudnem. Nebudem sa ani pozerať na Moje Rany. Zo Svojho pohľadu vymažem všetky vaše neprávosti a hriechy; len púhy okamih ľútosti a celé Nebo by oslavovalo pri vašom geste, pre váš úsmev a váš láskavý pohľad bude prijatý Mnou ako kadidlo a ten nepatrný moment ľútosti bude Mnou vypočutý ako nová pieseň ..." (29. August 1989)

Musíme sa učiť odpúšťať aj tým, ktorí proti nám stále držia zášť. Ak odpustíme my, aj Otec na nebesiach odpustí nám a skrze tento akt porastiem v láske k Bohu a blížnemu. "Komu je odpustené málo, prejavuje malú lásku." Lk 7:47 ... Boh sa nás snaží oživiť, oživiť to, čo je mŕtve ... preto na nás vylieva Svätého Ducha, ktorý je Darcom života, aby nás priviedol späť k životu.

Duch Svätý povedal v jednom z Posolstiev: "Ja som Ten, ktorý vás vovádza do synovskej lásky s Naším božstvom a vedie k božskému životu a aby ste mali účasť na božstve." Duch Svätý čaká, dychtivý, aby sa nás zmocnil, ale nenachádza priestor v našich srdciach, ktoré sú plné hriechu a neprávosti. Ak nebudeme činiť pokánie, Boh nás bude mať ako zodpovedných za naše hriechy; bude nás mať za zodpovedých za akúkoľvek ľahostajnosť, akúkoľvek nedostatočnosť, akúkoľvek aroganciu, akúkoľvek pýchu, akékoľvek predsudky, akékoľvek nemilosrdné gesto, za neposlušnosť voči Jeho príkazom, za každú zlobu v našom srdci, za Jeho ignorovanie, za ignorovanie milosti, ktorá nám bola ponúknutá. Bude nás mať zodpovedných za našu nepoddajnosť a nepružnosť, pokiaľ ide o Jednotu. Mali by sme sa lepšie formovať alebo nás všetkých vyloží!"

Tieto silné slová varovania nás nútia uvedomiť si, že Ježiš Kristus chce zmenu srdca, On chce, aby sme činili pokánie, aby sme zomreli nášmu egu a vzdali sa Mu. Povedala: "Ježiš vidí naše srdce. Keď budete kajúci, dokonca skôr ako otvoríte ústa, aby ste poprosili o odpustenie, Ježiš vám už odpustil, pretože vaše srdce hovorí." Vassula sa s nimi podelila o ďalšie témy Pravého Života v Bohu: o pokore Božej, o dôvernej Blízkosti s každým z nás, po ktorej On túži, o potešení byť blízko Bohu a spoznať, že On je naším Svätým Spoločníkom, o Nepretržitej Modlitbe, 3 Výstupmi o Spiritualite, o tom, ako chce Pán Rovnosť Lásky, aby nás pozdvihol v božskom spojení s Ním a viac o Duchu Svätom, ktorý nás osvecuje a vylieva, vylieva Svoje Poklady a Nádheru, ktorými sú cnosti, a o Jednote kresťanov."

Vassula ukončila svoju reč tým, že dala poslucháčom meditáciu a adresovala otázku, ktorú mnohí z nás majú vo svojich srdciach. Sú ľudia, ktorí prichádzajú a hovoria, že sa modlia a modlia sa a nikdy necítia vnútri Boha, necítia Ježiša. Na tieto slová Pán hovorí: "Poďte, vy, ktorí stále blúdite na tejto púšti a hovoríte: " Hľadal som svojho Vykupiteľa, ale som Ho nenašiel", Nachádzajte Ma, Moji Milovaní, v čistote srdca, v láske ku Mne bez vlastného záujmu. Nachádzajte Ma vo svätosti, v odovzdanosti, po ktorej Ja túžim od vás; nachádzajte Ma zachovávaním Mojich Prikázaní; nachádzajte Ma nahrádzaním zla láskou; nachádzajte Ma v jednoduchosti srdca.

Už viac žiaden hriech, prestaňte činiť zlo, učte sa robiť dobro; hľadajte spravodlivosť, pomáhajte utláčaným. Nech táto pustatina a táto vyprahnutosť zaplesá; nechajte svoju vlažnosť zapáliť do horúceho plameňa. Zbavte sa svojej apatie a nahraďte ju horlivosťou, urobte všetky tieto veci, aby ste mohli povedať: "Hľadal som svojho Vykupiteľa a našiel som Ho. On bol po celý čas blízko mňa, ale v mojej tme som ho nevidel. Ó Sláva Bohu! Požehnaný náš Pán! Ako som mohol byť taký slepý? Potom vám pripomeniem, aby ste si zachovávali a dodržiavali Moje Zásady, aby ste mohli žiť."
(17. jún 1991)

Trnavská mládež naplnila sálu piesňou


Po prednáške sa ľudia ponáhľali, aby získali knihy a DVD

Stretnutie pokračovalo piesňami a hudbou trnavskej mládeže a skončilo sa modlitbou za uzdravenie a vyslobodenie. Vassula poďakovala publiku za to, že prišlo a odpovedalo na Božie volanie, a poďakovala organizátorom za ich dobrú prácu pre Pána. Mnohí sa ponáhľali k stolom, aby získali knihy TLIG, CD a DVD a pripojili sa a vytvorili skupinu modlitebné skupiny TLIG.

26. máj (streda),
Vassula sa stretáva s pomocným biskupom Trnavy


Vassula sa stretla s biskupom Jánom Oroschom, ktorého sprievádzal o. Petr

Krátko pred naším odchodom nasledujúceho dňa Ferdinand s radosťou oznámil Vassule, že rímskokatolícky pomocný biskup Trnavy čaká na stretnutie v arcibiskupskom paláci, v krásnej renesančnej budove v starom meste Trnava. Jeho Excelencia, biskup Jan Orosch, prijal Vassulu srdečne a bol príjemne prekvapený, že sa stretol s normálnou a skromnou laičkou s misiou. Veľmi láskavo ju sprevádzal cez všetky tri poschodia paláca, z ktorých krásna kaplnka stále ukazovala pustošenie komunistického režimu. Táto budova bola zhabaná a premenená na kasárne, kde sa v kaplnke skladovali chemikálie, pričom niektoré z posvätných malieb sa natrvalo odišli z dôvodu poškodenia chemickými výparmi. Vassula aj biskup Orosch boli potešení, že dostali príležitosť stretnúť sa. Videli sme, že na strane duchovenstva veľa neodôvodnených pochybností a mylných predstáv o Pravom Živote v Bohu a o Vassulinom poslaní sa rýchlo rozptýli, keď sú kňazi a biskupi otvorení dielam Ducha Svätého a sú náležite informovaní, že moc obrátenia ktorá sa nachádza v posolstvách je len pre dobro Cirkvi a nikoho iného. Pravý Život v Bohu privádza ľudí bližšie k Bohu a povzbudzuje k okamžitému návratu do Cirkvi a k jej Sviatostiam.

Iveta čoskoro po návšteve Vassuly napísala: "Chcem vám povedať, že väčšina ľudí bola prekvapená jednoduchosťou Boha a to ich prinútilo uvedomiť si, ako je nám Boh blízkym, aký je jednoduchý a ako výsledok videnia Vassuly sa cítia teraz oveľa bližšie k Bohu, pretože si uvedomili, ako blízko je On im. Myslím si, že toto je tá najpôsobivejšia vec na vašej návšteve a myslím, že to bol aj dôvod vášho príchodu." Ferdinand bol spokojný s úspechom návštevy Vassuly a okamžite sa zaoberal organizovaním ďalších podujatí TLIG. Vo svojom tichom entuziazme on napísal: "V Trnave sme mali naše prvé modlitebné stretnutie TLIG. Našli sme miesto a spolu s českými priateľmi (Magda, P. Petr a Jan) sme zorganizovali stretnutie. Bolo prítomných viac ako 30 ľudí, hlavne zo západnej časti Slovenska. Program trval od 10,00 do 16 hod. Začali sme pozeraním Vassulinej návštevy v Bangladéši, potom sme počúvali svedectvo našich českých priateľov. Po obede sme mali vysvetlenie pravidiel modlitebného stretnutia, po ktorom nasledovala samotné modlitebné stretnutie. Posledným bodom stretnutia bolo vytvorenie nových modlitebných skupín. V Skalici (západné Slovensko) existuje jedna modlitebná skupina TLIG a v Trnave sme založili novú."

Týždeň pred týmto stretnutím som spoznala, že v mojom živote som počula tisíce slov a tisíc-krát o Bohu, čítala o Bohu, ale počas týchto dní som Ho ochutnala, Jeho sladkosť ... Bola som veľmi prekvapená a vďačná, a je to len začiatok. Bola som povzbudená v mojej práci pre TLIG.

Nech je Boh večne chválený!

Predložila Cecilia B. Lutz
 
 
Najnovšie správy
Správy z Pravého Života v Bohu z celého sveta

Archív správ
Tu nájdete všetky (doteraz preložené) aktuality a E-spravodajcu

Internetový spravodajca - prihláste sa k odberu
Pre prehľad o aktuálnom dianí, správach a aktivitách spoločenstva a apoštolátu Pravého Života v Bohu z celého sveta (externý link)

Farebný magazín TLIG
Nájdete tu články o TLIG aktivitách z celého sveta a rôzne články z oblasti spirituality TLIG. Česká aj anglická verzia. (externý link)

Novinky - vyhľadávanie
Novinky - vyhľadávanie v texte

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved